Zajímavé...

Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ Katechismus Katolické církve definuje: Nevěra je nedbalost o zjevenou pravdu nebo vědomé odmítání dát jí svůj souhlas. „Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu; odpad od víry je odmítnutí křesťanské víry jako celku; rozkol (schizma) je odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými.(KKC 2089)

Nenechme se mýlit: Dnešní šíření apostaze bylo jen částečně způsobeno bezprecedentní silou sekulárních sil, které proti nám stály. Její hlavní příčina se nachází v herezích, které se mezi námi rozšířily, nový druh farizejství, který zbaví víru své moci a významu, vytvoří psychologické / duchovní prostředí, ve kterém je duch Antikrista schopen stále více kontrolovat lidské vnímání, myšlenky a emocionální životy. Právě to dnes umožňuje skutečnému "člověku hříchu", samotnému Antikrista, povstat.

Převážně dominantním problémem v rámci západní Církve je v tomto okamžiku dějin farizejství, které je spojeno se zkaženou morální teologií a nahodilou ekleziológií, přičemž falešní učitelé před lidmi předstírají, že oni jsou ti správní, ačkoli hřeší z hlediska sexuální morálky nebo učením, že takový hřích není závažným hříchem a není překážkou přijímání svátostí. Mají pocit, že jsou sebaoprávnění svou vírou v nové Evangelium sociální spravedlnosti - a to je velmi selektivní sociální spravedlnost - redukující úplnost evangelií na falešnou volbu buď / nebo: buď jsi liberální disident ( "milující, soucitný) nebo jsi farizeus (strohý formalista). Vyrovnávají se s osobním hříchem, protože se domnívají, že naplňují imperativy evangelia prostřednictvím pomoci chudým. A kdykoliv se zpochybňuje jejich pokrytectví a kompromisy u osobního hříchu, tak jednoduše zastřelí posla zprávy, ukáží prstem na každého, kdo stojí proti jejich agendě, démonizujíc hlas pravdy povrchním porovnáním s formalistickými farizeji z evangelia. Faktem je, že nový farizeus nejenže opomíjí "závažnější záležitosti", často je aktivně podkopává a v nejhorších případech přispívá ke smrti nevinných. Dělá to tím nejvíce bolestivým, ironickým způsobem, když vyzývá k milosrdenství.

Proto v rostoucím zmatku, do kterého jsme všichni ponořeni, je třeba střízlivě přemýšlet o tom, co přesně Ježíš kritizoval ve svých setkáních s farizeji své doby. Příslušné pasáže se nacházejí u Matouše 23: 1-39; Marka 7: 1-13; Marka 12: 35-40; Lukáše 11: 37-54; Lukáše 20: 45-47 (viz také Jan 9: 1-41).

Ve zmíněných pasážích Kristus především kritizuje pokrytectví farizeů - jejich ctnostný zevnějšek, jejich vnitřní zkaženost, chamtivost a špatné myšlenky. (Matouš 23: 27-28, Lukáš 12: 1). Na člověka kladou těžké břemeno, přičemž opomíjejí závažnější záležitosti naprosté věrnosti k Bohu. Tato Ježíšova tvrdá řeč může být správně pochopena pouze v jejím celém kontextu:

Přistoupil k němu jeden ze zákoníků,
který slyšel jejich rozhovor a shledal,
že jim dobře odpověděl.
Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
Ježíš odpověděl: „První je toto:
‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
miluj Hospodina, Boha svého,
z celého svého srdce,
z celé své duše,
z celé své mysli
a z celé své síly!‘
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘
Většího přikázání nad tato dvě není.“


Ježíš jasně učí, že skutečná láska k bližnímu svému je založena na naprosté věrnosti k Božím přikázáním. Bez tohoto kontextu se údajná spravedlnost starého farizeje degeneruje do formalismu bez lásky. Stejně bez tohoto kontextu má údajný soucit nového farizeje tendenci degenerovat do povrchního sentimentu, požitkářství a opovážlivosti. Pokud láska není založena na naprosté věrnosti k Božím přikázáním, je rychle redukována a podporuje laskavost krátkého dosahu, která plodí krutost z dlouhodobého hlediska. V Markovi 7: 1-13 Ježíš kárá farizeje za jejich nerespektování Božích přikázání, zatímco oni se handrkují kvůli jejich lidským obyčejům; například povolují osobě, aby nedbala na základní potřeby svých starších rodičů, jestliže osoba přispěla do chrámové pokladny. V Matoušovi 23:15 Ježíš říká, že farizeové připravují z novověrců syny pekla dvakrát horší, než jsou sami. V Lukášovi 17: 3-4 říká: "Pokud se tvůj bratr prozhřeší, pokárej ho. Pokud činí pokání, odpusť mu! A co by se sedmkrát za den proti tobě prohřešil a sedmkrát se k tobě vrátil a řekl by: Lituji!, odpusť mu! " V Janovi 8: 2-11, kde Ježíš potká ženu přistiženou při cizoložství, tam by ji farizeové odsoudili a ukamenovali k smrti. Když Ježíš zahanbil jejich svědomí a zastavil jejich zlé úmysly, řekl ženě: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!"

V těchto a mnoha dalších příkladech v Novém zákoně, založených na Starém zákoně, se Ježíš nevyhýbá pokárání hříšníků, opakovaně je vyzývá k pokání, protože věděl, že pokání je předpokladem přijetí milosrdenství, našim osvobozením od otroctví hříchu. To je pravda, která nás osvobodí, praví Pán.

Staří farizeové byli velmi zaujatí podrobnostmi zákona a jeho dodržováním. Rychle zhodnotili slabé a odsoudili všechny ty, kteří nedosahovali jejich náročných standardů. Obecně byli bezcitní, nemilosrdní. Kromě toho byli "obílenými hrobkami" učícími Mojžíšův zákon a jeho propracované deriváty, ale vnitřně byli zkažení. A konečné ovoce jejich slepoty se projevilo, když navrhli mučení a popravu Knížete života.

V současnosti je nepopiratelné, že pozůstatky starého farizejství zůstávají mezi věřícími. V mysli se hned vybaví stereotypní obrazy, které jsou výsledkem dvou, možná tří generací nekonečného refrénu v liberalizovaných církvích západního světa. Refrén hlásí, že jediný skutečně závažný hřích je "intolerance", kvůli které se lidé nepříjemně cítí. S tím společně přichází nekonečné urážení těch, kteří jsou správní z liturgického a doktrinálního pohledu, ale údajně jsou vnitřně bez života.

Je jasné, že pastýři a laici, kteří jsou doktrinálně a liturgicky správní, ale chybí jim charita a autentická misionářská horlivost, jsou ohroženi hněvem farizeů. Přesto, každý upřímný křesťan je ostražitý vůči možnému farizeovi v sobě, stejně jako je na stráži vůči pokušení k hříchu. Ví, že bez milosti Ježíše by byl starším i zároveň mladším bratrem v Podobenství o marnotratném synovi.

Neříká nám Pán všem, jako bychom slyšeli: "Dejte si pozor, moje děti, před nebezpečím, kterému čelí starší syn v podobenství o marnotratném synovi, protože riskujete, že sklouznete k farizejství."?

A zároveň nehlásá: "Lituj své hříchy! Pojďte ke mně a bude živá duše vaše!" (Izajáš 55: 3-5, Ezechiel 33: 11, Jan 14: 6)?

Upozornění editora: Následující text je tretí částí rozsáhlé eseje autora a malíře Michaela D. O'Briena o blížící se Velké apostazi. První část je zde druhá tady a třetí zde. Celou esej si můžete prohlédnout zde.

Zdroj: www.lifesitenews.com, 29. 11. 2017

4. část tohoto cyklu (v češtině) - Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle - zde


Převzato z www.lifenews.sk, článek z 20. 11. 2018 naleznete zde.

Basilika Ottobeuren Fresko, Johannes Böckh, CC BY-SA 3.0, cs.m.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Sebeodevzdání Bohu (26.11.2020)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 11. 2018 | 3582 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace