Zajímavé...

Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin

V sobotu 2. dubna 2005, na vigilii neděle Božího milosrdenství Svatý otec ve 21.37 tiše zašeptal "amen" a odešel do Otcova domu.
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin tím, že proměnil vědomí a srdce stovek milionů lidí. Proto je jedním z nejdůležitějších v celé dvoutisící historii křesťanství.

Modlitba za vyslyšení
na přímluvu Božího služebníka Jana Pavla II.

Jediný Bože v Nejsvětější Trojici,
ve své nevýslovné dobrotě
si stále povoláváš nové apoštoly,
aby světu spřítomňovali tvou lásku.

Chválíme tě, že jsi nám ve své prozřetelnosti
dal pastýře - Svatého otce Jana Pavla II.
Bože, prameni vší svatosti,
prosíme tě, dej, aby ho Církev mohla zařadit mezi své svaté.
Shlédni na jeho hrdinskou víru,
na úplné darování se tobě.
Nezapomínej, jak moc miloval Církev tvého Syna,
jak věrně miloval každého člověka,
bránil jeho důstojnost a práva,
odpouštěl nepřátelům,
dobrem přemáhal zlo.

Oslav svého věrného služebníka
Jana Pavla II.,
který vše postavil na Marii,
bezpodmínečně jí uvěřil a u ní hledal pomoc.

Nekonečně dobrý Otče
udělej z něj našeho přímluvce před tebou.
Amen.


/ S církevním souhlasem Camilli kard. Ruini,
Generální vikář Svatého otce
pro římskou diecézi /


Papa Giovanni Paolo II, Itto Ogami, CC BY 3.0, it.wikipedia.


V posledních dnech před smrtí Jana Pavla II. a v době před pohřbem a po něm jsme byli svědky nebývalé exploze lásky k zesnulému papeži nejen mezi katolíky, ale i mezi věřícími jiných křesťanských církví a církevních společenství, nepokřtěnými i všemi lidmi dobré vůle.

Podle údajů Apoštolského stolce přišly čtyři miliony poutníků z celého světa do Říma, aby se zúčastnili pohřbu Jana Pavla II.

Všechny události spojené s papežovou nemocí, smrtí a pohřbem zprostředkovávalo 6 tisíc akreditovaných novinářů.

Pohřební slavnosti byly přenášeny 137 televizními stanicemi z 81 zemí, ale nepochybně byl jejich počet větší, protože mnoho médií nebylo registrovaných.

Na pohřeb přišly delegace prezidentů a premiérů 180 zemí a delegace různých křesťanských církví a církevních společenství.

Apoštolský stolec s odvoláním na údaje italských pořádkových služeb ohlásila, že během vystavení těla Jana Pavla II. v bazilice sv. Petra od 4. do 7. dubna přicházelo dovnitř každou minutu přibližně 350 lidí, tedy každou hodinu asi 21 tisíc lidí. Aby mohli alespoň na pár vteřin vidět mrtvého papeže a naposledy se mu poklonit, museli čekat v pětikilometrové frontě, což zabralo něco mezi 18 a 24 hodinami. Na různých místech Říma bylo rozmístěno 29 velkoplošných obrazovek, které zprostředkovaly účast na pohřební liturgii všem, kteří se nemohli dostat na Náměstí sv. Petra a Via della Conciliazione.

La salma di papa Giovanni Paolo II, Pubblico dominio, it.wikipedia.org


V době umírání, smrti a pohřbu jsme byli svědky velké manifestace úcty, náklonnosti a lásky k Janu Pavlovi II., a to v tak masovém měřítku, jak tomu dosud v dějinách lidstva nebylo. Během umírání Svatého otce se desetitisíce lidí, většinou mladých, shromažďovaly na náměstí sv. Petra, aby společnou modlitbou ve dne v noci duchovně provázely umírajícího papeže.

V sobotu 2. dubna 2005,
na vigilii neděle Božího milosrdenství
Svatý otec ve 21.37
tiše zašeptal "amen"
a odešel do Otcova domu.


V té době se na náměstí sv. Petra modlilo růženec asi 100 000 věřících. Zprávu o smrti Jana Pavla II. oznámil shromážděným arcibiskup Leonardo Sandri. Po krátkém potlesku všichni poklekli a nastalo hluboké ticho. Pak pokračovala modlitba růžence.

V tutéž dobu se modlily stovky milionů lidí v Polsku a na celém světě. Všude vládla mimořádná atmosféra bratrstva, bez zoufalství, ale s vážností a hlubokým klidem plynoucím ze Vzkříšeného. Lidé se spontánně shromažďovali na náměstích a v kostelích a tvořili modlitební společenství, adorovali Nejsvětější Svátost, přistupovali ke svátosti smíření.

Po smrti papeže se tvořily u zpovědnic dlouhé fronty. Došlo k mnoha obrácením. Všichni komentátoři potvrzují, že zájem o osobu Jana Pavla II. na celém světě během jeho nemoci, smrti a pohřbu byl tak velký, že mnohokrát předčil všechny dosud největší události v dějinách lidstva.

Během 72 hodin po smrti papeže bylo 10krát více informací v médiích než během téže doby po prezidentských volbách ve Spojených státech. Global Language Monitor publikoval výsledky svých výzkumů a napsal, že přenosy z Vatikánu zachycující poslední dny nemoci, smrt a pohřeb Jana Pavla II. byly mnohonásobně více sledovány než relace z tak dramatických událostí jako byl teroristický útok z 11. září na World Trade Center nebo tragické následky tsunami.

Tak tomu bylo nejen ve Spojených státech, kde všechny televizní stanice celé hodiny přenášely události z Vatikánu, ale i v celé Latinské Americe, Evropě, na Filipínách, v Jižní Koreji a mnoha dalších zemích.

V sekularizované Velké Británii, kde je nejpočetněji zastoupeným náboženstvím anglikanismus a v masmédiích se záležitostem víry věnuje velmi málo místa, média svou orientaci po smrti Jana Pavla II. zcela změnila.

La messa esequiale, blues_brother - Flickr, CC BY-SA 2.0, it.wikipedia.


Deník Daily Mirror věnoval 4. dubna 2005 zemřelému papeži 19 stran, The Independent 13 stran, The Times, 11 stran. Podobně udělaly další časopisy a televizní i rozhlasové stanice.

Grace Davie, ředitelka Centra evropských studií na Exeter University v Anglii řekla, že reakce Evropanů na papežovu smrt ukázala křehkost evropské sekularizace. Dokonce i tak protikatolicky orientovaný americký deník, jakým je New York Times, v článku ze 7. dubna přiznává, že Jan Pavel II. měl velký úspěch mezi mládeží, že "zanechal celou generaci mladých angažovaných rímskokatolíků, kteří tvoří konzervativnější církev než jejich rodiče".

Pozoruhodná byla reakce na smrt Jana Pavla II. v médiích v islámských zemích. Arcibiskup Giuseppe de Andrea, který je apoštolským nunciem v Kuvajtu, Bahrajnu, Jemenu a Kataru a apoštolským delegátem ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii a Ománu řekl, že informace v arabských médiích o Janu Pavlu II. v době jeho nemoci, smrti a pohřbu byly velmi krásné a obšírné. Časopisy věnovaly první strany osobě Jana Pavla II. a televizní a rozhlasové stanice vysílaly podrobné relace z Vatikánu. Všech sedm zemí tohoto regionu vyslalo na pohřeb papeže oficiální státní delegace.

Fascinace svatostí Jana Pavla II.:

Papež Jan Pavel II. fascinoval lidi na celém světě svou mimořádnou osobností. Každý, kdo měl štěstí se s ním setkat, cítil záři lásky, svatosti a blízkosti samého Boha. Jan Pavel II. byl člověkem modlitby, mystikem, a proto mohl Ježíš Kristus skrze něj působit a zpřítomňovat svou lásku. Lidé to intuitivně cítili, a tak se při pohřební mši ozývaly spontánně výkřiky a objevovaly se nápisy: " Santo subito!" ("Svatý hned!").

Canonizzazione, Jeffrey Bruno, CC BY-SA 2.0, it.wikipedia.org


Jan Pavel II. splnil beze zbytku Boží vůli, celý svůj život kráčel s velkou odvahou cestou víry a zcela se svěřil Kristu skrze Marii. V posledních letech, dnech a hodinách svého pozemského života hlásal nejvýmluvněji a srdcí se dotýkající evangelium utrpení a dal nám příklad dobrého umírání.

Ve své závěti napsal: "... s možností smrti musí počítat každý. A musí být připraven vždy na to, že stane před Pánem a Soudcem a zároveň Vykupitelem a Otcem. I já s tím neustále počítám a svěřuji tuto rozhodující chvíli Matce Krista a matce Církve, matce mé naděje ... Chci se ještě jednou zcela odevzdat Pánově vůli. On sám rozhodne, kdy a jak mám skončit svůj pozemský život a roli pastýře. V životě i ve smrti totus Tuus. Přijímám už nyní tuto smrt a doufám, že mi Kristus dá milost onoho posledního přechodu, čili Paschy. Doufám také, že ji udělá účinnou pro tu největší věc, které se snažím sloužit: pro spásu lidí, k záchraně lidské rodiny a v ní všech národů a všeho lidu (mezi nimi obracím své srdce zvláštním způsobem ke své pozemské vlasti), pro lidi, které mi zvláště svěřil, ke slávě Církve, na slávu samotného Boha."

Adith01, CC0 Public Domain, pixabay.com


Toto přání Jana Pavla II. vyjádřené v závěti se zcela splnilo. Ježíš jeho smrt udělal mimořádně "účinnou pro spásu lidí". Byli jsme svědky velkého zázraku působení Kristovy lásky skrze utrpení a smrt Jana Pavla II. na nesčetné davy lidí. Jen sám Bůh ví, kolik lidí na celém světě díky této události otevřelo dveře svého srdce Kristu, když přistoupili ke svátosti smíření a když se rozhodli jít za Kristem každý den "úzkou cestou" víry (srov. Mt 7,14).

Kardinál Ratzinger při pohřební homilii řekl, že Jan Pavel II. se stal knězem až do krajnosti, neboť obětoval svůj život Bohu za své ovce, za ovce celého světa, v každodenní službě Církvi, především však v těžkých zkouškách posledních měsíců. Tak se stal jedno s Kristem, dobrým Pastýřem, který miluje své ovce ... Láska ke Kristu byla převažující silou našeho milovaného Svatého otce; ten, kdo ho viděl se modlit, kdo slyšel, jak mluvil, to ví. A tak díky tomuto hlubokému zakořenění v Kristu mohl nést tíhu překračující často lidské síly: být pastýřem Kristova stáda, jeho univerzální Církve ... V prvním období svého pontifikátu Svatý Otec, ještě mladý a plný síly, šel pod Kristovým vedením do všech koutů světa. Později však vstupoval stále více do společenství utrpení s Kristem, stále lépe chápal pravdu slov: jiný tě přepáše.

A právě v tomto společenství s trpícím Pánem neúnavně a s novou horlivostí hlásal evangelium, tajemství lásky až do krajnosti (srov. Jan 13,1). Velikonoční tajemství chápal jako tajemství Božího milosrdenství. Ve své poslední knize napsal, že poslední hranice postavená zlu je Boží milosrdenství (Paměť a identita, 10). A když přemýšlel o atentátu na svůj život: Kristus trpěl za nás za všechny a dal tak utrpení nový smysl, převedl ho do nového rozměru, do nového pořádku - do pořádku lásky ... Je to utrpení, které pálí a drtí zlo ohněm lásky a získává dokonce i z hříchu mnohé plody dobra (tamtéž, 26).

Papež, posilován touto vizí trpěl a miloval ve společenství s Kristem, a proto poselství jeho utrpení a mlčení bylo tak výmluvné a plodné.

Svatý otec našel nejčistší odraz Božího milosrdenství v Matce Boží.

On, který ztratil v dětství vlastní maminku, miloval tím více Matku Boží. Slyšel slova ukřižovaného Pána, jako by mu je řekl osobně: To je tvá matka! A zachoval se jako milovaný učedník: přijal ji v hloubce své existence (Jan 19,27) - Totus Tuus. A od Matky se naučil přizpůsobovat se Kristu.

Jan Pavel II.


Pro nás všechny zůstane nezapomenutelný moment, jak se v poslední velikonoční neděli svého života, poznamenán utrpením, Svatý otec ještě jednou ukázal v okně apoštolského paláce a naposledy dal požehnání Urbi et Orbi.

Můžeme si být jisti, že náš milovaný papež nyní stojí v okně Otcova domu, dívá se na nás a žehná nám. Ano, žehnej nám, Svatý otče! Tvou drahou duši svěřujeme Matce Boží, tvé Matce, která tě vedla každý den a teď tě zavede do věčné slávy svého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Duchovní dědictví:

Zesnulý papež nám zanechal velké dědictví - příklad svatého života, utrpení a smrti, i poklad svého učení, napsaný na osmdesáti pěti tisících stranách.

Jan Pavel II. přistupoval s obrovskou úctou ke každému člověku a vyžadoval, aby každá lidská osoba měla zaručeno základní právo na život od početí až po přirozenou smrt a právo na svobodu svědomí. Pro něj byl každý člověk stejně důležitý, a proto nikdy o nikom nemluvil špatně, s despektem či s pohrdáním.

Zároveň Svatý Otec neohroženě hlásal zjevenou pravdu, nepochleboval posluchačům a nehledal uznání. S velkou odvahou předával velmi nepříjemné a mezi posluchači nepopulární pravdy víry. Šel proti proudu, nesouhlasil s kompromisy a nerelativizoval Boží pravdu.

Pontifikát Jana Pavla II. trval 26 let a 6 měsíců. V té době papež podnikl 104 návštěv do 129 zemí, 144 cest v Itálii, vizitoval 784 farností v římské diecézi a v Castel Gandolfo. Celkem procestoval 1 271 000 km, čili 31-krát obešel zeměkouli.

Napsal 14 encyklik, 15 apoštolské exhortaci, 11 apoštolských konstitucí, 45 apoštolských listů, 30 motu proprio a četné promluvy a homilií k nejrozmanitějším příležitostem.

Kanonizoval 482 osob a beatifikoval 1338 osob. Činy pontifikátu Jana Pavla II. jsou tak velké, že se dají vysvětlit jedině jeho úplnou odevzdaností Kristu skrze Marii - Totus Tuus.

Zdroj: P. M. Piotrowski TChr


Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/,
článek z 2. 4. 2018 naleznete zde.

konikowski, CC0 Public Domain, pixabay.comSdílet

Související články:
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 04. 2018 | 5213 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace