Zajímavé...

Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě

Cornischong, CC BY-SA 1.0, commons.wikimedia.org Drazí bratři a sestry!
Dnes - na První adventní neděli - začínáme nový církevní rok. Advent každoročně prožíváme jako období duchovní přípravy na svátky Ježíšova narození. Duchovní hloubku Adventu naznačuje čtení z Markova evangelia, ve kterém Ježíš vyzývá své učedníky k bdělosti. Říká jim, že mají bdít, neboť nevědí, kdy se vrátí pán domu.

Boží výzva k bdělosti je výzvou k našemu obrácení. Je apelem na svědomí, abychom se v každém okamžiku života usilovali žít podle evangelia, a ne podle světa. Naše duchovní obrácení je spojeno s radostným očekáváním dobrého Pána. Ve druhém čtení z Listu Korinťanům apoštol Pavel připomíná, co má Bůh připravené pro ty, kteří ho následují: budou obohaceni milostí poznání Pána; a také dostanou sílu vytrvat bez úhony až do konce (porovnej. 1 Kor 1, 5-8).

Druhý vatikánský koncil v konstituci o církvi říká: "Do společenství Církve jsou naplno začleněni ti, kteří mají Kristova Ducha, přijímají celé její zřízení a všechny v ní stanovené prostředky spásy a jsou v jejím viditelném organismu spojení s Kristem - který ji spravuje prostřednictvím nejvyššího velekněze a biskupů -, a to svazky vyznání víry, svátostí a církevního vedení a společenství. Ale nespasí se, přestože je začleněn do Církve, kdo nezůstanou v lásce, neboť zůstává sice v lůně Církve "tělem", ale ne "srdcem". Nikdo ze synů a z dcer Církve ať však nezapomíná, že své jedinečné postavení nemá připisovat svým zásluhám, ale má za ně vděčit osobitní Kristově milosti, a pokud s ní nebudou v souladu naše myšlenky, slova a skutky, nejenže se nespasíme, ale navíc budeme přísněji souzeni (LG, 14). Snahu o tento soulad našeho života s milostí členství v Kristově Církvi, která je od počátku katolická, nazýváme "katolickou identitou".

Společnost má určité představy, jak se má katolík chovat, co ho charakterizuje a jak se v ní angažuje. Tento obraz vychází z lidské zkušenosti, někdy může být nepravdivý a deformovaný, často je ovlivněn dějinami. Jsme katolíky, jsme hrdí na svou víru a Církev. To však neznamená, že bychom si nebyli vědomi mnoha lidských slabostí, které život Církve v dějinách provázely. Stejně naše hrdost neznamená, že bychom chtěli znevažovat lidi jiného přesvědčení. My jsme však ve víře hluboce přesvědčeni, že v naší Církvi se stává nejlépe viditelným právě to společenství, které založil sám Kristus, když pověřil apoštoly, aby šli, hlásali evangelium, učili národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Katolická církev je naším domovem. Je to místo, kam se můžeme kdykoliv vrátit jako děti k rodičům. V našich kostelích nacházíme v Oltářní svátosti živého Krista, který nám skrze apoštoly slíbil, že zůstane s námi až do konce světa. Ve svátostech nacházíme velkou duchovní posilu pro náš každodenní život, abychom zůstali věrni našemu Mistrovi a měli dostatek sil překonávat překážky, které před nás klade každodenní život. Čím více prožívám své společenství s Pánem, tím více katolická víra proniká můj život. Čím pravidelněji přistupuji ke svátosti smíření a konám pokání, tím spíše dokážu ve svém svědomí správně rozlišit dobro od zla.

Drazí bratři a sestry! Osobní vztah k Bohu je základem naší lidské a katolické identity. Mezi duchovním životem a vnějšími náboženskými projevy existuje úzký vztah. Pro katolíka je samozřejmostí navštěvovat bohoslužby o nedělích a zasvěcených svátcích či přistupovat k svátosti smíření. Pokud bychom se těchto zbožných úkonů vzdávali nebo je pravidelně vynechávali, vážně bychom se měli ptát sami sebe, jak prožíváme a rozvíjíme svou víru a nakolik nám na ní záleží.

Otázka náboženské praxe je zvláště naléhavá v případě výchovy dětí a mládeže. Milí rodiče, chceme vám poděkovat za náboženskou výchovu, kterou dáváte svým dětem. Stejně vás chceme povzbudit, abyste s otevřeným srdcem věnovali ve svých rodinách prostor modlitbě a přicházeli společně na bohoslužby.

Vás, chlapci a dívky, milá mládeži, chceme pozvat a povzbudit k odvaze budovat svůj život s Kristem. Mějte dobrou vůli a odvahu k modlitbě, přijímání svátostí a duchovnímu životu. Katolická církev je vaším domovem, vždy zde budete vítáni. Jednoho dne to budete vy, kdo bude v rodině předávat poselství evangelia dalším generacím.

Katolická identita se projevuje i ve společenském životě. Žijeme v době, ve které musíme zápasit o takové hodnoty, které se staletí zdály samozřejmé. Naše země je dodnes poznamenána těžkým balvanem potratového zákona, který způsobil nesmírné množství utrpení a duchovních škod i mezi věřícími.

Stejně zápasíme o zachování manželství jako svazku muže a ženy. Manželství muže a ženy, ze kterého vzniká rodina, má svou výjimečnost, žádný jiný vztah mu nelze postavit na roveň. Zde však nejde jen o právo. Je důležité, abychom my sami svými rozhodnutími dokazovali, že to chápeme stejně. Mnoho mladých žije spolu bez sňatku. Jedním ze znaků naší identity by měla být odvaha dělat rozhodnutí, neutíkat před odpovědností. Rodinné vztahy nejsou na leasing, s možností vrácení či výměny. Když lidé mají strach ze závazků, právě věřící by měli umět říci: "Jsem zde pro tebe: ve zdraví a štěstí, v nemoci i v neštěstí. Budu tě milovat a ctít po všechny dny svého života!"

Nepodlehněme malomyslnosti: nestavme budoucnost na písku, na soužití "na zkoušku". Projevme odvahu stavět s vírou - na skále svatosti, o kterou se lze opřít, když lidská křehkost nezvládá.

Pokud se ptáme, co odporuje katolické identitě, tak na prvním místě je to zanedbání našeho vztahu s Ježíšem Kristem a nemravný život. Pokud se na jedné straně účastníme bohoslužeb, ale zároveň víme, že jako lidé jsme v některé oblasti vážně selhali, měli bychom nastoupit na cestu možné nápravy a konat pokání. Nemůžeme se smířit s tím, že svým způsobem života vydáváme špatné svědectví o společenství víry, do kterého se hlásíme. Ve stejném duchu tuto pravdu připomíná i sv. Pavel v prvním listě Korinťanům. Pokud trpí nebo naopak je vychvalovaný jeden úd, spolu s ním trpí nebo se radují všechny údy. Katolické identitě protiřečí liberalismus, který relativizuje základní lidské a přirozené hodnoty. My katolíci nemůžeme souhlasit s eutanazií, údajnou možností volby při těhotenství; s roovou ideologií nebo se změnou pojmu manželství.

S katolickou identitou není v souladu ani taková forma vlastenectví, která klade národ nad jakékoliv jiné hodnoty.
Jsme si vědomi, že soužití lidí různých národů, ras a jazyků není jednoduché. Všichni jsme však stvořeni k Božímu obrazu; za každého člověka zemřel Kristus na kříži. V žádném případě nesmíme urážet, znevažovat nebo fyzicky útočit na lidi pro jejich barvu pleti, národnost nebo náboženství. Rasismus a antisemitismus s katolickou vírou nemají nic společného.

Všichni katolíci, ať už jako voliči nebo veřejní představitelé, bychom se měli ve veřejném životě chovat tak, aby byly naše postoje v souladu s naší vírou, nikdy ne proti ní. Z toho vyplývá, že bychom v žádných volbách neměli podporovat takové kandidáty, jejichž postoje jsou v zásadních otázkách s naší vírou v rozporu.

Drazí bratři a sestry! Pán Ježíš nás v dnešním evangeliu vyzívá k bdělosti. Je to jeho žádost k oživení našeho duchovního života a k uvědomění si jeho smyslu. Jsme pozváni k hlubšímu a radostnějšímu společenství s Pánem. Čím více budeme opravdu duchovně žít, tím autentičtější budou i naše vnější projevy: katolická víra se důsledněji projeví i v rodině, zaměstnání, škole i ve veřejném životě. Děkujeme vám za vaše úsilí zůstat Bohu věrní na každém místě, kam vás Bůh postavil.Vážíme si, že i v různých potížích, které denně překonáváte, hledáte pramen posily v modlitbě, Božím slově a Eucharistii. Do nastávajícího adventního období vám a vašim blízkým, na přímluvu Sedmibolestné Panny Marie, vyprošujeme hojnost Božích darů, abyste pak mohli prožít milostiplné a klidné Vánoce, které ať jsou předzvěstí i naší blažené věčnosti.

Ze srdce vás žehnají biskupové Slovenska


Převzato z www.kbs.sk, článek naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 12. 2017 | 3836 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.kbs.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace