Zajímavé...

Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021

www.werim.sk První středa Bolesti a radosti svatého Josefa při narození Ježíše. "Odešel Josef z Galileje z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém" (Lk 2, 4.)

Poslouchej v duchu svatý hovor mezi Marií Pannou a Josefem na cestě z Nazareta do Betléma.

Obdivovali dobrotu nebeského Otce, který seslal svého Jednorozeného Syna, věčné Slovo, na svět, aby vykoupil lidstvo. Diví se lásce tohoto Syna, který přichází do tohoto slzavého údolí, aby za hříchy lidí zadostiučinil svým utrpením a svou smrtí.

Jak velká asi byla bolest sv. Josefa, když v oné svaté noci, kdy se mělo narodit božské Dítě, byl nucen hledal nocleh v jeskyni za Betlémem, protože ho obyvatelé městečka tvrdě odmítli!

Jaký zármutek ho pojal, když viděl, jak jeho nejsvětější Manželka krátce před narozením Děťátka, v oné vlhké, větru i zimě osázené jeskyni se chvěje zimou!

Ale uvažuj o velké radosti, kterou pocítil Josef, když Maria o půlnoci k němu zvolala: "Pojď rychle, Josefe, a klaněj se Bohu; v této jeskyni právě přišel na svět v podobě slabého Děťátka! Podívej, jako je krásné! Podívej, jak leží Král světa, jak ubohé Dítě na hromádce slámy! Podívej, jak se chvěje zimou Ten, který působí, že Serafín hoří láskou! Jak pláče Ten, který je radostí nebes!"

Jako paprsek světla, pronikající bez překážky a beze stopy křišťálem, opustilo božské Dítě, "když tiché mlčení všechno zabíralo, a noc ve svém běhu na půl cestě byla", (Mdr. 18, 14.) neporušený, svatostánek, v němž se skrývalo devět měsíců, a nyní je v lůně své Matky. Jsouce přesvědčen o tomto nadpřirozeném zrození, "které se nestalo ani z Krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha" (Jan 1, 13), bere sv. Josef božské Děťátko na své lokty, a uzavírá Ho jako své vlastní do svého srdce i do své duše; Jemu věnuje všechnu svou lásku ze vší své síly a s celou vroucností. Není Jeho otcem po způsobu lidí, ale způsobem zcela novým, způsobem duchovním.

A teď uvažuj o lásce, která vzplanula v srdci sv. Josefa, když hleděl vlastníma očima na Syna Božího jako božské nemluvně! Klesá na kolena a propuká v radostná slova: Klaním se Ti, Pane a Bože můj! Jak velké je moje štěstí, že jsem po Marii první, který smí na Tebe, právě narozeného, hledět, tím spíše, že vím, že se Ti líbilo, abys byl tady na zemi považován za mého syna. Dovol mi tedy, abych směl říci: Můj Bože a můj synu, Tobě, božské Dítě se zcela zasvěcuji! Můj život bude náležet Tobě a užiji ho jen k tomu, abych Tobě, svému Pánu sloužil!

Ale jak ještě vzrostla Josefova radost, když v téže noci přišli pastýři, poslaní od anděla, aby se podívali na novorozeného Spasitele; když mu vypověděli, což jim anděl oznámil; jak rozkošně zněl zpěv nebeských zástupů; s jakou rozkoší hleděl na to, když se Mesiáši klaněli pastýři, odkládají k Jeho nohám své chudé dary!
>
A jeho nitro zalila nová radost, když se později objevili svatí Mudrci od východu, aby prokázali pocty nebeskému Králi, který sestoupil ze svého nebeského trůnu, aby svůj lid oblažil. Jeho srdce asi oplývalo štěstím, když je podivuhodná hvězda přivedla z dalekých pohanských krajů, aby se první klaněli Spasiteli.

Svatému Josefovi nebylo dopřáno dožít se prvních Letnic, ale cožpak nebylo radostné divadlo klanění mágů krásným předobrazem a prorockým poukázáním na onu budoucí křesťanskou slavnost?

Modlitba.

Svatý Josefe, pro ony bolesti, které jsi zakusil, když jsi viděl božské Slovo ve chlévě, tak chudé a ubohé, jak v chladné noci pláče od zimy, prosím tě, abys mi vyprosil pravou lítost nad mými hříchy, neboť jen ty byly příčinou, že Ježíš tehdy plakal.

Ale i pro onu útěchu, kterou jsi pocítil, když jsi poprvé uviděl rozkošné Jezulátko v jeslích, neboť od onoho okamžiku jsi zahořel láskou k tak roztomilému děťátku, - vypros mi milost, abych už tady na zemi byl roznícený velkou láskou k Pánu Ježíši, abych Ho jednou v nebesích požíval na věky. Amen.

Ty pak, Matko Boží, i Matko moje, doporuč mě svému Synu, a vymož mi odpuštění všech urážek, které jsem Mu udělal, - i milost, abych Ho už nikdy neurazil.

Ano, vždy milosrdný Ježíši, odpusť mi pro Marii a Josefa! Uděl mi nevýslovnou milost, abych Tě jednou uviděl v ráji, abych tam miloval a velebil tvou božskou krásu a dobrotu, která Tě pohnula, aby ses z lásky ke mně stal dítětem. Nekonečná dobroto, miluji tě; ó Bože, můj Bože a moje všechno, miluji Tě. Amen.

Převzato z https://sv-jozef.blogspot.com/, článek naleznete zde.

CC0, pixabay.comSdílet

Související články:
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (27.02.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 02. 2021 | 1435 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://sv-jozef.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace