Zajímavé...

Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013)

V neděli 1. 9. byl čten
opravdu krásný pastýřsky list ...

... Všichni vnímáme, že názor některých dnešních lidí na život není v souladu s naší touhou po šťastném životě, ani s Božím zákonem. Svým postojem - vyjádřeným v Pochodu pro život - je nutno dát najevo svůj nesouhlas s tím, co protiřečí životu. Svou aktivní účastí na této společné akci každý z nás dostává příležitost - vyjádřit osobní postoj k chápání hodnoty života. ...

Drazí bratři a sestry,

uprostřed společenských změn vnímáme mnoho skutečností, které nás oslovují v dobrém či špatném slova smyslu. Bohužel, do médií se dnes dostává mnohem více negativních než pozitivních zpráv, což má vliv na myšlení člověka a kvalitu jeho života. Je smutné, že život - jako podstatná skutečnost - je ohrožován reklamou smrti, zabíjení a nezodpovědného přístupu mnohých politiků, režisérů a veřejných činitelů.

Proto se Konference biskupů Slovenska rozhodla iniciovat - a spolu s dalšími partnery zorganizovat - Národní pochod pro život. Vede nás přitom důležitý motiv: - burcovat svědomí lidí ve prospěch ochrany života, který je ohrožen kulturou smrti. Každý pochod nebo pouť je vyjádřením pohybu člověka za určitým cílem. Ježíš v nazaretské synagoze skrze prorocké slovo zjevuje sebe jako oznamovatele dobré zvěsti, milostivého roku; jako toho, který vrací zrak slepým: "Duch Páně je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě oznámit zajatým propuštění a slepým, že budou vidět; "(Lk 4 , 18). Ježíš tedy otevírá oči i nám, abychom viděli, v čem spočívá život a radost. Aby nám otevřel oči, abychom spatřili, kde je smrt a co k ní vede; abychom správně vnímali život a co ho zachraňuje. Dnes je více prezentována smrt než život, a to různými postoji těch, kteří tvoří zákony a mají vliv na veřejné mínění i na společenskou atmosféru. Všichni vnímáme, že názor některých dnešních lidí na život není v souladu s naší touhou po šťastném životě, ani s Božím zákonem. Svým postojem - vyjádřeným v Pochodu pro život - je nutno dát najevo svůj nesouhlas s tím, co protiřečí životu. Svou aktivní účastí na této společné akci každý z nás dostává příležitost - vyjádřit osobní postoj k chápání hodnoty života. Platí to, co řekl irský filozof Edmund Burke: "K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí málo: aby dobří lidé nedělali nic." Bylo by špatné, kdybychom nedělali nic v takové zásadní otázce, jakou je hodnota života. Vždyť tak bychom se sami obrali o možnost něco změnit, neboť vnímáme, že kultura smrti je na vzestupu.

Je třeba probudit naši aktivitu, dokud je čas. Může se totiž stát, že vedle nenarozených dětí budou ohroženi i staří a nemocní, resp. jinak nepohodlní lidé. Tento náš vzdor vůči kultuře smrti je opodstatněný, protože v některých zemích zavedené zákony o eutanazii, interrupci nebo rozličné pokusy genetických manipulací nenaznačují nic dobrého. Je třeba si uvědomit, že život je dar, který si nikdo z nás nedal sám. Právě proto je ho třeba respektovat ve smyslu zákona života, který pochází od Boha. Pokud si člověk přisvojí právo nakládat s tím, co nemá od sebe tak, jakoby byl on dárcem života, sám se zničí a posune lidstvo k sebezničení. I když se dnešní člověk staví vůči ustanovením církve často negativně, my křesťané musíme hájit právo na život, neboť jen církev zůstává stabilní ochránkyní hodnoty života. Pokud by se i ona vzdala kultury života, kdo by nám ještě dovedl zdůraznit vážnost pátého Božího přikázání - Nezabiješ? Proto vás, kteří věříte v hodnotu života, zveme na Pochod pro život, aby se naším společným přičiněním mohlo změnit smýšlení postmoderního člověka, který se dává lhát masivním útokem na lidské vědomí prostřednictvím polopravd a tendenčních informací. Život je totiž nejen hodnota přirozená, ale má i svůj rozměr nadpřirozený. A právě ďábel - který chce ublížit lidskému životu v přirozené rovině - má úmysl zničit ho i pro věčnost. Proto nás Pán Ježíš upozorňuje: " Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle !" ( Mt 10 , 28 ). V prezentování smrti přes různé filmové scénáře plné násilí, zabíjení, katastrofických vizí o zániku života, ale i přes zákony namířené proti životu, je třeba vidět i kus mentality pekla. Peklo je totiž věčným umíráním a neštěstím pro ty, kteří zapomínají, že jsme stvořeni pro věčný život. Věčnost si však můžeme zničit nezodpovědným přístupem k přirozenému životu a odmítáním Božího zákona. Život - to je radost z dávání, radost z rozlomeného chleba, radost dětského úsměvu i spokojeného starce. Tento život je darem od Boha tak velkým, že se nedá koupit. A tak úžasným, protože se dá žít jen ve smysluplném nasměrováni na věčný cíl.

Vidíme tedy, jak záludná je snaha těch, kteří nám chtějí násilím vnutit zákony smrti. Skutečně je to velký boj o život, a můžeme ho vyhrát jen tak, když se všichni sjednotíme v zaměření se na cíl, ke kterému se vydáme společným pochodem. Chůze vyžaduje námahu a námaha je obětí, kterou smysluplně přineseme jen tehdy, když ji správně pochopíme. Proto vás znovu prosíme, abyste usilovali o křesťanské vnímání hodnoty života ohroženého manipulací těch, kteří se skrývají za velké fráze o svobodě a štěstí lidí, na kterých jim vůbec nezáleží. Takovým masovým svědectvím evangelia života se má stát i náš společný pochod pro život, kterým zároveň potvrzujeme vlastní víru. Musíme si uvědomit, že tento boj nevybojují jednotlivci ani jen samotní kněží nebo biskupové, ale je třeba kráčet společně nám všem, kterým ještě záleží na tom, aby život zvítězil nad smrtí.

Můžeme, pravda, tento pochod i odmítnout, čímž se však zařadíme mezi lhostejné, kterým nezáleží na tom, co může již zanedlouho narušit jejich vlastní klidný spánek. Dnešní křesťan si musí být vědom vlastní odpovědnosti za současné dění, které bude mít jistě vliv na život budoucích generací .

Bylo už dost Pilátů, kteří si pokrytecky myli ruce a nechali trpět a umírat nevinné. Je třeba odhalit a správně pojmenovat, neboť oni nejsou dobrodinci lidstva, ani žádnými odborníky na řešení otázek života. Je třeba se vrátit k Ježíši, k Bohu, od něhož pochází všechno stvořené na nebi a na zemi, viditelné i neviditelné (srov. Kol 1, 16), a právě u něj hledat odpovědi na správné řešení životních otázek . Vždyť on je prostředníkem nové smlouvy (Žid 12,24), smlouvy života, a ne smrti.

My biskupové Slovenska chceme poděkovat všem, kteří se již dosud angažovali a angažují za ochranu života a pochopili naléhavost potřeby chránit lidský život. Věříme, že se i další svou přítomností přidají k těm, kteří již nemlčí. Potřebujeme ukázat světu, že je více těch, kterým záleží na životě, oproti těm, kteří hlasitě křičí, protože mají v rukou média a moc.

Kéž se nám Pochod pro život stane příležitostí k vážnému zamyšlení nad životem a přehodnocení vlastních postojů k ochraně života. Tak naše patronka Slovenska, Sedmibolestná Panna Maria, uvidí, že jsme zodpovědní za svůj život. Vždyť ona své mateřství těžce získávala v bolesti pod křížem a chce nás přivést ke svému Synu, abychom měli život v plnosti (srov. Jan 10,10). Prosíme vás, přijďte v neděli 22. září 2013 do Košic - Evropského hlavního města kultury 2013 - a vyjádřete svou přítomností na Národním pochodu pro život, že skutečnou kulturou je kultura života podle evangelia.

S úctou a vděčností žehnají všem
biskupové Slovenska

Převzato z http://www.tkkbs.sk/index.php, článek, vydaný 31. 8. 2013, naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 2. 9. 2013)

Pochod Pro život 2012Sdílet

Související články:
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k 245. výročí založení biskupství brněnského - "rodina, farnost, diecéze" (18.01.2022)
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života! (05.09.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 09. 2013 | 8900 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.tkkbs.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace