Zajímavé...

Náboženství viru a krize rozumu

CC0, pixabay.com Již od prvních okamžiků mimořádných událostí si měli všimnout všichni, kdo správně užívají rozumu, že přesvědčení o eliminaci globální pandemie cestou uzavření lidí v domovech postrádá veškerý smysl. Šlo o vyvolání iluze v lidu

Čím více ubíhá čas, tím více objektivních fakt a údajů se vynořuje ohledně tzv. epidemie COVIDU–19. Bylo toho již mnoho řečeno o zvládání mimořádné situace ze strany politiků a o logičnosti a účinnosti učiněných rozhodnutí, nicméně existují zde ještě neprozkoumané aspekty, které si zaslouží patřičnou pozornost. Neboť tváří v tvář stále silnějším evidencím schází odpověď těch, kteří by ji měli dát, a zůstaly nevysloveny otázky, které by měly být vysvětleny.

Již od prvních okamžiků mimořádných událostí si měli všimnout všichni, kdo správně užívají rozumu, že přesvědčení o eliminaci globální pandemie cestou uzavření lidí v domovech postrádá veškerý smysl. Šlo o vyvolání iluze v lidu, který se měl domnívat, že politika „nic nedělání“ a vyčkávání dalšího vývoje vyřeší magicky každou situaci.

Chci poznamenat, že se k tomuto problému nevracím proto, abych banálně opakoval kritiky na rozhodnutí učiněná vládami světa, nýbrž proto, abych zrekonstruoval určitý problémový rámec, v němž se nacházejí dosud neprobádané roviny.

Zatímco rozhodnutí vedoucí k zavedení veřejných opatření byla vyňata z aplikace principu zodpovědnosti a nepřekročila hranici „aktivního konání“, které mělo spočívat v posílení medicínského sektoru v postižených oblastech, vina za každé potenciální zhoršení situace byla svalována na populaci a zvláště na nenáviděného obětního beránka.

Je nutné dodržovat pravidla“, zněla do omrzení opakovaná mantra, jíž se lidé pasivně podvolili. Třebaže byl takový postoj na počátku pochopitelný – navzdory tomu, že nebyl obecně přijímaný – ve světle příliš velkého počtu důkazů o neúčinnosti ho již nelze nadále zastávat. Problém je to, že i po uplynutí dostatečné doby a navzdory všemu, co se až do dnešní doby postupně ukazovalo, přetrvává určitý druh myšlenkové uzavřenosti.

Proč lidé nejsou pobouřeni rozhodnutím nekonat pitvy?
Jak to, že se stále ještě nikdo nedotazuje, jaká opatření byla učiněna na podporu lékařského sektoru v postižených oblastech?
Proč není možné učinit shrnutí toho, co samotní vědci již dlouhou dobu zastávají?
Jak to, že se nehledí na počty hospitalizovaných a na terapeutické indikace, které lékaři nalezli a doporučili?
Proč jsou zamlčovány lékařské zprávy, které vyvracejí oficiální prezentaci situace?
Jak to, že je COVID–19 považován dokonce za nebezpečnější než mnohem vážnější a silnější epidemie?
Proč se dospělo k tomu, že se začalo věřit ve smrt a v možnost smrti lidí na pouhou nákazu COVIDEM–19?
A především, proč se dala přednost skrývání se za nelogickým chováním, které bylo navíc bez hodnoty i z hygienického hlediska?


Ostatně, jaký význam má dezinfekce rukou před vstupem do supermarketu nebo do kostela, když se pak člověk dotýká nákupního vozíku, bankovek a dalších předmětů?

Tuto nesmyslnost, tento „lockdown rozumu“ nelze vysvětlit pouze tím, co bylo nazváno politickým řešením problému.

Informovaný neznamená vzdělaný

Hlavní roli – ne však jedinou, jak ještě uvidíme – jistě sehrál způsob podávání informací, kterou nedávno jeden velmi známý a světově uznávaný virolog vystupující (a nevyslyšený) proti povstalé psychóze, označil za katastrofickou a podjatou.

V této souvislosti stojí za to zdůraznit jasnou a z jistého hlediska i „prorockou“ platnost studií Marcela de Corteho. Jak tento autor uváděl již před několika desetiletími, v našich masových společnostech tíhnou informace k pokrytí celé oblasti vědění, včetně oblasti vědecké: rozhodující není vědění o sobě či poznání skutečnosti, nýbrž informace o ní, která se mediálně šíří. Proto se stal člověk informovaný mylně synonymem člověka vzdělaného.

Informujte se!“ – to je nové paradigma, jakoby byla informace totožná s pravdou. Obvinění z „funkcionálního analfabetismu“ padá na všechny, kdo se neinformují zvláště z oficiálních zdrojů. Ty jsou držitelé nepochybných dogmat.

Scholastika, která je filosofií běžného přesvědčení a tedy zdravého rozumu, nás učí, že myšlení není možné bez předběžné smyslové zkušenosti: učiněné zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem. Člověk musí nejprve slyšet, dotknout se, vidět a uznat, že věci mají své objektivní bytí nezávisle na tom, jak o nich smýšlíme. V tom spočívá první a základní krok na cestě poznání.

Proto je možné tvrdit, že pravda spočívá v myšlenkovém přizpůsobení se rozumu této o sobě jsoucí skutečnosti, která je zde i bez poznávajícího subjektu.

Jakou zkušenost se vzdálenými fakty však může mít člověk v globalizované společnosti? Co z toho, co se skutečně odehrávalo v Číně, viděl např. italský občan na vlastní oči? Jakou zkušenost učinil obyvatel Catanzara s tím, co se dělo v nemocnicích v Bergamu? Co viděl obyvatel Berlína z oddělení v městě Brescia? Absolutně nic. Protože jim fakticky schází předmět poznání, tedy doslova to, co „mají před sebou“ (id quod ob-jacet), mohou si nanejvýš učinit nějakou ideu. Mohou si něco představit. Mohou si učinit názor. Nikdy nemohou dospět k faktickému poznání oněch skutečností.

www.publicdomain pictures.net


Problémem je to, že idea, kterou jsme si učinili, může nakonec zastoupit samotnou skutečnost. Pravda a objektivita přestanou existovat, jsou nahrazeny ideou, kterou si každý o dané skutečnosti v mysli vytvořil. Subjektivní myšlení zaujme pozici objektivní skutečnosti. Slavný Descartův výrok „cogito ergo sum“ je doveden k naprosto neblahým důsledkům. Myšlení je zbaveno základu, neboť postrádá reálný podklad, a nutně se hroutí do nihilismu.

Proto může De Conte odůvodněně tvrdit, že problém dnešní doby není „materialismus“ (ne jistě pouze v tom smyslu, jak mu rozuměl Marx), nýbrž naopak „idealismus“, a to do té míry, že „náš svět je tak málo materialistický, že má od hlavy až k patě, dokonce i ve svých odpornostech, včetně těch erotických, povahu mentálního konstruktu“.

Tato mentální korupce, která pochází z „říše domněnek“, v níž vládne subjektivismus, se v globalizované společnosti rodí z předávaných informací, které většina považuje mylně za pravdivé. Jde totiž o náhražku předmětu, o čiře myšlenkovou realitu, která je vzdálená skutečným lidem a věcem a odpoutává od realismu.

Čím větší izolace, tím více závislosti

Již v sedmdesátých letech upozorňoval velký belgický filosof na to, že pro informační centra bude snadné řídit (a dokonce ovládat) osoby: v masových společnostech jsou události předkládány tak, aby působily mocně na smysly a emoce jejích členů – užívaná slova musí být vybírána podle jejich působnosti, mají zaujmout a ohromit. To platí zvláště o obrazech. Jejich cílem je rozjitřit emoce, které zamezí užívání rozumu.

Záludný mechanismus, který De Corte dobře podtrhl, spočívá v tom, že čím více je člověk izolován, tím více se snaží navázat styk se společností prostřednictvím informace: nesmazatelná potřeba společenského živočicha, daná jeho přirozeností, je uspokojována informacemi, tedy falešným lékem na smrtící osamělost. Člověk nemůže žít v izolaci.

Čím více jsou osoby osamělé, tím více se stávají závislé na informačních zdrojích a na virtuálních sítích. Zde nacházejí „spojení“ a „společenský“ opěrný bod.

Aristotelský myslitel poukazuje na fakt, že „demokratické“ vlády mají potřebu deformovat informace proto, aby se udržely u moci: „z umění vládnout se stává schopnost předkládat události tak, aby vláda zmátla veřejné mínění“.

Dochází tedy k ustavení nejednoznačného vztahu, z něhož nelze uniknout: vztahu mezi vládnoucími, ovládanými a informačními prostředky, kde každý sehrává, takřka fyziologickým způsobem, svou úlohu. Výsledkem je udržování této nezdravé nerovnováhy systému: „občan“ potřebuje informace, politická moc je „musí“ používat k vytváření konsensu, sdělovací prostředky tak nabízejí „zprostředkovaný“ produkt – informaci.

Vzpomeňme si na známou scénu vysílanou na všech televizních kanálech, která ukazovala rakve v Bergamu. Později se ukázalo, že záběry zachycují událost starou několik let – odvoz obětí tragického ztroskotání lodi, k němuž došlo u sicilských břehů.
Nebo na kriminalizaci mladých lidí, kteří se v době omezení vycházení osob pohybovali na ulici, přičemž byl použit tentýž snímek pro případy v Cremoně, v Brescii, v Bergamu...
Nebo na burcující titulky v novinách ohlašující náhlá a nevysvětlitelná úmrtí mladých lidí na COVID, zatímco šlo o důsledky předchozích vážných patologií.

www.publicdomain pictures.net


Kdokoliv se pokusil upozornit na tyto skutečnosti, byl okamžitě obviněn z „popíračství“
a pozice stran se neuvěřitelně obrátila: kdo popírá skutečnost tím, že ji mystifikuje prostřednictvím předkládaného narativu, není jistě tím, kdo odhaluje mediální strategii! Což vůbec neznamená neznalost a podcenění potenciálního nebezpečí (rovněž velmi velkého, vedoucího k tolika mrtvým) účinků nezvládnuté a nekontrolované infekce.

Řečeno nepolemicky, účinek této směsi faktorů je ten, že na jedné straně se lidí zmocnila psychóza a panický strach, na straně druhé byl podporován mechanismus nenávisti a kriminalizace obrácený proti společnosti, tedy proti tomu, co je přirozenou podmínkou lidské existence. Jde o mechanismus, který, jakmile je uveden do provozu, žije svým vlastním životem a jeho prostřednictvím odstartovává diktát „společenského odstupu“ fázi „veřejné“ izolace.

Mezilidský kontakt, objetí, podání ruky, společná vycházka, vzájemná rozmluva jsou situace definované jako nejvyšší riziko pro všechny: snoubenci, kteří si dají polibek, děti, které jdou společně ven, přátelé, kteří se vítají objetím, se stávají zosobněním nových nepřátel lidu, jejichž vina spočívá v pokusu žít absolutně normální život naplněný každodenními radostmi ze styku s druhými. Jsou vinni z porušení pravidel, která jsou srovnatelná s nefalšovanými dogmaty.

Pouze virtuálně jsi v bezpečí

Idea registrace tisíců dobrovolníků určených k bdění nad fyzickým odstupem lidí je součástí této ideologické vize, v níž se člověk stává provinilcem v momentě, kdy chce žít normálně, tj. společensky ve shodě se svou přirozeností: jeho svoboda – která není ve skutečnosti ničím jiným než tzv. „negativní svobodou“ – je vykreslována jako nezodpovědnost, jako společenský přečin, který musí být potrestán.

Bezpečnost je zajištěna pouze užíváním informačních sítí a pohybem ve virtuálním světě. Virtuální se tak stává skutečným. Již ne pouze informace o určité události, nýbrž celá skutečnost je zaměněna s realitou obíhající v síti, do níž se promítají mezilidské vztahy, práce, emoce, učení. Vše je v síti, mimo ni již není nic. Jako ve slavném filmu „Matrix“ (ne náhodou přeplněném filosofickými odkazy).

tynaf-ve-vratenine2020


Někteří „experti“ dokonce radili, aby používání internetu nahradilo manželské vztahy kvůli zamezení šíření nákazy (sic!). Nejedná se o jistou formu známého „erotismu jako mentální konstrukce“ popisovaného De Cortim?

******


Jak je možné, že lidé jsou připraveni toto vše přijmout?

Při pokusu o pochopení se musíme na okamžik vrátit k politice.

S příchodem modernity politika opustila svůj základ, tj. stala se slepá k objektivnímu řádu, který by měla respektovat a ochraňovat, čímž ztratila svoji ontologickou racionalitu.

Přijala voluntarismus – jak v podobě kontraktualismu, tak v podobě konstitucionalismu, tj. myšlenku, podle níž je funkcí politiky zastupovat a zakládat instance pocházející z protikladných zájmů, které v parlamentních demokraciích nacházejí svůj výraz v tzv. „vůli voličů“, čímž se vrhla do propasti nihilismu.

Aby bylo možné udržet při životě takový systém, je nezbytné popírat apriorně existenci pravdy. Jakmile se politika oddálí od Nejvyššího Dobra a popře ho, skončí záměnou společného dobra (bonum commune), které je dobrem pro všechny lidi a které představuje její cíl, za dobro veřejné, tj. soukromé dobro státu chápané personalistickým způsobem.

Proto se Zdraví, jehož existence není závislá na vůli lidí (všichni by chtěli být dokonale zdraví, avšak skutečnost je zcela jiná a dopadá na člověka navzdory jeho přáním), pozvedá do pozice cíle voluntaristického státu, ačkoliv ho nikdy nelze dosáhnout. Neboť politika nemůže měnit řád věcí, který je objektivně a přirozeně dán.

Politika tím naopak ztrácí vlastní finalitu, odcizuje se řádu skutečnosti a sobě samé. Zbavuje se své „katechontické“ funkce, která jí je přirozeně vlastní – spočívá v garanci společného dobra, v prosazování spravedlnosti a v obraně před nespravedlností. Tak se vyklízí prostor pro růst „tajemství nepravosti“, jenž na sebe může vzít podobu útlakového systému ovládání v momentě, kdy je člověku bráněno v životě ve shodě s rozumem a ctností, tj. v životě podle přirozenosti.

Naturaliter religiosus

Je tu však ještě něco dalšího. Jestliže je pravda, že politika ztratila sebe samu, že se vzdala své vlastní úlohy, vystupuje z pozadí tíživý meta–politický rozměr, jehož vliv se ukázal být vskutku „masový“.

Toto „pozadí“ má silně náboženskou příchuť. Musíme si připomenout, že religiozita leží v základech lidské přirozenosti a tedy i lidské společnosti (včetně politiky). Tato evidence nepochází jen z filosofie a teologie. Je potvrzována i antropologií, dějinami náboženství a dokonce sociologií a psychologií! Mircea Eliade ukázal, že pokus o odstranění „posvátného“ (sacrum), který je typickým znakem sekularizačního procesu, je sám náboženským fenoménem. Julien Ries se soustředil na to, co se nazývá „metamorfózou posvátna“, která může zdegenerovat v odpadnutí od pravdy, ale jenž se nikdy nepodaří dokonat, neboť člověk je naturaliter religiosus, tzn. religiozita je nutným určením a bytostnou charakteristikou lidské přirozenosti.

Ve vztahu k pandemii – může být v jejím vnímání, zvládání a prožívání spatřována náboženská podoba? Zdá se, že ano. Toto „pandemické náboženství“ lze počítat k obnovené gnózi, na niž je možné narazit v různých formách v masových gnostických hnutích dobře popsaných Ericem Voegelinem, pronikavým, i když poněkud složitým autorem, jehož dílu se dnes záměrně nevěnuje patřičná pozornost.

Třebaže různí kritikové, mezi nimi i Augusto del Noce, upozornili na rozdíly mezi antickou a moderní gnózí a na rizika plynoucí z používání termínu „gnosticismus“ u Voegelina, není ve skutečnosti možné, aby propast mezi nimi byla tak výrazná: vždyť jestliže se ateizace světa provedená antickou gnózí ve jménu Transcendence převrátí ve zbožštění světa a tedy v panteismus, vyúsťuje ateizace moderní gnóze prováděné ve jménu radikálního imanentismu v počáteční hřích, v němž je člověk jediným rozhodčím mezi dobrem a zlem a Bohem se stává jeho vlastní „já“. Výsledkem je sebe–zbožštění člověka, které se napájí ze stejných zdrojů jako antická gnóze.

To, co je pro nás důležité, spočívá ve faktu, že pro filosofa „mýtu nového světa“ došlo v moderní době k průniku antického gnostického náboženství – díky imanentizaci křesťanského eschatonu – do myšlení širokých mas.

V těchto formách masové gnóze představuje scientismus, pokládaný Augustem del Nocem za třetí a poslední éru dějin lidstva, základní krédo. Je přijímaný, uznávaný a následovaný nejen ze strany „elity“, ale i ze strany prostého lidu.

V hutné zkratce je nutné říct, že scientismus je dogmatickým postojem, v němž se pozitivní věda chápe jako jediná a výlučná forma platného poznání, která má vést člověka a společnost ve všech jejich rozměrech. Je tedy snadné rozumět kritikám Del Noceho, v nichž je scientismus označován za hluboce iracionální a totalitní, neboť má sklon odstranit vše, co nespadá do jeho úzkého horizontu, stejně jako kritikám De Corteho, v nichž se mluví o jeho „romantickém“ aspektu a moderní scientista je přirovnáván k básníkovi či umělci, který se nechá ovládnout svým uměním a nevidí jinak než očima svých maleb anebo konečně i kritikám Sameka Lodoviciho, který ukazuje jak gnosticismus redukuje člověka na stroj, zamyká ho do kvantitativních pout, díky nimž je jeho skutečnost zcela mystifikována.

CC0, pixabay.com
Scientismus je podle Voegelina náboženskou formou nové gnóze srovnatelné s jinými masovými gnostickými hnutími.

Jak je však možné poznat znaky těchto gnostických hnutí rozšířených v lidových vrstvách? Voegelin udává celou sérii charakteristik (lépe „symbolů“), jejichž vypracování nachází u Gioacchina da Fioreho:
1) myšlenka, že v dějinách a ve společnosti existují tři po sobě jdoucí epochy, z nichž ta třetí představuje konečnou fázi završující celý předcházející proces tím, že během ní povstává jakýsi „ráj na zemi“;
2) vynoření se vůdce, který vede lid do zaslíbené země;
3) úloha „proroků“, kteří „předvídají“ budoucnost a ukazují, jaké volby je třeba učinit;
4) nové bratrství duchovně svébytných osob.

Zdá se, že všechny tyto momenty se vynořily během „pandemického nouzového stavu“:

1) měli jsme známé fáze pandemie, z nichž ta třetí představuje cíl, který měl být dosažen za cenu velkých obětí a díky němuž bude společnost moci být „lepší než dříve“, osvobozená od charakteristik hodnocených jako negativní; třeba bez dalšího znečišťování, neboť v „novém světě“ (ne)šťastného regresu koloběžky nahradí automobily;

2) ohledně vůdce, který vede lid k této vytoužené fázi, není nutné nic dodávat. Viděli jsme souhru médií a důvěru veřejnosti čekající na nařízení držitelů žezla moci;

3) stejně tak můžeme nechat bez diskuze vystupování „proroků“ věštících budoucnost z mediálních tribun, kteří k tomu byli zmocněni svým „vyvolením“ spočívajícím v jejich vyšším poznání (tedy gnózí); pokud máme něco dodat, pak jen to, že jejich „prorocké modely“ se následně ukázaly mylné ve všech směrech. Avšak jak je typické pro gnózi, když se proroctví, vize, předpovědi a utopie nenaplní ve faktickém světě, je na omylu podoba faktického světa...

4) A co říci k autonomní spiritualitě? Modlení se doma podle vlastního uvážení bez potřeby přistupování ke svátostem či veřejnému kultovnímu projevu bylo opakovaně propagováno výše zmíněnými „proroky“. „Self made“ náboženství se stalo konstantním postojem, který přetrvává i po odlivu koronavirové vlny.

CC0, pixabay.com


To však není všechno. Každé náboženství, tedy i masové gnostické hnutí, vyžaduje svoji liturgii, své symboly a obřady. Jako příklad může sloužit neustálá dezinfekce podlah a předmětů navzdory všem skutečně vědeckým evidencím (orientovaných teleologicky), souběžně s obřadnými gesty, která se opakují u vstupů do supermarketů, kostelů a dalších míst, kde je k dispozici nová svěcená voda v podobě dezinfekčního gelu.

Omývání a rouškování

Dalším příkladem je návrat fanatických rituálních a povinných omývání, která se proměňují v posesivně–kompulzivní chování.

Snad jen představa zvláštní parafilie přivádí k připuštění toho, že se lidé vrhnou na podlahu a budou na ní slídit po nepravděpodobných stopách kapiček slin obsahujících aktivní virus i poté, co již dávno vyschly... Jestliže však jsou autoři „pravidel“ a „opatření“ ti samí, kteří doporučovali „kyber sex“, pak se věci začínají objasňovat. A co říci k liturgickému oblečení?

Různé a barevné roušky – s nimiž jsme se dostali až k totemismu – v závislosti na úloze hranou prostými věřícími či novými „kněžími“ virového náboženství, kteří se oblékají do bílého taláru (jakoby slavný koronavirus mohl proniknout kůží...) a samozřejmě nepostradatelné rukavice, důsledně vyrobené v Číně.

Rukavice často naprosto neužitečné a nesmyslné, ba dokonce nebezpečné z hlediska hygieny, navlékané kvůli dodržování nových pravidel masové liturgie, v níž od strachu ze smrti už neosvobozuje Kristus, Cesta, Pravda a Život, Jeho reálně přítomné Tělo a Krev, nýbrž lahvička se spásnou a jen hypoteticky účinnou vakcínou, která s mesiánskou jistotou zachrání lidstvo padlé do bezuzdného imanentismu.

„Křesťanské Zjevení odhaluje Přítomnost – sděluji již citovaný De Corte – Tato Přítomnost není manipulovatelná fantaziemi. Proto je ji třeba tím či oním způsobem odstranit ze skutečnosti. Mysl pak nepotká nic jiného než sebe samu: já sám a to stačí“.

Ostatně, jestliže je útok na Eucharistii provedený nejvíce znesvěcujícími způsoby ústící až do zákazů přijímání v některých státech součástí každodenních zpráv a je těžké ho popírat, vysvětluje se tím možná i odmítání krve, která zachraňuje tělo, tj. transfúze plasmy. Neboť jde o svobodný dar, příliš připomínající onu jinou Krev, která zachraňuje také a zvláště duši. Je technicky nahrazena syntetickou látkou, takže je odpojena od svého původu a zakrývá evidenci vzájemné odkázanosti lidí. Zastiňuje to, že jsme součástí Skutečnosti a Pravdy, které nás přesahují, že jsme závislí a ne autonomní, že jsme tvorové milovaní nezaslouženou láskou.

Někteří ateisté a vyznavači scientismu, kteří si nasazují „náhubek“ i tehdy, když řídí sami automobil a kteří denně spotřebovávají celou lahvičku dezinfekce, by se při čtení těchto řádků mohli škodolibě posmívat a označit je za výplod „náboženské předsudečnosti“.

Jim jsou adresována jasná slova Mircei Elideho: „většina lidí bez náboženství není skutečně imunní vůči náboženskému chování, teologiím a mytologiím. Často s sebou vlečou celou magicko– náboženskou výbavu, deformovanou až k nepoznání a proto jen těžko rozeznatelnou. (...) Ovšem na takové kamuflované a znetvořené náboženské chování nenarážíme jen v politickém mysticismu: nalézáme je i v oněch hnutích, která se hrdě označují jako laická a tedy protináboženská. (...) V posledním důsledku je tomu tak, že většina lidí bez náboženství stále ještě sdílí pseudo–náboženství a úpadkové mytologie“. Šach! Zásah a potopení.

Když obrátíme pozornost k jinému autorovi, Francouzi René Girardovi, můžeme se přesvědčit o pravdivosti této teze: fenomén byl popsán jako „hon na viníka“, při němž se společný hněv obrací na jisté skupiny a který není z náboženského hlediska ničím jiným než hledáním „obětního beránka“, tedy nevinné oběti, označené jako zdroj veškerého zla a obětované na oltáři spásy společnosti. Vzpomeňme si na hon na čarodějnice a na jisté skupiny, které byly v určitých dobách, zvláště v protestantském a tedy gnostickém prostředí, volány k zodpovědnosti za vypuknuté epidemie.

Girard upozorňuje, že tomuto fenoménu masového násilí lze čelit jen tam, kde se přijímá křesťanské Zjevení (které odhaluje „věci skryté od založení světa“) a opět se mu dává průchod v okamžiku, kdy ustupuje křesťanství a s ním i opakování rituální Oběti, při níž je Kristus Beránkem, dokonalou obětí, která zachraňuje celé lidstvo.

To samé zastává i Voegelin, když zdůrazňuje, že masová gnostická hnutí se mohou šířit pouze díky krizi křesťanství jako jediného pravého náboženství. Voegelin dokonce vidí v moderním gnosticismu oddálení se od pravé víry a její znetvoření, poněvadž je považována za příliš složitou pro život a její osvojení v životě je vnímáno jako příliš komplikované. Proto je na její místo uvedena falešná a méně náročná náhražka; před pevnou a silnou pravdou se upřednostní falešná, avšak snesitelnější konstrukce, která přináší iluzorní jistoty, jež jsou ale bezprostřední.

Zdá se nám, že tato teze, podle níž je gnosticismus v jistém smyslu odvozen od křesťanství (fakticky se mluvilo o post–křesťanské gnózi), se však musí konfrontovat s realismem: je-li pravda, že žijeme v době krize Víry, která je patrná zvláště na Starém Kontinentě, kde dochází ke stále většímu odkřesťanštění, musí být důvody této krize, vyjadřující se v nástupu gnóze, ztotožněny s úpadkem rozumu. Jde o krizi dobrého fungování rozumu, která se projevuje i v rovině Víry, neboť „fides et ratio“ jsou souputníky na cestě zvané „logiken latreia“, pozvedání rozumu k Bohu, jak o něm hovoří svatý Pavel a jak se se o něm zmiňuje Římský Kánon.

Když se chvěje rozum, chvěje se i víra

Křesťanská víra totiž předpokládá realistický režim inteligence, schopnost lidského ducha uchopit bytí věcí. De Corte k tomu říká: „naše myšlení může dosáhnout Boha přirozeným způsobem pouze v případě, že je objektivní, že dosahuje k realitě jsoucí nezávisle na jejím myšlenkovém uchopování“. Je nemožné, aby mysl člověka vytrvala ve víře, pokud v ní nejsou prvotní jistoty objektivního myšlení.

CC0, pixabay.com


Je-li člověk zbaven přirozeného rozumu, může nanejvýš věřit, že věří v Boha, nemá ale víru v Boha! Proto „lockdown rozumu“ působí krizi pravé víry, jejímž důsledkem je příklon ke gnosticizmu. „Víra se chvěje, neboť se chvěje rozum,“ dodává De Corte.

K překonání této krize Voegelin nepředkládá žádné jiné opatření než pevný odpor proti boření řádu, aristotelský realismus přejatý Tomášem Akvinským: to dovolí návrat k objektivitě prostřednictvím obnovy správného fungování rozumu. Rozum se sylogistickým způsobem propracovává až k odhalení existence Boha a dochází mu, že musí uznat pravdivost Zjevení.

Zbytek je pak dokonán Milostí a darem Víry, jejíž zakořeňování ve společenském prostoru je úkolem kléru. Ten však často selhával tváří v tvář utrpení a smrti a podléhal gnostickému myšlení, které se vlomilo i do Církve, jak nedávno ukázal emeritní papež Benedikt XVI., když hovořil o tom, co se vyučovalo v seminářích (zvláště těch evropských) od 60. let minulého století.

Jestliže gnostická hnutí vždy směřují k sebezničení, protože nejsou zakořeněna ve skutečnosti, jíž naopak oponují, a jestliže vyvolávají válku vedoucí k dramatům na bitevním poli, z něhož nevychází živá, má každý povinnost navrátit se k pravé skutečnosti tím, že začne používat svůj přirozený rozum a svědčit, že existuje pravda, že Pravda s velkým „P“ se nám odhalila, a že pravda s malým „p“ je pro nás dostupná.

Jednou z těchto „malých“ pravd je i to, že se nacházíme v epoše plného gnostického běsnění. Politický a právní gnosticismus, který vládne v našem veřejném životě, znetvořuje pravou skutečnost státu jakožto přirozeně jsoucí entity, jejíž základy nejsou voluntární či smluvní a vstupuje v dokonalou alianci se scientismem, tj. s degenerací opravdové vědy, neboť odmítá realitu v její objektivní podobě.

CC0, pixabay.com


Kvůli převládnutí scientismu, k němuž došlo i z důvodu ústupu „katechontické“ role politiky (a tedy i státu), se vědec považuje za „mága“ konajícího „zázraky vědy“ a za držitele „luciferské“ moci nad přírodou, která mu náleží díky znalostem skrytým před očima druhých.Zaujímá první místo v moderní civilizaci, v níž nahradil kněze.Proto „to již není křesťanství, které by nás mělo zachránit, stačí k tomu věda, doplňuje Etienne Gilson.

Byla to válka

Již bylo řečeno, že události okolo COVIDU měly válečnou povahu. Šlo však o válku mnohem hlubší a širší. Neboť se jedná o náboženskou válku proti přirozenému rozumu. Náboženství je tu bez Boha, jediným Bohem se stalo Já. V této válce není nepřítelem vir. Je jím Pravda, vtělené Slovo. A následkem toho i lidská bytost učiněná k obrazu a podobě Boha.

Pro vítězství je třeba návratu k přirozenému rozumu, který je předpokladem nalezení pravé víry.

Uprostřed těchto událostí musí Evropa, sevřená mezi Čínou a USA, nalézt sebe samu a vrátit se ke své totožnosti a ke svým kořenům.

Je pravděpodobné, že to nemůže a nechce učinit Evropská unie, která představuje technokratickou a byrokratickou degeneraci zcela jiného typu „evropského“ myšlení a která se dnes nalézá v bezprecedentní krizi, v níž zápasí o prvenství pandemické virové náboženství s jiným falešným náboženstvím, se stále tupějším a slepějším neoliberalismem. Je to unie rozháraných egoismů kolísající mezi scientistickým mesianismem a kultem Mamonu.

Možná to budou moci učinit Evropané, pokud znovu zaměří svůj pohled ke třem vrškům – Akropoli, Kapitolu, Golgotě – a opět se začnou napájet z trvalých zdrojů Atén, Říma a Jeruzaléma. Pak budou rovněž moci znovu objevit úlohu, funkci a neodstranitelnou přítomnost pravého státu a politického společenství, které jsou přirozeným důsledkem lidské přirozenosti.

Luca de Netto
marcotosatti.com
Přeložil Roman Cardal


Vyšlo jako PRÁZDNINOVÁ PŘÍLOHA v časopise MONITOR 16/2020 (9. 8. 2020),
v elektronické podoběho najdete na
https://rcmonitor.cz/download/MONITOR-2020-16.pdf

Archiv všech čísel: https://rcmonitor.cz/periodika-rc

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 09. 2020 | 3287 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MONITOR 16/2020
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace