Zajímavé...

Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu

D. Duka, Eucharistický kongres, www.apha.cz/; cirkev.cz Přinášíme text přednášky kardinála Dominika Duky, kterou pronesl v pátek 10. září na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti.

Před jejím proslovením udělil zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského Jeho Eminenci Charlesi Maungovi Bo za jeho statečný postoj v zápase o svobodu církve a základní lidská práva. (Stručné představení kardinála Bo naleznete pod textem přednášky.)

Vážení přítomní, sestry a bratři, dámy a pánové, milí přátelé,


S ročním zpožděním se setkáváme zde v Budapešti, o které se říká, že je jediným velkoměstem na východ od Vídně a stejně jako Vídeň odpočívá na modrém Dunaji. Je to vlastně dvojměstí Buda a Pešť. Buda s krásným královským palácem a s korunovačním chrámem sv. Matěje a Pešť s bazilikou sv. Štěpána krále, s budovou parlamentu, který upozorňuje každého návštěvníka Budapešti, že se nalézáme v zemi národa, který ctí svobodu a parlamentarismus, který je základním prvkem demokracie.

Setkáváme se zde při Eucharistickém kongresu, který nám připomíná základní heslo dokumentu Papežské komise pro MEK „Eucharistie spása světa“. Není to poprvé, kdy se Eucharistický kongres slaví zde v Budapešti, ale dříve, než si povšimneme historie Eucharistického kongresu v Budapešti, chtěl bych se vrátit k počátkům. Víme zcela jistě, že Eucharistický kongres souvisí se Slavností Těla a Krve Páně, s eucharistickými procesími, které byly často součástí i nedělní večerní liturgie.

Myšlenka či vznik novodobé podoby Eucharistických kongresů nás přivádí do Francie do roku 1874 a to do známého středověkého sídla papežů, do Avignonu. Tato eucharistická slavnost se nezrodila jako projekt církevní hierarchie. Může nás překvapit, že první iniciátorkou je žena Marie Marthe Emilia Tamisier. Myslím, že je zapotřebí se ponořit do historie Francie, země nazývané „prvorozená dcera církve“, která však prochází svými velmi pohnutými dějinami.

Kalvárie církve začíná jakobínskou revolucí. Datum Eucharistického kongresu v Avignonu nám připomíná pruskou okupaci Francie z roku 1871. Pruská armáda tehdy ponechala Paříž a můžeme říci celou Francii napospas levičákům a radikálům, kteří se inspirovali komunistickým manifestem a Karl Marx jim vyslovil pochvalu. Porážka komunardů je veškerou levicí oplakávána. O skutečnosti, kolik životů museli obětovat její odpůrci, a to jak z řad obyvatel, tak z řad církevních osob, nenalezneme v běžných publikacích ani na stránkách wikipedie jediné slovo. Mezi prvními obětmi komunardů je také pařížský arcibiskup Georges Darboy. Na jaře tohoto roku byl on i jeho společníci blahořečeni papežem Františkem, neboť je to 150 let od jejich zavraždění. Nástupce zastřeleného arcibiskupa pokládá základní kámen ke stavbě chrámu Sacré-Cœur na Montmartre v Paříži. Tento karmelitán a pařížský arcibiskup nám svým statečným postojem připomíná nezapomenutelného a statečného primase Maďarska, ostřihomského arcibiskupa, kardinála Józsefa Mindszentyho, kterého beatifikační proces se chýlí ke konci. Ve chvílích, kdy nástupce Petrův bude slavit Eucharistii zde na Náměstí hrdinů (12.9.), bude ve Varšavě blahořečen primas tisíciletí, primas Polski, kardinál Stefan Wyszyński.

EpiskopatNews; kard. Stefan Wyszyński,  CC BY-NC-SA 2.0, flickr


Omlouvám se za svoji nepřítomnost zde v Budapešti ale z povinnosti a vděčnosti za velkou pomoc, kterou kardinál Wyszyński poskytl v čase komunistické diktatury mé zemi a naší církvi, musím být ve Varšavě!

Žijeme v roce olympiády. Po oné kruté vraždě před sto padesáti lety pronesl slavnou chvalořeč na mučedníka, arcibiskupa Paříže Georgese Darboye, spoluzakladatel olympijských her vedle barona Coubertina, můj řádový spolubratr Henri Didon OP, autor olympijského hesla „Citius, Altius, Fortius“, který se též účastnil obrany u Verdunu. Deset let poté roku 1881 se ve francouzském městě Lille koná První světový eucharistický kongres. Kongresového jednání se účastní 350 účastníků a eucharistického průvodu necelých tři tisíce lidí. Mezi nimi Mons. De Segure a texaský biskup Dubois.

Pokud jsme zneklidněni situací v důsledku čínského koronaviru a nešťastným sledem církevních událostí, které jistě oslabují počet účastníků, nemějme důvod k zármutku. Naopak si můžeme plně uvědomit, že i současný Druhý mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti se koná v obdobné situaci jako se konal První eucharistický kongres, kterému předsedal papežský legát státní sekretář kardinál Eugenio Pacelli. Ten, který pak stál na místě svatého Petra v nejtěžších chvílích dvacátého století. V době nacistické a komunistické diktatury. V době, kdy naše země prožívaly okupaci tak jako tomu bylo před sto padesáti lety ve Francii.

Eucharistie, spása světa. V původním jazyce L’Eucharistie salut universel. Rozměr působení Eucharistie, jak můžeme pozorovat, je širší než náš svět, než naše planeta. Proto také Mezinárodnímu eucharistickému kongresu patří nezastupitelná priorita před všemi ostatními slavnostmi, protože můžeme s plným právem vyslovit větu: Ježíš Kristus, Syn Boží, pravý Bůh a člověk, je univerzálním Spasitelem. Je záchranou univerza. Dokument mezinárodní teologické komise nám ve svém druhém článku připomíná hluboké křesťanské kořeny, které jsou úzce spojeny s misijní prací krále sv. Štěpána na počátku 11. století (1000 – 1038). On přičlenil maďarský lid ke křesťanským národům Evropy. Dynastie Arpádovců darovala církvi celou litanii světců a světic a jako příslušník svatovojtěšské Visegrádské čtyřky mohu jen potvrdit, že svatí Štěpán, Gizela, Markéta, Alžběta, Kinga… nás propojují i pouty příbuzenstva s našimi světci, se světci polskými, ale i se světci německé krve. Proto plně platí úsloví: „Naše minulost je naší nadějí, naše budoucnost je Kristus.“ Tato slova jsou stále aktuální. V hymně kongresu z roku 1938 zde v Budapešti věřící zpívali: „Pane, dej, ať se všechny národy a země shromáždí v míru!“ Při této příležitosti se půl milionu lidí modlilo za mír mezi národy proti bezprostřední hrozbě války. Tato slova hymny kongresu zazněla také na Hradčanském náměstí při letošní Slavnosti Těla a Krve Páně, která byla součástí přípravy naší české církve pro účast na Mezinárodním eucharistickém kongresu zde v Budapešti.

Doba koronaviru omezila nejenom naši účast na slavení Eucharistie, ale také pro mnohé i možnost setkání, společenství, communio, s Eucharistickým Kristem. Mnozí se domnívali, i z řad kněží, i někteří biskupové, že právě v této chvíli vystupuje do popředí význam slova, promluv, přednášek a různých mediálních poselství. Nepochybuji o významu hlásání Evangelia, ale připomeňme si slova mezinárodní teologické komise: Eucharistie je pramen, ze kterého tryská evangelizační energie círke. Je nejen vnitřní silou, ale také – v určitém smyslu – plánem. Ona je totiž způsobem bytí, které přichází z Ježíše na křesťana a skrze jeho svědectví se šíří ve společnosti a v kultuře. Aby se to stalo, je nutné, aby si každý věřící v osobním i společném rozjímání osvojil hodnoty, které Eucharistie vyjadřuje, postoje, které vnuká, životní předsevzetí, které vyvolává. Na konci této koronavirové doby můžeme dát za pravdu slovům papeže sv. Pavla VI.: „Dnešní člověk raději naslouchá svědkům, kteří něco dokazují činy než učitelům, kteří to vykládají slovy. A učitelům naslouchá jen tehdy, jsou-li zároveň svědky.“ Tato slova platí o našem společném apoštolovi sv. Vojtěchovi, platí i o sv. Štěpánovi a sv. Gizele. Platí o sv. Martinovi z Tours narozenému v Szombathely. Platí o sv. Janu Nepomuckém, o sv. Stanislavu, krakovském biskupovi … Platí také o sv. Janu Pavlu II. Platí o našich Visegrádských primasech – Mindszentym, Wyszyńském, Stepinacovi, Beranovi. Ti všichni nám dotvrzují slova dokumentu: všechna zřídla mé spásy jsou v tobě: účastí na Eucharistii se věřící utvrzují ve víře. Obnovují svou křesťanskou identitu, prohlubují společenství s Kristem a bratry. Křesťané žijící ve společnosti, kde panuje diktatura relativismu, tak mohou se zdviženou hlavou, pokojně a s odvahou, láskou a mírností, podle Kristova příkladu svědčit před světem o pravdě.

www.apha.cz


Náš Eucharistický kongres se koná v situaci, kdy jsme svědky, že v celosvětové společnosti probíhá barbarský a netolerantní zápas o převrat v naší civilizaci. Základní principy, které vyrůstají z kolébky lidské kultury na křižovatce Afriky, Asie a Evropy, v rodišti Ježíše Krista, jsou odmítány a nahrazovány hodnotami, které jsou v převleku idejemi marxismu, maoismu, anarchismu. Ideologiemi, které popírají jakoukoliv pravdu, tedy i Pravdu a nahrazují ji zlovolnou ideologií, kterou prosazují silou. Často používají i „archaický způsob boje“ – zbraně a demagogii, ale i moderní mediální lynč. Tyto ďábelské zbraně podle jejich představ nerelativizují veškerou pravdu a mnozí se obávají, že tyto zbraně jsou nepřemožitelné. Víme však, že Slovo věčné Pravdy je nepřemožitelné! Skutečnost vždy odhalí všechny náhražky a napodobeniny. A tak platí slova přípravy tohoto kongresu: „Lidem hledajícím Boha, ať už jsou jakéhokoliv společenského postavení, se kongres obrací skrze kérygma, prvotní evangelní zvěst: „Bůh, zdroj veškerého života, který bezvýhradně miluje každého svého tvora, nám posílá svého Syna, Ježíše, Spasitele, zachránce a vítěze.“ Světový eucharistický kongres je díkůvzdáním Kristu, oslavou Toho, který jediný je schopný obětovat život za druhé. A to je Jeho vítězství. Připomenu slova, která nás spojila v našem zápase i vítězství v roce 1989: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.

„Naše společné „logo“, kterým začínáme a končíme každý den a otevíráme každou modlitbu je znamení kříže. Ve slovanských jazycích slovo křest je odvozeno od slova kříž. Pro naše předky pokřtěné cyrilometodějskou misií, jejíž hlavním organizátorem byl sv. Metoděj, jmenovaný panonským arcibiskupem a který prošel i přes maďarské území, je slovo křesťan odvozeno z kříže. Kříž je setkáním vertikály s horizontálou. Můžeme říci, že kříž je křižovatkou, na kterou musí vstoupit každý, kdo se rozhoduje na své životní cestě. Můžeme se ptát kudy, vzhůru či dolů, vlevo či vpravo. Uprostřed tohoto kříže vztyčený s rozpjatými pažemi spočívá Kristus a ve středu kříže Jeho tvář. Probodené srdce potvrzuje jediný zákon, zákon lásky, který nám odkázal. Prolévá krev za nás za všechny. Jeho krví zbrocená hlava zdobená trnovou korunou nám říká, že nikdy, ani ve zlomku vteřiny, na nás nezapomněl. Myslel, myslí a bude vždy na nás myslet. Věčný Logos, ukřižovaná Pravda. Ne, nepřesvědčuje nás demagogií, ani pouhými sliby, ani mediální spouští. On je svědek, který nás přesvědčil o Bohu Otci, principu a věčném smyslu univerza. On nás přesvědčil, že Bůh je dobrý, že Bůh je láska. Stejně jako je pravda, protože on je „Já jsem, který jsem.

solarilucho, CC0 Public Domain, pixabay.com


Nikdo z nás nestál u kříže, tam za nás stála jeho Matka Panna Maria, apoštol Jan, Maří Magdalena, svědci. Být svědkem je víc než být světcem. Nejprve musím být svědkem abych byl světcem. Ale Bůh nám dává příležitost být pod křížem, být přítomen jako oni. Ano, to je Eucharistie. Zpřítomnění toho, který se pro nás stal člověkem, ale také který pro nás rozevřel svoji náruč na kříži. Ano Eucharistická liturgie má svůj rytmus, má svá pravidla tak jako každý lidský čin. Ale Eucharistie není pouhý rituál, to není pouhá památka, je to skutečnost a proto přítomnost. Tak mohli poznat emauzští učedníci Krista, při lámání chleba, což je nejstarší označení Eucharistie. Chceme-li porozumět Kristově přítomnosti v Eucharistii, přijímáme ve víře slovo, resp. svědectví svědků. Naše křesťanská kultura a civilizace chápe člověka jako bytost, která patří této zemi, ale která v sobě nese jiskru Božího Ducha. Hovoříme o těle a o duši. Teologie i katechismus nás učí, že tajemství Krista, jeho přítomnosti v Eucharistii se děje na základě transsubstanciace, tedy přepodstatnění.

CC0, pixabay.com


Pokud jsme se neponořili do studia antické moudrosti filozofie Sokrata, Platona, Aristotela, pak této terminologii neporozumíme. Pokud ano a přijmeme univerzální pohled na celé stvoření a hovoříme spolu s Aristotelem v řeckém podání „hylé kai morfé“, tedy o látce a tvaru, chcete-li v latině o materii a formě, pak se před vámi nejprve rozprostře, převedeno do slov moderní fyziky a astrofyziky, ona hmota, která se ve svém vývoji dostává až k okamžiku těch mikročástic, které jsou součástí každého z nás. Každý z nás je shlukem mikročástic atomů, ale také molekul a buněk. Víme, že máme jistý tvar, formu, onen princip, který můžeme vidět naznačený v genomu, tedy v struktuře, která volá po logu. A proto se nesetkáváme s davem ale s jednotlivými lidmi, osobami. Proto se nesetkáme se sobím stádem, ale chceme-li soba pohladit, pak pohladíme jednotlivého soba. Hovoříme-li o přepodstatnění, připomeňme si slova učitele církve sv. Tomáše Akvinského: „tam kde lidské smysly slábnou, vítězí víra a rozum osvícený Duchem svatým. A tak začínáme chápat i plnost slov. Eucharistie je spásou univerza, protože v přítomnosti Krista v Eucharistii se setkáváme pod vnějšími způsobami chleba a vína a uvědomujeme si, co znamená chléb, co znamená nápoj. A touto cestou nás učí teologie, která pracuje s filozofickými komponentami k nahlédnutí do velikého tajemství Ježíšovi přítomnosti, do tajemství Eucharistie. Papež František napsal v encyklice Laudato si‘: „Na vrcholu vtělení se chtěl Pán dotýkat našeho nitra skrze úlomek z hmoty. Nikoliv shůry ale zevnitř, abychom se s Ním mohli setkat v našem vlastním světě… V jednotě s vtěleným Synem v Eucharistii celý kosmos vzdává díky Bohu. Vskutku, Eucharistie je vlastně kosmickým aktem lásky… Eucharistie sjednocuje nebe a zemi, objímá a prostupuje všechno stvoření. Svět, který vyšel z Božích rukou se vrací k Němu, v radostném a plném klanění. „Eucharistická proměna“ je počátkem konečné přeměny, kam všechno tvorstvo směřuje. Podstatná proměna chleba a vína v jeho Tělo a jeho Krev vnáší do světa počátek radikální proměny jakési jaderné štěpení… V nejintimnějším místě našeho bytí dochází k proměně, která vyvolává přeměnu celého světa a zastaví se až v momentu, kdy Bůh bude všechno ve všech.

CC0, pixabay.com


Eucharistický pokrm – Tělo a Krev znamená, že přijímáme živého Krista. Podle biblické antropologie sídlila duše v krvi. Nepožíváme, ale přijímáme! I o tomto výkladu platí slova Martina Bubera, které napsal před 200 lety: „Civilizace zůstane živou do té míry, do jaké zůstane spojena se živým tajemstvím, ze kterého vzešla.“ Evropské civilizace se zrodily z tajemství Kristova. K tomuto živému prameni se máme vracet a připomínat si výzvu sv. Jana Pavla II.: „(Evropo,) v průběhu staletí jsi přijala poklad křesťanské víry. Ta je základem tvého společenského života na principech převzatých z evangelia a její stopy je možno vidět v umění, v literatuře, v myšlení a v kultuře národů. Avšak tato dědictví nepatří jen minulosti; je plánem pro budoucnost, který je třeba předávat budoucím generacím, protože je to základ života osob a národů, které společně daly evropskému kontinentu jeho tvářnost.

Skutečnost, že se setkáváme s Kristem, s člověkem, Synem Panny Marie, tedy ženy – matky, nám plně rehabilituje obraz člověka podle biblické antropologie, kde člověk je definovaný „jako muže a ženu je stvořil“. A tak společenství věřících vidí v Marii „ženu Eucharistie“, svou nejzdařilejší ikonu a nazírá ji jako nenahraditelný vzor Eucharistického života. To nám připomíná nejenom slova muže církve, teologa a básníka, sv. Tomáše Akvinského, ale myslím, že každému z nás zazní i Mozartova melodie: Verum Corpus natum de Maria Virgine. Na oltáři kněz jménem liturgického shromáždění říká slova kánonu uctíváme slavnou Pannu Marii, rodičku našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Spolu s námi takto vyznává mariánský kult i východní liturgie.

Naše úvaha o Eucharistii v rámci Mezinárodního eucharistického kongresu je součástí liturgie církve. Církev není pouhou institucí, či jak se někteří domnívají, politickou či ideologickou nebo snad ekonomickou organizací. Eucharistie není myslitelná bez společenství církve, svědků Ježíšových. Eucharistie má univerzální rozměr, její působení přesahuje církev, lidstvo, všechny živé i zemřelé, objímá celé tvorstvo (Kol 1,15-17). Církev, která bude magnetem pro dnešního člověka je církví Eucharistie. Připomeňme si slova francouzského jezuity Henriho de Lubaca, slova, která zazněla na Druhém vatikánském koncilu: „Eucharistie buduje církev.“ Tak popsali církev první církevní otcové. Eucharistie činí církev dynamickou událostí. Instituce, struktura, vytváří církev zkamenělin. Církev bez Eucharistie v době covidu ztuhla, a proto potřebuje rozhýbat.

Tak Eucharistický kongres zde v Budapešti může svědčit a musí být výzvou k pravé dynamice života ve svobodě, pravdě a lásce. Budapešť dokázala mnohé ve své historii. V zápase, kdy hájila celou křesťanskou Evropu. V zápase o svobodu víry a slova, o svobodu národa v roce 1956. Proto se domnívám, že je spravedlivé a výstižné i letošní setkání na Mezinárodním eucharistickém kongresu zde. Zde na Dunaji, kde ostrov sv. Markéty spojuje naše křesťanské dějiny.

Amen
________

J. E. kardinál Charles Maung Bo SDB se narodil r. 1948 v Mohle (v Myanmaru – Barmě). Jeho otec zemřel, když mu byly dva roky. Krátce nato byl svěřen otcům salesiánům v Mandalaji, kde získal solidní formaci. Poté vstoupil k salesiánům v semináři „Nazaret“, r. 1976 byl vysvěcen na kněze a působil ve farnosti v Loihkamu a v Lashiu. Po službě farního kněze byl poslán do Anisakanu jako formátor. V letech 1985 až 1986 sloužil jako apoštolský administrátor v Lashiu, a do r. 1990 jako apoštolský prefekt.
Roku 1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval diecézním biskupem Lashia. (Jeho biskupské heslo zní: „Omnia possum in eo“.) Tuto funkci vykonával do r. 1996, kdy se stal biskupem Patheinu. V roce 2003 byl ustanoven metropolitním arcibiskupem Rangúnu a r. 2015 jej papež František na konzistoři jmenoval kardinálem s titulem kardinál-kněz ze Sant’Ireneo a Centocelle.

Marc, Mary Mother Of The Eucharist, CC BY-NC-ND 2.0, flickr


Zdroj: www.apha.cz

Převzato z https://www.facebook.com/dominik.duka.3;
promluva kardinála Duky - https://www.facebook.com/dominik.duka.3/posts/6324752917565338

Vyšlo také na: https://www.cirkev.cz/, promluvu (z 10. 9. 2021 najdete zde.

FC - Dominik Duka

Sdílet

Související články:
Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova (21.01.2023)
Kardinál Sarah: „Náboženská svoboda na Západě ohrožena“ (25.12.2022)
Slovo otce biskupa Pavla k Tříkrálové sbírce (17.12.2022)
Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 (04.12.2022)
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 09. 2021 | 684 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.apha.cz ; FC - Dominik Duka, cirkev.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace