Zajímavé...

Nejsvětější Eucharistie – Chléb života

Sám o sobě takto vypráví: „Bylo to během druhé světové války. Již jsme se dozvěděli, že druhý den odcházíme na frontu.
"... Dopoledne, od desáté do dvanácté hodiny, jsme měli volný čas. S kamarádem jsme šli do blízké vesnice. Zašli jsme na faru a poprosili tamějšího kněze, aby nám posloužil svátostí smíření a podal nám svaté přijímání, neboť zítra odcházíme na frontu.

Kněz ochotně šel s námi do chrámu, aby nám udělil žádané svátosti. Vyzpovídal nás a podal nám Chléb života, aby nás posiloval na cestě, kterou jsme měli před sebou. Když jsme se chvíli pomodlili, všichni tři jsme vyšli z chrámu. Již jsme byli venku, když se nás kněz zeptal, zda se nebojíme. Pamatuji si, že jsem mu tenkrát řekl: »Otče, bál jsme se, velmi jsem se bál, ale teď se už nebojím. Víte, s Pánem Ježíšem se už nebojím. Vím, že kdybych i padl, ztratím život časný, ale získám život věčný, tedy budu žít věčně.

Vždyť on sám nám to přislíbil, že ten, kdo ho bude přijímat, bude mít věčný život a on ho vzkřísí v den poslední. Já pevně věřím, že on je tím Chlebem života, který je nejen naší silou, ale také zárukou našeho věčného života.«“ Sám Pán Ježíš se nazval Chlebem života. Stalo se to po zázračném rozmnožení chlebů, když pěti chleby a dvěma rybami nasytil množství lidí, kde jen mužů bylo kolem pěti tisíc, kromě žen a dětí. Ti, co jedli z rozmnožených chlebů, byli tak nadšeni, že ho chtěli prohlásit za krále. On odešel a uchýlil se do samoty. Druhý den ho našli v kafarnaumské synagoze. Tam jim přednesl eucharistickou řeč, v níž přislíbil, že nám dá jíst své tělo a pít svoji krev, že bude naším pokrmem a naším nápojem. Říkal: „Pracujte nikoli pro pokrm, který pomíjí, ale pro pokrm, který zůstává k věčnému životu, kvůli tomu, který vám dá Syn člověka, neboť jej Otec, Bůh, označil svou pečetí.“ (Jan 6,27)

Když si potom žádali znamení, aby viděli a uvěřili, protože Mojžíš dal jejich otcům na poušti manu, položili Ježíšovi otázku: „A co ty uděláš?“ On jim odpověděl: „Vpravdě, vpravdě vám říkám, ne, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; ale chléb z nebe, ten pravý, vám dává můj Otec; neboť chlebem Božím je ten, jenž sestupuje z nebe a dává světu život.“ (Jan 6,32–33) Když si Židé žádali, aby jim dal tento chléb, řekl jim: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,35) Tehdy začali Židé reptat, protože pochopili, že Ježíš se nazval chlebem z nebe, když řekl – já jsem chléb, jenž sestupuje z nebe. Na jejich reptání Ježíš reagoval těmito slovy: „Nereptejte mezi sebou. Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud ho Otec, jenž mě poslal, nepřitáhne; a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,43–44) Potom jim Ježíš vysvětlil, jak je potřebné, ba přímo nutné pro dosažení věčného života, aby ho přijali jako chléb života, když řekl: „Já jsem ten chléb živý, jenž sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude živ navěky. A pak, ten chléb, který já dám, je moje tělo za život světa.“ (Jan 6,51) Když Židé slyšeli, že chléb, který nám dá Ježíš, je jeho tělo, začali se mezi sebou hádat a ptali se, jak nám on může dát jíst své tělo? Ježíš nic z toho, co řekl, neodvolal, nic nevysvětloval, ale znovu zdůraznil: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54)

Dále Židům řekl také to, čím bude jeho tělo a jeho krev pro nás, když prohlásil: „Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Tak jako Otec, jenž žije, mě poslal a já žiji z Otce, tak ten, kdo mě jí, bude též žít ze mne. To je ten chléb, jenž sestoupil z nebe; není jako onen, který jedli Otcové, a zemřeli; kdo jí tento chléb, bude živ navěky.“ (Jan 6,55–58)

Toto všechno řekl Ježíš v kafarnaumské synagoze a svými slovy nám přislíbil Eucharistii, v níž se dá za pokrm a nápoj. Přítomní, kteří ho poslouchali, jeho řeči neporozuměli a nazvali ji tvrdou. Tak tvrdou, že se nedá ani poslouchat. Oni si nijak nedokázali představit, jak by mohli jíst jeho tělo a pít jeho krev. Ale ani jeho apoštolové si to neuměli představit. Nepochybně byli velmi smutní, když viděli jak všichni od Ježíše odcházejí. Tehdy se Ježíš také jich zeptal. „Tu řekl Ježíš Dvanácti: »Chcete odejít i vy?« Šimon-Petr mu odpověděl: »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. My věříme a poznali jsme, že jsi ten Svatý Boží.“ (Jan 6,67–69)

Apoštolové si neuměli vysvětlit jeho řeč, ale věřili jeho slovům. Všechno jim bylo jasné až při poslední večeři. Když po večeři vzal do svých rukou chléb, požehnal jej, lámal a dával jim jej se slovy: „Vezměte a jezte, toto je moje tělo, které se láme za odpuštění hříchů.“ Pak vzal kalich, vzdal díky, požehnal jej a podal jim jej se slovy: „Pijte z něho všichni, to je moje krev nové smlouvy, která se vylévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů.“ Apoštolové vzali a jedli, pili a věřili, že jedí jeho tělo a pijí jeho krev, neboť uvěřili jeho slovům. Jeho slova se vždy splnila. Když řekl ochrnulému, kterého přinesli čtyři lidé: „Vstaň, vezmi si lůžko a jdi domů“, ten to tak udělal. Když řekl slepému: „Ať vidíš!“, on viděl. Když zavolal na čtyři dny rozkládající se mrtvé tělo Lazarovo „Pojď ven!“, on vyšel z hrobu. A proto také teď, když řekl „toto je moje tělo“ a „toto je moje krev“, tak chléb se stal jeho tělem a víno se stalo jeho krví.

Potom jim přikázal, aby to, co udělal on, dělali i oni, když řekl: „To konejte na mou památku.“ Ježíš v Kafarnaum přislíbil Eucharistii, v níž zůstane jako pokrm a nápoj pro naše duše. Při poslední večeřiEucharistii ustanovil a apoštolům přikázal, aby to, co on udělal, udělali také oni, a to na památku jeho utrpení, smrti a vzkříšení. Apoštolové ten příkaz plnili, plnila jej i prvotní církev, plnila jej církev po staletí a tento Pánův příkaz plníme i dnes. Protože Ježíš chce být pro všechny, kdo mu věří, chlebem života a nápojem, aby je posiloval na cestě ke spáse. Svatý Cyprián žil v době velkého pronásledování církve (3. stol.). Také on sám zemřel jako mučedník. Řekl: „Dobré je provolávat k duším: nedejte se, nebojte se, buďte silné, ale toto ještě nestačí. Je třeba je milovat, držet je, učinit je silnými a vítězi, oblékajíce je do ochranné výzbroje Těla a Krve Ježíše Krista.“ Eucharistický Chléb byl silou mučedníků, ale i všech křesťanů, proto Ballerini napsal: „Eucharistie je pokrm silných. Z něj dostáváme sílu vítězit nad zlým a dělat dobro. Proto se život křesťanů zvedá či upadá, podle toho, zda se k svátostnému Ježíši přibližují, anebo se od něho vzdalují.“ Také my cítíme, že bez eucharistického Krista jsme velmi slabí. Kristova slova „Beze mne nemůžete dělat nic“ vždy platí. Bez něho nedokážeme ani křesťansky žít, nedokážeme zachovávat Boží přikázání, ani plnit Boží vůli. Na Novém Zélandu pracují misionáři mezi kmeny, které donedávna žily divošským způsobem. Stalo se tam toto: Probíhala bohoslužba. Při svatém přijímání jeden z nově pokřtěných přišel dopředu a klekl si mezi ty, kdo čekali na kněze, který jim podá svaté přijímání. Najednou zpozoroval, že klečí vedle člověka, který ještě jen před pár lety zavraždil jeho otce a vypil jeho krev jako kanibal. Tehdy, když se dozvěděl o vraždě svého otce, v jeho srdci se hned zrodila myšlenka krvavé pomsty. Byl pevně rozhodnut, že pomstí krev svého otce. Mezitím k nim přišli misionáři a přinesli jim Kristovo evangelium, které káže milovat i své nepřátele a odpouštět i vrahům. Uklidnil se a odpustil vrahovi svého otce. Ale teď, když si vedle něho klekl, všechno se v něm znovu vzbouřilo. Ne, on nemůže přijímat spolu s vrahem svého otce. Vstal a odcházel dozadu. V tom ho napadly myšlenky z evangelia: Podle toho poznají, že jste mými učedníky, když se budete navzájem milovat... Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí! Za koho se tehdy Ježíš modlil? Za své vrahy. Vrátil se a klekl si vedle vraha svého otce, a tak spolu přijímali Chléb života. Po svatém přijímání dostal takovou sílu, že se rozhodl, že na to už nikdy ani jen nepomyslí. Byl tak posilněn, že před kostelem počkal na vraha svého otce, podal mu ruku a ujistil ho, že mu zcela odpouští. Stali se nejlepšími přáteli. Vrah chtěl všechno napravit svojí dobrotou a syn zavražděného chtěl napravit všechen svůj hněv i touhu po pomstě svým odpuštěním. Chléb života nás posiluje, abychom dokázali plnit požadavky Kristova evangelia. Sami jsme velmi slabí, ale svátostný Kristus je naší silou.

Maria Latoste byla řeholní sestra a často klečela před Nejsvětější svátostí a byla natolik omilostněná, že se jí zjevoval Ježíš a hovořil s ní. Jednou jí řekl také toto: „Ne pro sebe jsem v Eucharistii, ale pro lidi, abych jim byl oporou a mohl se s nimi spojit a s nimi žít, abych byl s nimi jedno a tak abych dostal od lidí to, čeho si nejvíce vážím a co mě nejvíce oslavuje, a to je jejich vděčnost a láska.“ Tedy Ježíš je v Eucharistii přítomný jen z lásky k nám a touží po tom, abychom mu byli za tento dar vděčni a milovali ho. Nepochybně mu naši lásku a vděčnost nejlépe projevíme, když nabízený Chléb života budeme co nejčastěji přijímat, abychom se jím posilovali.

Misionář, který pracuje v Africe, napsal: „Přišel za mnou jednou mladý černoch a požádal mě o svátost smíření a o Chléb života. Posloužil jsem mu a on se pak dlouho modlil, děkoval po svatém přijímání. Potom přišel poděkovat také mně a řekl: »Otče, ani nevíš, jak mi je nyní dobře. Vůbec nelituji toho, že jsem k tobě musel jít celé tři dny. Nelituji ani těch pěti liber, které jsem dal náhradníkovi, aby mě zastoupil v obchodě, kde pracuji.« Jiný černoch přišel ke mně v noci v jednu hodinu. Byl celý zpocený a řekl: »Otče, učiň z mé černé duše bílou a posilni mě Chlebem života, ale udělej to co nejdříve. Běžel jsem v jednom kuse od večera, když jsem skončil, a zase musím běžet, abych byl včas v práci, neboť můj pán je velmi přísný a zlý člověk. Kdybych nepřišel včas, pomstil by se mi.«“

Tak si váží svatého přijímání nově pokřtění Afričané. Co my? My nemusíme jít třeba tři dny cesty tam a tři nazpět. Nemusíme ztrácet tolik pracovní doby jako oni. Svaté přijímání máme blízko, přímo v naší vesnici, v našem městě. Nám stačí zřeknout se jedné hodiny času. A umíme si tu jednu hodinu najít, abychom přistoupili ke svatému přijímání? Ježíš se nám nabízí s takovou láskou, protože bez něho nic nemůžeme, ani křesťansky žít, ani dosáhnout své spásy. Proč ho někteří přijímají tak zřídka? Nepochybně jen pro svoji lhostejnost, jeho slova neberou vážně. Dávají přednost tomu, co vůbec pro ně není důležité, a zanedbávají to, co je pro ně nejdůležitější. Zanedbávají spásu své duše.

Svatý Tomáš Akvinský napsal: „Ježíš Kristus nám Eucharistii zanechal jako památku na své umučení, jako největší zázrak ze všech svých zázraků, jako skutečnou útěchu a jako skutečnou náhradu své nepřítomnosti. Tedy eucharistický Kristus nám stále připomíná jeho lásku k nám, jež ho přivedla až na bolestný kříž. Eucharistie je zázrak zázraků, který učinil Ježíš jen proto, aby sám mohl být naší útěchou a aby mohl být stále s námi. On je v Eucharistii skutečně přítomný. Je zde tentýž, který byl kdysi v Betlémě v jesličkách. Je zde tentýž, který byl v Nazaretě při práci. Je zde tentýž Ježíš, který učil a konal zázraky, tentýž, který pro nás trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. V nejsvětější Eucharistii je přítomný se svým božstvím i se svým lidstvím. Je zde skutečně přítomný, ale svoji přítomnost skrývá pod skromnými způsobami chleba a vína. Nabízí se nám jako Chléb života naších duší. Pochopíme to? Prosme také Pannu Marii, aby nám vyprosila milost, abychom tu velkou pravdu pochopili aspoň tak, jak je to možné naší lidské slabosti. Abychom ho stále častěji přijímali, neboť pouze on je zárukou našeho pravdivého křesťanského života naší věčné blaženosti.

Z Ľudová čítanka na nedele a sviatky 6/2004 přeložil -dd-(Redakčně upraveno)


Vyšlo v časopise Světlo 24. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 07. 02. 2022 | 1010 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace