Zajímavé...

P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A)

Bible Nedělní úryvek Druhé adventní neděle (Mt 3, 1 - 12) přibližuje účinkování Pánova předchůdce Jana Křtitele.

Úryvek začíná slovy "v těch dnech." Spojení má eschatologický nádech a vyjadřuje naplnění dějin spásy, tzn. plnost času. Vystoupení Jana Křtitele na scéně dějin evangelista Matouš neuvádí chronologickým zařazením do dějin Římské říše, jak to dělá Lukáš (srov. Lk 3, 1 - 2). S Janem Křtitelem začíná eschatologický čas Ježíše Krista, který se definitivně završí v posledních dnech lidských dějin. Před Janem Křtitelem je čas "První smlouvy". Od Jana začíná čas "Božího království."

Požehnání pouště

Matouš neříká nic o Janově původu, o jeho narození a dětství, jak to vidíme na začátku Lukášova evangelia (srov Lk 1 - 2). Evangelista však uvádí místo jeho působení, kterým je Judská poušť. Předpokládá se, že Křtitel působil nedaleko ústí řeky Jordán do Mrtvého moře. Jordán má svůj duchovní význam pro dějiny Izraele. Ján účinkuje na místě v blízkosti Jericha, kde před několika staletími přešel izraelský národ do zasnoubené země a kde později prorok Eliáš byl vzat do nebe. Podobnosti Jana právě s Eliášem se ještě dotknu.

V biblických textech má poušť dvojitý rozměr. Na jedné straně je osamělým, pustým a nebezpečným místem. Bývají v ní zlí duchové (srov. Lv 16, 10), divoké šelmy (srov. Iz 13, 21; 14, 23). Poušť není úrodná, proto je prokletá a zlořečená. Na druhé straně známe období čtyřicetiletého putování izraelského národa pouští do zasnoubené země. Šlo o období, kdy Bůh mocnými skutky vedl, napomínal a vyučoval svůj národ. Na této pouti do přislíbené země se Izraelci často dopustili nevěrností, reptání a pokušení Boha. Přece však poušť zůstane v paměti Izraele jako "zlaté období", kdy národ cítil výjimečným způsobem Boží blízkost, zázraky a ochranu.

V Novém zákoně je poušť místem, na kterém Jan Křtitel káže a připravuje cestu pro příchod Mesiáše. Janova výzva k pokání má ve spojení s pouští hluboký význam. Je to výzva zanechat neposlušnost, reptání vůči Bohu a na druhé straně důvěřovat Bohu. Tyto myšlenky jsou vhodné právě do období Adventu, který prožíváme. Ať je pro nás časem ztišení, modlitby, posílení důvěry v Boží jednání.

*********

Poušť zůstane v paměti Izraele
jako "zlaté období",
kdy národ cítil výjimečným způsobem
Boží blízkost,
zázraky a ochranu.
*********


Vláda Boha

První slova Jana Křtitele obsahují dvě výzvy: čiňte pokání, přiblížilo se království nebeské. Slova "čiňte pokání" je výzvou "vraťte se k Bohu", neboť každý hřích je odchodem z domu Otce, pokání je vždy návratem k Otci. Stačí si pokorně a pozorně přečíst podobenství O marnotratném synovi, kde tento dvojitý pohyb (odchod a návrat) je nádherně vyjádřen.

Janovo napomenutí k pokání má své zdůvodnění: "neboť se přiblížilo nebeské království". Evangelista upřednostňuje výraz "nebeské království", aby se vyhnul používání Božího jména ve výrazu "Boží království", neboť židé Boží jméno nevyslovují. Avšak mezi těmito dvěma výrazy není co do obsahu žádný rozdíl. O jednu kapitolu dále začne Ježíš své veřejné působení identickými slovy, která vyslovil jeho předchůdce (srov. Mt 4, 17). Jak jsem již zmínil, Jan patří již do doby Ježíše Krista a je bezprostředně v jeho službě.

Pro tehdejšího člověka byla myšlenka Božího království spojená s nadějí, že se na zemi uskuteční ideál spravedlivé vlády, což vychází z lidské touhy po pokoji, svobodě a spravedlnosti. Naděje v příchod Božího království vycházela ze Starého zákona, který představuje Boha jako krále země (srov. Ž 93; 96 atd.). Matoušovo evangelium ukazuje Ježíše jako naplnění těchto očekávání.

V evangeliích najdeme napětí mezi "už" a "ještě ne" definitivně přítomným Božím královstvím. Na jedné straně v Mt 4,17 Ježíš začíná své poslání hlásáním, že Boží království se přiblížilo. Na druhé straně však zdůrazňuje, že ho máme očekávat a učí své učedníky prosit o jeho příchod: "Přijď tvé království." (Mt 6,10) Budoucnost s Bohem je určena pro toho, kdo už nyní přijímá jeho království. Ono přichází tam, kde na něj člověk odpovídá svou vírou. Definitivní naplnění bude až tehdy, když Bůh bude všechno ve všem (srov. 1 Kor 15, 28). Toto napětí mezi "už" a "ještě ne" definitivně přítomným Božím královstvím vytváří dynamismus, který během dějin pohání věřící k následování svého Mistra. Evangelista Matouš ukazuje, že Jan Křtitel je prvním, který se dal do služby této Ježíšovy vize Božího království a k podobnému kroku zve i své čtenáře.

Naplnění Starého zákona

V Matoušově evangeliu napočítáme asi 61 přímých starozákonních citací, 21 proroctví a asi 30 narážek na texty Starého zákona. Častými odvolávkami na Starý zákon představuje Ježíše jako Mesiáše, ve kterém se naplňují starozákonní zaslíbení. Nejčastěji citovaným starozákonním textem je Kniha proroka Izaiáše (8krát). I v nedělním úryvku Matouš uvádí citát tohoto starozákonního proroka. Původně šlo o slova potěšení adresovaná židům odvlečeným do babylonského zajetí po zničení Jeruzaléma v roce 587 před Kr. Prorok jim slibuje brzký návrat do vlasti. Matouš vkládá Izaiášova slova do nového kontextu. Hlasem je Jan Křtitel a Pánem je Ježíš Kristus.

Poslaný od Boha

Pozornost, kterou evangelista věnuje Janovu vzhledu, nemá nic společného se zájmem o tehdejší způsob oblékání. O vzhledu Ježíše Krista neuvádí nic. Matouš chce přiblížit osobu Jana Křtitele starozákonní postavě Eliáše: "Jak vypadal člověk, který vám přišel vstříc a řekl vám tohle?" Odpověděli mu: "Muž v chlupatém plášti a přes bedra opásán koženým páskem." On řekl: "To je Tesban Eliáš !" (2 kr 1, 7 - 8) Janův starozákonní prorocký vzhled a asketický styl života dosvědčovali, že jde o člověka, kterého poslal Bůh. Písmo o Janovi říká: "Tehdy přicházel k němu Jeruzalém a celé Judsko i celé okolí Jordánu." (Mt 3, 5) Odlišovat se od ostatních neznamená automaticky být odmítaný. Přizpůsobit se všemu bez ohledu na pravdu je začátek konce. Jan byl autentický a pravdivý. To způsobilo, že lidé opouštěli pohodlí svých příbytků, přicházeli za ním, aby ho poslouchali, vyznávali své hříchy, konali pokání a měnili své životy. Platilo to dokonce i pro tehdejší vůdce společnosti. Církev potřebuje být hlasem jako Jan Křtitel, potřebuje být autentická a pravdivá. Jen tehdy ji lidé budou poslouchat a budou ochotni se měnit.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 6. 12. 2019 naleznete zde

(Na Fatym.com vydáno 7. 12. 2019; 3. 12. 2022 - 2958 přečtení)

www.publicdomainpictures.net/

Sdílet

Související články:
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (08.01.2023)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2023)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
P. František Trstenský: Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 12. 2022 | 3200 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace