Zajímavé...

Muž a žena

LM Zálesí 09/2011 Ve 20. čísle časopisu Světlo letošního ročníku je zajímavý článek, ve kterém je popisováno, v čem se muž a žena odlišují a jak se vzájemně doplňují.

Fulton J. Sheen:

V lidské lásce existují dva protipóly: muž a žena. V božské lásce existují rovněž dva póly: Bůh a člověk. Z těchto polarit vzniká většina životních napětí. Ve východních náboženstvích se člověk pohybuje k božstvu. V křesťanství nejdříve sestupuje Bůh k člověku. Orientální pojetí je bludné, protože člověk se na svých tkaničkách od bot nemůže vytáhnout vzhůru... Proto také musel Bůh k člověku sestoupit, pokud měl mít člověk podíl na jeho přirozenosti. A to se stalo Kristovým vtělením. 1. První rozdíl ve vztahu mezi mužem a ženou je možno nejlépe pochopit ve výrazech filosofického rozlišení mezi inteligencí a rozumem (podle sv. Tomáše Akvinského). Inteligence stojí výše než rozum. Inteligence znamená okamžité pochopení. Rozum však pracuje ve stupních.

Když přeneseme toto rozlišení na muže a ženu, projeví se zpravidla, že mužská přirozenost je více rozumová, ženská naopak intelektuální, intuitivní. Žena se zamiluje pomaleji, protože u ní je láska spojena s totalitou citů, náklonností a vědomím bezpečí. Muž je vášnivější. Požaduje rozkoš a uspokojení lásky a hledá je i mimo náležité hranice.

Žena požaduje, aby existoval podstatný svazek příslušnosti mezi ní a milovaným člověkem. Muž miluje více na okraji svého Já a nepožaduje, aby na jeho radosti měla účast celá osobnost ženy. Žena si přeje úplnou jednotu, muž uspokojení. Ale i rozumný muž stojí často zcela bezradně před ženskými úvahami. Těžko je může napodobit, protože jí nemůže odporovat. Přesvědčují ho jako celek. Není možno říct, kdo z nich má pravdu. Přesvědčení ženy se prosazují bez uvedení důvodů. Protidůkazy ji nechávají zdánlivě lhostejnou. Těžko můžeme říct, kdo z nich má pravdu, protože za určitých okolností mohou oba uvažovat správně. Když náš Spasitel stál před soudcem, měla Klaudie intuitivně pravdu. Zkušený Pilát byl naopak na omylu. Pro něho jako politika bylo důležitější veřejné mínění. Ona uvažovala podle svého smyslu pro spravedlnost, v jejích očích byl zajatec jakožto spravedlivý. Tato bezprostřednost v myšlení může často svést ženu k omylu, jak tomu bylo u matky synů Zebedeových, která naléhala na Pána, aby jim přidělil místa po levici a po pravici, až přijde do svého království. Netušila, že nejdříve musí být vyprázdněn kalich utrpení, protože Boží zákon a Boží názor rozhodly, že bez boje nikdo nemůže být korunován.

2. Druhý rozdíl mezi jednáním muže a ženy spočívá v panování a vedení. Muž doma vládne, žena vede. Místo toho, aby muž a žena byli protikladem v tom smyslu, že si protiřečí, spíše se doplňují, jak to chtěl Stvořitel, když řekl: Není dobré pro člověka, aby byl sám. Kniha Geneze nám ukazuje, že dědičný hřích skutečně vytvořil napětí mezi mužem a ženou. To řeší Nový zákon v podstatě tak, že muž a žena se stávají jedním tělem, a tím symbolem jednoty mezi Kristem a Církví. Mezi mužem a ženou má panovat harmonie, takže jeden druhému přicházejí na pomoc a svou vlastní silou nahrazuje jeden druhému klid a vyrovnanost. Muž je zpravidla lhostejnější než žena, lépe dorostl každodenním otřesům a snáze se přenáší přes maličkosti. Na druhé straně může žena svou něžnou mocí vést muže v těžkých životních krizích a poskytovat mu útěchu a důvěru. Tak jako voda moře v hlubinách zůstává klidná, i když se povrch pohybuje a bouří, tak můžeme ve skutečně těžkých životních krizích, které zachvacují duši, srovnat ženu s hlubinou a muže s povrchem oceánu.

3. Třetí rozdíl mezi mužem a ženou spočívá v tom, že žena v prostřednostech všedního dne nachází méně potěšení než muž. Čím více člověk závisí na každodennostech, na konkrétních, finančních a materiálních záležitostech, tím lhostejnější je jeho duše k velkým hodnotám a zvláště k nekonečně vznešenému a milujícímu Bohu. Nic duši tak nezplošťuje, než když se zabývá jen čísly a materiálními výpočty. Žena je založena ideálněji. Je dlouhodobě méně spokojena s materiálními věcmi a rychle se znechutí tělesnými radostmi. Je obojživelnější než muž v tom smyslu, že se pohybuje s velkou lehkostí mezi materiální a duchovní oblastí. Má něco do sebe názor, že žena je nábožensky náročnější než muž. Ale to souhlasí jen v tom smyslu, že je svou přirozeností vnímavější k ideálům. Žena má silnější vztah k věčnosti, muž k časnosti. Ale oba jsou podstatně důležití pro svět vtělení, ve kterém věčnost obsahuje čas v betlémské jeskyni. Neřest ženy způsobuje mnohem více rozhořčení, než je tomu ve stejném případě u muže. Nic se nejeví jako větší znesvěcení svatého než opilá žena. Tzv. dvojí měřítko, které nemá žádný mravní podklad, spočívá ve skutečnosti v nevědomém přání muže vidět v ženě strážkyni ideálů, i když on sám podle toho nežije.

4. Neexistuje dárce bez daru. To je myšlenkový základ čtvrtého rozdílu. Muž je zpravidla darující, žena je dar. Muž má – žena je. Muž má pocity, žena se skládá z pocitů. Muž má strach ze smrti – žena se bojí, že nebude dále žít. Je nešťastná, dokud nemůže přinést dvojí dar: nejdříve sebe muži a pak sebe v dětech potomstvu. Schopnost obětovat se, která zahrnuje celou její bytost, způsobuje, že se jeví méně hrdinská než muž. Ten se soustřeďuje na své vášně v lásce a na životní ohniska. V náhlém propuknutí blíženské lásky, jako např. na bitevním poli, je muž ihned označen za hrdinu. Žena však ztotožňuje lásku se svým bytím a prožívá každodenní život v ustavičném sebeobětování. Pro různorodost jejích obětí se jeví méně hrdinská. V každodenním vydávání životně důležité energie ve službách druhým se žádný její skutek nejeví jako mimořádný. Je dobře možné, že žena je schopnější oběti než muž, ale tyto rozdíly nejsou nesmiřitelné protiklady. Spíše se vzájemně doplňují. Adam potřeboval družku a Eva byla stvořena jako „tělo z jeho těla“. Je zcela mylná otázka, kdo z nich je cennější, pro- tože v Písmu svatém stojí oba k sobě ve stejném vztahu jako Kristus ke své Církvi. Kristovo vtělení znamená, že Ježíš vzal na sebe lidskou přirozenost jako nevěstu a pro ni trpěl a pro ni se obětoval, aby byla neposkvrněná a svatá. Proto jsou manžel a manželka spojeni v nerozlučné jednotě až do smrti. Existuje však relativní problém. Dorostl lépe životním krizím muž, nebo žena? Pochopitelnou odpověď nacházíme, když si představíme tu největší krizi světa – ukřižování našeho Pána na Kalvárii. Když rozjímáme o dramatu na Kalvárii, poznáváme jasně: muži selhali! Jidáš, který vždy sedával u jednoho stolu s Pánem, ho prodal za třicet stříbrných a zneužil své rty k polibku. Bylo to, jako by se mělo dokázat, že každá zrada na Bohu je tak strašná, že jí muselo předcházet znamení lásky. Pilát, typický politik, který myslí jen na přítomný okamžik, odsoudil Spasitele k smrti, protože se bál, že by přivolal nenávist své vlády, kdyby propustil muže, kterého už prohlásil za nevinného.

Annáš a Kaifáš hledali útočiště v nezákonném nočním výslechu a u falešných svědků a roztrhli svůj šat, aby dokázali, že jsou rozhořčeni božstvím Spasitele. Tři vyvolení apoštolové usnuli bezstarostně v době největší Pánovy úzkosti, i když viděli jeho oslavení a byli tak posíleni, aby unesli potupu, když uvidí, jak bijí Pastýře. Na křížové cestě byl přinucen cizí muž, aby poskytl pomoc, ačkoliv tu stál jen ze zvědavosti, když vedli jednoho muže na popravu. Na Kalvárii byl jen jeden ze Dvanácti, který by byl také utekl, kdyby u toho nebyla Matka Ježíšova. Naproti tomu neexistuje ani jeden případ, že by ženy Ježíše opustily. Jediný hlas, který se při výslechu zvedl na jeho obranu, byl hlas jedné ženy. Beze strachu před hněvem soudce a úředníků protlačila se k soudní síni a žádala svého muže Piláta, aby Spravedlivého neodsuzoval. I když muž musel být přinucen, aby pomohl nést kříž, zbožné jeruzalémské ženy nedbaly na pohrdání vojáků a diváků. Jedna z nich mu utřela obličej rouškou a je od té doby známá pod jménem Veronika, což znamená pravý obraz, který Pán zanechal na její roušce. Nahoře na Kalvárii byly ženy přítomny až pod křížem, všechny měly jméno Marie: Marie Magdaléna, která vždy sedávala u jeho nohou, která byla opět přítomná o velikonočním ránu u hrobu, Marie Kleofášova, matka Jakuba a Jana, a Maria, Ježíšova Matka; tyto tři duše, které vždy potkáváme pod křížem: pokání, mateřství a panenství.
V této nejnásilnější krizi, jakou kdy lidstvo zažilo, ženy neselhaly. Nemůže to naznačovat řešení současné krize světa? Muži vládli nad zemí, ale přivedli svět k úpadku. Právě ty vlastnosti, ve kterých muž v dobrém slova smyslu vyniká, jako by v dnešní době zmizely. Jeho rozum jako zvláštní schopnost postupně selhal, pokud jeho filosofie navrhovala principy, které ignorují věčný Zákon a právo, které stojí za vším zákonodárstvím, a psychologie nahradila rozum temnými instinkty a podvědomou žádostivostí. Druhý talent muže vládnout zmizel v té míře, v jaké se demokracie stala aritmetikou. Když jen počty rozhodují o tom, co je správné a co je nesprávné, národy klesají na úroveň masy, ve které neobstojí samostatné osobnosti, nýbrž pouze skupiny, které jsou vedeny cizími, ryze zvenčí působícími silami propagandy. Třetí schopnost muže – osvojit si světské a materiální statky – se tak zvrhla, že je používána hmota v podobě atomu, aby byli lidé zničeni, takže se zastaví čas, jako by svět zahynul. Čtvrtá vlastnost muže – být darujícím – udělala z něho toho, který jen bere, který zapomněl na Boha. Protože se domnívá, že existuje jen tento a nikoliv také onen čas, chce co nejvíce užít, než zahyne jako zvíře.
To ale neznamená, že žena zachovala čisté všechny vlastnosti své duše. Sama široce dokázala, že rovněž selhala a nežije podle svých ideálů. Již nějakou dobu trvá žena na své rovnoprávnosti s mužem. Nechápe to však v duchovním smyslu, nýbrž jde jí o to, aby byla na hospodářském (a bohužel i sexuálním) poli muži rivalem.

V této povážlivé době musíme velmi pozorně naslouchat Ženě. Po veliké krizi prvotního hříchu došlo k tomu, že Bůh slíbil záchranu před katastrofou skrze Ženu a její potomstvo. V onom převratném bodu dějin, kdy ti, kteří byli obdařeni zjevením, na ně zapomněli, a pohanům scházel potřebný vhled, poslal Bůh anděla k jedné Ženě a nabídl jí splnění zaslíbení, že její Potomstvo se stane vtěleným Slovem, naším Spasitelem Ježíšem Kristem. Je to historická skutečnost, že pokaždé, když se svět ocitá v nebezpečí, dojde k novému rozkvětu úcty k Ženě, která sama není vykupitelkou, ale způsobí, že své děti přivede zpět ke Kristu.

To, co lidstvo dnes především potřebuje, je obnova obrazu člověka. Moderní politika počínaje monopolistickým kapitalismem přes socialismus ke komunismu způsobila zničení pravého obrazu člověka. Kapitalismus z něho udělal nádeníka, který se má sám starat o to, aby více vydělával. Komunismus z něho udělal nástroj, jehož povinností je vydělávat pro stát bez duše, bez svobody a bez práv. Z hospodářského hlediska není komunismus nic jiného než pokažený kapitalismus. Freudismus nahradil Boží obraz v člověku pohlavním orgánem, tím vysvětluje vývoj rozumu, jeho tabu a náboženství, jeho boha a přehnané Jáství. Moderní výchova nejdříve popírala, že člověk má duši, pak popřela i jeho rozum a jeho svědomí. Hlavním problémem světa je obnova pravého obrazu člověka. Pokaždé, když přijde na svět člověk, vzniká nový obraz člověka, ale jen z fyzického hlediska. Tragédie tohoto světa je možno zastavit jen tehdy, když se obnoví duchovní obraz člověka podle obrazu, ke kterému ho Bůh stvořil a ke kterému je určen, aby se stal Božím dítětem a dědicem nebeského království. Obraz člověka, který byl poprvé zničen v ráji odmítnutím poslušnosti, byl obnoven, když Žena porodila Člověka bez viny, který byl svou osobou spojen s Bohem. On byl předobrazem nového lidského pokolení, které se nazývá křesťané. Když byl tento obraz znovu obnoven skrze Ženu, proč by neměla být skrze Boží milosrdenství znovu povolána Žena, aby nás znovu přivedla k Božímu obrazu? To se jeví jako hlavní důvod četných zjevení Panny Marie v moderní době, v La Salettě, Lurdech, Fatimě...

Žena obnovuje fyzickou podobu člověka, ale je třeba obnovit duchovní obraz muže a ženy. To se může stát jen skrze ono věčně ženské, skrze Ženu, která je požehnaná mezi ženami. Po staletí tato Žena říká: Moje hodina ještě nepřišla – ale nyní je zde. Lidský rod najde cestu k Bohu opět skrze Ženu. Ona to uskuteční trojím způsobem:
1. Skrze obnovu a upevnění lásky.
2. Skrze obnovu úcty k lidské osobě.
3. Skrze obnovu ctnosti čistoty, která bude duším opět vlita. Od té doby, co se vytratil křesťanský pojem manželství, zapomněli jak muži, tak ženy na své povolání. Čistota se stala utlačovaným pojmem, místo aby v ní lidé spatřovali, čím ve skutečnosti je: úctou k povinnosti chránit stvořitelskou sílu a používat ji tak, jak to Bůh stanovil. Když muž překročí hranice pouhé rozkoše, žena skrze svou čistotu prožívá radost vnitřněji, spořádaněji a se sebeovládáním. Je to, jako by nesla ve svém srdci veliké tajemství. Ve svatě prožívaném manželství neexistuje žádný protiklad mezi čistotou a tělesnou rozkoší, neboť jak touha, tak i radost a čistota mají zde své místo.

Protože se však ženě dneška nepodařilo muže ukáznit, musíme očekávat od Ženy, že ho obnoví čistotou. Církev hlásá čistotu této Ženy ve dvou článcích víry: o neposkvrněném početí a o nanebevzetí. Čistota není uctívána jako nevědomost. Když byl Marii oznámen její panenský porod, řekla: Já muže nepoznávám. To znamená nejen to, že neznala tělesné radosti, znamená to také, že její duše byla obrácena k Bohu, že byla pannou nikoliv pro nepřítomnost muže, nýbrž pro přítomnost Boha. Svět nikdy neobdržel tak vznešené vyzvání k čistotě jako skrze Ženu, která byla tak čistá, že mohla být Matkou Boží. Maria zná lidské slabosti, a je proto připravena zachránit duše od zkázy a přivést je k pokoji, tak jako si pod křížem zvolila Marii Magdalenu, obrácenou hříšnici, za svůj doprovod.

V 20. (i 21., pozn. red.) století s jeho freudovskou naukou o sexu volá Maria lidi k tomu, aby se opět vrátili k Božímu obrazu. Maria nás vede věrně a bez klamu ke Kristu, který nás pak vede k Otci, aby Bůh byl všechno ve všem.

EWIG 11–12/2000
Překlad -lš-


výrobkyně dušičkového věnceLM Jezernice středa

Sdílet

Související články:
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (26.05.2023)
Přednáška “MANŽELSTVÍ NENÍ MOŽNÉ PRO VŠECHNY” 31. 5. 2023, Brno - Křenová (23.05.2023)
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 13. 10. 2012 | 11445 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 2012/20
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace