Zajímavé...

Připisování jmen andělům

Antranias, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Odpovídá otec Edward McNamara z Kongregace Kristových legionářů, profesor liturgiky a děkan teologické fakulty na univerzitě Regina Apostolorum.

Otázka: Na Filipínách roste úcta k sedmi archandělem s příslušnými vyobrazeními a jmény, které se kromě sv. Michala, Gabriela a Rafaela, přiřazují i ​​zbývajícím čtyřem archandělům. V Direktoriu Svaté Stolice o lidové zbožnosti a liturgii z roku 2001 se v odstavci 217, v bodě 2, jasně uvádí, že by "mělo odrazovat od toho, aby se andělům - s výjimkou Gabriela, Rafaela a Michala, jejichž jména jsou zaznamenána v Písmu svatém - přidělovaly jména". Zdá se však, že se to porušuje. V mnoha katolických obchodech se totiž prodávají obrázky a modlitební brožury věnované svatému Urielovi, Barachielovi, Salatielovi a Judielovi, a lidé žádají kněze, aby tyto obrázky požehnali. Kromě toho jsou jim zasvěcené exerciční domy, duchovní střediska a katolické hřbitovy nebo jsou jejich jména a obrazy vystavovány v kostelích k veřejné úctě. Zajímalo by nás, jestli je úcta k sedmi archandělům s jejich jmény a obrazy doktrinálně povolena a jestli je schválena na úrovni oficiálního církevního Učitelského úřadu, jelikož jsou kněží, kteří ve svých kázáních a při farních pobožnostech rozšiřují jejich úctu. (věřící W.F.C., Manila, Filipíny)

Odpověď: Přesné znění textu, který náš čtenář vzpomíná, je takovéto:

"Populární úcta ke svatým andělům, která je legitimní a dobrá, může vést ik deviace: "A to tehdy, když - jak se někdy může stát - věřící pohltí myšlenka, že svět je předmětem demiurgického zápasu nebo ustavičného boje mezi dobrými a zlými duchy, anděly a démony, ve kterém je člověk nechán napospas vyšším silám, proti nimž je bezmocný. Taková kosmologie má jen málo společného s tím, jak se na zápas potřebný k přemožení ďábla skutečně dívá Evangelium. Tento zápas vyžaduje morální závazek, hlubokou volbu evangelia, pokoru a modlitbu.

Když se naše každodenní životní události interpretují schematicky nebo zjednodušeně, ba dokonce dětinsky, což nemá nic nebo jen málo společného s naším postupným dozráváním na cestě ke Kristu, všechny nezdary připisujeme ďáblu a všechny úspěchy andělům strážným. Mělo by se odrazovat od toho, aby se andělům - s výjimkou Gabriela, Rafaela a Michaela, jejichž jména jsou zaznamenána v Písmu svatém - přidělovala jména
".

Římskokatolická tradice obecně neuvádí jména sedmi archandělů, dokonce ani velmi nezdůrazňuje číslo sedm. Je pravda, že v Tob 12, 15 se hovoří o sedmi andělech připravených předstoupit před Boha a Zj 8, 2 se zmiňuje o čísle sedm, ale tyto texty latinský katolicismus velmi neovlivnily. Na druhé straně existuje nepřetržitá a vroucí úcta ke třem andělům, kteří se v Písmu vzpomínají se jménem (Michalovi, Gabrielovi a Rafaelovi), a k andělům strážným.

Některé větve východního pravoslaví však úctu k sedmi archandělům praktikují, i když mnohé přidávají mezi pojmenované archanděle jen Uriela. Anglikánská tradice má také modlitby ke čtvrtému archandělu se jménem Uriel.

Zdroji dalších jmen jsou apokryfní židovské spisy, které nejsou součástí Bible. Tato jména se nacházejí v první knize Henocha a další seznam je v takzvané druhé (nebo čtvrté) Ezdrášově knize. Seznamy se vždy neshodují, i když jméno Uriel je poměrně stálé. Mezi jiná jména, které tyto seznamy obsahují, patří Raguel, Sariel, Jeremiel, Juhudiel, Barachiel, Gabutelon, Beburos, Zebuleon, Aker a Arfugitonos. Některé z těchto jmen by mohly být různými variantami téhož jména, jiné se však vyskytují pouze v daných knihách. Tyto a podobné knihy napsali židovští autoři v období mezi Starým a Novým zákonem, mnohé však pocházejí i z období, kdy již byly spisy Nového zákona napsané, tedy z období po zničení Jeruzaléma, t. j. po roce 70 po Kristu.

Podobná jména uvádí i Pseudo-Dionýsios (konec 5. až začátek 6. století) a papež Řehoř I. (540-604). Pokud jde o pojmenovávání andělů, latinská Církev byla v tomto vždy trochu opatrná. Na synodě nebo koncilu, který se konal v roce 745 v Římě, se svatý papež Zachariáš snažil omezit tendenci uctívání andělů a zakázat používání jmen, které se neuvádějí v Písmu.

Text, který tuto synodu (nebo koncil) popisuje, se nachází v XII. svazku církevních dějin kardinála Cesareho Baronia "Annali ecclesiastica" (publikovaný v roce 1607). Pozoruhodný a trochu drsný text této synody se zabýval údajně kacířským učením jistého kněze Adalberta žijícího v Německu. Modlitba, kterou napsal, obsahovala následující text:

"Modlím se k vám, zapřísahám vás a pokorně vás prosím, anděli Urieli, anděli Ragueli, anděli Tubueli, anděli Michaeli, anděli Adimusi, anděli Tubuasi, anděli Sabaote, anděli Simueli."

Baroniův text říká: "A když byla tato svatokrádežná modlitba přečtena až do konce, svatý papež Zachariáš řekl: 'Jak svatí bratři na to zareagujete?' Svatí biskupové a ctihodní kněží odpověděli: 'Co je ještě třeba k tomu, aby se všechno to, co bylo v naší přítomnosti přečtené, spálilo v plamenech ohně a aby se jejich autor vrhl do okovů exkomunikace? A to kvůli osmi jménům andělů, které Adalbert ve své modlitbě vzýval a které - s výjimkou jména Michael - nejsou jmény andělů, ale spíše démonů, jejichž pomoci se dovolává. Ale my (jak nás učil svatý sbor apoštolů) a jak nám to předala božská autorita, neuznáváme jiná jména než jména tří andělů, kterými jsou Michael, Gabriel a Rafael. Tak říkají otcové. Díky nim si uvědomujeme, že knihu, kterou Vulgata nazývá Čtvrtou Ezdrášovou a v níž jsou časté zmínky o andělu Urielovi, Římská církev odmítá a zcela zakazuje.'"

V tomto textu je základní nauka o omezení se na tři biblická jména jasná. Na silná slova týkající se možné démonické povahy dalších jmen, je třeba vidět v kontextu konkrétního odsouzení Adalbertovy doktríny, a ne jako na nějaké absolutní prohlášení. Není jasné, kdy byl tento dokument sepsán, a mohl být redigován i dlouhá léta po konání synody. V roce 789, tedy o 44 let později, synoda v Aix-la-Chapelle vyhláškou z Charlemagne také odsoudila pojmenovávání andělů.

V této věci však máme i formálnější vyjádření. Dekret Kongregace pro nauku víry z roku 1992 zakázal pojmenovávání nebo používání jmen andělů. Tento dekret se však v první řadě týkal údajných soukromých zjevení konkrétní osoby a nevztahuje se přímo na náš případ. Tato slova však lze přiřadit ke slovům Direktoria o lidové zbožnosti, které od pojmenování andělů odrazují.

Na druhé straně, bez ohledu na obecné zdráhání se ze strany Církve, je občas možné vidět malby zobrazující sedm andělů. Takovou je například freska v římské bazilice sv. Marie od Andělů, kde Marii obklopuje sedm andělů. V roce 1720 bylo zase jistému kostelu v Německu povoleno, aby byl každý ze sedmi oltářů zasvěcený jednomu andělovi.

Takové schválení však nelze chápat jako něco doktrinálního. Podle obecně uznávaných zásad teologického výkladu, souhlas Církve s nějakou liturgií nebo svátkem založeným na mimobiblických tradicích nrbo legendách nelze používat jako důkaz jejich historické autenticity. Církev jen uznává konkrétní náboženskou tradici, která by mohla mít pro věřící nějaký duchovní přínos.

V tomto smyslu není samo o sobě zakázáno používání jmen převzatých z apokryfních zdrojů. Církev například z apokryfních křesťanských spisů přijala jména tří mudrců, jména rodičů Panny Marie nebo svátek obětování Panny Marie v chrámu. Tato praxe však neznamená, že Církev dává těmto knihám historickou věrohodnost, ale pouze potvrzuje, že odrážejí dlouhou tradici.

Tak například nesčetné obrazy a kostely zasvěcené Obětování Panny Marie v chrámě nemají svědčit o historické pravdě zbožných legend týkajících se jejích let strávených v této budově, nebo toho, že někdy v Jeruzalémském chrámu existovala skupina panen. Tato slavnost potvrzuje základní pravdu o naprosté oddanosti Panny Marie Bohu již od počátku jejího života. A právě ta je zachycena v apokryfních evangeliích napsaných několik století po Kristu.

Podobně i fakt, že se občas několik maleb a kostelů zasvětilo sedmi archandělům, znamená jen uznání nějaké místní úcty a tradice. V drtivé většině případů duchovní praxe latinské církve prokazovala velkou úctu třem archandělům a přitom prakticky ignorovala ostatní čtyři duchy uvedené v knize Tobiáš a v knize Zjevení. A pokud jde o archanděly s jinými jmény, nic jistého nelze říci ani o jejich údajných vlastnostech, ani o jejich symbolech nebo konkrétních oblastech, nad kterými by měli mít patronát.

Proto bych řekl, že pokud Církev sama oficiálně odrazuje od šíření spirituality založené na pojmenovávání jiných andělů než tří tradičních a andělů strážných, latinští katolíci by se toho měli zdržet, i když to není, přísně vzato, zakázáno. Je jasné, že latinská církev se domnívá, že se z kráčení po této cestě nedá vytěžit velké duchovní dobro. Spíše si myslí, že není uchráněna od jistých nebezpečí.

Vystavování ikon k veřejnému uctívání nebo zasvěcení budovy či kaple jinému andělovi než Michaelovi, Gabrielovi, Rafaelovi nebo andělům strážným (jako celku) vyžaduje speciální povolení. A biskup by neměl povolit požehnání nebo zasvěcení čehokoliv osobnosti, kterou aktuální univerzální kalendář neuznává jako anděla nebo světce.

To se týká především latinského křesťanství. Ortodoxní a anglikánská praxe je - v rámci jejich vlastních duchovních tradic - legitimní.

 
* * *


Čtenáři mohou posílat dotazy na zenit.liturgy@gmail.com.
Prosím, abyste do políčka předmětu zadali slovo "Liturgy" (Liturgie). Text by měl obsahovat vaše iniciály, vaše město a váš stát, provincii nebo zemi. Otec McNamara může odpovědět jen na malý výběr z velkého množství otázek, které od vás přicházejí.


Zdroj: ZENIT, 1. 9. 2015

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com

Sdílet

Související články:
Waldorfská škola - zkušenost katolických rodičů (04.02.2023)
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 09. 2015 | 5376 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace