Zajímavé...

Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega

Guadalupe Níže uvedený text je autentickým dokumentem ze 16. století a byl zapsán v indánské řečí náhuatl pro indiány. Proto vykazuje některé zvláštnosti. Text fascinuje svou přímočarostí a upřímností. Nic neskrývá, má bohatý slovník. Nečekanou zápletkou je, když se Juan chce Panně Marii vyhnout. Volí fintu, která mu nevyjde. Kdyby se nejednalo o historický dokument, bylo by možné tuto část zařadit do náboženského humoru.

Události v Guadalupe se odehrály 5 let před založením kolegia pro indiány a hrály důležitou roli při evangelizaci domorodců. Velmi brzy se staly součástí domorodé ústní tradice. Poměrně brzy došlo k jejich zapsání. Zápis byl učiněn v řeči náhuatl a jmenuje se podle počátečních písmen NICAN MOPOHUA ("tady se říká"). Za autora je považován indián Antonio Valeriano, který byl profesorem kolegia, překladatelem, spisovatelem a latinářem. 40 let byl guvernérem indiánů v Mexiku ...

1. Zde se po pořádku vypráví, jak se před nedávným časem zjevila zde na Tepeyacu, kterému se říká Guadalupe, Svatá Panna Maria, vždy Panna, Matka Boží, naše Královna.

2. Nejprve se ukázala chudému počestnému muži Juanu Diegovi. Potom se její obraz zjevil novému biskupovi Juanu de Zamárraga. Nadto se bude vyprávět i o zázracích, které způsobila.

3. Deset let po dobytí města Mexiko, když již šíp a štít odpočívaly v zemi, žilo obyvatelstvo na březích jezer i v horách, všude v porobě.

4. Právě v tom čase, kdy se zde počínala víra, poznání Toho, skrze něhož žijeme, pravého Boha Hospodina, nechala vrůst rostliny a vypučet květy.

5. Stalo se to přesně v roce 1531 po uplynutí několika dní měsíce prosince. Oním místem procházel rolník, který se jmenoval Juan Diego a pocházel z tohoto kraje. Jak se říká, měl dům v Cuauhtitlanu.

6. Co se týká evangelizace, děla se hlavně v Tlatilolcu.

7. Bylo to v sobotu ještě za nočního šera. Kráčeje rozvažoval o Božích věcech a o Jeho přikázáních.

8. Když přišel k úpatí malého kopce, kterému se říká Tepeyac, počínalo se jitro.

9. Z vrcholu kopce uslyšel zpěv. Zněl, jako by to zpívalo množství nádherných ptáků a střídali se ve zpěvu, jako by jim kopec odpovídal. Ten zpěv byl krásný a slastný, krásnější než jakéhokoli známého ptáka.

10. Juan Diego se zastavil a přemýšlel: Zasloužím si to? Jsem hoden tomu naslouchat? Smím snad? Vidím to snad jen v polospánku? Kde jen jsem?

11. Jsem snad na místě, o kterém vyprávěli naši starci? V zemi květů, v ráji, kde vzniklo naše tělo? Nebo snad v nebi?

12. Upřel zrak k vrcholu kopce ve směru, kde se objevuje vycházející slunce. Odtud se ten zpěv rozléhal.

13. A když zpěv náhle ustal a vše zmlklo, uslyšel, že ho někdo z vrcholku volá. Hlas říkal: "Počestný Juane, počestný Juane Diego."

14. Nato se odvážil jít k místu, odkud byl volán. Jeho srdce zůstalo klidné a necítil strach, nýbrž velikou spokojenost a radost.

15. Nato se odvážil jít k místu, odkud byl volán. Jeho srdce zůstalo klidné a necítil strach, nýbrž velikou spokojenost a radost.

16. A když stál proti ní, obdivoval její dokonalou vznešenost.

17. Její šaty se podobaly slunci a vyzařovaly paprsky.

18. A skála a kamení na místě, kde stála, byly proniknuty září a paprsky, takže vypadaly, jako by byly ze smaragdů a drahokamů, země zářila barvami duhy. Suché keře a kaktusy, které se tu vyskytují, vypadaly jako ze zelenavých per a jejich výhonky byly jako z tyrkysu, lupení a dokonce i trny zářily jako zlato.

19. Sklonil se před ní a potom uslyšel její povzbudivá a laskavá slova následovaná poselstvím.

20. Řekla mu: "Poslyš, nejubožejší z mých synů, počestný Juane, kam jdeš?"

21. A on jí odpověděl: "Moje vladařko a královno, musím do Tvého domu do Mexika-Tlatilolca, abych se vzdělával v Božích věcech, které nám objasňují naši kněží, podobizny to našeho Pána."

22. Potom promluvila a sdělila mu svou vznešenou vůli. Řekla: "Věz a opatruj to dobře ve svém srdci, nejubožejší z mých synů, že jsem Svatá Maria vždy Panna, Matka Boží, jediné Pravdy, skrze niž žijeme, Stvořitele lidí, Pána nebe a země.

23. Přeji si nejvnitřněji a byla bych velmi ráda, kdyby mi zde na tomto místě zřídili moji kapli. V ní budu všem lidem dokazovat svou lásku, slitovnost, pomoc i ochranu, a také ji uskutečním.

24. Neboť jsem milosrdná matka tvého národa i všech, které žijí v tomto světě, každého, kdo ke mně volá, hledá mě a důvěřuje mi.

25. Zde chci mírnit a uzdravovat jejich bídu, nářky a bolesti.

26. A aby se mohlo uskutečnit dílo mého milosrdenství, jdi do paláce mexického biskupa. Vyprávěj mu, jak jsem tě učinila svým poslem a že tě posílám k němu, abys mu sdělil, jak velice si přeji, aby mi zde postavil dům, zřídil mi zde na tomto místě svatyni. Vyprávěj mu vše přesně tak, jak jsi to viděl a vidět směl, a co jsi slyšel.

27. Buď ujištěn, že ti budu velice vděčná a odměním se ti. Udělám tě za to šťastným, daruji ti radost a doslova si vysloužíš, že tě odměním za námahu a práci, se kterou uskutečníš dílo, jímž jsem tě pověřila. Dobrá, nejubožejší z mých synů, slyšels má slova a poselství. Čiň nyní, co činit máš."

28. Nato se před ní sklonil a řekl: "Má vladařko a Královno, již jsem na cestě, aby se tvé poselství a slova stala skutečností. Já, ubohý služebník, odcházím nyní od tebe." Potom sešel z kopce, aby uskutečnil své poslání: šel kamenitou cestou, která vede přímo do Mexika.

29. Poté, co přišel do města, šel přímou cestou k domu biskupa, který přišel teprve před krátkou dobou jako pán kněží. Jmenoval se Juan de Zumárraga a byl knězem svatého Františka.

30. Sotva přišel, pokoušel se okamžitě dostat k němu. Prosil jeho služebníky, jeho důvěrníky, aby mu to řekli. Po dlouhé době přišli, aby jej zavolali, že pan biskup již přikázal, aby předstoupil. Nato vstoupil, uklonil se a padl na kolena.

31. A potom mu vše předložil a vyjevil mu slova Paní nebes a její vůli. A také mu řekl, co vše směl udiven vidět a slyšet. Když biskup uslyšel jeho poselství, nezdálo se, že by mu věřil.

32. Odpověděl mu a řekl: "Můj synu, musíš přijít ještě jednou, musím si ještě jednou v klidu vyposlechnout vše, kvůli čemu jsi přišel, a musím přesně pozorovat tvou vůli a přání."

33. Juan odešel a byl velice smutný, protože se jeho poselství žádným způsobem nevyplnilo.

34. Ten samý den se vrátil. Šel přímo na kopec a potkal tam Paní nebes: očekávala ho již na místě, kde ji viděl poprvé.

35. Když ji viděl, padl k zemi a řekl: "Moje Paní, má Paní a vladařko, šel jsem, kam jsi mě poslala, abych vyřídil tvé poselství a tvá slova.

36. Dostal jsem se na to místo, kde bydlí pán kněží, i když s velkými potížemi. Viděl jsem jej a sdělil mu tvá slova a poselství, jak jsi mi to přikázala.

37. Přijal mě blahosklonně a pozorně mi naslouchal. Ale odpověděl mi tak, jako by to jeho srdce nemohlo přijmout a uvěřit tomu. Řekl mi: Musíš přijít ještě jednou, musím tě vyslechnout v klidu, vše, kvůli čemu jsi přišel, a sledovat od počátku tvé přání a vůli.

38. Na způsobu, jakým mi odpověděl, jsem viděl zcela zřetelně, že si myslí, že jsem si to celé vymyslel, že chceš, abych ti vystavěl svatyni, a že to asi nepochází od tebe.

39. Proto tě úpěnlivě prosím, vladařko a Královno, abys dala ten úkol někomu urozenému, ceněnému, obecně známému a váženému, aby mu uvěřili.

40. Neboť bezpochyby jsem jen rolník z tohoto kraje, odkrojek lidu, list ve větru, poroučí se mi a ostatním jsem břemenem. A ty, moje vladařko a Královno, mě posíláš na místo, kde nemám co pohledávat a kam nepatřím.

41. Odpusť mi, že vědomě rmoutím tvou tvář i srdce a budím tvou nedůvěru a nevoli, má vladařko a Královno."

42. Nejdůstojnější vždy Panna mu odpověděla: "Slyš, nejubožejší z mých synů, věz ve svém srdci, že nepostrádám sluhů a vyslanců, které bych mohla pověřit, aby splnili mou vůli a vykonali poselství. Ale je bezpodmínečně nutné, abys to byl ty, kdo tam půjde a promluví, a aby se uskutečnila má vůle a mé přání tvým prostřednictvím a tvou pomocí.

43. Nejubožejší z mých synů, prosím tě velice a se vší přísností ti přikazuji, abys zítra ještě jednou vyhledal biskupa.

44. Ať se dozví mou vůli a přání, aby vše uskutečnil a vystavěl mi zde svatyni, kterou na něm vyprošuji. A řekni mu ještě jednou, že jsem osobně Matka Boží, vždy Panna, která tě posílá."

45. Juan Diego jí odpověděl: "Moje Paní a vladařko, nechci zarmoutit tvou tvář i tvé srdce. Ze srdce rád k němu půjdu a pravdivě mu řeknu tvá slova a poselství. Udělám to na každý pád a cesta mi nezpůsobí potíže.

46. Půjdu, abych vyplnil tvou vůli. Ale může se stát, že mi nebude naslouchat, a pokud bude, že mi neuvěří.

47. Zítra večer, až zapadne slunce, přinesu ti zpět tvé poselství a slova i to, co pán kněží odpoví.

48. Teď jdu, moje Paní a vladařko, odpočinu si trochu." A odebral se domů a odpočinul si.

49. Následující den, byla to neděle, když byla ještě noc a temno, opustil svůj dům a šel přímo do Tlatilolca, aby se poučil o Božích věcech a nechal zapsat do soupisu, a potom aby viděl pána kněží.

50. Bylo asi deset hodin, všichni se shromáždili, vyslechli mši svatou, chudí se nechali zapsat do soupisu a zase se rozešli. Potom šel Juan Diego do domu biskupa.

51. A když tam přišel, dělal vše možné, aby jej uviděl a s velkou obtíží se mu to podařilo. Padl na kolena, plakal a byl smutný, když biskupovi sděloval poselství a slova Paní nebes a vyjevil mu, že mu má věřit ve vztahu k poselství a vůli vznešené Panny, a má jí postavit kapli na tom místě, kde to přikázala, že si to přeje.

52. Ale pan biskup se ho ptal na mnoho věcí, zkoušel jej, aby uklidnil své srdce, kde ji viděl a jak vypadala. A Juan Diego vyprávěl panu biskupovi vše od počátku až do konce.

53. Ale ačkoli mu řekl vše, jakou měla postavu a co viděl či udiven vidět směl, a v čem se zjevilo, že je láskyplnou vždy panenskou Matkou našeho Vykupitele, našeho Pána Ježíše Krista, nemohl tomu biskup přece jen uvěřit.

54. Řekl mu, že jeho slova a poselství samo nestačí, aby se uskutečnilo, co žádá. Že je zapotřebí další znamení od ní, aby mu bylo možné věřit, že Paní nebes posílá právě jej.

55. Když to Juan Diego slyšel, řekl biskupovi: "Můj pane a vladaři, jak má vypadat to znamení, které vyžaduješ, neboť jdu přímo k Paní nebes, která mě sem poslala, a poprosím ji o to." Když biskup viděl, že trvá na pravdivosti svých slov a nevytáčí se ani nezneklidňuje, rozloučil se s ním.

56. A když vyšel, poručil některým svým důvěrníkům, aby jej sledovali, kam jde, s kým se potká a s kým bude mluvit. A tak se stalo.

57. Juan Diego šel přímo odtud svou cestou. Za ním šli i ti, co jej sledovali. V blízkosti mostu, který vede k Tepeyacu, v rokli, jej ztratili z očí, a ač ho všude hledali, nikde jej již neviděli.

58. Tak se vrátili zpět, nejen že byli rozzlobeni, ale způsobil jim tím mrzutost a vytvořil u nich proti sobě předsudky.

59. A tak běželi za panem biskupem, aby jej zpravili. Namluvili mu, aby mu nevěřil. Řekli, že ho jen podvádí a to, co přišel sdělit, že si jen namluvil nebo že si to vymyslel. A tak se všichni usnesli, že pokud přijde ještě jednou, tak jej okamžitě uvězní a tvrdě potrestají, aby nevyprávěl lži a nepodváděl lidi.

60. Následující den, bylo to pondělí, kdy měl Juan přinést něco, co by sloužilo za znamení, aby mu uvěřili, se tam nevrátil, protože když přišel domů, našel svého strýce Juana Bernardina osypaného neštovicemi, jak umírá.

61. Nejprve šel pro doktora, který k němu také přišel, ale už nemohl nic dělat, protože strýc byl již těžce nemocen.

62. Strýc Juana prosil, aby ještě v noci zašel do Tlatilolca pro kněze, aby se mu vyzpovídal a aby jej dobře připravil, protože v nejhlubším nitru cítil, že nastal čas jeho smrti a že se už neuzdraví.

63. A tak v úterý ještě v noci opustil Juan Diego dům, aby zavolal z Tlatilolca kněze.

64. A když došel na úpatí kopce Tepeyacu, kde se začíná cesta na západní straně, neboť musel jít vždy kolem, řekl si:

65. "Když půjdu tou cestou rovně, může se stát, že tam zase přijde Paní jako předtím, aby mě viděla, a zdrží mě, abych zanesl znamení pánu kněží, jak mi to přikázal.

66. Nejprve je ale nutné, abych odstranil své trampoty a zavolal kněze. Strýc trpí a čeká již na něj."

67. Proto šel kolem kopce, vystoupil jen do poloviny a šel podél trasy, kde vycházející slunce počíná svůj běh, aby se rychle dostal do Mexika a aby jej Paní nebes nemohla zastavit.

68. Myslel si, že zde, kudy kráčí, jej ta, která stále zří láskyplně na všechny, nespatří.

69. Uviděl však, že jej spatřila z místa, kde ji prve uviděl, a sešla k němu z kopce dolů na úpatí a zabránila mu v cestě tím, že se před něj postavila. Potom řekla: "Nejubožejší z mých synů, kam jdeš, kam ses obrátil?"

70. Aniž by se zarděl, zastyděl či zalekl, uklonil se před ní, pozdravil ji a řekl: "Má Paní, dej Bůh, aby ses vždy dobře cítila. Jak jsi započala den? Doufám, že se ti, má vladařko, daří dobře.

71. Musím tvou tvář i srdce zarmoutit. Máš vědět, že jeden z tvých ubohých sluhů, můj strýc, umírá. Jeho tělo zmohla těžká choroba, a proto brzy umře.

72. Proto jdu spěšně ke tvému domu do Mexika, zavolám jednoho z miláčků našeho Pána, aby jej připravil a vyzpovídal.

73. Neboť jsme stvořeni k tomu, abychom čekali na hodinu naší smrti.

74. Ale i když to napřed udělám, vrátím se ihned zpět, abych přinesl tvá slova a poselství. Moje vladařko, odpusť mi, prosím, a měj se mnou ještě trpělivost, nechci tě podvést. Již zítra k tobě spěšně přijdu."

75. Když dobrotivá Panna slyšela Juanovo vysvětlení, řekla: "Poslyš a uchovej to ve svém srdci, nejubožejší z mých synů, nic tě nemá odradit a zmalomyslnět. Nemusíš se bát této nemoci, ani žádné jiné nemoci či něčeho znepokojivého.

76. Což nejsem zde já, tvá Matka? Nestojíš v ochraně mého stínu, pod mým přístřeším? Což nejsem zdrojem života? Nejsi skryt pod ochranou mého pláště, skryt na mých rukou? Co ještě potřebuješ?

77. Nic tě nemá rmoutit a plnit hořkostí. Nermuť se nemocí tvého strýce. Nezemře na nemoc, kterou trpí, buď ujištěn ve svém srdci, že je již uzdraven (a v tom okamžiku se jeho strýc uzdravil, jak se později ukázalo)."

78. Když Juan Diego uslyšel slova Královny nebe, byl utěšen a srdce se mu uklidnilo. Prosil ji snažně, aby jej hned poslala k pánu kněží a dala mu znamení, aby mu uvěřili.

80. Řekla mu: "Jdi nahoru, nejubožejší z mých synů, a místo, kde jsi mě viděl a kde jsem ti dala pokyny, najdeš pokryté různými květinami, natrhej je, sesbírej a slož dohromady. Potom opět sestup a přines mi je."

81. Juan Diego vyšel na kopec, a když se rozhlédl, byl velice udiven. Místo, kde se Panna zjevila, bylo pokryté nejkrásnějšími květinami Kastilie, jejich květy byly otevřené v plném květu. Vlastně to vůbec nebylo místo, kde by mohly růst květiny, a byl zrovna čas, kdy přicházely mrazy.

82. Překrásné květiny nádherně voněly a byly pokryté noční rosou jako perlami.

83. Hned je počal trhat, všechny je sesbíral a položil do svého pláště.

84. Vrcholek kopce vůbec nebyl místem, kde by mohly růst květiny, jsou tam jen skály, kaktusy, trní a křoví, a kdyby se tam teď ukázala tráva, byla by zničena v této prosincové době ledem.

85. Potom sešel dolů a ty rozličné květiny přinesl Královně nebe. Když je viděla, vzala je do svých něžných rukou a potom je, jednu po druhé, položila do jeho pláště.

86. A řekla mu: "Nejubožejší z mých synů, tyto všechny květiny jsou důkazem, znamením, které přineseš biskupovi. Mým jménem mu řekneš, že podle toho pozná, co si přeji, a může vyplnit mou vůli a mé přání.

87. A ty, ty jsi můj vyslanec, v tebe skládám všechnu svou důvěru. Přísně ti přikazuji, abys plášť otevřel jen v přítomnosti biskupa a ukázal mu, co přinášíš.

88. Budeš mu přesně vyprávět a řekneš mu, jak jsem tě poslala na vršek kopce trhat květiny a co jsi vše s údivem viděl. Tím přesvědčíš srdce pána kněží, aby pak učinil, co učinit má, a zbudoval mi svatyni, kterou si od něj přeji."

89. A hned, jak mu Paní nebes svěřila poslání, vydal se kamenitou stezkou, která vede přímo do Mexika. Šel rychle a byl dobré mysli s jistotou v srdci. Opatrně nesl, co měl schováno v plášti, aby nic nevypadlo. Zatímco šel, okoušel vůni nádherných květin.

90. Když přišel k domu biskupa, narazil na vrátné a jiné služebníky krále kněží. Šel k nim poprosit je, aby šli k biskupovi a řekli mu, že by jej rád viděl, ale nikdo z nich to nechtěl udělat, nikdo si ho nevšímal, neboť byla ještě noc, a jak jej znali, působil jim jen mrzutosti a byl obtížný.

91. Také jejich druzi jim vyprávěli, jak se jim ztratil z očí, když jej sledovali. A tak musel dlouho čekat.

92. Když viděl, že tam stojí už dlouho se sklopenou hlavou a čeká marně, zda jej zavolají, a pravděpodobně něco drží v plášti, přiblížili se konečně, aby viděli, co má u sebe, protože byli jati zvědavostí.

93. A když Juan Diego viděl, že před nimi nemůže schovat, co má u sebe, a že jej asi vyhodí nebo mu nabijí, pootevřel trochu plášť, takže viděli, že má u sebe květiny.

94. Když viděli, že to jsou různé květiny z Kastilie a že není čas, kdy normálně rostou, byli překvapeni, protože viděli i rozevřené květy, které tak nádherně voněly.

95. Chtěli mu je sebrat a zkusili to třikrát.

96. Nepodařilo se jim to ale, neboť pokaždé, když je chtěli uchopit, nevypadaly najednou jako opravdové, ale jako namalované na plášti, či na něm našité.

97. Okamžitě šli k panu biskupovi, aby mu řekli, co viděli, a že jej chce zase vidět ten malý indián, co už tady několikrát byl, a že již čeká velmi dlouho na povolení ke vstupu.

98. Když to pan biskup slyšel, pochopil, že to má být jistě důkaz, který ho má přesvědčit, aby uskutečnil to, co na něm ten bezvýznamný člověk stále vyprošuje.

99. Okamžitě dal rozkaz, aby vstoupil. Hned, jak Juan vešel, poklekl, jak to udělal již dříve, a vyprávěl mu ještě jednou všechno, co s údivem spatřil, a také své poselství.

101. A mimoto jsem jí řekl, že jsem ti slíbil přinést něco jako znamení a důkaz mé vůle, co jsi chtěl z mé ruky obdržet. Když uslyšela tvé poselství, přijala dobrotivě, co žádáš: nějaké znamení a nějaký důkaz, aby se stala a uskutečnila její vůle.

102. A dnes ráno, ještě v noci, mi přikázala, abych k tobě ještě jednou zašel. Ale prosil jsem ji o znamení na důkaz její vůle, abych mohl přinést, co na mně požaduješ, a ona mi řekla, že mi je dá. A okamžitě splnila svůj slib.

103. Poslala mě na vršek kopce na místo, kde jsem ji viděl předtím, abych tam natrhal rozličné květiny z Kastilie. Potom jsem jí je přinesl dolů k úpatí kopce. Vzala je do svých něžných rukou, položila je opět, jednu po druhé, do mého pláště, abych ti je mohl přinést a osobně předat.

104. Ač jsem dobře věděl, že vršek kopce není místo, kde rostou květiny, že je tam jen spousta kamení, trní a kaktusy, nebyl jsem překvapen, ani jsem nepochyboval.

105. Když jsem pomalu vyšel na vrchol kopce, upřel jsem zrak na to místo: byla to květinová zahrada! Vše bylo pokryto rozličnými druhy krásných květin z Kastilie. Začal jsem je hned trhat.

106. Řekla mi, proč ti je mám dát: abys viděl znamení a uvěřil v její vůli. Tím také dokazuji pravdivost svých slov. Zde jsou, přijmi je, prosím, milostivě."

107. Nato rozevřel svůj bílý plášť, ve kterém nesl květiny, a hned se všechny rozsypaly po podlaze. Ve stejném okamžiku se namaloval a vyjevil najednou vznešený obraz stále jsoucí Svaté Panny Marie, Matky Boží. Je to ten obraz, který existuje ještě dnes a přechovává se v jejím vznešeném domě, v její kapli z Tepeyacu, který se nazývá Guadalupe.

108. Když jej pan biskup uviděl, poklekl on i všichni, kteří tam byli, a podivili se. Zase povstali, aby ji uviděli, zesmutněli a cítili bázeň ve svých srdcích a myšlenkách.

109. Pan biskup se k ní se slzami v očích a plný smutku modlil a prosil snažně, aby mu odpustila, že nevěřil v její vůli a přání.

110. A když povstal, rozvázal Juanovi na krku jeho plášť, na kterém se zjevila Paní nebes, a pak jej vzal a odnesl do své domácí kaple.

111. Juan Diego zůstal ještě jeden den v biskupově domě. A následující den mu biskup řekl: "Pojďme, abys nám ukázal, kde máme dle vůle Paní nebes zbudovat kapli."

112. Někteří lidé byli hned připraveni ji postavit a zřídit. A když jim Juan Diego ukázal místo, kde Paní nebes přikázala kapli postavit, prosil je o svolení, aby mohl jít.

113. Chtěl jít domů navštívit svého strýce Juana Bernardina, který byl těžce nemocen, když jej opustil, aby odešel do Tlatilolca pro kněze, který jej měl připravit a vyzpovídat. Nenechali jej ovšem jít samotného, ale doprovázeli ho domů.

114. Když tam došli, uviděli strýce, jak je zdravý, a nic jej nebolelo.

115. Byl velice udiven, že jeho synovec přišel s takovým doprovodem a že mu prokazovali takovou čest, a otázal se ho, proč ho tak uctívají.

116. Juan Diego mu řekl, že jej opustil, aby přivedl kněze k přípravě a ke zpovědi, a jak se mu na Tepeyacu zjevila Královna nebe a poslala ho do Mexika, aby řekl panu biskupovi, že jí má postavit na Tepeyacu kapli.

117. A strýc řekl, že je pravda, že byl uzdraven zrovna v tu chvíli, a že ji viděl přesně tak, jak se ukázala jeho synovci, a že mu řekla, že musí jít do Mexika k biskupovi.

118. A až jej uvidí, že mu má říci vše, co viděl, a jak byl zázračně uzdraven. A že mají ten vznešený obraz nazvat Pannou Marií Guadalupskou.

119. Nato dopravili Juana Bernardina k biskupovi, aby s ním mluvil a podal mu svědectví.

120. Spolu se svým synovcem zůstal u biskupa řadu dní, až postavili kapli Královně a Paní tam na Tepeyacu, kde ji Juan Diego uviděl.

121. A pan biskup přenesl vznešený obraz Královny a Paní do hlavního kostela. Odnesl jej z kaple ve svém domě, aby bylo možné vznešený obraz vidět a obdivovat.

122. Všichni obyvatelé města byli velice vzrušeni, přicházeli, aby viděli vznešený obraz, a obdivovali se mu a modlili se před ním.

123. Je velmi udivující, co se stalo Božím zázrakem, protože ten vznešený obraz nenamaloval žádný pozemšťan.


Zdroj: http://web.katolik.cz/feeling/1_6.htm

Naleznete v odkazu - pokračování článku
TILMA Z GUADALUPE


jako součást knihy

Pojď si sáhnout na Boha
- internetová publikace


http://fatym.com/view.php?nazevclanku=pojd-si-sahnout-na-boha-internetova-publikace&cisloclanku=2011030093


(Na Fatym.com vydáno 13. 12. 2016; 21. 4. 2020 - 4380 přečtení)

Virgin of Guadalupe, Luisalvaz, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.or

Sdílet

Související články:
Poutní místo Přibyslavice (25.03.2023)
Ó, PŘEBLAHOSLAVNÁ PANNO, ty jsi úsvit naší naděje a vysvobození, které přinese Tvůj Syn (25.03.2023)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (24.03.2023)
Ctihodný arcibiskup Fulton Sheen: O tom, proč ženy nemohou být v Katolické církvi kněžími (15.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 53: Svou novorozenou dceru svěřili Lurdské Panně Marii. „Zachránila ji síla modlitby“ (12.02.2023)
Rafał Soroczyński: Mateřská láska Panny Marie (11.02.2023)
Sv. Maximilián M. Kolbe: Naše válka (29.01.2023)
Poutě do Međugorje 2023 (22.01.2023)
MARIE – ŽIVÁ FORMA BOHA (18.01.2023)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2023)
Panna Maria, vznešená Matka Boží i pečlivá matka naše (02.01.2023)
Vzniklo české centrum Medjugorje, z.s. (26.12.2022)
Neposkvrněné početí Marie – akt lásky Nejsvětější Trojice (25.12.2022)
Maria je veliký příklad pro nás všechny (15.12.2022)
KŘESŤANA MŮŽE VYCHOVAT POUZE TA, KTERÁ VYCHOVALA KRISTA. (11.12.2022)
Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu (Pius IX.) (09.12.2022)
Vladyka Milan: SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ (08.12.2022)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (08.12.2022)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (08.12.2022)
Hodina milosti pro svět - 8. prosinec 12-13 hod. (doplněno o videa) (08.12.2022)
Neposkvrněné početí Panny Marie - nebiblická nauka? (08.12.2022)
Zázračná medaile: Kaple v Paříži udělala na Jana Pavla II. obrovský dojem (27.11.2022)
Zázračná medaile: musí se šířit (27.11.2022)
„Nešťastníku, zranil jsi svatou Pannu!“ (25.11.2022)
Prožijte 365 dní s Marií (24.11.2022)
PŘEDSTAVENÍ NEJSVĚTŠÍ PANNY MARIE V CHRÁMU (21.11.2022)
Matka bolestná - těšitelka duší v očistci / přislíbení těm, kteří budou uctívat její utrpení (15.11.2022)
POD TVOU OCHRANU SE UTÍKÁME (31.10.2022)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec, připojte se k nám i vy! (17.10.2022)
Mariini bojovníci - v polské Bydgošti proběhlo Celostátní setkání Wojowniků Maryi se zastoupením z České republiky (10.10.2022)
Svěcení a otevření Capelinhy v Koclířově (09.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (06.10.2022)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (05.10.2022)
Bylo to jako Mariin podpis (03.10.2022)
Panna Maria je naší Matkou, proč to stále nechápete? (15.09.2022)
Prožívejme bolest s Pannou Marií (15.09.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (12.09.2022)
Panna Maria - proč se zjevuje a chce, abychom se modlili právě 13.? (12.09.2022)
Mariini bojovníci v ČR (12.09.2022)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE (08.09.2022)
8. září: Církevní svátek Narození Panny Marie (08.09.2022)
V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (26.08.2022)
Bojovat za královnu (Marii) znamená bojovat za krále (Ježíše) (22.08.2022)
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE (22.08.2022)
PROČ ĎÁBEL NENÁVIDÍ PANNU MARII? (20.08.2022)
Srpen: Měsíc zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (14.08.2022)
P. Piotr Glas: Matka, která nás dovede do nebe, je Panna Maria (video + text) (14.08.2022)
Z myšlenek sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii (14.08.2022)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (14.08.2022)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (doplněno) (06.08.2022)
P. Peter Šimko: O co bychom přišli, kdybychom Pannu Marii ve svém životě vynechali? (29.07.2022)
Nová kniha - Pod ochranným plášťom Márie (27.07.2022)
Slavnost Panny Marie Karmelské (17.07.2022)
Když i DVĚ VĚTY řeknou mnoho... (16.07.2022)
TŘI drobnosti o NÁVŠTĚVĚ PANNY MARIE... (03.07.2022)
Mariánské poutní místo Humberk (02.07.2022)
Kytice modliteb májové Panně Marii (16. - 31. květen) (30.05.2022)
Novéna k Duchu Svatému s Pannou Marií (27.05.2022)
RADUJ SE NEBES KRÁLOVNO, ALELUJA! Několik rad, jak uctívat Přeblahoslavenou Pannu Marii: (27.04.2022)
NEJSTRAŠNĚJŠÍM NEPŘÍTELEM ĎÁBLA, JAKÉHO KDY BŮH USTANOVIL, JE PANNA MARIE, JEHO SVÁTÁ MATKA (26.04.2022)
Démoni: Marně jsme otřásali vírou Marie (19.04.2022)
Chceš pomoct Marii? Exorcista ukazuje jak (19.04.2022)
Panna Maria přislibuje 16 mocných milostí všem, kteří uctívají Jejích 7 bolestí (05.04.2022)
Svátek Zvěstování Páně - vhodný čas k zasvěcení se Panně Marii (17.03.2022)
Trojí poučení z Lurd (11.02.2022)
P. Maria donu Gobbimu o svém Neposkvrněném Početí (10.02.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (26.01.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 44: Velká moc Panny Marie: Auto shořelo a hasiči objevili něco „nadpřirozeného“ (20.01.2022)
MARIA JAKO "BFF" - nejlepší přítel (16.01.2022)
Úcta k Bohorodičce - Mariino božské mateřství pozvedlo důstojnost všech matek (01.01.2022)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (31.12.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 43: Panna Maria z Guadalupe zachránila Mexiko před epidemií (25.12.2021)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (09.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se, tohle je poslední šance!, video - 2.část (03.12.2021)
Poutní slavnost u mariánského sloupu v Praze (01.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se! Toto je poslední šance, video - 1. část (01.12.2021)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2021)
Maria je naše máma a Matka církve. Jak spolupracujeme s Marií? Bereme si k srdci Mariina slova? (Video a jeho přepis) (21.11.2021)
Požehnaná mezi ženami, a přitom plná bolestí (18.09.2021)
Sedm bolestí Panny Marie (a kdy jsme jí podobní) (15.09.2021)
BOLEST MATKY - Fatimská sobota (04.09.2021)
P. Elias Vella: Maria jako charisma (30.08.2021)
Záhadná žena na nebi v Knize zjevení (22.08.2021)
PANNA MARIA KRÁLOVNA (22.08.2021)
Kázání prof. Petra Piťhy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (18.08.2021)
Nakladatelství Flétna: Kniha Mariánský sloup v Praze (Zvýhodněná nabídka) (12.08.2021)
Socha Panny Marie - Šaštín. + Mikulčice - Morava (Česko&Slovensko bylo varované. poslechne to někdo? (26.07.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 41: 9 zázraků Škapulířské Panny Marie (16.07.2021)
Karmelitánský škapulíř (16.07.2021)
Tip na knihu: Žaltář k Matce Boží @ Pochvalná řeč o přesvaté Bohorodičce (12.06.2021)
Dvě srdce na medaili (11.06.2021)
Modlitební den u Panny Marie, matky všech národů dnes, tj. 22.5. 2021 (22.05.2021)
Co je odevzdání se Marii? (13.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 12 díl: Kazaňská madona a obrat na východní frontě Druhé světové války (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (07.05.2021)
Panna Maria vysvětluje modlitbu Zdrávas (25.04.2021)
'BOŽE, OBĚTUJI TI PLAMENNÝ ŽÁR LÁSKY NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE ZA TUTO DUŠI' (11.04.2021)
Zázračný pramen v Dobré Vodě u Kdousova (31.03.2021)
P. Dominik Chmielewski: Proč si vybrat Marii? (29.03.2021)
P. František Trstenský: Bůh vždy překvapí (Slavnost Zvěstování Páně) (24.03.2021)
Video: Panna Maria je nejkrásnější a nejlehčí cesta k Ježíši. Proto naslouchejme Jejímu volání a nechme se Jí vést k Ježíši. (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 36: Můj bratr se měl narodit postižený. Panna Maria z Guadalupe pomohla (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 35: Jak Panna Maria růžencová zachránila Filipíny (21.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 34: Ve službách Panny Marie, která vyhrává všechny Boží zápasy (14.03.2021)
Z Modré knihy: Svěřte se do mocné ochrany sv. Josefa! (14.03.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie (17.02.2021)
Maria je mým světlem ve tmě + Zdrávas, hvězdo moří (lidový hymnus) (15.02.2021)
Exorcista v Atlantě měl údajně 3 vidění Panny Marie, která tmavou látkou zatemňovala zem (27.01.2021)
Luteránský generál s obrazem Panny Marie (17.01.2021)
„Nebeská hudba“ na plášti Panny Marie Guadalupské (04.01.2021)
Neposkvrněné početí Panny Marie - 8 věcí, které byste měli o něm vědět (21.12.2020)
Mexiko: Zasvěcení Guadalupské Matce Boží (08.12.2020)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (07.12.2020)
Neposkvrněné početí Panny Marie (07.12.2020)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (07.12.2020)
Ďábel velebí Neposkvrněné početí (07.12.2020)
Život prožívaný v Marii + modlitba zasvěcení mateřského lůna Matce Boží (28.11.2020)
"Naše Paní ze Skalistých hor": zázračný příběh a 27 metrová socha Panny Marie v Montaně (27.11.2020)
V této době nákazy koronavirem šiřme Zázračnou medaili (26.11.2020)
Tajemná žena z podobenství o ztracené minci - Velitelka pro speciální úlohy (16.11.2020)
Dát smysl lidskému utrpení (+ modlitba) (14.11.2020)
Úloha Matky všech národů v těžkých časech (26.10.2020)
Kázání otce Martina Höniga o růženci - (video) (07.10.2020)
Zjevení v italském Trevignano Romano (29.09.2020)
Prázdnotu se snažíme zaplňovat věcmi (24.09.2020)
5 důvodů, proč nosím zázračnou medaili - a proč byste to měli také vyzkoušet! (21.09.2020)
O Sedmibolestné Panně Marii (14.09.2020)
Moc jména Panny Marie (11.09.2020)
Erik Dujava: Maria, Matka Boží: Jak mohla (ne) obyčejná žena porodit věčného Boha? (08.09.2020)
P. Dominik Chmielewski - Vítězství Marie, nové Jaro Církve (video) (07.09.2020)
Úvod k ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠOVI PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE (03.09.2020)
P. Ján Krupa: 15. srpen - svátek - Nanebevzetí Panny Marie nemá biblický základ, je součástí církevní tradice   (15.08.2020)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (15.08.2020)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (13.08.2020)
Informace pro veřejnost - požehnání mariánského sloupu v Praze + Možno sledovat i na TV NOE (13.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (08.08.2020)
Panna Maria, Královna Libanonu (05.08.2020)
Eucharistické procesí s odprošováním; zasvěcení se Panně Marii - Libanon neztrácí čas (05.08.2020)
Chlapec a Panna Maria (aneb Matka Boží v srdci budoucího kněze) (02.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 27: *Matka Boží nám pomáhá *Jak nás Ježíš a Maria chrání? (2 příběhy) (25.07.2020)
Panna Maria Matka Ticha (13.07.2020)
Zlomená Panna Maria v odpadovém koši udělala zázrak (09.07.2020)
Matko Boží jdi první a já tě budu následovat (02.07.2020)
Vítězství přijde skrze Marii (26.06.2020)
Mariánský sloup: Panna Maria po 102 letech znovu ochraňuje Pražany (20.06.2020)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (18.06.2020)
Matka Boží je univerzální matkou, i pro protestanty (18.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Sloup smíření, nebo rozdělení? (09.06.2020)
Stanislav Běhal: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – mýty a fakta (09.06.2020)
Silné svědectví kněze a exorcisty - Piotr Glas (PL) (09.06.2020)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (09.06.2020)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (09.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Praha se rozzářila: Mariánský sloup znovu stojí! Čtvrtstoletí bojů a modliteb. (08.06.2020)
Živě: Vztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Sledujte dokončení stavby (04.06.2020)
Matka Boží a modlitba jednoduché ženy (01.06.2020)
O. Peter Glas: Bojujme o duše s Pannou Marií (video) (01.06.2020)
Májová pobožnost ve Vranově nad Dyjí (28.05.2020)
Panna Maria - Pomocnice křesťanů (25.05.2020)
K Marii voláme ... (25.05.2020)
Maria v životě papeže Jana Pavla II. (22.05.2020)
Duchovní kytice pro Neposkvrněné Srdce Panny Marie (05.05.2020)
S důvěrou se svěřme pod ochranu Panny Marie Zázračné medaile (02.05.2020)
Biskupové Kanady a USA obnoví mariánské zasvěcení svých zemí (01.05.2020)
Dokument o zjevení Matky všech národů (30.04.2020)
Po přijetí stovek žádostí svěří biskupové Itálii do rukou Panny Marie (24.04.2020)
Muslimský guvernér v Saúdské Arábii doporučuje bojovat proti viru Covid 19: Obraťte se na Pannu Marii. (24.04.2020)
Biskupové obou Amerik zasvěcují svou zemi v době pandemie Panně Marii Guadalupské (20.04.2020)
Španělská policie přinesla ikonu Matky ustavičné pomoci do nemocnice (19.04.2020)
Obraz Panny Marie (14.04.2020)
Současná celosvětová pandemie vyvolává vlnu zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (31.03.2020)
Mariánský sloup - vyhlášená sbírka, její důvod + jak pokračuje stavba (26.03.2020)
Pravda o Mariánském sloupu: Symbol poroby nebo manipulace dějin (video) (12.03.2020)
Obnova mariánského sloupu v srdci Prahy: katolíci patří k českému národu (01.03.2020)
Piráti odmítli odpustit poplatek milion korun za Mariánský sloup. Zřejmě vznikne veřejná sbírka (01.03.2020)
Stavba Mariánského sloupu začala (foto + video) (17.02.2020)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (10.02.2020)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (01.02.2020)
Jan Paluska: Žumpa a fakta (vyvrácení argumentů odpůrců Sloupu) (31.01.2020)
Nebeská advokátka (27.01.2020)
Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byla schválena (25.01.2020)
Karol Dučák: Triumf mariánské cesty ekumenismu návratu (22.01.2020)
Mariino božské mateřství (06.01.2020)
Jste unavená z mateřství? Rozčiluje vás vaše manželství? Pius XI. zavedl svátek Bohorodičky právě pro vás (30.12.2019)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (30.12.2019)
Tvář Panny Marie Guadalupské nepřestává udivovat - vyzařuje zároveň 'radost' i 'smutek' (11.12.2019)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (11.12.2019)
"Plná milosti" je nové jméno, které Bůh dal Marii (10.12.2019)
P. František Trstenský: Maria, pokorná Pánova služebnice (09.12.2019)
Neposkvrněné početí a redemptoristé (09.12.2019)
O Mariině trvalém panenství (a Ježíšových bratřích a sestrách) (07.12.2019)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2019)
Panna Maria, po Kristu nejvyšší a nám nejbližší - úvaha o tajemství P. Marie podle konstituce Lumen gentium (15.10.2019)
Národní pouť k sedmibolesté Panně Marii v Šaštíně (03.10.2019)
Jak můžeme nejlépe uctívat Pannu Marii? (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 17: Zázračné obrácení Bruna Cornacchiolyho - muže, který chtěl zabít papeže (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 16. díl: Texaský kněz zázračně přežil střelbu s růžencem v rukou (18.09.2019)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (25.08.2019)
Fatima v přímém přenosu (+ k-tv - LIVE STREAM) (13.08.2019)
Bůh s námi počítá - zamyšlení ke svátku Nanebevzetí Panny Marie (13.08.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 15: Zjevení Panny Marie zachránilo životy před nejsmrtelnějším požárem v amerických dějinách (02.08.2019)
"Maria, naslouchající, dotazující se a souhlasící" (+ Život Cirkvi vo svete 30/2019) (27.07.2019)
Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí (10.07.2019)
Co Královna Karmelu slíbila, opravdu platí (09.07.2019)
Kalich je zpět, Mariánský sloup na obnovu stále čeká (28.06.2019)
Zamyšlení - František Schildberger: Mariánský sloup (18.06.2019)
15. 6. 2019 - Staroměstské náměstí - smírná modlitba (11.06.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 14: Vlna cunami se zastavila (+ Nejúčinnější ochrana před tsunami zla + modlitba) (08.06.2019)
Katolíci se v duchovním boji musí zcela spolehnout na Marii (06.06.2019)
Mariiny datle – Maria jako ústřední postava křesťansko-islámského dialogu (05.06.2019)
Na Staroměstském náměstí započala obnova Mariánského sloupu (30.05.2019)
Květen – měsíc přislíbení (22.05.2019)
Učme se denně hledat útočiště u Matky (06.04.2019)
Mariánské zasvěcení: ochrana před hříchem a zlem (24.03.2019)
Setkání Rytířstva Neposkvrněné v Mohelně - přednáška s promítáním "Maria a my v příběhu Zvěstování" (17.03.2019)
Postoj Panny Marie a satana, ke kterému máme blíž? (19.01.2019)
Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam) (19.01.2019)
1973 - 2017 ... nejvyšší čas pro nový "management". TOTUS TUUS, Panno Maria! (19.01.2019)
Další příběh zázračné medaile (svědectví) (04.01.2019)
Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou? (31.12.2018)
Ustavičné Mariino panenství (úryvek z knihy Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov) (25.12.2018)
Blahoslavená, která uvěřila (4. neděle adventní, cykl. C) (21.12.2018)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (14.12.2018)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2018)
Po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny Marie a Pána Ježíše (08.12.2018)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze
- Ke vzpomínkové akci 3. listopadu 2018
(07.12.2018)
Cháire, Maria! (06.12.2018)
10 příkladů kdy Panna Maria řekla NE (05.12.2018)
Co mám dělat? (04.12.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (25.11.2018)
Učme se od blahoslavené Matky Boží a přiviňme se z celé síly k Ježíši! (15.10.2018)
Poutní místo Maria Dreieichen - Panna Marie Třídubská (17.09.2018)
Biskup: Maria je "ručička kompasu a ukazuje na Krista" (15.09.2018)
Don Gobbi – Život a dílo (18.08.2018)
Pius XII. viděl 4krát znamení Slunce před přijetím dogmatu o nanebevzetí Panny Marie (15.08.2018)
Panna Marie Znojemská - Pomocnice křesťanů (26.07.2018)
Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně (09.07.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (06.07.2018)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (30.06.2018)
Hle, Tvá Matka - přednáška z večeřadla otce Martina Dudoka (Video) (18.06.2018)
Pán zjevuje tajemství Mariina života (18.06.2018)
Kázání otce Petra Václávka o zasvěcení se Panně Marii + 33 denní příprava k zasvěcení (07.06.2018)
Zahrádky Panny Marie (31.05.2018)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(30.05.2018)
Edel Mary Quinn, horlivá legionářka Panny Marie (26.05.2018)
10 věcí, kterým Maria řekla ne (22.05.2018)
Slavíme památku Panny Marie, Matky Církve (21.05.2018)
Zasvěcení Panně Marii udělalo zázrak (17.05.2018)
Snoubenka Ducha Svatého (17.05.2018)
Zázračný obraz Panny Marie Matky Dobré rady, který přiletěl z nebe (08.05.2018)
Vytrhla mi neprávem tuto duši (06.05.2018)
Máj - měsíc Panny Marie (01.05.2018)
Na získání Boží milosti je třeba najít Pannu Marii (01.05.2018)
Maria, věděla jsi? - Slavnost zvěstování Panny Marie (+ píseň) (09.04.2018)
Orodovaním jsem všemohoucí v nebi i na zemi... (05.04.2018)
Exorcista o nenávisti satana k Panně Marii (03.04.2018)
První zjevení Panny Marie (13.03.2018)
Památka Panny Marie Matky církve bude závazná pro celou církev (03.03.2018)
Slova Panny Marie z Lurd a postní doba - zamyšlení na únor 2018 (nejen pro Sdružení mariánské mládeže) (10.02.2018)
Biskup Mons. Stanislav Stolárik: Pod ochranu tvou (31.01.2018)
Přímý přenos z poutního kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v ČM Fatimě Koclířov (31.01.2018)
Kde je v domě Maria, tam se ďábel nedostane! (30.01.2018)
Marianka pri Bratislave - Panna Maria bez rukou a Bernadetta bez hlavy (12.01.2018)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (07.01.2018)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2017)
ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD: MĚSÍC, KDY NEBE MLUVÍ (27.11.2017)
Poděkování těm, kdo podepsali a prosba o modlitbu za obnovu Mariánského sloupu (25.11.2017)
Mariina vítězství 10. díl: Panna Maria zastřela zrak bojovníkům Islámského státu (15.11.2017)
P. Pallù: P. Maria překazí ďáblovo dílo (15.11.2017)
Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu - podepište petici (12.11.2017)
BYLO STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU „JENOM“ VANDALSTVÍM? (30.10.2017)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (09.10.2017)
Panna Maria Fatimská v Litoměřicích (21.09.2017)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí - ZAMÍTNUT ! (17.09.2017)
Zemřel teolog 2. vatikánského koncilu René Laurentin (16.09.2017)
Na pražské Staroměstské náměstí se může vrátit Mariánský sloup (14.08.2017)
P. Vojtěch Kodet: Vítězství srdce - přednáška (13.07.2017)
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě: Jeden krok zpět se Svatými Otci (28.05.2017)
MIMOŘÁDNĚ: Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie (22.05.2017)
MATCE BOŽÍ ZACHRÁNKYNI (báseň) (21.05.2017)
PODIVUHODNÝ FENOMÉN VE SVATYNI V BRA
(+ pietní místo k uctění P. Marie u nás !?)
(18.05.2017)
Nizozemští biskupové zasvětili svoji vlast Neposkvrněnému Srdci P. Marie (17.05.2017)
Nalaďte si: Radio Maria nově i ve slovenštině (16.05.2017)
Tajemství fatimského tajemství (14.05.2017)
Mariánskou úctu nelze obcházet (12.05.2017)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci od Aleppa po Maastricht (11.05.2017)
Program papežské pouti do Fatimy (10.05.2017)
Blahoslavená Panna Maria z Akity, potrat a 13. říjen (30.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Jak zvítězit s Marií (30.08.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka (29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve (20.01.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Nikaraguy (01.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (31.01.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA (17.12.2010)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 12. 2016 | 7850 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://web.katolik.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace