Zajímavé...

Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak

Stéphane Akkaoui Follow Kafra, statue de St Charbel, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.com, Když křesťané na Blízkém východě dělají znamení kříže, dodávají na konci: „Bůh je jeden.“ Tato starobylá tradice je svědectvím, že Ježíšovi vyznavači nejsou modloslužebníci, kteří věří ve tři bohy, jak tvrdí Korán, ale v jednoho Boha ve třech Osobách.

Svatý Šarbel z tohoto tajemství čerpal sílu k životu v blízkosti s Bohem. Denně bral na sebe těžkosti zápasu o vlastní spásu i o duše druhých, pracoval a sloužil Eucharistii, která byla vrcholem jeho setkání s Trojjediným Bohem. Za života skrytý a beze zbytku odevzdaný Ježíši, po smrti se stal prostředníkem v mnoha záležitostech spojených nejenom se zázračným uzdravením z nemocí.

Mnich opatrující děti

Ilias v Libanonu uvedla následující svědectví: „V roce 1994 (bylo mi tehdy 11 let) byla v jednu noc strašná zima. Byla jsem v domě jen s mladšími sourozenci. Máma tou dobou byla s nejmladší sestrou v nemocnici. Hrozně jsem se bála. V jednu chvíli do domu vstoupil nějaký stařec oblečený v černých šatech. Na jeho hlavě byla kapuce. Měl také dlouhou bílou bradu. Vstoupil a řekl docela obyčejně: »Neboj se!«

Pec, která vyhřívala dům, byla vychladlá. Stařec v ní zatopil. V kuchyni stála nádoba, ve které bylo mléko – máma v něm chtěla uvařit rýži. Neznámý vešel do kuchyně a připravoval jídlo. Pak se vrátil ke mně a k mým sourozencům a opakoval s námi učivo (druhý den jsme dostali nejvyšší počet bodů). Potom si muž položil prst na ústa a ještě jednou nám řekl: »Nebojte se!«

Za několik hodin se vrátila máma. Když otevřela dveře, mnich rychle vyšel. Ptala jsem se mámy, jestli ho neviděla, ale odpověděla, že ne. Tehdy jsem jí vylíčila všechno, co se té noci událo. Máma šla do kuchyně a položila dlaň na hrnek. Byl ještě teplý. Uvěřila nám a začala děkovat Bohu za pomoc, kterou nám seslal.

Po nějaké době jsme navštívili dům maminčiny kamarádky, která je křesťankou. V salóně tam na stěně visel obraz svatého Šarbela. Okamžitě jsem v něm poznala onoho starce. Ukázala jsem rukou na obraz a řekla: »Mami, to tenhle stařec k nám přišel tamté noci!«

„Svatý Šarbeli, jak jsi krásný, ty, který máš rád vyděšené děti! Ohříváš je, učíš, vaříš pro ně a zůstáváš s nimi až do mámina návratu – děkuji ti z celého srdce!“

Ošetřuje rány a přináší útěchu

Jedna muslimka, která nechce uvádět své jméno, napsala:

„Jaké my Libanonci máme štěstí! Žijeme v zemi, která je podnožím Krista Pána, symbolem pokoje a uzdravení i kolébkou svatých, zvláště svatého Šarbela, svatého Libanonu a přítele všech Libanonců!

Pocházím z provincie El-Beka. Jsem muslimka, ale čím dál víc miluji Pána Ježíše, poněvadž nám poslal svatého Šarbela. Žila jsem v beznaději a v bídě, která dovedla ke smrti moji dcerku ve věku tří měsíců. Jednoho dne po její smrti jsem se cítila hrozně nešťastná. Nebyla jsem schopná dál snášet bídu a hlad, tak jsem se rozhodla spáchat sebevraždu skokem ze střechy domu. Byla jsem v žalostném stavu. A tehdy jsem spatřila svatého Šarbela u dveří pokoje, jak se vznáší nad zemí. V jedné ruce držel hůl, v druhé zlatou kouli. Přiblížil se k rohové skříni, kde se nacházel Korán. Vzal knihu a cestou ke dveřím přečetl: »Ve jménu Boha milosrdného a slitovného: My vás zkoušíme trochu strachem, hladem a ztrátou majetku, života i plodů. Vyhlašuj radostnou zvěst trpělivým, těm, kteří – když je postihne neštěstí – říkají: ,Vpravdě, k Bohu, a vpravdě, k Němu se navrátíme!‘ Hle, ti, nad nimiž je blahoslavenství jejich Pána a milosrdenství. Tito jsou vedeni cestou přímou.« (Súra 2,155–157) V mé mysli utkvěl úryvek »vedeni cestou přímou«. Věděla jsem, že mě svatý Šarbel povede správnou cestou, poněvadž se mi ukázal osobně v tom kritickém momentu.

Za týden se svatý Šarbel objevil podruhé, když jsem seděla u okna a dívala se na děti, které si hrály na dvorku. Vzpomněla jsem si tehdy na svoji zemřelou dcerušku. Pocítila jsem veliký smutek a hořkost, že ona se s nimi bavit nemůže. Tu se objevil svatý mnich nesoucí v dlani bílou holubici. Přistoupil ke mně, otřel mi slzy a řekl: »Neplač! Když ti bude smutno po dcerušce, pošlu ti tu holubici.« Od té doby, kdykoliv začnu vzpomínat na svoji dcerušku, vidím bílou holubici.

Když ke mně přišel svatý Šarbel potřetí, měl můj nejmladší syn za sebou operaci. Vedoucí lékař řekl, že se chlapec z nemocnice nedostane, pokud jeho tělesná teplota neklesne na 37°C. Příštího dne teplota dosahovala 41°C. Lékař nám nedovolil nemocnici opustit. Za úsvitu jsem se začala modlit k Pánu Ježíši o zázrak, poněvadž jsem se musela vrátit k ostatním dětem, které zůstaly doma samotné. Korán učí, že jenom Ježíš může dělat zázraky. V tu chvíli jsem uslyšela Mażdu Er-Rumi, jak zpívá o svatém Šarbelovi. Když jsem slyšela tu píseň, vyslovila jsem nahlas: »Kde jsi, svatý Šarbeli?« Náhle jsem si všimla, že se stav mého syna začíná zlepšovat. Bože! Svatý Šarbeli, jak jsi zázračný! Zavolala jsem ošetřovatelku a ona po změření teploty zjistila, že syn má 37°C. Dodám ještě navíc, že z toho vznikl spor mezi ní a lékařem, který teprve začal vyšetřovat moje dítě. Chtěla jsem je uklidnit, vstala jsem a pověděla jistým hlasem, že to je jeden ze zázraků svatého Šarbela. Tehdy nám dovolili nemocnici opustit.

Šance na přežití – 1 %

Vypráví Maria Tarrazi:

„Narodila jsem se v Ašaši na jihu Libanonu. Moje máma měla velikou úctu ke svatému Šarbelovi. Když jsem se narodila, vážila jsem 900 gramů a mé plíce nebyly plně vyvinuté. Musela jsem prožít tři měsíce v inkubátoru. Dávali mi trubičkami speciální výživu. Lékaři řekli mé matce, že nepřežiji, poněvadž jsem měla řadu nemocí a moje váha nedávala moc naděje na uzdravení. Moji rodiče byli požádáni, aby souhlasili s operací s tím, že šance, že se podaří, je nanejvýš 1 %.

Den před operací, kolem půlnoci, přišel k matce svatý Šarbel. Když se probudila, řekl jí: »Přines bílé prostěradlo, polož na ně svou dcerku v předložce. Dej mi jehlu, nit a nůžky, abych mohl provést operaci.« Máma přinesla předměty, které si svatý vyžádal, a šla spát. K ránu řekla mému otci, co se stalo. Oba rodiče jeli do Annayi a položili na mne oděv svatého Šarbela (relikvie z jeho hábitu). Když přišel čas operace, máma požádala lékaře, aby zopakovali vyšetření. Ti nedokázali skrýt své překvapení – ukázalo se, že jsem zdravá! Operace nebyla zapotřebí!“

Svatý Šarbel a známá libanonská dárkyně

„Mezi lidmi, které jsem znala, se říkalo: »Svatý z Libanonu?!« Začala jsem myslet a mluvit jako oni: »Co to je za výmysl?! Do reklamy na Libanon se hodí všechno: zelené lesy, pěkné počasí, prastaré cedry, a teď vymyslili módu se svatým… Celá ta reklama má jenom jeden cíl: skrýt onu hořkou skutečnost, ve které tady žijeme.«

Přes měsíc a půl mě trápila chřipka. Jednu chvíli jsem úplně ztratila hlas. Od té doby mě neopouštěl strach a obavy, jestli to náhodou není nějaká nevyléčitelná nemoc, jako třeba rakovina hrtanu. Jednoho dne mi moje přítelkyně a sousedka Ráchel řekla:
– Ptala se na tebe paní Mo’arbes a chtěla, abys ji navštívila.
– A kdo to je?
– Žena, u které v domě vytéká olej z obrazu svatého Šarbela.
– Kde bydlí?
– V Rajfunu, blízko odtud. Že bychom tam jely spolu?
– Jestli chceš, můžu jet s tebou – odpověděla jsem bez velkého nadšení. A dodala jsem:
– Ale co ode mne chce?
– Viděla něco ve snu a chtěla by si s tebou o tom promluvit.
Vydaly jsme se tedy na cestu k paní Mo’arbes. Ta žena nám okamžitě sdělila, že jí svatý Šarbel oznámil, že se nemusím obávat, protože to není nádor. Dodávám, že paní Mo’arbes dříve nevěděla nic o mé nemoci. Žena mi dala kousek vaty nasáklé olejem, abych ho polkla. Když jsem to udělala, okamžitě jsem získala zpátky hlas. A ani stopy po chřipce! Od té chvíle jsem se začala zajímat o toho svatého a přestala jsem o něm mluvit negativně.“

Žít pro nebe

„Celá církev, od východu až k západu, je dnes zvaná k veliké radosti. Naše srdce se obrací k nebi, kde od této chvíle víme s jistotou, že svatý Šarbel je sjednocen s nezměrným štěstím svatých, ve světle Kristově, kde ho velebí a přimlouvá se za nás.“ (Z homilie Pavla VI. pronesené během kanonizace otce Šarbela 9. října 1977)

Ta radost, o které mluvil blahoslavený Pavel VI., trvá dodnes skrze obzvláštní poslání, které se uskutečňuje prostřednictvím svatého Šarbela. Tělesná uzdravení a mimořádná pomoc jsou jen pozváním, které Bůh adresuje každému z nás: abychom i my žili pro nebe, pro Boží chválu, abychom už zde velebili Stvořitele společně se svatými, které Bůh speciálně poslal do naší cesty. K nim v současné době patří bezesporu svatý Šarbel – pokorný vyslanec milosrdného Krista do celého světa.

Z Miłujcie się! 1/2017

SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII


„Lidé hledají zázraky, aby uvěřili a spatřili na vlastní oči, chtějí poselství, aby uslyšeli a věděli, touží po konkrétních cestách, aby po nich kráčeli a dosáhli spásy a štěstí. Přece zázrak – to je Eucharistie, znamení – to je kříž, poselstvím je evangelium a spása je v církvi.“

„Nejdůležitějším a největším zázrakem je Eucharistie, Kristovo Tělo, velikonoční Beránek, který snímá hříchy světa, Bůh Živý, který vstal z mrtvých.“

„Nehledej spásu mimo Kristovu církev. Nezabývej se sháněním zázraků větších než zázrak Eucharistie. Drž se daleko od klamné magie, která tě dovede k prázdnotě.“

„Jen skrze kříž, církev, evangelium a Eucharistii se můžeš stát svatým.“

(Na Fatym.com vydáno 10. 2. 2018;
24. 7. 2018 - 525; 23. 7. 2023 - 9700 přečtení)

Převzato z časopisu Světlo 29/2017, str. 6-7 a 8

Naleznete zde i článek
Svatý Šarbel Machlúf – přítel Boha i lidí

Převzato z časopisu Světlo
http://www.maticecm.cz/index.php?act=periodika&per=1&id=1&pact=3

Sv. Charbel, volné dílo

Sdílet

Související články:
Svatá Gertruda - prorokyně vzniku úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (28.06.2024)
Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům (15.06.2024)
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 07. 2023 | 11712 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 29/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace