Zajímavé...

Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové

Marie Marta Chambonová - ořez, volná licence, wikipedia.org Marie Marta Chambonová, laická sestra v klášteře Navštívení Panny Marie v Chambéry ve Francii byla francouzská mystička 19. století. Sám Kristus ji pověřil, aby šířila pobožnost k Jeho sv. ranám a aby tuto pobožnost obětovala za záchranu duší.

Božský Spasitel se nespokojil s tím, že sestře Martě Chambonové svěřil pobožnost ke Svým ranám a vyložil jí, jaké pohnutky ho k tomu vedly, jaké požehnání z této pobožnosti plyne a podmínky pro konání této pobožnosti, ale dal jí také mnoho dojemných zaslíbení, která se často opakují, takže není snadné omezit je pouze na několik.1. Pobožnost k svatým ranám nemůže zklamat:

„Má dcero, nemusíš se bát, že bys v pobožnosti k Mým ranám zašla daleko, neboť zde se nikdo nezklame, i kdyby se věci o které jde, zdály nemožné. Vyplním vše, za co se pro svaté rány prosí. Pobožnost ke svatým ranám musí být rozšířena. Dosáhnete všeho pro zásluhy mé Krve, vždyť má nekonečnou cenu. S Mými ranami a s mým Srdcem můžete dosáhnout všeho.“2. Ježíšovy rány posvěcují duše a zaručují pokrok v duchovním životě:

„Z Mých ran lze získat plody svatosti. Jak zlato zkrásní, když se taví, tak se duše tvá i spolusester zdokonalí, pokud bude spočívat v mých ranách. Tam se můžete každou chvíli očistit. Moje rány zahojí vaše rány, zahladí všechny vaše chyby. Ti, kteří uctívají Moje rány, nabydou pravého poznání Ježíše Krista. Rozjímání o Mých ranách bude více a více rozněcovat i vaši lásku.“3. Svaté rány dávají cenu všemu:

„Má dcero, ponoř své skutky do mých Ran a nabydou na ceně. Všechny vaše činy, i ty nejnepatrnější, pokud jsou ponořeny do mé Krve, nabývají nekonečné ceny a moje Srdce se z nich těší. Pokud obětujete moje Rány za obrácení hříšníků, získáte od Boha, i když se neobrátí, stejné zásluhy, jako kdyby se byli obrátili.“Pět ran Kristových, CC BY-NC-SA 2.0, flickr.com


4. Svaté rány jsou balzámem útěchy a udělují sílu v utrpení:

„Když máte jakékoliv potíže a utrpení, rychle je skryjte do Mých svatých ran a ponesete je snáze. Nemocným často říkejte střelnou modlitbu: Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých ran! Tento povzdech potěší jejich tělo a duši.“5. Svaté rány mají podivnou moc obracet hříšníky:

Jednou se při vzpomínce na hříchy světa zmocnila sestry Marty taková úzkost, že vykřikla: „Můj Ježíši, ujmi se svých dětí a nehleď na jejich zločiny!“

Ježíš jí na to odpověděl tím, že ji naučil střelnou modlitbu:

„Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých ran.“

A připojil: „Mnozí zakusí její účinnost. Mým vroucím přáním je, aby ji kněží ukládali kajícníkům ve svaté zpovědi. Pokud hříšník pronese modlitbu: Věčný Otče, obětuji ti rány našeho Pána Ježíše Krista, aby se uzdravily rány našich duší, tehdy se obrátí.“6. Svaté rány zachraňují svět a zajišťují dobrou smrt:

„Mé svaté rány vás jistě zachrání, ony zachrání svět. Pro duši, která umírá v mých ranách, není smrti. Moje rány jí dají život.“7. Skrze svaté rány zmůžeme u Boha vše:

„Sama ze sebe nejsi nic, pokud se však tvá duše spojí s Mými ranami, stává se mocnou. Může zároveň získat několik věcí, totiž dobývat si zásluhy a vyprošovat pomoc ve všech potřebách. A není zapotřebí, aby je podrobně vypočítávala.“

Spasitel jí pak položil ruku na hlavu:

„Teď jsem ti udělil svou moc. Těm, kteří jako ty nic nemají, dám rád největší milosti. Tvá moc spočívá v Mých ranách, ony tě činí silnou, s nimi můžeš dosáhnout všeho, protože ti s nimi byla udělena veškerá moc. V jistém smyslu můžeš i víc než já - totiž odzbrojit mou spravedlnost. Neboť i když všechno dobré pochází ode mne, přece jen toužím, abych byl vzýván v prosbách a úpěnlivě žádán.“8. Svaté rány jsou zvláštní ochranou řeholních společenství:

Když se v říjnu 1873 politická situace ve Francii den od dne zhoršovala, konaly chamberské salesiánky novénu k Ježíšovým svatým ranám. Božský Spasitel důvěrnici svého Srdce ihned projevil, jakou má z toho radost a uklidnil ji slovy:

„Mám vaši řeholní družinu velmi rád, nikdy se jí nic špatného nepřihodí. Ať tvá představena nedbá denních zpráv, ty bývají často klamavé, pouze mé slovo je pravdivé. Říkám vám, nemusíte se ničeho bát. Kdybyste se už nemodlily, měli byste ovšem příčinu k bázni. Milosrdný růženec je protiváhou mé spravedlnosti, zadržuje mou pomstu.“

Když božský Spasitel znovu potvrzoval darování svých svatých ran řeholní družině, říkal:

„Tento poklad je váš, jsou v něm milosti, které musíte vzít a předat jiným. Dokážete to, jak budete Moje rány obětovat, aby skrze ně byly uzdraveny rány všech duší. Všichni, kterým svými modlitbami vyprosíte milost šťastné smrti, vám za to jednou budou vděční. Až se na posledním soudu objeví lidstvo před mou soudnou stolicí, všem ukážu své nevěsty, které skrze Mé svaté rány zachránily svět. Den, ve kterém tyto velké věci spatříte, zcela jistě přijde.“

Mezi přísliby Pána si zvláštní pozornost zasluhují zmínky, které se týkají církve a svatých duší v očistci.Nihil obstat A. Can. Eltschkner, cenzor

IMPRIMATUR Pragae, die 7. duben 1927 + Ant. Podlaha, Episcopus Paphiensis, Vicarius generalisPřevzato z www.doverujem-a-verim.blogspot.com, článek "Pánove prisľúbenia udelené sr. Marte Chambonovej“ z 21. 1. 2019 naleznete zde.

Marie Marta Chambonová, volná licence, wikipedia.org

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 29. 03. 2019 | 3619 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace