Zajímavé...

Pít z pramene lásky

velikonoční výzdoba v Ostrožské Lhotě 2007 Ježíš Kristus způsobuje, že se žena a muž ve chvíli přijetí svátosti manželství stanou manžely. Skrze tuto svátost Bůh sjednocuje novomanžele nerozlučitelným svazkem lásky, je stále spolu s nimi a tvoří tak „ikonu Nejsvětější Trojice“.

Manželství je cestou ke svatosti

Manželé nesmí zapomínat, že ve svátosti manželství je s nimi vždy přítomný Ježíš Kristus a že nejdůležitějším cílem jejich života je dozrávání k lásce, čili svatost. Svatý otec František zdůrazňuje nadpřirozený rozměr svátostného manželství a píše o něm: „Dobře žité rodinné společenství je opravdovou cestou posvěcování v normálním životě a mystického růstu, prostředkem vnitřního sjednocení s Bohem.“ (Amoris laetitia, 316) Manželský slib pokládá za jisté, že jediným pramenem vzájemné lásky, věrnosti a úcty manželů je Ježíš Kristus stále přítomný ve svátosti manželství. Ale nesmíme zapomínat, že Kristova láska je přítomna v srdcích manželů pouze tehdy, když setrvávají ve stavu milosti posvěcující. Proto jejich nejdůležitější starostí a povinností musí být okamžitě povstat z každého těžkého hříchu a přistoupit ke svátosti pokání.

Vzájemná láska manželů zakořeněná v lásce Kristově se rozšiřuje na děti a na další příbuzné, rovněž na širší okruh společenství. Pokud se manželé snaží překonávat svoji pýchu a sobectví, pokud stále více dovolují, aby byl Kristus jediným Pánem jejich života, tehdy jejich svatost roste. Začínají si tehdy všímat nových horizontů svého svazku. Tehdy získávají jistotu víry, že v jejich manželské jednotě je přítomný Kristus. Milují Krista, který má rysy manžela, manželky. Milují toho druhého bez nároků a nesobecky, touží jenom po jediném: aby zcela patřil, patřila Bohu. Protože pouze ve sjednocení s Kristem je láska muže a ženy opravdová a nikdy neskončí. Avšak svatost v manželství není jednoduchý a prostý cíl, poněvadž svazek tvoří dvě osoby s různým charakterem a odlišným životním příběhem. Lásky se v manželství dosahuje jen tehdy, když osoba v něm žijící vejde opravdově na cestu svatosti (roste v pokoře a trpělivosti) a když se celou duší bude starat o svatost manžela, manželky.

Je třeba si položit otázku, zda se já modlím a obětuji se, aby se ten druhý v manželství víc otevřel přítomnosti a působení Boha. Bez Krista si muž a žena ponecháni sami sobě stěží ve všem poradí. Proto je nutná modlitba. Připomíná nám to svatý Maxmilián: „Ptali se jednou Napoleona, co je zapotřebí k tomu, aby byla vyhrána bitva. Ten odpověděl: »Jsou potřebné tři věci: peníze, peníze a ještě jednou peníze.« Stejně tak, když jde o posvěcení duší, je potřebná modlitba, modlitba a ještě jednou modlitba.“

Věrnost v modlitbě


Když novomanželé stojí vedle sebe před oltářem a drží se za ruce převázané štólou, tehdy se poprvé jako manželé společně modlí. Od toho okamžiku si musí najít každý den čas a místo, aby se společně modlili. Může to být Eucharistie, Otčenáš, růženec, korunka k Božímu milosrdenství, breviář, adorace Nejsvětější svátosti nebo nějaká jiná modlitba. Známá jsou slova svatého Jana Pavla II.: „Rodina, která se modlí sjednocená, sjednocená zůstane.“ Když se manželé společně modlí, otvírají srdce jedinému Prameni své lásky, kterým je Ježíš Kristus, skutečně přítomný v tajemství jejich svátosti manželství. Ti manželé, kteří se modlí čistým srdcem plným důvěry, dostanou dar nezničitelné Lásky Boha Otce i Syna, čili Ducha Svatého, který je učiní schopnými takové lásky, která nikdy nepřestává. „Láska je trpělivá; láska je ochotná; není závistivá; láska se nevychloubá, nenadýmá se; nedělá, co se nesluší, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nic nezazlívá; neraduje se z nespravedlnosti, ale má radost z pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří, ve vše doufá, všechno snáší. Láska nikdy nepomíjí.“ (1 Kor 13,4–8) Když mají manželé takovou lásku, překonají všechny těžkosti a krize a budou vždycky spolu.

Modlitba je jedinou nádobou, kterou manželé čerpají „Božskou vodu“ z pramene své lásky. Tím pramenem je Ježíš Kristus, vždy přítomný ve svátostném manželství. Pokud někdo z manželské dvojice zanedbá modlitbu, svátosti pokání a Eucharistie, tehdy se u něho nebo u ní zcela jistě objeví krize v nejrůznější podobě. Ať tehdy ten druhý z manželů mu (nebo jí) spěchá s okamžitou pomocí, zahrne ho (nebo ji) obzvláštní láskou vyjádřenou v modlitbě růžence a v Eucharistii. Modlitba za manžela (manželku), to je první frontová linie.

Když přijdou děti, tehdy mají manželé povinnost jim odevzdat největší dar, kterým je víra v Krista. Proto se rodiče musí se svými potěšeními každodenně modlit. Je to nejdůležitější povinnost. Proto si rodiče musí sestavit svůj denní plán tak, aby modlitba byla ústřední událostí pro celou rodinu.

Svátost manželství čerpá celou svou sílu z Kristovy výkupné oběti. Proto se manželé mají co nejčastěji účastnit mše svaté, spojovat s eucharistickou obětí všechny svoje starosti, trápení, radosti a strasti. Z božského Pramene lásky mají pít manželé po celý život, stejně jako během každé Eucharistie, tak i při modlitbě, a zvláště při adoraci Nejsvětější svátosti. Kde je pro manžele modlitba a Eucharistie každodenním chlebem, tam vznikají společenství sjednocená v lásce, čili skutečné domácí církve.

Pokyny Pána Ježíše k modlitbě


Sepsáno mystičkou Alicí Lenczewskou ve Svědectví a Slově poučení:

† Není cenná ta modlitba, ve které se prožívá vzrušení a radost, ale ta, která vyžaduje sebezápor a těžkosti a o ně se opírá. Setkání se Mnou je nejdůležitější chvíle tvého dne – jím je třeba všechno začínat. Tehdy bude čas a pokoj v srdci.

† Všechno, co je v tobě dobré a tvůrčí, se rodí ze Mne: ze stýkání se se Mnou v modlitbě, ze sjednocení se se Mnou ve tvém životě. Ne z nauky o Mně, ne z morálních zásad a zákazů Desatera. Ne z tvých rozhodnutí a z účasti na náboženských obřadech.

† Všechno vzniká z Lásky, protože jen Láska je tvůrčí. Sjednocuj se s Bohem – Láskou, aby tvoje duše rozkvetla všemi barvami lásky. Nic ti nenahradí Mne živého a opravdového, který jsem ve tvé duši a způsobuji dobro ve tvých myšlenkách, slovech a činech. Natolik působím, nakolik se se Mnou sjednocuješ a odevzdáváš se Mi. Nauč se prosit okamžitě o Mou pomoc, když se ve tvém srdci objeví něco zlého. Odevzdej Mi to.

† Všechno je plodem modlitby. Jaká je modlitba, takový je život: stav tvé duše i těla i tvoje činy – jejich způsobilost pro budování království Božího v lidských duších, pro záchranu těch, kteří hynou ve svých hříších. Všechno, co děláš svým srdcem, myšlením nebo dlaněmi – aby mělo smysl a hodnotu – musí začínat modlitbou a modlitbou končit, i v ní trvat. Modlitba, to je sjednocení se Mnou. A přece Já jsem počátek i konec všeho, co existuje: Alfa i Omega. Beze Mne nemůžeš udělat nic – nic, co obsahuje pozitivní hodnotu. Mnohé hyne, svět je pohroužený do temnot, protože schází modlitba, chybí sjednocení se Mnou. Úsilí, práce, energie tak mnoha lidí obdařených Mými dary – vytváří špatné ovoce, otrávené jedem pekla, které je vždycky tam, kde chybí ochota obrátit se ke Mně s důvěrou v upřímné modlitbě. Kde chybí spoléhání se na mou moudrost a vůli. Kolik modlitby, tolik lásky, moudrosti a pokoje ve tvém srdci. Kolik jsi ode Mne přijala během modlitby, tolik můžeš dát – toho, co má cenu dávat – druhému člověku. Sama od sebe nemáš nic k dávání. Můžeš svým bratrům odkazovat jedině: moje dobro, svoji prázdnotu nebo zlo pekla.

† A tak se děje v závislosti na tom, jaký je tvůj život modlitby: její houževnatost, hloubka a vroucnost. A nemysli si, že můžeš něco nahromadit ve svém srdci a potom to užívat podle vlastní vůle. Dobro, Láska, Moudrost je energie, která plyne z Božského Pramene, pokud jsi s ním spojena v modlitbě.

† Když se přede Mne postavíš v modlitbě, když se svým srdcem obracíš k Nebi, brána Nebes stojí otevřena před tebou a ty jsi v ní. A když ještě budeš na zemi, zúčastníš se života svatých a života samotného Boha. Tvá duše je v Nebi – v náručí Otce, který stvořil Nebe i zemi, a všechny živé bytosti. Tehdy jsi živena Světlem Otce nezávisle na tom, ke kterému z obyvatel Nebe se obracíš. Všechno totiž žije a existuje v Otci a On je jediným dárcem života, který existuje. Když stojíš v modlitbě na prahu Nebe, skrze tebe plynou prosby a bolest světa a skrze tebe plyne Boží milosrdenství na zem. Každá modlitba je výměna ubohosti světa za Boží milosrdenství. Je řečištěm, díky kterému ta výměna existuje. Čistota a svatost tvé modlitby působí, že to řečiště je průchodné. Že Bůh může posílat své milosti skrze tebe a zalévat svět svou Láskou. A očišťovat a dávat spásu a proměňovat svatostí Nejsvětější Trojice. Díky modlitbě bude zachráněno to, co odevzdáš Bohu, když jsi před ním.

† Když setrváváš přede Mnou v modlitbě, nepotřebuješ představivost, poněvadž Mne ve tvém vnitřním vidění znetvořuje. A nepotřebuješ myšlení, abys nacházela fakta z mého pozemského žití. Potřebné je jenom očekávání v lásce a v mlčení. Ono samo bude též radostí, než přijde.


Vyšlo v časopise Světlo 23. ČÍSLO / XXV. ROČNÍK.


Ostr_Lhota Velikonoce

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 10. 06. 2018 | 3949 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace