Zajímavé...

OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu

Uvedení Páně do chrámu, volné dílo, cs.wikipedia Jaký je význam Uvedení Páně do chrámu, této události ze života Pána Ježíše, Panny Marie a svatého Josefa, o které nám podává zprávu evangelista Lukáš?

Dne 2. února oslavíme jako obvykle svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice, který je zároveň Světovým dnem zasvěceného života: biskupové se právě tento den setkávají s řeholníky a řeholnicemi, kteří žijí a působí v jejich diecézích.
* Jaký je význam této události ze života Pána Ježíše, Panny Marie a svatého Josefa, o které nám podává zprávu svatý evangelista Lukáš (Lk 2,22–40)?
* Proč ji takto oslavujeme? Proč o ní také rozjímáme ve čtvrtém tajemství radostného růžence?
* Proč je zvláštním způsobem spojena s řeholním životem a se zasvěceným životem vůbec?

Maria a Josef
přinášejí do jeruzalémského chrámu
vtěleného Boha


Podle evangelia svatého Lukáše víme, že k této události došlo v jeruzalémském chrámě čtyřicet dní po Ježíšově narození. Panna Maria a svatý Josef přinášejí dítě Ježíše do tohoto chrámu, aby „ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ‚Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!‘ “ (Lk 2,22–23) Maria se přitom také podrobuje zákonnému očišťování. Jako chudší rodina neobětují za své dítě beránka, ale pouze „pár hrdliček nebo dvě holoubata“ (Lk 2,24).

Navenek se zdá, že se neděje nic mimořádného: zdá se, že se jedná o jedny z řady dalších manželů, kteří v té době přinášejí svého prvorozeného syna do chrámu, navíc nepříliš zámožné. Pokud ovšem podstoupíme „od jevu k jeho základu“1 a pokusíme se alespoň trochu poodhrnout závěs této události, můžeme vidět, že se jedná o něco zcela mimořádného a „nebetyčného“: že se jedná o tajemství. Vždyť to malé a krásné děťátko v Mariině náručí není nikdo jiný a nikdo menší než samotný Bůh, vtělený Syn Boží.

Kristus obětuje v jeruzalémském chrámě
sám sebe


Je důležité si uvědomit, že je to poprvé, co se Ježíš jako člověk dostává do jeruzalémského chrámu, tohoto „srdce“ Izraele. Byl zde už přítomen po mnohá staletí a je tu přítomen jako Bůh. Na tomto posvátném místě byl a je přítomen jako ten, kdo byl a je spolu s Otcem a Duchem Svatým vzýván v modlitbách; komu zde spolu s Otcem a Duchem Svatým byly a jsou přinášeny různé oběti.
,br> Nyní zde však není pouze přítomen jako ten, kterému jsou jakožto Bohu přinášeny oběti, ale zároveň jako ten, kdo je jako člověk obětován, tj. jako obětní dar.
Není tu přítomen jen jako ten, kterému jsou jakožto Bohu přinášeny oběti, ale současně jako ten, kdo jako člověk obětuje. On v této chvíli přináší svému Otci nekonečné pocty klanění, chvály, díkůvzdání, smíru a prosby. Je sice malým dítětem, ale zcela mimořádným: dítětem, které již od chvíle svého lidského početí patří na Boha tváří v tvář. Proto je něčeho takového nyní schopen. Vždyť už ve chvíli svého příchodu na svět řekl: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.“ (Žid 10,7)

Kolik různých obětí bylo již v jeruzalémském chrámě přineseno! A přece tato Ježíšova oběť, navenek nenápadná, je všechny zpečeťuje a naplňuje a zároveň nekonečně převyšuje a přesahuje. Je tou, k níž byly tyto předchozí starozákonní oběti zaměřeny jako k svému cíli: je jejich završením a současně překročením.

Kristova oběť je spoluobětována
Marií a Josefem


Není také nevýznamné, že tato Kristova oběť nekonečné hodnoty je přinášena rukama Panny Marie, jeho Matky, a svatého Josefa, jeho pěstouna a zákonitého otce. 2
Víra Marie, „blahoslavené, která uvěřila“ (srov. Lk 1,45), a svatého Josefa, „muže spravedlivého“ (srov. Mt 1,19), je dokonalá a bohatě osvícená Duchem Svatým. Proto oba očima této své víry „vidí“ neviditelné (srov. Žid 11,27) a chápou, že se jejich božský Syn v těchto chvílích obětuje svému nebeskému Otci. Duch Svatý harmonizuje jejich srdce s Ježíšovým Srdcem a působí, že oni společně s ním spoluobětují: působí, že i oni obětují Otci své Dítě a spolu s ním obětují sami sebe.

Kristova vrcholná oběť na kříži
a Mariino spoluobětování pod křížem


I když Kristova oběť v jeruzalémském chrámě a spoluobětování Panny Marie a sv. Josefa je něco tak nesmírného, není ještě úplným vrcholem. Tím vrcholem všech vrcholů – středobodem, k němuž vše předchozí ve světě směřuje a od něhož se vše následné odvíjí – je Kristova oběť na kříži, zpečetěná jeho slavným zmrtvýchvstáním. K ní se tudíž také vztahuje a ji předjímá Ježíšovo obětování v jeruzalémském chrámě.

Dalšími postavami, které vystupují při Ježíšově uvedení do chrámu, jsou dva proroci, respektive prorok, svatý stařec Simon, a prorokyně svatá Anna. I oni svým prorockým zrakem pronikají pod povrch věcí a mluví, a tak působí, že tato událost není tak úplně nenápadná a něco z jejího vnitřního světla proniká navenek.

A právě v prorockých slovech Simeonových je Ježíšova oběť na kříži už nyní přítomna. Jeho slova: „On je ustaven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat“ (Lk 2,34), ukazují na to, že Ježíšovo obětování v jeruzalémském chrámě se o 33 let později završí v jeho oběti na kříži. Stejně jako jeho slova k Panně Marii: „I tvou vlastní duší pronikne meč“ (Lk 2,35), ukazují na to, že Mariino spoluobětování se o 33 let později dovrší v jejím stání a spoluobětování pod křížem.

Mše svatá jako zpřítomnění Kristovy oběti
a naše spoluobětování


09-2016


Kristova oběť na kříži má takové rozměry – samotný vtělený Bůh se obětuje Otci a za nás –, že nemohla nebýt jediná: to na více místech velmi zdůrazňuje list Židům. Zároveň ovšem nemohla a nemůže nebýt znázorňována a zpřítomňována na různých místech a v různých dobách, aby lidé všech dob a míst měli možnost účastnit se jí a přijmout její spásonosné plody.

Jak víme, podle Ježíšova moudrého a láskyplného ustanovení při poslední večeři se tak děje skrze oběť mše svaté. Mše svatá je tak podle vyjádření svatého Tomáše Akvinského „názorným obrazem Kristova utrpení“ (imago repraesentativa passionis Christi). 3 Když jsme přítomni na mši svaté, jsme tudíž přítomni na samotné Kristově oběti, předznamenané jeho obětováním v jeruzalémském chrámě a dovršené na kříži.

Spoluobětování Panny Marie a svatého Josefa v jeruzalémském chrámu a Mariino spoluobětování pod křížem nám pak ukazují, jak máme být účastni této Kristovy oběti při mši svaté: máme s knězem, který představuje samotného Krista Velekněze a jedná v jeho osobě, obětovat Bohu Otci tu nejcennější oběť klanění, chvály, díkůvzdání, smíru a prosby, totiž jeho Syna Ježíše Krista, a s touto nejvyšší obětí spojovat oběť celého svého života, všechny jeho radosti a bolesti, modlitby, práce, různé úkoly i náš odpočinek.

Celopal zasvěceného života,
spojený s Kristovou obětí


To jistě platí a má platit o všech věřících, avšak zvláštním způsobem o řeholnících a zasvěcených osobách vůbec. Vždyť oni svými sliby odevzdali Bohu všechno: slibem chudoby vnější dobra, slibem čistoty své tělo a slibem poslušnosti svou vůli. Tradice zde proto ne neprávem hovoří o celopalu. Učinili tak při mši svaté, v níž tento svůj celopal spojili s celopalem Kristovým. Každá další mše svatá je pak pro ně příležitostí, aby toto své celoživotní obětování, spojené s Kristovou obětí, obnovovali.

Kéž je tedy pro ně a pro všechny věřící mše svatá stále více a hlouběji „vrcholem a pramenem“ (culmen et fons) 4 celého jejich života!

P. Štěpán Maria Filip OP

P. Lect. PhDr. Štěpán Maria Filip OP, Th .D., vyučující na CMTF UP v Olomouci a na Angeliku v Římě

Poznámky:
1) Sv. Jan Pavel II.: Encyklika Fides et ratio, č. 83.
2) To před nějakým časem zdůraznila Slovenská biskupská konference, když do formulace čtvrtého tajemství radostného růžence po jménu Ježíš nechala vložit zmínku o svatém Josefovi: „kterého jsi, Panno, se svatým Josefem v chrámě obětovala“.
3) Summa theologiae III, q. 83, a. 1, co.
4) Druhý vatikánský koncil: Konstituce Sacrosanctum concilium, č. 10.


Převzato z časopisu RC MONITOR č. 2 (29. 1. 2017), str. 6-7
časopis můžete stáhnout na
http://rcmonitor.cz/download/MONITOR-2017-2.pdf

(Na Fatym.com vydáno 31. 1. 2017; 2. 2. 2023 - 4984 přečtení)

volné dílo, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Sv. Páter Pio: NEOPOMÍNEJ POKLEKNUTÍ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ (21.03.2023)
Zpověď po dlouhých letech? (08.03.2023)
Eucharistie jako slunce (22.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 02. 2023 | 5084 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC Monitor
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace