Zajímavé...

Nově objevit drahocennost Eucharistie

P. Dominik Chmielewski SDB: Žádná online bohoslužba nenahradí účast na slavení eucharistie.
Kardinál Sarah: Nesmíme si zvyknout na bohoslužby v televizi a na internetu. Bůh si vzal tělo.

On není virtuální přítomnost. Liturgie online skrývá nebezpečí i pro kněze. Protože během mše mají kněží hledět na Boha. Při přenosech mají sklon hledět do kamery, jakoby šlo o divadlo. Tak to už nesmí jít dál.

Vídeň, 18.2.2021 (kath.net - časopis VISION2000) 027 215

- Uvádíme Výběr z homilie
"Síla Eucharistie":


To, že jsme už potřetí vyloučili věřící ze slavení mší svatých, ohromilo dokonce i světské pozorovatele! Je nejvyšší čas tento Církev ohrožující stav ukončit!

Poslední boj mezi Bohem a satanem bude bojem o zničení Eucharistie - o tom není pochyb.

Připomeňme si vizi sv. Jana Boska, který viděl armádu nepřátelských lodí, která se pokoušela zničit papežskou loď. Podaří se jí papeže usmrtit a vypadá to, jakoby se všechno skončilo. A v té chvíli zavede nově zvolený papež loď ke dvěma pilířům - jednomu vyššímu - Eucharistii a jednomu nižšímu - Panně Marii. Jakmile loď přistane, vše se uklidní. Armáda nepřátelských lodí bojuje proti sobě navzájem, potápí se a mizí v moři. Církev bude zachráněna, papež zachován, Církev triumfuje!

Don Bosko, volné dílo


Zde se jasně ukazuje, že v posledních časech bude boj o Církev. Církev se vzdálí od těch dvou pilířů, nebude zakotvena v Eucharistii, ani v mimořádné zbožnosti k Matce Boží.

Nepochybuji, že vize sv. Dona Boska právě probíhá před našima očima a že víra katolíků byla skrze virus obnažená! Kvůli zachování zdraví za každou cenu jsme Ježíše nechali ve Svátosti samotného.

Bojíme se nemoci, která - jako i jiné choroby - dříve či později povede k tomu, že zemřeme. Ale s jakou škodou pro duši musíš počítat, když celé týdny, možná roky, nebudeš přijímat Toho, který je pokrmem pro život věčný? Když nebudeš přijímat Toho, který je zárukou tvého věčného vykoupení?

Nemějte strach před virem!

Nemějte strach ped virem, který může usmrtit tělo, mějte mnohem větší strach před tím, který může tělo a duši uvrhnout do pekla. To druhé je jediným strachem, který by měl poznačit křesťana: strach před věčným zavržením a ne strach před onemocněním, ani jen před smrtí. Musíme chápat, že ďáblovi jde o to, zničit Eucharistii v Církvi.

Kardinál Robert Sarah, který je v Římě zodpovědný za svátosti Církve, říká přesně to samé!

Když Ježíš v 6. kapitole evangelia sv. Jana mluví o Eucharistii, hovoří o tom, že kdo jí jeho Tělo a pije jeho Krev, bude mít věčný život. Přijímáním Kristova Těla a Kristovy Krve má již věčný život v sobě! V poslední den vstane z mrtvých. Tak důležité je přijímání Kristova Těla a Kristovy Krve. Můj věčný život od toho závisí!

RobertCheaib, CC0 Public Domain, pixabay.com


(...) A sv. Jan dodává: Ježíš věděl, kdo v něho nevěří a kdo ho zradí. Začátek Jidášovy zrady začíná v 6. kapitole evangelia sv. Jana. V tom bodě, když pochybuje o reálné přítomnosti v Eucharistii. A on dokoná zradu při Poslední večeři - při prvním slavení Eucharistie vstane a opustí místnost - a byla noc, říká sv. Jan. Tam zradu dokonal.

Eucharistie není jedna z mnoha náboženských praktik v Církvi. Ona je život Církve. Církev žije z Eucharistie, říká sv. Jan Pavel II. Pokud je Církev od Eucharistie odloučená, když jsou miliony katolíků od Eucharistie odloučeni, Církev umírá - přinejmenším je hrozně oslabená.

U proroka Daniela a ve Zjevení sv. Jana čteme, že když přijde antikrist, uvidíme hrůzu pustošení na svatých místech. Jeho zjevení bude možné odstraněním každodenní oběti - Eucharistie. Toto proroctví je pečetí konce časů. To proroku Danielovi anděl jasně a zřetelně řekl.

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.

Antikristovi bude dána vláda nad světem a Církví, protože bude odstraněna Eucharistie. Do té doby ho od toho zdržuje každodenní oběť. Duch Svatý v Eucharistii mu v tom brání. Ale když se odstraní každodenní oběť, bude Církev tak slabá, že antikrist dostane moc uskutečnit svůj ďábelský plán - svůj globální plán.

Eucharistie není jednou z mnoha modliteb, které se můžeš modlit, ale nemusíš. "Sacrosanctum Concilium", důležitý dokument koncilu o liturgii, hovoří o tom, že Eucharistie je vrchol, na který Církev spěje, pramen, ke kterému se celá Církev ubírá, pramen, z něhož vyvěrá celá její moc.

Situace je alarmující

Pod záminkou viru se zavírají kostely, katolíci jsou odstřižení od Eucharistie. To je alarmující. Žádná online bohoslužba nenahradí reálnou přítomnost na mši svaté, kde fyzicky přijímáš Tělo a Krev Boha.

Kardinál Sarah:

Kardinal Robert Sarah, foto: François-Régis Salefran, CC BY-SA 4.0, wikimedia


Online bohoslužby jsou důležité pro všechny, kteří nemohou jít do kostela - zejména pro nemocné. Ale nesmí se dát na jednu úroveň s osobní účastí na Eucharistii. Online bohoslužby v sobě skrývají nebezpečí, že se vzdálíme od osobního a intimního setkání s Bohem. On se za nás vydal a sice ne virtuální! On říká: "Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, ten zůstává ve mně a já v něm."

Kardinál Sarah dále uvádí, že fyzický kontakt s Pánem Ježíšem je potřebný a nenahraditelný klíčový postoj a nemůže ho nahradit žádný přenos online. A kardinál prosí, aby kněží jasně poukazovali na potřebu eucharistické adorace.

Adorace nám poskytuje pokoj

Když denně chodím na adoraci Nejsvětější svátosti, sám prožívám, jak roste celá moje důvěra v přítomnost Ježíše v Eucharistii a neuvěřitelná láska! Daruje nám to nepředstavitelný pokoj v srdci. A přesně o tom hovoří Evangelium: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vás posilním ... a najdete odpočinek pro svou duši (Mt 11, 28-29). Já vás posilním, dám vám nového Ducha, ducha síly, ducha lásky, ducha rozvahy. Nepochybuji o tom, že ti, co denně chodí na adoraci, nemají žádné problémy s důvěrou v sílu Boha v Eucharistii.

Adorace, foto:RT


Prosím vás, usilujte o to, aby se eucharistická adorace stala zásadním místem, na kterém se vaše víra v reálnou přítomnost Krista v Eucharistii posiluje. Jsou to dvě strany medaile - Slavení Eucharistie a eucharistická adorace Ježíše.

Kardinál Sarah:

Nesmíme si zvyknout na bohoslužby v televizi a na internetu. Bůh si vzal tělo. On není virtuální přítomnost. Liturgie online skrývá nebezpečí i pro kněze. Protože během mše svaté mají kněží hledět na Boha. Při přenosech mají sklon hledět do kamery, jakoby šlo o divadlo. tak to už nesmí jít dál.

A kardinál pokračuje:

Při pronásledování křesťanů v r. 303 po Kristu se křesťané sešli v Abiteně v severní Africe každou neděli na slavení Eucharistie. Věděli, že jim hrozí smrt. Zatčení císařskou gardou stáli tváří v tvář smrti. Na otázku, proč porušili zákon, odpověděli: "Bez neděle - tedy bez Eucharistie - nemůžeme žít".

Eucharistie je život Církve. Ty a já - my jsme Církev a bez Eucharistie nemůžeme žít. Tito lidé v mukách odevzdali svůj život, protože Eucharistie byla pro ně vším. Zvolili si raději smrt než život bez Eucharistie. Ducha těchto mučedníků bychom měli v sobě obnovit, abychom žili ve vědomí, že bez Eucharistie nemůžeme žít.

Nemějte strach. Vzhledem k událostem, které patří k posledním věcem, se postoj kardinálů, biskupů a také laiků změní. Myslím tu na předsedu italského episkopátu - kardinála Gualtiera Bassettiho.

V říjnu mu diagnostikovali koronavirus a šel do nemocnice. A tam napsal dopis, který mnohé překvapil. Jeho titul: Eucharistie musí být v centru života katolíka.

Kardinál, který se obrátil

Co bylo na tom tak překvapující? Když přišla první vlna pandemie, požádal kardinál věřící, aby na Velikonoce nešli na mši. Označil to jako chvályhodný čin. Řekl, že italská církev jde tím směrem, neboť zdraví věřících je to nejdůležitější. (...) Tehdy byla taková rétorika velmi "in". Jak jednoduché bylo pro duchovní věřícím říct: Zůstaňte doma! Dokonce i když omezení nebyla tak přísná, říkalo se - zůstaňte doma, to je největší projev lásky. Kdo miluje bližního, zůstane doma. Eucharistický Ježíš zůstal sám - láska k bližnímu nad láskou k Bohu! A přitom pouze Bůh má moc uzdravovat, posilovat, občerstvit.

(...) Při těžké nemoci s možností zakrátko stát před Bohem, se věci rychle mění, mění se myšlení.

Kardinál Bassetti v listě píše, že Eucharistie musí být v centru života každého katolíka:

"V mé nemoci mám možnost denně přijímat Eucharistii. Denně mi ji nosí v maličké schránce ke dveřím. Zkušenost nemoci byla nutná, abych si uvědomil, jak pravdivá jsou slova Zjevení sv. Jana, kde Ježíš říká andělu v Laodiceji:

, Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.'

Především v tomto těžkém úseku našeho života se nesmí Eucharistie vytlačit na okraj našeho života, ale musí se s ještě větší mocí postavit do centra křesťanského života. Eucharistie je duše světa a bod, který sjednocuje celý vesmír. Eucharistie je život a vykoupení světa.
"

Donatella Porzi e Gualtiero Bassetti, CC BY 2.0, cs.wikipedia.org


Neuvěřitelná jsou tato slova obráceného kardinála.

(...) Ježíš Kristus je tentýž - včera, dnes a navěky. Ježíš, o kterém hovoří Evangelium, je stejný jako v Nejsvětější svátosti. Už 2000 let Církev učí, že konsekrací se plná substance chleba stane plnou substancí Těla a plná substance vína se stane plnou substancí Krve. Vždyť přece věříme, že Ježíš vzal všechny naše nemoci na kříž. Tím zlomil moc těchto chorob. To platí i pro koronu. A tuto moc a sílu přijímáme ve svatém přijímání.

To neznamená, že Ježíš nás vždy a všude uzdraví. Ale On to může!

Proč to tak říkám? Protože ne zdraví je to nejdůležitější, ale přijímání Boha, jeho Těla do našeho těla, jeho Krve do naší krve. Pokud ho z celého srdce miluji, nechci sedět sám před televizí. Chci být s ním, a i když zemřu, zemřu z lásky, protože On za mě zemřel z lásky. Není nic důležitějšího. Za to byli usmrceni první křesťané.

Vyšlo jako příloha Život Cirkvi vo svete 7/2021, 19. 2. 2021 na stránce https://modlitba.sk/

Santísimo, foto: LaRedCultural, CC BY-SA 3.0,

Sdílet

Související články:
Zpověď po dlouhých letech? (08.03.2023)
Eucharistie jako slunce (22.02.2023)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 02. 2021 | 1685 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace