Zajímavé...

Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve

sv. Josef, foto: Andreas Praefcke, CC BY 3.0, sk.wikipedia.org Modlitby: Prosba k sv. patronovi, Odpustkové modlitby, Modlitba k svatému Josefovi po růženci, K sv. Josefu Dělníkovi, Prosba ke svatému Josefovi, K sv. Josefovi, vzoru a patronu všech otců, Svatý Josefe při nás stůj, Litanie ke sv. JosefuPísně: Zdráv buď strážce Jezu Krista
Na tvůj svátek pozdravujem Tebe, o pěstoune Krista Ježíše
Dělníku Boží z královské krve, Tys k dílu spásy byl povolán.


Prosba k sv. patronovi
(pro ty, kteří mají jméno svatého Josefa,
ostatní si dosaďte jméno svého patrona, nebo patronky).


Svatý Josefe, můj nebeský patrone. Nosím Tvé jméno. Prosím Tě, oroduj za mne ustavičně u Boha. Utvrzuj mě ve víře, upevňuj v ctnostech, chraň v zápase, abych zvítězil nad zlým nepřítelem a tak dosáhl věčné spásy.

Odpustkové modlitby


Svatý Josefe pamatuj na mne a pomáhej mi u svého Svěřence, našeho Pána Ježíše Krista a sjednávej mi i přízeň své nevěsty, jeho Matky Panny Marie. Neboť On žije a vládne s Otcem v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen. (100 dní, Lev XIII. 1889)

Svatý Josefe, vzore a ochránce ctitelů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, oroduj za nás. Amen. (100 dní, Lev XIII. 1891).

Vypros nám svatý Josefe, ať žijeme čistý život a jsme si jím vždy jisti. (300 dní, Lev XIII. 1882).

Fac nos innocuam sancte Ioseph,
Přispěj nám svatý Josefe,
de currere vitam,
ať žijeme v nevinnosti,
sitque tou semper tuta patrocinio.
a jsme vždy pod tvou ochranou.


Ježíši, Maria, Josefe, vám obětuji své srdce i svou duši. Stůjte při mně v posledním smrtelném zápase. S vámi ať má duše odejde v pokoji. (300 dní, Pius VII. 1807)

Modlitba k svatému Josefovi po růženci


K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.

Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.

Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi.Amen. (Lev XIII.)

K sv. Josefu Dělníkovi


Svatý Josefe, vzore všech, kterých údělem na zemi je práce. Vypros mi milost, abych každou svou práci konal svědomitě a s kající myslí na usmíření svých hříchů.

Abych svým povinnostem dával přednost před vlastními zálibami a pracoval s vděčností, že mohu používat vlohy, které mi Bůh dal. Vypros mi, abych pracoval s klidem a poctivě a nelekal se únavy ani obtíží.

Abych pamatoval, že vydám počet z času, který jsem promarnil, z nadání, které jsem nevyužil a z každého dobrého skutku, který jsem neudělal.

Ať všechno věnuji pro Ježíše a pro Pannu Marii. Ať všechno dělám podle tvého příkladu svatý Josefe. Amen. (sv. Pius X.).

Prosba ke svatému Josefovi


Svatý Josefe, ochránce církve. Chraň papeže, biskupy a kněze ať vedou církev v pravé víře a jednotě.

Ochránce našich rodin, vypros nám lásku a pokoj. Pomáhej nám při starostech a výchově dětí našich rodin. Vypros nám sílu a braň nás proti útokům zlých duchů.

Orodovníku nešťastných, vypros jim překonání zármutku a přiveď je k Bohu.

Strážce a pěstoune Pána Ježíše, vypros nám, ať mu vzdáváme úctu ve svatostánku.

Patrone umírajících, vypros nám všem šťastnou hodinu smrti.

Oroduj za nás svatý Josefe, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Všemohoucí Bože, Tys povolal svatého Josefa, aby od počátku chránil dílo našeho vykoupení. Dej, ať Tvá Církev plní s jeho pomocí věrně svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Amen.

Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců,


nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, a ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros nám, aby nás žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha, a aby neochladla naše láska. Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Amen.

Svatý Josefe při nás stůj.

Náš dům i nás vždy opatruj.
Vypros Boží požehnání, ať nás všeho zlého chrání.
Ať se láska, svornost množí, ať žijeme v bázni Boží.

Ve ctnostech vždy prospívali a do nebe se dostali.
Proto k tobě voláme, o tvou pomoc žádáme.
Přijmi klíče našeho domu, odvrať od nás vždy pohromu.

Buď ty strážcem všeho statku, nedej místo nedostatku.
Uč nás Boha milovat a hříchu se varovat.
Ať jsme živi zde na světě, jak svatá rodina v Nazaretě.
(jako Ježíš, Maria a Ty v Nazaretě).


&&&@&&&


Píseň ke svatému Josefovi
(19. března)


1. Zdráv buď strážce Jezu Krista, jímž nám dána spása jistá. Svatý Josef buďiž ctěn. Bůh sám dal mu pod ochranu Ježíše a svatou Pannu. /: Budiž od nás veleben. :/

2. Jaká radost ušlechtilá ve Tvé čisté duši byla, když jsi Krista v náruč bral. Z jeho milé dětské tváře, božské lásky plála záře, /: měníc v radost každý žal. :/

3. Ty jsi choval Pána světů, nejkrásnější ze všech květů, o něj v lásce pečoval. Jako strážce Krista bdělý, věnovals mu život celý, /: v jeho službu vše jsi dal. :/

4. Na Tvých rukou často dlíval, na Tebe se vděčně díval, v těle lidském věčný Bůh. Jakým štěstím duše celá, v chvíli té se rozechvěla, /: a jak plesal zbožný duch. :/

5. Ty jsi hoden cti a chvály, po veškeré světa dáli jméno Tvoje svaté zní. A jak skvíš se krásou ctností, zdoben slávou, důstojností, /: před níž ráj se uklání. :/

6. Prosby své Ti přednášíme, Boha vděčně velebíme, že Tě smíme zbožně ctít. Tebe v každém našem kříži, v starostech a v každé tíži /: za ochránce svého mít. :/

-------------------------------------------------------

Píseň na svátky sv. Josefa
(19. března a 1. května)


1. Na tvůj svátek pozdravujem Tebe, o pěstoune Krista Ježíše,
Tebe slaví celá zem i nebe, z lidských synů stojíš nejvýše.
S Marií jsi Kristu byl nejbližší, muži věrný, pevný, nejtišší.
V nebi Tobě čest je vzdávána, Josefe, pěstoune Krista Pána.

2. Svatý Josefe, na nás pohlédni, vždy upřímně my prosíme Tebe.
Provázej nás po všechny naše dni, abychom došli k Bohu do nebe.
Vděčné díky každý Bohu vzdává. Jméno Tvé znamená Bůh přidává.
To je pro nás velké znamení, že od Pána milost pramení.

3. Všemohoucí a Trojjediný Bůh, za pěstouna Tebe vyvolil.
Neviditelný, mocný Svatý Duch, ochráncem Tě Syna pověřil.
Z vůle Otce přišel na zem z nebe, u lidí otcem nazýval Tebe,
z Panny Marie se narodil, Tobě i Jí ve všem poddán byl.

4. Tys byl zvolen také od věčnosti, za snoubence Panny Marie.
Pod Tvou ochranou a pečlivostí, rozkvétala něžná lilie.
A když přišla doba slitování, sám Bůh milostivý shlédl na ni,
archanděl Gabriel poslán byl, aby radostnou zvěst oznámil.

5. Ty jsi Pannu čistou ochraňoval, ty jsi vychovával Ježíška.
Ve své náruči Ty jsi ho choval, staral se a chránil od malička.
Vypros všem rodičům požehnání, aby svoje děti vychovali.
Boha spolu všichni chválili, do nebe se spolu dostali.

6. Shlédni na sirotky opuštěné, které své rodiče neznají,
pohleď i na vdovy uslzené, které o pomoc Tě žádají.
Ty jsi strážce rodin dobrotivý, o jejich blaho jsi starostlivý.
Z bídy, neštěstí a žalosti, svojí přímluvou nás vyprosti.

7. Přimlouvej se za nás stále z nebe, Tobě svěřujeme národ svůj,
o ochranu my prosíme Tebe. Ochraňuj nás, stále při nás stůj.
A když jednou budeme umírat, s Matkou Páně u nás budeš stát.
Ať poslední hlas se ozývá: Ježíši, Josefe, Maria.

----------------------------------------------------------

Píseň ke svatému Josefovi
(1. května)


1. Dělníku Boží z královské krve, Tys k dílu spásy byl povolán.
Když svého Syna a Pannu Matku, svůj dvojí poklad svěřil Ti Pán.
Nad jesličkami v betlémské noci, co Boží stráž jsi s anděly bděl.
Námahy denní lidského díla s Tebou poznával náš Spasitel.

2. Dělníku Boží, tesaři věrný, Tys Pánu světa zbudoval krov
a v domku chudém slyšels Ty první posvátnou hudbu Kristových slov.
Měla zvuk lidský a moudrost Boží a Tys jí duši otvíral rád.
Nauč nás také, Pěstoune tichý, pravdám posvátným své srdce dát.

3. Dělníku Boží, pro Dítě s Matkou denní chléb chystáš lopotou svou,
nečekáš za ni odměny jiné, než úsměv díků v tváři těch dvou.
Ve službě věrné, ve službě stálé, Bohu tak dáváš všechno, co máš.
Podej i za nás na oltář svatý, trpký i sladký každý den náš.

4. Dělníku Boží, Tvým celým domem, den za dnem stále vál Boží dech.
Přesto jsi spěchal s rodinou svatou do chrámu Páně v svátečních dnech.
Kázal tak Zákon, toužila duše po slavném Božím shromáždění,
k němuž se snáší z pahorků věčných, Hospodin Bůh všech pokolení.

5. Dělníku Boží, Syna jsi hledal, na pouti v slavný Jeruzalém.
Našels ho v chrámě, jak slovem vroucím Otcovu slávu zjevuje všem.
Pomoz nám najít vtělené Slovo a věřit z hloubi upřímnosti,
že na nás čeká s toužebnou láskou, sám živý Kristus ve Svátosti.

6. Pěstoune Kristův, příteli Boží, u tvého stolu jídal Bůh sám.
Ty nás veď nyní k Hostině Svaté, v níž Tělo své On dává nám.
Ať spojen s námi, se svojí Církví, kterou dal Tobě do ochrany.
Svůj život vlévá haluzím suchým, On vinný keř nám zvěstovaný.

7. Dělníku Boží, po díle dobrém tělo i duši Bohu jsi dal.
V hodince smrti, tiché a zralé, sám Boží Syn Ti u lože stál.
Pros nyní za nás v Království věčném, na němž Ti Pán dal královský díl,
aby i v naší hodině smrti Kristus, Pán míru, přítomen byl.


Litanie ke sv. Josefovi


Převzato z http://www.modlitby.estranky.cz/,
v kategorii Základní modlitby, litanie a další modlitby článek - Modlitby ke svatému Josefovi, ochránci svaté Církvenaleznete zde.

Sv. Josef (volné dílo)


(Na Fatym.com vydáno dne 30. 04. 2014;1. 5. 2017 - 562; 16. 3. 2019 - 9150; 18. 3. 2020 - 10928; 14. 3. 2021 - 14916; 18. 3. 2023 - 20189 shlédnutí)

Sdílet

Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 03. 2023 | 20328 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.modlitby.estranky.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace