Zajímavé...

Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

volné dílo, pt.wikipedia.org Srdce Ježíšovo, volné dílo I když podle moudrosti antického filozofa "nevstoupíme dvakrát do téže řeky", přece jsou chvíle nejen v našem osobním životě, ale i životě Církve i národa, kdy je třeba zahledět se do minulosti. Chceme se z ní poučit a nechat se jí inspirovat v zápase o ochranu hodnot západní křesťanské civilizace, do které od dob svatých Cyrila a Metoděje patří i náš národ.

V dějinách našeho národa vidíme rozmanité Boží zásahy, Bohem nabízená řešení složitých situací, ale zároveň i projevy lidské nevole přijmout Boží prostředky záchrany. Pohled do dějin má být proto vděčným pokorným a duchovním krokem, kterým se dá vstoupit do spásné síly daného okamžiku. Takovým jedinečným okamžikem, při kterém je třeba se zastavit, je nepochybně 70. výročí zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Modlitbu zasvěcení přednesl nitranský arcibiskup Karol Kmeťko 6. července 1947 v rámci celokrajanských misijních slavností na Starých Horách. Tehdejší slovenští biskupové vyslovili naději, že jednomyslné a zbožné zasvěcení přinese našemu národu Boží požehnání.

Všimněme si dějinný rámec tohoto zasvěcení. Bylo to dva roky po druhé světové válce a katolíci byli vyřazeni z politického života. Nepřejícnost, ba otevřené nepřátelství vůči Církvi již bylo cítit všude (zestátnění škol, zatčení biskupů Jana Vojtaššáka a Michala Buzalky, domovní prohlídka Karla Kmeťka, zatýkání kněží a laiků, udavačství, politické věznění, potlačování lidské svobody a důstojnosti). Tehdejší režim se hned po válce připravoval na převzetí plné moci ve státě, co se plně uskutečnilo po roce 1948. V aktu zasvěcení Slovenska tehdejší biskupové vyjádřili naději, že Božské Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie bude posilou v těchto nelehkých časech. Zcela jistě neušlo jejich pozornosti, že po zasvěcení Církve a celého lidstva Srdci Panny Marie, které provedl papež Pius XII. 8.12. 1942 v poslušnosti fatimského proroctví, nastal sled významných zvratů v právě probíhající válce.

Dnes sice žijeme ve společnosti, která nám navenek zaručuje vyznávat a praktikovat naši víru, avšak nacházíme se v situaci, kdy jsme ohroženi z více stran. Ideologický materialismus padl se systémem, který byl diktaturou a na jeho místo nastoupil materialismus pragmatický, zaměřený na pohodlí, zábavu a požitek. Našemu chování nic nevnucuje, nevede s námi názorové spory. Avšak kvalitu svého života měříme zbožím. V takovém myšlenkovém světě není místo pro náboženství. Pokud ano, tak nepravé, bez kříže, zúžené na témata štěstí a pohody, bez nemocí, stáří, utrpení, oběti a smrti. Uprostřed takové falešné zbožnosti stojí individuální emocionalita, touha zvítězit nad rutinou všednosti, potřeba překonat stres, zda kompenzovat psychosociální nerovnováhu. Je to konzumní myšlení, kterému chybí vztah s osobním Bohem.

Naše náboženská zkušenost však říká, že pokud není v našem životě pravého trojosobného Boha, vše ostatní bude marné. To je tak, jako bychom si špatně zapnuli první knoflík na košili: tehdy všechny ostatní budou špatně zapnuté a je třeba začít znovu shora. Pokud základní vztah - vztah k Bohu - není správný, všechny jiné vztahy, ze kterých se skládá a buduje náš život, nemohou být správně.

Toužíme po lepším světě. Jisté však je, že svět, který se vzdaluje od Boha, se nemůže změnit v lepší, ale v horší. Jen život v Boží přítomnosti může garantovat lepší svět. Proto se potřebujeme i my opřít o jistotu, kterou nám nezaručí ani politika, ani věda, sociologie, psychologie, ani alternativní duchovní hnutí (esoterické, okultní ...) Žádná lidská snaha nedokáže vyřešit současnou morální krizi ve světě. Potřebujeme Boží pomoc, se kterou chceme zodpovědně spolupracovat.

Živá víra v Boha je nejlepší způsob, jak se postavit proti překroucenému chápání lidských práv, antikoncepční mentalitě, zlu potratů, gender ideologii, eutanazii, degradování rodinného života, konzumní sexualitě, pornografii, nevěře masově umožňované moderními sociálními sítěmi; proti zneužívání demokratických práv, stavu, kdy zvrácenost je obhajována a protest kriminalizován, nemoci úplatkářství, mentalitě klamu vedoucí k velkým sociálním rozdílům, slábnoucí vzdělanostní úrovni; úrovni výchovy a sociální péče, odlivu mladých lidí do ciziny, terorismu, pronásledování křesťanů, kriminalizaci a šikaně Církve na veřejných fórech, ztrátě národního povědomí, novopohanství a mnohému dalšímu zlu. Proto potřebujeme lidi, kteří se nejen verbálně hlásí k hodnotám Božího království, ale je i, s Boží pomocí, žijí.

Tyto hodnoty vyzařují z Ježíšova probodeného Srdce. Papež Pius XI. v encyklice Miserentissimus Redemptor (1928) vidí milosti vycházející z Nejsvětějšího Srdce jako lék na nemoci moderní doby, která se nápadně podobá naší: "Z každé strany na nás dopadá volání národů, ... vlády se povstaly a spikly proti Pánu a proti jeho Církvi. V těchto národech vidíme, jak jsou pošlapávána Božská a lidská práva ... vidíme jak je celý křesťanský lid ohrožovaný a utlačovaný, v trvalém nebezpečí odpadu od víry a smrti ".

Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, která má neoddiskutovatelné biblické kořeny (Zach 12, 10; Jan 19, 37), a teologicky byla rozvinuta v nauce Otců i dílech středověkých duchovních spisovatelů, dostala osobitý impulz přes zjevení Pána Ježíše sv. Markétě Marii Alacoque (1647 - 1690). Tato úcta přes prohloubení vztahu k Eucharistii a praxe pravidelné svaté zpovědi, přinesla skutečné oživení náboženského života, který je hmatatelný dodnes i v našich farnostech. Proto můžeme říci, že uctívání Ježíšova Srdce patří k "podstatě křesťanství" (K. Rahner), protože opravdu potřebujeme "amnestii" nebe.

Jsme přesvědčeni, že jen kdo je "raněn láskou" (Pies 4, 9) bude milovat a "z jeho nitra potečou proudy vody" (Jan 7, 38). Jen žárem lásky Ježíšova Srdce může být naše lhostejné srdce opět zanícené a může nově vzplanout a zapalovat ostatní. Ježíšova láska může účinně zasáhnout i naše srdce, pokud mu dáme k tomu souhlas, protože opravdová láska, má být oboustranná - opětovaná. Jak odpovíme my na toto nepřehlédnutelné vyznání lásky?

Vzorem dokonalého souhlasu s Božím plánem je Panna Maria. Ona souhlasila s "velkolepým plánem srdce". Ona říká "ano" Slovu, které nepřichází panovačně, ale s prosbou, pokorně.

Tímto způsobem vstupujeme do Mariiny víry; rozhodujeme se pro dělání všeho "s Marií, v Marii a pro Marii, abychom to dokonalejší dělali přes Ježíše, v Ježíši a pro Ježíše". Tak se můžeme stát lidmi, kteří se nechají zasáhnout v srdci a budeme se brzy ptát: "Co máme dělat?" (Sk 2, 37), abychom porozuměli odpovědi, která vystupuje z hlubin Ježíšova Srdce: "Pojďte ke mně všichni .. . Učte se ode mne" (Mt 11, 28-29).

Znamená to, že prvenství v našem životě budou mít Boží hodnoty a naše svědomí formované v tomto duchu bude pro nás kritériem naší činnosti. Proto naše zasvěcení se Bohu a Panně Marii není formalita, ale uvědomělé přijetí Ježíšových hodnot do našeho života.

Zasvěcení je jako kadidlo: je cítit jeho vůni, jen tehdy, když se vloží na rozžhavené uhlí, které hoří v našem srdci odhodlaném k ochotné službě a oběti.

Proto vás, milí bratři sestry, zveme na Národní pouť do Nitry na slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. července, kde zazní naše zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zde se chceme spolu se sv. Metodějem modlit: "Ty však z výsosti, hleď na nás, toužících za tebou, vysvoboď své učedníky z každého nebezpečí a rozšiřuj pravé učení ... abychom, žijíc zde důstojně podle svého poslání, stáli pak s tebou ... po pravé straně Krista, našeho Boha a přijali od něho život věčný ". (Zm XVII).

  Vaši biskupové Slovenska

Tento pastýřský list četli kněží v kostelích během poslední červnové neděle.

Převzato z:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska,
pastýřský list naleznete zde.

Další se dozvíte např. v článku:

Na púti v Nitre zasvätili Slovensko
Božskému Srdcu Ježišovmu
a Srdcu Panny Márie


https://svetkrestanstva.postoj.sk/25163/biskup-tencer-vyzval-ludi-k-aktualizacii-zasvaetenia-slovenska-z-roku-1947


Public Domain, commons.wikimedia.org


Modlitba zasvätenia Slovenska
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
v Nitre 5. júla 2017


https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/prilezitostne-modlitby-a-poboznosti/c/modlitba-zasvatenia-bsj-a-spm-2017

Paolo Porsia,  CC BY-SA 2.0, flickr.com,Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 07. 2017 | 4195 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.kbs.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace