Zajímavé...

NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada

CC0, pixabay.com Nejsou více slepí než ti, kteří nechtějí vidět a navzdory předpovídaným znamením časů, i když věří, odmítají přiznat, co se děje.
(Panna Maria Giselle Cardii, 26. října 2021)

Předpokládá se, že navodím rozpaky nadpisem tohoto článku – že se mám stydět vyslovit frázi „konec časů“ nebo citovat Knihu Zjevení, a už vůbec se nemám odvážit zmínit mariánská zjevení. Takové starožitnosti údajně patří do popelnice středověkých pověr vedle archaického přesvědčení o „soukromých zjeveních“, „proroctvích“ a těch hanebných výrazech jako „znamení šelmy“ nebo „Antikrist“.

Ano, je lepší ponechat je v té křiklavé době, kdy se v katolických kostelech vznášelo kadidlo, kdy Církev chrlila světce, kněží evangelizovali pohany a obyčejní lidé skutečně věřili, že víra dokáže zahnat mor i démony. V těch dnech sochy a ikony zdobily nejen kostely, ale také veřejné budovy a domy. Představte si to. „Doba temna“ – nazývají tuto éru osvícení ateisté.

Ale nestydím se. Ve skutečnosti je mi líto těch, kteří se krčí za živými ploty, když se v jejich okolí vyskytnou apokalyptická témata; nebo těch, kteří rychle změní téma dříve, než se začnou potit; nebo těch, kteří ve svých kázáních předstírají, že jen neslyšeli mešní čtení o „časech konce“ (a tak je to ideální čas na to, abychom se zaměřili na časy Starého zákona, řekli si vtip – nebo jen každému připomněli, že každý den může být naším „časem konce“).

Avšak po 17 letech pozorování a modlení se v tomto apoštolátu; po poslouchání papeže za papežem od roku 1800 jak prohlašují, že vstupujeme do apokalypsy;[1] po zvažování a zkoumání více než století zjevení Panny Marie;[2] a po usilovném studiu znamení časů ve světových událostech... myslím si, že je zcela hloupé, ne-li bezohledné, mlčet tváří v tvář důkazům, které máme před sebou.

Znamení naší hodiny

Před dvaceti lety papež sv. Jan Pavel II. skutečně vyzval mládež k „obrovskému úkolu“ stát se strážci, kteří mají ohlašovat příchod vzkříšeného Krista.[3] Je ironií, že nejvýznamnější a nejuznávanější pohled na naši dobu pochází od samotných papežů. Už jsem to zaznamenal[4] a citoval jsem je ve stovkách článků. Stručně řečeno, jsou přesvědčeni, že ty pasáže Písma, které hovoří o „odpadlictví“, „o chladnoucí lásce u mnoha“, o „válkách a fámách o válkách“, o „drakovu“ pokusu odstranit víru a o objevení se „Ankrista“.... jsou nyní před námi. Shrnu:

Celý křesťanský lid, bohužel, sklíčený a rozrušený, je neustále v nebezpečí, že odpadne od víry, nebo že ho zastihne ta nejkrutější smrt. Tyto věci jsou ve skutečnosti tak smutné, že byste mohli říci, že takové události jsou předzvěstí a předchůdcem „začátku smutků“, tedy těch, které přinese člověk hříchu, „který se povyšuje nade všecko, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská úcta.“ (2 Sol 2, 4). (sv. PIUS X., Miserentissimus Redemptor, Encyklika o odčiňování urážek Nejsvětějšího Srdce, 8. května 1928)

A nedávno se jazyk nebeských poselství výrazně změnil z budoucího času na současnost. Vizionáři a mystici z celého světa, kteří se navzájem neznají, říkají, že toto je nyní „čas žalu“ a naplnění proroctví;[5] že „přicházejí dny velkého soužení/žalu“[6], a proto je čas vstoupit do „archy smlouvy“, [7] která je samozřejmě symbolem a znakem Panny Marie.[8] Samozřejmě, všechno toto apokalyptické „štěbetání“ vytáhlo cyniky zpoza živých plotů, aby hodili pár kamenů – dříve než znovu zmizí.

www.piqsels.com


„Synu člověka, jaké to máte přísloví v izraelské zemi: „Dni míjejí, zaniká každé vidění?„
Proto jim řekni: „Tak praví Pán, Hospodin: Udělám konec tomuto přísloví a nebudou ho už v Izraeli užívat. Ale řekni jim: Přiblížily se dni, kdy se všechna vidění splní.
Už nebude žádné lživé vidění ani klamné proroctví v Izraelově domě!
Budu mluvit já, Hospodin: slovo, které řeknu, se splní bez odkladu, neboť ve vašich dnech – vzpurný dome – promluvím slovo a splním ho“ – praví Pán, Hospodin.
Hospodin mě oslovil:
„Synu člověka, hle – co říká Izraelův dům: Vidění, které tenhle má, se týká velmi daleké doby, prorokuje pro vzdálenou budoucnost.
Proto jim řekni: Tak praví Pán, Hospodin: Nebude oddáleno žádné z mých slov; co řeknu, to splním“ – praví Pán, Hospodin.
(Ezechiel 12, 22–28)

Tak, jako za Ezechielových časů, a to napsal sv. Petr a sv. Juda, v naší době také budou posměvači:

Vy však, milovaní, pamatujte na to, co vám dříve pověděli apoštolové našeho Pána Ježíše Krista.
Říkali vám: „V poslední době povstanou posměvači, žijící podle svých bezbožných žádostí.“
To jsou ti, kdo působí roztržky, lidé jen pozemsky smýšlející, v nichž není Duch.
(Juda 1, 17-19)

Ti, kdo mají oči na vidění a uši k poslechu, dobře rozpoznávají „znamení časů“. Ale velká většina ne, zejména v samotné Církvi. Jako kdysi Izraelité – odpalují důkazy rozumovými důvody, ignorují zjevné, špiní pověst proroků, zesměšňují strážce a vše to odmítají jako „zkázu a temnotu“ (katolická verze „konspirační teorie“).

Proto si Ježíš dal záležet, když upozornil, že když přijdou tyto časy, bude to „jako za dnů Noema“. Dokonce i když mezi sebou měli velké znamení v podobě obrovské archy – varování, že se blíží potopa – lidé pokračovali v „jezení a pití, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu a přišla potopa a všechny je zničila.“ [9]

Milé děti, co víc pro vás můžu udělat...? Promlouvala jsem k vám tak dlouho: prosila jsem vás, modlila jsem se s vámi, navrhovala jsem slova, kterými se máte modlit k Ježíšovi, ale vy jste neposlouchaly má slova. Dávejte pozor, protože pro vás už může být opravdu pozdě... Obraťte se, říkám vám: časy se blíží ke konci... Já, vaše matka, jsem k vám vždy říkala zřetelně: nebudete moci říct „nerozuměl/a jsem“… Probuďte se, už není čas na spánek! (Panna Maria Valerii Copponi, 29.12.2021)

Velká znamení

Podobně i v našich časech se mezi námi objevuje velké znamení Archy smlouvy - varování, že nás čeká Bouře:

Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy; a nastalo blýskání, (ozvaly se) hlasy a hromy, (nastalo) zemětřesení a (spadlo) velké krupobití.
Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.
Byla v jiném stavu a křičela v bolestech a v mukách před porodem.
Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku.
Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí.

(Zjevení 11, 19-12:4)

Papež Jan Pavel II. uvádí další exegezi těchto bojových znamení, která se vztahují přesně na naši dobu:

Tento úžasný svět – tak milovaný Otcem, že kvůli jeho spáse poslal svého jediného Syna – je jevištěm nikdy neukončeného boje, který se vede o naši důstojnost a identitu jako svobodných, duchovních bytostí. Tento boj je paralelou apokalyptického boje popsaného v prvním čtení této mše [Zjev 11, 19 - 12, 6]. Smrt bojuje se životem: „kultura smrti“ se snaží vnutit se naší touze žít a žít naplno. Jsou tací, kteří odmítají světlo života a upřednostňují „neplodné skutky temnoty“. Jejich úrodou je nespravedlnost, diskriminace, vykořisťování, lež, násilí. V každém věku je mírou jejich zjevného úspěchu smrt nevinných. V našem století, jako v žádné jiné době v historii, „kultura smrti“ nabyla sociální a institucionální formu zákonnosti, aby ospravedlnila ty nejstrašnější zločiny proti lidskosti: genocidu, „konečná řešení“, „etnické čistky“ a masivní „vraždění lidských životů ještě předtím, než se narodí“, nebo dříve, než dosáhnou přirozeného bodu smrti..." Dnes je tento boj víc a víc přímý. (Text kázání papeže Jana Pavla II. na nedělní mši ve státním parku Cherry Creek, Denver, Colorado, Světové dny mládeže , 1993, 15. srpna 1993, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; ewtn.com)

Jestli vás zajímá, jak budou vypadat „časy konce“, teď víte, že:

záměrem silných ekonomických a politických sil je snižování a kontrola populace jako protipól těm, kdo brání život, důstojnost a svobodu.

CC0, pixabay.com


Potrat a sebevražda jsou dva z hlavních základních kamenů herního plánu tohoto draka, který si každý měsíc vyžádá více než 3,5 milionu životů po celém světě.[10]

Třetí základní kámen patří násilí, které propuklo v minulém století prostřednictvím válek a násilí.

Ale teď vidíme čtvrtý, který se objevuje...

“Konečná řešení”

Před Vánocemi jsem vytvořil webový přenos s varováním od samotného vynálezce technologie „vakcíny“ mRNA, Dr. Roberta Malonea, že skutečně nyní přímo napadají „nevinné dětičky“ [11] – ve věku od 6 měsíců. Je zcela nesmyslné a přímo špatné očkovat děti, které mají 99,9973 % míru přežití[12], experimentální genovou terapií – zejména když se celosvětově hromadí bezprecedentní trvalá zranění a úmrtí, která se často vyskytují do 48 hodin od očkování.[13] Jako otec a dědeček doktor Malone prosí rodiče, aby nepíchali injekce svým dětem - ale Twitter to video zakázal. V návaznosti na svůj krátký projev nedávno uvedl:

Začíná se mi zdát, že největší experiment na lidech v zaznamenané historii selhal...

Prosazování svolání nových norimberských procesů za „Zločiny proti lidskosti“ Reinerem Fuellmichem začíná vypadat mnohem méně donkichotsky a mnohem proroctěji.
(Dr. Robert Malone, 2. ledna 2021;
rwmalonemd.substack.com
viz Reiner Fullmich v knize Follow the Science? a Wait a Minute: Russian Roulette. Viz také „Fuellmich: Nová zjištění stačí k rozložení celého odvětví VVV“
https://www.bitchute.com/video/M0vmjVc5mkQM/?fbclid=IwAR1mp9_qk7Ys3EUwYsHts1xqVj_NE8cjXuqj8-Uq1VtslLLbiLAPznDbHl4
poznámky
https://www.thelibertybeacon.com/fuellmich-new-findings-are-enough-to-dismantle-entire-vvv-industry/?fbclid=IwAR2QyrHHMVfjtlbnFEN0hoaSCa-U7pFF3b1hoKh_Hg4FZvgwPhZSJcF1x0s)

Tento týden jsem znovu zveřejnil údaje z americké databáze nežádoucích účinků očkování (VAERS), které ukazují, že trvalé poškození srdce raketově vzrostlo ze vzácného výskytu na více než 22 000 případů myo/perikarditidy (bylo to něco přes 10 000, když to jsem 2020 původně zveřejnil.!) odkdy začalo hromadné očkování. Citoval jsem skutečnou studii v Izraeli, která ukazuje, že očkování mají trojnásobně zvýšené riziko myokarditidy.[14] Za tento zdánlivý prohřešek jsem byl zablokován i já. Pokud jde o mě, Facebook a Twitter jsou vinni ze „zločinů proti lidskosti“ za cenzuru kritických informací, které má veřejnost právo hodnotit.

Nyní, s ohromujícími důkazy, že tyto genové terapie začínají ničit lidskou imunitu a schopnost opravy DNA,[15] se smutné předpovědi Jana Pavla II. naplňují[16] na zcela nové úrovni. Tři samostatné analýzy, včetně studie Kolumbijské univerzity, ukazují, že přibližně 300 000–400 000 Američanů bylo zabito od zavedení očkování.[17]

To, co média zakrývají a o čem odmítají diskutovat, odhalují stateční informátoři z řad sester a lékařů na celém světě[18], jakož i správci pohřebních ústavů,[19] vedoucí pojišťoven[20] a příležitostně odvážní politici[21].

A jednoduše nelze ignorovat narůstající množství přímých svědectví těch, kteří byli zraněni nebo byli svědky smrti svých zcela zdravých blízkých po očkování.[22]

Toto všechno mainstreamová média popírají a potlačují s tak skvělým úspěchem, že mnozí začali věřit, že i když na tragédiích je „něco pravdy“, vedlejší škody jsou přijatelné a že každý musí dostat injekci za každou cenu. Nucená segregace a hanobení „neočkovaných“ je tedy nyní stejně přijatelná jako démonizace Židů kdysi.

„Drak“, „vládce tohoto světa“ a „otec lži“ se neúnavně snaží vykořenit z lidských srdcí smysl pro vděčnost a úctu k původnímu, neobyčejnému a základnímu Božímu daru: k samotnému lidskému životu. (JAN PAVOL II., Tamtéž. Světové dny mládeže, 15. srpen 1993, 1993; ewtn.com )

Masová psychóza přišla na svět, aby nejen usnadnila, ale dokonce oslavovala jako „dobro“ to, co Jan Pavel II. nazval „konečnými řešeními“, která se odehrávají v naší době.[23]

Nové náboženství

Je zde vzestup náboženství scientismu – nadměrné víry a důvěry v sílu vědeckých poznatků a technik. To není hyperbola/nadměrné nafouknutí faktů.

Katolické kostely na některých místech zavřely dveře a biskupové zakázali kněžím udělovat svátosti, dokonce i nemocným – přičemž vzápětí otevřely budovy kostelů proto, aby se staly očkovacími centry – jako by injekce byla osmou svátostí.

Na začátku pandemie jsme viděli, jak celé vlády, instituce a vůdci všech vrstev, zejména biskupové, s fundamentalistickou vírou (nebo zvláštním tichem) přijímali každý diktát ze strany nevolené Světové zdravotnické organizace (jejímž hlavním sponzorem je Bill Gates) a jimi jmenovaní zdravotničtí úředníci – i když tyto mandáty měly malý vědecký základ, byly protichůdné nebo jasně šlapaly po lidské důstojnosti, svobodě a životě.[24] Až to vyráželo dech.

Když prestižní vědci z Harvardu, Oxfordu a jiných zemí vystoupili na veřejnost, aby zpochybnili platnost a rozumnost, například uzamykání nebo orouškování zdravých jedinců, byli zakázáni a odvoláni nebo ponižováni.[25]

Tato do očí bijící cenzura však nejenže nebyla odsouzena, ale tleskalo se jí a podporovala ji masmédia a jejich zhypnotizovaní následovníci. Lidé začali jednat se všemi charakteristickými rysy příslušnosti ke kultu.[26]

CC0, pixabay.com


Prof. Mattias Desmet z Katedry psychoanalýzy a klinického poradenství na Univerzitě Ghenet podtrhuje silnou propagandu současného příběhu o COVIDu a to, jak tato generace dospěla do bodu „psychózy masové formace“.

Na začátku krize jsem studoval statistiky a čísla a vlastně jsem si všiml, že se často bezostyšně mýlily, ale lidé tomu tak či onak nadále věří a jdou za dristy hlavního proudu. Proto jsem to začal studovat spíše z pohledu masové psychologie. Protože vím, že masová formace má ohromný, obrovský vliv na inteligenci a kognitivní fungování jednotlivce. Měl jsem pocit, že toto je jediné, co může vysvětlit, proč vysoce inteligentní lidé začali věřit báchorkám a číslům, která byla v mnoha ohledech naprosto absurdní.
(Rozhovor s Reinerem Fuellmichem a vyšetřovacím výborem Corony; zero-sum.org)

Několik vědců a lékařů zopakovalo tuto alarmující perspektivu – viz poznámka pod čarou: [27]

Ve skutečnosti kanadská armáda přiznala, že na nic netušící obyvatelstvo použila „propagační techniky podobné těm, které se používaly během války v Afghánistánu“. Kampaň vyzývala k „formování“ a „využívání“ informací.[28]

Vědci ze Spojeného království také přiznali, že se zapojili do úmyslné propagandy s cílem manipulovat veřejnost. „Použití strachu bylo určitě eticky sporné. Bylo to jako podivný experiment... Způsob, jakým jsme použili strach, je dystopický,“ řekl vědec z členů Vědecké skupiny pro sledování dopadu pandemické chřipky na chování (SPI-B), podvýboru Vědecké poradní skupiny pro nouzové situace (SAGE). ), která je hlavní vědeckou poradní skupinou vlády Spojeného království.[29]

Měsíce předtím, než mnozí vědci začali mluvit o masovém klamu, jsem napsal článek s názvem Silný klam/podvod založený na tom, co svatý Pavel nazýval „silným klamem“, který měl doprovázet zjevení Antikrista.[30]

A pak se objeví ten bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem.
(Onen bezbožník) ‒ podporován satanem ‒ vystoupí s velikou mocí, s falešnými divy a zázraky
a všemi možnými bezbožnými pletichami (ke zkáze) těch, kdo jsou určeni k záhubě za to, že nepřijali lásku k pravdě, aby byli spaseni.
Proto na ně Bůh dopustí vliv bludu, že uvěří naukám lživým.
Tak propadnou trestu všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale dali přednost špatnosti.
(Onen bezbožník) ‒ podporován satanem ‒ vystoupí s velikou mocí, s falešnými divy a zázraky
a všemi možnými bezbožnými pletichami (ke zkáze) těch, kdo jsou určeni k záhubě za to, že nepřijali lásku k pravdě, aby byli spaseni.
Proto na ně Bůh dopustí vliv bludu, že uvěří naukám lživým.
Tak propadnou trestu všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale dali přednost špatnosti.

(2 Sol 2, 9–12)

Katechismus Katolické církve to nazývá „náboženským podvodem, který lidem nabízí zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy.“[31]

Jak skvělé je využít zdravotní krize jako záminku k záchraně světa.

Satanská dlouhá hra

Toto všechno je ovocem zednářské agendy, která vyklíčila před více než 400 lety v období osvícenství a která pomalu nahradila víru v Boha vírou v člověka.

Pokrok a věda nám dali moc ovládnout přírodní síly,“ varoval papež Benedikt XVI. „Neuvědomujeme si, že znovu prožíváme stejnou zkušenost jako Babylón.“[32]

CC0, pixabay.com


Toto obecné téma rozvinul ve své první encyklice:

Důsledkem řečeného je, že stále nové namáhavé hledání správného řádu lidských věcí je úkolem každé generace; nikdy to není jednoduše skončený úkol. Každá generace však přesto musí přispět ke stabilizaci přesvědčivého řádu svobody a dobra, které budou pomáhat následující generaci v orientaci správného užití lidské svobody a vždycky tak poskytnou v určitých lidských mezích i jakousi záruku budoucnosti. Jinými slovy: dobré struktury pomáhají, ale samy nestačí. Člověk nemůže být prostě nikdy vykoupen zvnějšku. Francis Bacon a stoupenci novověkého proudu myšlení jím inspirovaného se mýlili, když měli za to, že člověk může být vykoupen vědou. Takovéto očekávání žádá po vědě příliš; tento druh naděje je pomýlený. Věda může hodně přispět k humanizaci světa a lidstva. Může však také člověka a svět zničit, není-li orientována silami, které se nacházejí mimo ni. Z druhé strany, musíme konstatovat, že novověké křesťanství se tváří v tvář úspěchům vědy v postupné strukturalizaci světa soustředilo z velké části pouze na jednotlivce a jeho spásu. Tím zúžilo horizont jeho naděje a nerozpoznalo ani velikost svého úkolu, třebaže zůstává velkým to, co nadále konalo ve formaci člověka a v péči o slabé a trpící.
(Benedikt XVI., Encyklika, Spe Salvi, č. 25)

Ano, je nám řečeno, že vše se dělá „pro společné dobro“ – povinná pravidla, omezení, nařízení, rouškování, uzamykání... je to všechno pro „společné dobro“ a my musíme tomu jednoduše věřit a dodržovat to. Ale je to podvod; v konečném důsledku je zaměřen na to, co Organizace spojených národů a světoví lídři nazývají Velký reset. Zahrnuje téměř úplný kolaps současného pořádku s cílem „obnovit vše lépe (bulid back better)“ – ale tentokrát bez žido-křesťanského náboženství. Jen skutečný blázen – nebo skutečný pěšec – by pokračoval v blokování zdravého obyvatelstva, což způsobuje masovou inflaci a zničení dodavatelského řetězce. I toto je přímo ze zednářské příručky.

To, co je jejich konečným cílem, se vnucuje do pozornosti – jmenovitě, úplné svržení celého náboženského a politického řádu světa, který vytvořilo křesťanské učení, a nahrazení novým stavem věcí v souladu s jejich představami, jejichž základy a zákony vycházejí z obyčejného naturalismu. (Lev XIII., Humanum Genus, Encyklika o zednářství, č. 10, 20. dubna 1884)

Je to jednoduše globální komunismus v zeleném tričku.

Jak vidíte, toto je období velkého zmatku, kdy se zlo skrývá za falešné přestrojení; budete muset věnovat tomu pozornost: kráčet spolu s Ježíšem a živit se Jeho Slovem pro vaši spásu. Děti, moji maličcí, budou se vás snažit přesvědčit, že všechno se dělá pro vaše dobro, ale přesně v tom se skrývá pokušení ďábla – rozlišujte.
(Panna Maria Giselle Cardii, 7. listopadu 2020; countdowntothekingdom.com)

V knize Poslední konfrontace je část s názvem „Drak se objevuje: Sofistika“. Pod tímto nadpisem jsem citoval našeho Pána, který řekl:

Byl vrahem od počátku... je lhář a otec lží. (Jan 8, 44)

V Knize moudrosti čteme:
ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. (jeho kořistí, na jeho straně) (Mdr 2, 24)

Byli jsme svědky hluboké sezóny sofistiky, která začala ideologií, podle které nás zachrání věda: že musíme slepě „následovat vědu“, „důvěřovat údajům“, „vyrovnat křivku“, „očkovat se“, atd., aniž bychom viděli vědu, důkazy nebo údaje na podporu těchto tvrzení. V tomto ohledu se masmédia stala nepostradatelnou hlásnou troubou tohoto satanského programu.

Právě jsme měli vzpomínku na sv. Alžbětu Annu Setonovou. Není těžké si nevzpomenout na její vizi z 19. století, kdy viděla „v každém americkém domě černou skříňku, přes kterou bude vstupovat ďábel“. Před několika desetiletími si mnozí mysleli, že má na mysli televizní přijímače. Ale tehdy byly televizory dřevěné krabice s šedými obrazovkami. Dnes má každý dům, ne-li každá místnost, skutečnou „černou skříňku“ – počítač, „inteligentní“ telefon nebo „inteligentní“ televizi, jejichž prostřednictvím se Satan dostal do dveří, aby rozséval tento „silný klam“ – pomocí „předstíraných znamení a zázraků techniky.

Ti lidé, kteří nyní sledují televizi, mají každý den vymývané mozky – že vakcína je nutná, že COVID-19 je velmi nebezpečná pandemie; mají vymývané mozky v novinách, přes média. A pokud kriticky nehledají na internetu alternativní informace, věří tomu, co se jim říká. I když mají pochybnosti, jejich kolegové v práci říkají: "Vy nejste očkovaní?" (Dr. Wolfgang Wodarg, PhD, „Planet Lockdown“, rumble.com.
(1. prosince 2020 bývalý viceprezident společnosti Pfizer, Dr. Mike Yeadon a Dr. Wolfgang Wodarg podali žádost Evropské agentuře pro léky odpovědné za schvalování léků v celé EU, a žádali okamžité pozastavení všech studií vakcíny proti SARS CoV 2. Uvedli „významné obavy o bezpečnost vyjádřené rostoucím počtem renomovaných vědců proti vakcíně a návrhu studie.")

Před lety mě Pán varoval před „vakcínami“.[33] Věděl jsem, že něco není v pořádku, když jsem pozoroval fanatický úder proti každému, kdo se odvážil zpochybnit bezpečnost těchto koktejlů vstříknutých do krevního oběhu kojenců i dospělých. To vyvrcholilo v mém článku Pandemie kontroly, který odhaluje lži a slzy, které doprovázejí toto odvětví.

Jinými slovy, příprava na tuto současnou satanskou hodinu probíhala dlouho, více než století, odkdy bylo bohatství Rockefellerovy rodiny použito k tomu, aby velká část lidstva přešla z naturopatické/přirozené na alopatickou/chemickou medicínu – z používání Božího stvoření k léčení těl... na chemikálie k léčbě symptomů.

Léčivým bylinám dává Pán vzejít ze země a rozumný muž jimi nepohrdá.
(Sirachovec 38,4)

Po druhé světové válce právě vědci, kteří kdysi pracovali v Hitlerových laboratořích a koncentračních táborech[34] a kteří pracovali v rámci Rockefellerovy fúze Standard I.G. Farben[35] se začlenili do vládních programů USA, aby částečně podpořili farmaceutické „léky“ a obrovské korporace, které by je prodávaly.[36] Za zmínku stojí okultismus v nacistické straně[37], který částečně vedl k hrozným „vědeckým“ experimentům na lidech, které zahrnovaly testování vakcín a drog [38] – experimenty, které zjevně neskončily (a ani „tábory“ neskončily). - viz https://rumble.com/vqb5w9-inside-an-australia-quarantine...).

Jaké bylo ovoce hromadného odmítnutí Pánových léčiv v přírodě ze strany lidstva?[39] Podle studie z Harvardu:

Na léky, které se ročně předepíší, umírá asi 128 000 lidí. To dělá léky na předpis hlavním zdravotním rizikem, přičemž je na 4. místě s mrtvicí jako hlavní příčinou smrti. Evropská komise odhaduje, že nežádoucí účinky léků na předpis způsobují 200 000 úmrtí; celkem tedy každý rok umírá na léky na předpis asi 328 000 pacientů v USA a Evropě. („Nové léky na předpis: velké zdravotní riziko s několika kompenzačními výhodami“, Donald W. Light, 27. června 2014; etika.harvard.edu)

Byl vrahem od začátku... je lhář a otec lží. Vzhledem ke všem papežským a mariánským varováním v minulém století není bezdůvodné uvažovat o tom, že konečné řešení“, které se uskutečňuje v naší době, je přesně to, co řekl sv. Jan v Knize Zjevení:

Neboť tvoji velkoobchodníci byli velmoži na zemi a tvými kouzly byly svedeny všechny národy.(Zjev. 18,23)

V řečtině slova „kouzelný lektvar“: φαρμακείᾳ (pharmakeia) – znamená použití léků, drog nebo kouzel. Je to slovo, ze kterého odvozujeme pojem farmaceutika. Před 2000 lety svatý Jan předvídal, že drogy a léky budou použity k zotročení lidstva mocnou skupinou mužů – „deseti králi“, kteří budou vládnout „jednu hodinu spolu s šelmou“.[40]

Znak

Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení,
takže nikdo nemůže kupovat anebo prodávat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které (v součtu) dává její jméno.

(Zjev 13, 16-17)

CC0, pixabay.com


Nikdy v dějinách lidstva neexistovala infrastruktura a následné technologie, aby byl tento „znak“ možný, až nyní. Mnohé země již nyní brání svým občanům plně se podílet na ekonomice a dokonce kupovat potraviny[41] bez „očkovacího pasu“. V Rakousku musí všichni oprávnění občané dostat injekci nebo jim hrozí pokuty nebo vězení;[42] Itálie právě oznámila povinné očkování pro osoby starší 50 let – nebo jim hrozí pokuta od 600 do 1500 e;[43] a Austrálie začala zadržování osob, které nedodržují pravidla, v „táborech COVIDu“.[44]

Ale nic není zlověstnější než přízrak „digitálních pasů“. V zemích jako Švédsko je již 6 000 lidí očipovaných, protože se zavádějí očkovací pasy (viz aa.com.tr a rte.ie.). Ve skutečnosti Světové ekonomické fórum – to, které vytvořilo „Velký reset“ – podpořilo mikročip jako „Pas na všechno“.[45]

V dubnu 2021 Pentagon oznámil, že vědci vyvinuli čip ke sledování zdraví a nemocí. Technologický startup Epicenter, který vyvíjí čip pro skenování vakcín, říká: „Právě teď je velmi výhodné mít na svém implantátu vždy přístupný COVID pas.“ Vědci z MIT již začali s klinickými testy systému podávání vakcíny, která se dá vytisknout na kůži.[46]

…vytvořili inkoust, který se dá bezpečně vložit do kůže vedle samotné vakcíny a je viditelný pouze pomocí speciální aplikace a filtru pro fotoaparát ve smartphonu. (Futurism, 19. prosinec 2019)

Je ironií, že použitý neviditelný „inkoust“ se nazývá „luciferáza“, která je bioluminiscenční/biosvětelná chemikálie vtlačená prostřednictvím „kvantových teček“, které zanechají neviditelnou „stopu“ vaší imunizace/očkování a záznamu informací.[47]
Nadace Billa a Melindy Gatesových skutečně spolupracuje s programem OSN ID2020, který se snaží dát každému občanovi na Zemi digitální identifikátor spojený s vakcínou. Gatesova GAVI, „Vakcinační Alliance“ se spojuje s OSN s cílem integrovat vakcíny s nějakým druhem biometrie. Ale několik vědců, včetně Dr. Wolganga Wogarda, bývalého předsedu Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro zdravotnictví, varovalo před iluzí, že takové pasy poskytnou svobodu komukoli:

RFID_hand_1.jpg, Foto Amal Graafstra, www.flickr.com, cc-by-sa-2.0


Zdá se, že „znak“ (bez ohledu na to, jakou formu má), jehož prostřednictvím jako jediného možného způsobu se bude moci „kupovat a prodávat“, již není tzn. křesťanská mytologie, ale stále aktuálnější realita.

Odpovědnost strážce

Panna Maria údajně řekla italské vizionářce Giselle Cardiové:

"...není nikdo slepější než ten, kdo nechce vidět, a navzdory znamením předpovězených dob se i ti, kteří mají víru, odmítají dívat na to, co se děje."

Zatímco cílem tohoto článku je skutečně probudit duše, které jsou stále uvízlé v masové hypnóze, a také vás, kteří jste na tom stejně, ještě víc povzbudit a zaostřit pohled, píši to, samozřejmě, motivovaný jistým chvěním. Ve stejný den, kdy mě Pán povolal, abych se stal strážcem - v reakci na Jana Pavla II., otevřel jsem svou Bibli:

Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, mluv k synům svého lidu a řekni jim; Jestliže přivedu na nějakou zemi meč a lidé té země si ustanoví ze svého středu strážného
a on uvidí na zem přicházet moc, zatroubí na polnici a varuje tak lid.
Jestliže se však ten, kdo slyší zvuk polnice, nedá varovat, ať si přičte vlastní smrt, když ho stihne a zasáhne meč.
Slyšel zvuk polnice, nedal se varovat, ať si přičte vlastní smrt; strážný však varoval, a tím i sama sebe zachránil.
Jestliže však strážný uvidí blížit se meč a nezatroubí na polnici, takže lid není varován, a meč přijde a někoho zasáhne, ten bude postižen pro svou vlastní vinu, jeho krev však budu vymáhat z ruky strážného.


Kromě toho, když svatý Jan Pavel II. zavolal mladíka k strážní zdi, řekl:

"Mladí se ukázali být pro Řím a pro církev zvláštním darem Ducha Božího... Neváhal jsem je požádat, aby učinili radikální volbu pro víru a život a postavil jsem je před ohromný úkol: stát se „strážci rána“ na úsvitu nového tisíciletí." Jan Pavel II., Novo Millennio Inuente, č. 9)

To znamená, že celá vize „konce časů“ – současná a přicházející soužení, následující éra pokoje a potom poslední eschatologické události, nejsou mé vlastní.[48]

„Být za Řím a za Církev“ znamená být věrný a věrný jejímu učení a posvátné tradici.

V této souvislosti, po varování svých čtenářů před příchodem Antikrista a silným bludem, dal svatý Pavel Soluňanům protijed, který vám, moji drazí čtenáři, opakuji:

Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem nebo listem. Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději ‒ on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu. (2 Sol 2, 15-17)

Církev vás nyní obviňuje před Živým Bohem; ona vám oznamuje věci týkající se Antikrista dříve, než přijdou. Zda se stanou ve vašem čase, nevíme, nebo zda se stanou po vás, nevíme; ale je dobré, že když znáte tyto věci, měli byste se předem zajistit.
(Sv. Cyril Jeruzalémský (asi 315-386), učitel Církve, Katechetické přednášky, přednáška XV, č.9)


POZNÁMKY

1. porov. úvaha Prečo pápeži nekričia?

2. porov. Odpočítavanie do Kráľovstva

3. porov. Drahý Svätý Otec... On prichádza!

4 porov. Prečo pápeži nekričia?

5. pozri
https://www.countdowntothekingdom.com/pedro-there-is-no.../;
https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-the-times.../
https://www.countdowntothekingdom.com/luz-de-maria-this.../

6. podívej
https://www.countdowntothekingdom.com/jennifer-the-days.../
https://www.countdowntothekingdom.com/jennifer-the-days.../

7. podívej:
https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-my-time-is.../

8. „Archa smlouvy“ je titul Panny Marie od prvních staletí Církve. Je to jakoby určitý typ Noemovy archy, protože nesla příslib nového nebe a země po potopě. Viz tuto homilii Benedikta XVI. ze dne 15. srpna 2011: vatican.va
Též z Katechizmu Katolické církve: Maria je plná milosti, protože Pán je s ní. Milost, kterou je naplněna, je přítomnost toho, který je pramenem každé milosti. „Jásej … jeruzalémská dcero! … Hospodin … je uprostřed tebe“ (Sof 3,14.17a). Maria, do níž přichází přebývat sám Pán, je zosobněním siónské dcery, je archou úmluvy, místem, kde přebývá sláva Pána: ona je „Boží stan mezi lidmi“ (Zj 21,3). Maria „plná milosti“ se zcela dala tomu, který v ní začal přebývat a kterého ona dá světu. (KKC 2676).

9. Lukáš 17, 27

10. porov. worldometer.com

11. „Masakr nevinných: databáze VAERS ukazuje úmrtí náctiletých po očkovaní Pfizerem“, 3. ledna 2021, lifesitenews.com;
„Data ukazujé, že Spojené království zaznamenalo 44 % nárůst dětských úmrtí po zavedení očkování u mladých náctiletých“, 29. listopadu 2021, lifesitenews.com;
„93 izraelských lékařů: Nepoužívejte vakcínu proti Covid-19 u dětí“, israelnationalnews.com.

12. Zde jsou věkově rozvrstvené statistiky míry úmrtnosti infekcí pro onemocnění COVID-19, které nedávno sestavil John I. A. Ioannides, jeden z nejprestižnějších biostatistiků na světě.
0-19: 0,0027 % (nebo míra přežití 99,9973 %)
20-29 0,014 % (nebo míra přežití 99 986 %)
30-39 0,031 % (nebo míra přežití 99 969 %)
40-49 0,082 % (nebo míra přežití 99 918 %)
50 – 59 ,27 % (nebo míra přežití 99,73 %)
60 – 69,59 % (nebo míra přežití 99,31 %)
https://www.medrxiv.org/con.../10.1101/2021.07.08.21260210v1

13. Pre globálne nepriaznivé udalosti pozri The Tolls; „Vieme, že 50 percent úmrtí v dôsledku vakcíny nastane do dvoch dní, 80 percent do týždňa. Zistili, že v 86 percentách prípadov neexistovalo iné vysvetlenie“ ako vakcína.´ (Dr. Peter McCullough, MD; World Tribune, 2. novembra 2021)

14. 25. augusta 2020, medpagetoday.com

15. pozri https://dailyexpose.uk/.../german-gov-data-suggests.../ https://childrenshealthdefense.org/.../super-epidemic.../ https://dailyexpose.uk/.../mayo-clinic-trained-doctor.../... https://www.planet-today.com/.../science-horror-vaccine... https://dailyexpose.uk/.../are-the-fully-vaccinated.../...

16. „Generální ředitel životního pojištění říká, že počet úmrtí mezi lidmi ve věku 18-64 let vzrostl o 40 %,
zerohedge.com

17. podívej na část Amerika v The Tolls

18. viz
https://www.thegatewaypundit.com/.../shocking.../...
https://rairfoundation.com/whistleblower-nurse-cdc.../...
https://odysee.com/.../Ireland-Nurse-Whistleblowers-Speak...
https://www.bitchute.com/video/JRk7nnFU8ffW/...
https://everydayconcerned.net/.../whistleblowing-doctors.../
https://rumble.com/vpannr-heroes-no-longer-episode-2-dr...

19. viz
https://rumble.com/vrpq4l-vax-induced-mass-death-funeral...
https://rumble.com/voszd3-another-funeral-director-with...
https://rumble.com/vqg457-funeral-director-confirming...
https://rumble.com/vqfybr-uk-funeral-director-reports-on...

20. „Generální ředitel životního pojištění v Indianě říká, že úmrtí se zvýšila o 40 % mezi lidmi ve věku 18–64 let“: „Většina podaných žádostí o vyplacení pojistky po úmrtí není klasifikována jako úmrtí na COVID-19,“ říká Scott Davison.
Podívej na
https://rumble.com/vrv2kl-january-3-2022.html
https://www.zerohedge.com/.../life-insurance-ceo-says...
https://www.thecentersquare.com/.../article_71473b12-6b1e...

21. porov:
https://rumble.com/vrv5gi-january-3-2022.html22.

podívej na
https://www.realnotrare.com/
https://thecovidworld.com/
https://brightlightnews.com/
https://www.covidvaccinevictims.com/
https://mewe.com/join/covidvaccineadversereactiontestimonies
https://rumble.com/vqg1qu-wait-a-minute-russian-roulette...
https://www.covidvaccinevictims.com/ https://mewe.com/join/covidvaccineadversereactiontestimonies https://rumble.com/vqg1qu-wait-a-minute-russian-roulette...

22. pozri https://www.realnotrare.com/ https://thecovidworld.com/ https://brightlightnews.com/ https://www.covidvaccinevictims.com/ https://mewe.com/join/covidvaccineadversereactiontestimonies https://rumble.com/vqg1qu-wait-a-minute-russian-roulette...

23. porov. The Strong Delusion a Dr. Mattias Desmet et. al.:
rumble.com

24. porov. článok When I was hungry - Kdy jsem byl hladový

25. Desetitisíce vědců a lékařů za poslední rok podepsalo řadu prohlášení, v nichž odsuzují groteskní zasahování vlád a lékařských sdružení, které „zakazuje lékařům zpochybňovat nebo diskutovat o jakýchkoli nebo všech oficiálních opatřeních uložených v reakci na COVID-19“, jako např.:
„Prohlášení kanadských lékařů za vědu a pravdu“ proti 1) odmítání vědecké metody; 2) porušení našeho příslibu používat medicínu založenou na důkazech pro naše pacienty; a 3) porušování povinnosti informovaného souhlasu.
„Deklarace lékařů – Globální summit o Covidu“ podepsáno více než 12 700 lékaři a vědci od září 2021, v níž odsoudili mnohé vnucené lékařské politiky jako „zločiny proti lidskosti.“
„Velká Barringtonská deklarace“ podepsaná více než 44 000 praktickými lékaři a 15 000 vědci z oblasti medicíny a veřejného zdraví, kterou se požaduje, aby ‚Těm, kteří nejsou zranitelní, bylo okamžitě umožněno vrátit se do normálního života'.

26. „Charakteristiky spojené s kultmi“ z cultresearch.org:
• Skupina projevuje nadměrně horlivý a nezpochybnitelný závazek vůči svému vůdci a systému víry.
• Zpochybňování, pochybnosti a nesouhlas jsou odrazovány nebo dokonce trestány.
• Vedení diktuje, někdy velmi podrobně, jak by členové měli myslet, jednat a cítit.
• Skupina je elitářská, nárokuje si pro sebe zvláštní, vznešené postavení.
• Skupina má polarizovanou mentalitu my versus oni, což může způsobit konflikt se širší společností.
• Vedoucí se neodpovídá žádným orgánům.
• Skupina učí nebo naznačuje, že její údajně vznešené cíle ospravedlňují jakékoli prostředky, které považuje za potřebné. To může vést k tomu, že se členové budou účastnit chování nebo činností, které by před vstupem do skupiny považovali za odsouzeníhodné nebo neetické.
• Vedení vyvolává pocity studu a/nebo viny s cílem ovlivnit a kontrolovat členy. Často se to děje prostřednictvím tlaku vrstevníků a jemných forem přesvědčování.
• Podřízenost vůdci nebo skupině vyžaduje, aby členové přerušili vztahy s rodinou a přáteli.
• Skupina je zaujatá přiváděním nových členů.
• Členy povzbuzují nebo požadují od nich, aby žili a/nebo se stýkali pouze s ostatními členy skupiny;
srov. článek When Face to Face With Evil

27. „Je zde masová psychóza. Je to podobné tomu, co se stalo v německé společnosti před druhou světovou válkou a během ní, kde se normální, slušní lidé změnili na pomocníky a podlehli mentalitě typu, podle které „jen plní rozkazy“, což vedlo ke genocidě. Teď vidím, že se děje stejná forma." (Dr. Vladimír Zelenko, 14. srpna 2021; 35:53, Stew Peters Show).
Je to zmatenost. Možná je to skupinová neuróza. Je to něco, co přešlo na mysl lidí na celém světě. Cokoli se děje, děje se na nejmenším ostrově na Filipínách a v Indonésii, nejmenší vesničce v Africe a Jižní Americe. Všechno je totéž – zasáhlo/přešlo to na celý svět.“ (Dr. Peter McCullough, MD, MPH, 14. srpna 2021; 40:44, Perspectives on the Pandemic, Episode 19).
Co mě poslední rok skutečně šokovalo do hloubky, je, že tváří v tvář neviditelné, zjevně vážné hrozbě šla racionální diskuse ven oknem... Když se podíváme zpět na éru COVIDu, myslím si, že to bude vnímáno jako jiné lidské reakce na neviditelné hrozby v minulosti, byly vnímány jako čas masové hysterie.“ (Dr. John Lee, patolog; Odemčené video; 41:00).
"Psychóza masové formace... je to jako hypnóza... To se stalo německému lidu." (Dr. Robert Malone, MD, vynálezce technologie vakcíny mRNA Kristi Leigh TV; 4:54).
"Normálně takové fráze nepoužívám, ale myslím si, že stojíme u samotných bran pekla." (Dr. Mike Yeadon, bývalý viceprezident a hlavní vědecký pracovník v oblasti dýchání a alergií ve spoločnosti Pfizer; 1:01:54, Following the Science?)

28. 27. září2021,ottawacitizen.com

29. 3. ledna022, summitnews.com

30. 2 Sol 2, 11

31. č. 675

32. Homílie na Letnice, 27. května 2012

33. porov. Prorocké webové vysílání?

34. listverse.com

35. opednews.com

36. porov. Pandemie kontroly a klíč Caduceus

37.wikipedia.org

38. http://xn--encyklopdia-ibb.ushmm.org/

39. porov. Skutočné čarodejníctvo

40. Zjev 17, 12

41. Čína bráni zdravým kupovat potraviny:epochtimes.com;
Francie video:rumble.com;
Kolumbia: 2. srpna 2021;france24.com

42. theguardian.com

43. rte.ie

44. porov. Počkajte minútu - Ruská ruleta

45. porov. weforum.org

46. ucdavis.edu

47. Whistleblower Pfizer říká, že luciferáza se už používá; viz: lifesitenews.com.
Tento novinář byl propuštěný za zveřejnění veřejné dokumentace o této bioluminiscenční chemikálii:
emeralddb3.substack.com

48. porov. Časová osa a odpověď Jimmymu Akinsovi

Překlad: Vladimír Repka, 8.1.2022

Převzato z jeho facebooku: : https://www.facebook.com/vladimir.repka.503

(Na Fatym.com vydáno 12. 2. 2022; 20. 2. 2022 - 418 přečtení)

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 02. 2022 | 2367 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: FC - Vladimír Repka
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace