Zajímavé...

Pastýřský list (1. 12. 2013): Biskupové Slovenska jdou společně do boje za Kulturu života!

Mitra, foto:derivative work: Gugganij (talk), CC SA 1.0 Milí bratři a sestry!
Advent, do kterého jsme dnes vstoupili, je obdobím přípravy na Vánoce. Tyto svátky nám připomínají příchod Božího Syna na svět. Jak sám říká, přišel, abychom měli život a abychom ho měli v hojnosti. (Srov.: Jan 1, 10). To nejvzácnější, co Bůh daroval světu i člověku, je právě život. Pro něj zde připravil podmínky a stanovil zákony. Pokud je budeme respektovat, začne život vzkvétat. Pokud se člověk postaví proti Božímu řádu, nastolí kulturu smrti.

Mimořádná Boží péče


je zaměřena na člověka. Spíše než ho Bůh stvořil, připravil mu krásnou a plodonosnou přírodu, aby byla zdrojem jeho tělesných sil. A pro jeho štěstí kromě přírody mu daroval rodinu. Bůh chce, aby každý člověk přicházel na svět do láskyplného uspořádaného rodinného společenství. Pokud tomu tak není, jde buď o neštěstí nebo o lidské selhání. Během celého života má člověk v rodině prožívat mnoho forem lidského štěstí. Začíná to štěstím dítěte, které se v náručí otce a matky cítí velmi bezpečně a přitom bezstarostně. Ono růstem a dospíváním dozrává a mění se na štěstí zamilovaného manžela či manželky a později na štěstí užitečného otce a matky. Nakonec je to štěstí prarodičů, pokud jim je dopřáno radostně hledět na své dobře vychované potomstvo, jak si zodpovědně počíná. Každou etapu lidského štěstí zabezpečuje uspořádaná rodina.

Rodina je ustanovena Bohem.


Proto není v moci člověka rodinu zlikvidovat. Církev se takto modlí nad novomanželi: "Bože, tys postavil ženu vedle muže a toto společenství si už při stvoření tak požehnal, že ho nezničil ani dědičný hřích, ani potopa světa." Touto modlitbou Církev vyznává víru v rodinu jako v Boží instituci, která ve světě přežije. Nemusí však přežít v Evropě. I když ji člověk nemůže zlikvidovat, může ji velmi zmrzačit a toto se děje v dnešním světě. Rozvratem rodiny se znehodnocuje lidské štěstí, které právě v ní nabývá pozemskou dokonalost. Ohrožuje to život a nastoluje se kultura smrti. Aktéři kultury smrti používají na její prosazení značně prešpekulované metody. Do velmi ušlechtilých pojmů vkládají zcela nový a opačný, tedy dehonestující obsah. Hovoří o "lidských právech" a "právech dítěte", ale do těchto práv chtějí prosadit takové věci, které lidem i dětem škodí. Pod rouškou práv dítěte, které oni prosazují, otec a matka ztrácejí možnost své děti zodpovědně vychovávat. A přitom dítě má přirozené, Bohem dané právo na výchovu.

Stoupenci kultury smrti


přicházejí s novou "gender ideologií". V jejím jménu chtějí prosadit tzv. "Rovnost pohlaví". Člověk, který tento termín poprvé slyší, si myslí, že zde jde o to, aby muži a ženy byla uznána stejná práva a stejná důstojnost. Ale ty skupiny přes tzv. "Rovnost pohlaví" sledují něco zcela jiného. Chtějí nás přesvědčit, že nikdo z nás neexistuje od přirozenosti jako muž nebo jako žena, chtějí tedy vzít muži právo na identitu muže a ženě právo na identitu ženy a rodině právo na identitu rodiny, aby se už muž necítil jako muž, žena jako žena a manželství, aby už nebylo tím Bohem požehnaným výlučným společenstvím muže a ženy, ale na roveň manželství chtějí prosadit i společenství dvou mužů, či dvou žen. Tak vzniká jakýsi Sodomský paskvil odporující Boží vůli a připravující Boží trest.

Přes ušlechtilá hesla


se do života společnosti prosazuje rozvrat rodinného života, který má být posvátným. Je to bohorouhavá vzpoura člověka vůči Stvořiteli. On nás stvořil ke svému obrazu. Muž od Stvořitele dostal důstojnost muže, žena důstojnost ženy a rodina důstojnost rodiny. Od toho se odvíjí i důstojnost národa. Toto chtějí aktéři kultury smrti a stoupenci gender ideologie jménem ušlechtilých hesel zničit. Pojem muž, manžel, otec, rytíř, gentleman je pro ně nepřijatelný. Totéž platí o pojmech žena, manželka, matka. Ve kterém národě se jim to podaří, ten národ ztratí své důstojné postavení před Bohem i před světem.

Představitelé mnoha zemí těmto aktérům kultury smrti z nepochopitelných důvodů ponižujícím způsobem podlézají a přes zákonodárství, které je někdy v rozporu se zdravým rozumem, jim vycházejí vstříc. Takoví nemají žádnou morální hrdost a svůj národ připravují nejen o jeho důstojnost, ale pomocí zákonů jej vydávají k zániku. Je to ztráta základního životního smyslu - ztráta citu pro sebezáchovu. První nebezpečí se již objevují i u nás.

Chceme projevit velkou úctu


a vděk těm institucím a těm jednotlivcům, kteří si uvědomují toto blížící se nebezpečí a na ochranu rodiny a kultury života zorganizovali v Košicích pochod pro život. Chceme projevit úctu a vděčnost všem lidem, kteří tento pochod podpořili a tak dali najevo, jak jim záleží, aby instituce rodiny byla zachráněna.

Pochod pro život měl být výzvou, povzbuzením i morální podporou pro naše státní představitele, aby se nebáli chránit důstojnost a životaschopnost našeho národa. Skutečnost je taková, že k této výzvě se postavili dost nevšímavě, což naznačuje, že si už osvojili kulturu smrti, neboť jejím aktérům nadále dávají velký prostor a značnou podporu. Aktivisté "rovnosti pohlaví" se nevzdávají, ale čekají na vhodnou příležitost, aby pomocí legislativy mohli ovládnout výchovně vzdělávací proces a vnutit tuto "Sodomskou ideologii" do školní i předškolní výchovy. Šlo by o takový výchovný proces, který by dítě obral nejen o důstojnost, ale morálně i psychicky by ho dokonale zmrzačil. Dítěti by znemožnil vyrůst po každé stránce ve zralého muže a ve zralou ženu. A na tuto strašlivou devastaci by byl zneužit učitelský stav. Kdysi byl zneužit učitel, aby proti vůli rodičů jejich dětem vnucoval ateismus, dnes mu hrozí ještě něco horšího. Aktéři kultury smrti silně podporují i média, nedejme se jimi oklamat, ani ovlivnit.

Kultura smrti
skutečně ohrožuje existenci národa.


Při takovém ohrožení předešlé generace neváhaly umírat za ochranu vlasti. Od nás se ještě tak velká oběť nežádá, ale žádá se, abychom byli ostražití. K ostražitosti vyzýváme nositele moci na všech úrovních, rodiče, školní samosprávy a všechny lidi dobré vůle. Abychom projevy kultury smrti odmítali už v zárodku. Náš hlas při jakýchkoliv volbách může dostat jen ten kandidát, který odmítá kulturu smrti. Opačným postojem bychom zneuctili ty naše předky, kteří pokládali své životy za dobro vlasti.

V této adventní a vánoční době nám Bůh velmi zřetelně dává najevo, co znamená v jeho očích rodina. Když poslal svého Syna na svět, nepostaral se o to, aby se jeho Syn narodil v přepychovém paláci, aby měl vybraná jídla, ale postaral se o to, aby jeho Syn přišel na svět a mohl vyrůstat v uspořádané rodině.

Pohled na Nazaretskou rodinu,


ať nás burcuje k tomu, abychom pro zachování rodiny udělali vše, co je v našich silách. Jako Nazaretská rodina chránila dítě útěkem do Egypta, tak i my jsme povinni za každou cenu chránit zdravý vývoj dětí před nebezpečnou "gender ideologií".

V pevné naději, že k těmto vážným otázkám života a rodiny zaujmete správný postoj, Vám udělujeme své požehnání.

biskupové Slovenska

@@@@@Pastýřský list naleznete na:

http://www.magnificat.sk/2013/12/slovenski-biskupi-kultura-smrti-a-gender-ideologia-ohrozuju-narody/

http://www.lifenews.sk/content/pastiersk%C3%BD-list-biskupi-slovenska-id%C3%BA-spolo%C4%8Dne-do-boja-za-kult%C3%BAru-%C5%BEivota

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013

(Na Ftym.com vydáno 1. 12. 2013)

sv. Rodina, Medžugorje, foto: RTSdílet

Související články:
Dominik Duka: Pastýřské slovo k následujícím událostem (07.09.2021)
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím (31.01.2021)
Vyhánějte zlo modlitbou ke sv. Michaelovi archandělovi - biskup naléhavě žádá věřící (27.09.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k devítidenním modlitbám a ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII dne 13. května 2020 (09.05.2020)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (02.04.2020)
Pastýřský list biskupa Jana Vokála: "Učme se milovat a objímat svůj kříž!" (28.03.2020)
Arcibiskup Graubner v listu varuje věřící před schizmatickými společenstvími (16.11.2019)
Pastýřský list českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila k 24. neděli v mezidobí (18.09.2019)
Pastýřský list arc. Jana Graubnera k problému sexuálního zneužívání (27.05.2019)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU (24.03.2019)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro dobu postní 2019 (05.03.2019)
Otec biskup píše... (15.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Adventu 2018 (02.12.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2018 (20.05.2018)
SPOLEČNÝ LIST BISKUPŮ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ KE SCHVALOVÁNÍ TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY (12.05.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2018 (05.04.2018)
PASTÝŘSKÝ LIST KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP K NOVÉMU ROKU 2018 (22.02.2018)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro První neděli postní 2018 (18.02.2018)
Pastýřský list: "Není snadné žít jako křesťan" + Život Cirkvi vo svete 7/2018 (16.02.2018)
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik: Prosme Svatou rodinu o ochranu pro rodiny (06.01.2018)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli - O katolické identitě (03.12.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k první neděli adventní 2017 (03.12.2017)
Pastýřský list biskupů Slovenska k (+) zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (09.07.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa J. Graubnera:POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017 (19.03.2017)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní (05.03.2017)
Slovenští biskupové: Lékem na morální nemoci lidstva je pokání (10.01.2017)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016 (25.12.2016)
Biskupové Slovenska v pastýřském listu: Věnujme neděli Bohu a své rodině (27.11.2016)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ADVENTU (27.11.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2016 (07.10.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k zahájení školního roku 2016 (05.09.2016)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016 (27.03.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera pro 1. neděli postní (15.02.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2015 (25.01.2016)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015 (24.12.2015)
KBS v pastýřském listu zve na Národní pochod za život (05.09.2015)
Společný pastýřský list biskupů (14.06.2015)
SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ (14.06.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k výročí konce války (03.05.2015)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera - Velikonoce 2015 (04.04.2015)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera pro první neděli postní 2015 (26.02.2015)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby (22.02.2015)
Poselství svatého Otce u příležitosti XXIII. světového dne nemocných (10.02.2015)
Pastýřský list biskupů Slovenska k národnímu referendu o ochraně rodiny dne 7. února 2015 (06.02.2015)
Vladyka Babjak vyzývá k účasti v referendu, mluví také o věznění rodičů (19.01.2015)
Biskup Bober: Pastýřský list na Neděli Svaté rodiny 2014 - Noc je nejtemnější před východem slunce (09.01.2015)
Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2014 (30.11.2014)
Pastýřský list biskupa Daviese: Nezapomínejme na své křesťanské základy (11.11.2014)
Španělská biskupská konference: List proti RODOVÉ IDEOLOGII (04.11.2014)
LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM (26.10.2014)
Veďte děti k tomu, aby z nich byli Boží přátelé (18.10.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera: obrana instituce rodiny (05.10.2014)
Prohlášení Konference biskupů Slovenska k šíření rodové ideologie (gender) (25.06.2014)
Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera - Letnice 2014 (04.06.2014)
Velikonoční pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera (20.04.2014)
Pastýřský list pro první neděli postní 2014 (17.03.2014)
Pastýřský list prešovského arcibiskupa metropolity Jána Babjaka (10.01.2014)
* ROK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARUIE
* Pastýřský list biskupů Slovenska na Slavnost Bohorodičky Panny Marie (1. ledna 2014)
(07.01.2014)
* Trestní oznámení podané na biskupy katolické církve
* Fico píše biskupům: BUĎTE TICHO!
(01.01.2014)
Pastýřský list Mons. Jana Baxanta pro Nový rok 2014 L.P. (31.12.2013)
Dopis Polské biskupské konference (30.12.2013)
Pastýřský list o. arcibiskupa J. Graubnera - Vánoce 2013 (25.12.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2013 (08.12.2013)
REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST KBS: Nehaňte moje biskupy! (04.12.2013)
Pastýřský list kardinála dominika Duky k volbám (22.10.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013 (06.10.2013)
Pastýřský list biskupů Slovenska k Národnímu pochodu pro život (22. 9. 2013) (20.09.2013)
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013 (19.05.2013)
Pastýřský list k postní době (12.02.2013)
Pastýřský list k Roku Eucharistie (03.12.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 09. 2014 | 7693 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace