Zajímavé...

MKH vyzývá konat na veřejných posvátných místech večeřadla vždy 25. v měsíci

flyupmike,  CC0 Public Domain, pixabay.com Mariánské kněžské hnutí (MKH) vydalo po zasvěcení Ruska papežem Františkem výzvu ke konání večeředel – vždy 25. v měsíci na veřejných posvátných místech. Proč?

Pandemie Covidu nám ukázala, že nemáme víru o jaké nám říkal Kristus: „Budou brát do rukou hady a když vypijí i něco smrtonosného, ​​neuškodí jim. Na nemocné budou klást ruce a oni se uzdraví.“ (Mk, 16-18). Ani jsme nestačili vydechnout a po pandemii následovala válka. Současná vysoká inflace, krach mnoha podniků, dlouhotrvající sucho naznačují, že problémy nás ještě čekají. Dá se s tím něco dělat? V první řadě si musíme vyprošovat DAR VÍRY. Zasvěcení Ruska byl velmi důležitý akt, ale ostatní je na nás. Musíme začít žít poselstvími z Fatimy. Panna Maria nám ve Fatimě dává velmi důležitá poselství a zaměřuje náš pohled na to podstatné. Změnit svůj život, zanechat hřích, činit pokání, modlit se posvátný růženec. Co však Panna Maria začala ve Fatimě dále rozvíjí ve večeřadlech. TOTO JE ČAS VEČEŘADLA, jako tehdy v očekávání příslibu Letnic, tak i nyní máme příslib: triumf Neposkvrněného Srdce Marie. Co je třeba dělat?

CÍL VÝZVY - konečným cílem je vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie – k tomu je zapotřebí vítězství Kristova díla na zemi a naše víra. PROTO CHCEME TENTO ROK DO 25.3.2023 (výročí zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie) PROSIT O DAR VÍRY.

JAK TO USKUTEČNIT? – Nejprve šířit výzvu, přijmout ji a modlit se ve večeřadlech modlitby s Pannou Marií o tento dar víry, 25. KAŽDÉHO MĚSÍCE KONAT NA VEŘEJNÝCH POSVÁTNÝCH MÍSTECH VEČEŘADLA NA SVĚDECTVÍ A ŠÍŘENÍ TÉTO MYŠLENKY.Co to je večeradlo?


Modlitba večeřadla je zjednodušeně řečeno modlitba svatého růžence, ke které přidáme na začátku vzývání Ducha Svatého, úmysl, čtení zamyšlení z Modré knihy a na závěr se zasvětíme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Struktura večeřadel je docela jednoduchá. Podobně, jak byli shromážděni učedníci s Marií ve večeřadle v Jeruzalémě, scházíme se:

– modlit se spolu s Marií
– žít a prohloubit své zasvěcení Marii
– prožívat bratrství.

Modlit se spolu s Marií


Večeřadla by měla být především setkáním modlitby. Ale tato modlitba musí být konána spolu s Marií. Proto je modlitba svatého růžence společnou charakteristikou všech večeřadel. Růžencem voláme Matku Boží, aby se modlila s námi a přitom aby ona sama odhalila našim duším tajemství Ježíšova života.

Váš celý růženec, který se ve večeřadlech modlíte na naléhavou žádost vaší nebeské Matky, je jako nesmírný řetěz lásky a záchrany, kterým můžete ovinout osoby a situace a dokonce mít vliv na všechny události vašeho času. Pokračujte v jeho modlitbě, rozmnožte vaše večeřadla modlitby.“ (7. října 1979.)

Žít a prohloubit své zasvěcení Marii


Ve večeřadlech si máme navzájem pomáhat prožívat zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Marie. To je cesta, po které máme jít: zvykat si vidět, cítit, milovat, modlit se a jednat tak, jako Panna Maria.

Tomu musí sloužit chvíle pro rozjímání, které se koná ve večeřadle, protože pro přednášky a aktuality, které jsou také nezbytně nutné pro všechny, jsou jiná místa a jiné chvíle. Tento časový úsek se věnuje obecně společnému rozjímání „modré knihy“.
Nezodpovídá tedy duchu večeřadla strávit ho posloucháním učených přednášek nebo společenských aktualit. V tom by bylo nebezpečí, že se vzdálíme té atmosféře prostoty a rodinné důvěrnosti, která činí naše setkání tak plodnými.

Prožívat bratrství


Nakonec ve večeřadle jsou všichni voláni k tomu, aby zakoušeli opravdové bratrstvo. Copak to není jedna z nejkrásnějších zkušeností, kterou lze prožít v každém večeřadle?

Čím více je modlitby a čím více prostoru se ponechá činnosti Panny Marie, tím je více cítit, jak roste naše vzájemná láska.

Proč vás chci mít sjednocené ve večeřadle se mnou?… Protože vám chci pomoci, abyste se milovali a žili v pravém bratrství, spojení s Matkou. Dnes je nutné, aby se moji kněží znali, aby si pomáhali, aby se opravdu měli rádi a byli jako bratři kolem své Matky. Moji kněží dnes trpí přílišnou osamoceností a přílišnou opuštěností… Nechci, aby byli sami: Ať si pomáhají, ať se milují, ať se cítí všichni skutečně jako bratři a ať jimi jsou.“ (17. ledna 1974.)

V nebezpečí samoty, kterou dnes kněží zvláště pociťují, a která je pro ně nebezpečná, nabízí Matka Boží prostředek: večeřadlo, kde se sjednocujeme s ní, abychom se mohli vzájemně poznávat, milovat a pomáhat si jako bratři.Jak se modlit večeřadlo – program


1.Vstupní píseň: Boží Rodička, Ave Maria. /může být i jiná mariánská píseň/ Následuje přežehnání

2.Úvodní meditace z Modré knihy

3.Vzývání Ducha Svatého na přímluvu Panny Marie:

Přijď, Duchu Svatý, přijď, na mocnou přímluvu, Neposkvrněného Srdce Panny Marie, tvé milované Nevěsty. (3x)

4. Úmysl:


Tento svatý růženec obětujeme za:

– odčinění urážek, kterých se dostává Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
– vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie
– na úmysly Panny Marie

Růženec - mocná zbraň


5. Růženec s meditacemi a s mezizpěvem:

6. Po růženci:


K: Oroduj za nás Svatá Boží Rodičko
L: Aby nám daal Kristus účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Bože, Ty jsi chtěl, aby Matka Tvého jednorozeného Syna nám ustavičně pomáhala na pozemské pouti. Daruj nám milost, abychom ji s důvěrou vzývali ve všech tělesných a duševních potřebách, abychom pod Její ochranou a na Její orodování mohli jednou v nebi spatřit Tvou velebnost a slávu. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

(může být i jiná vhodná modlitba)

7. Na úmysl Svatého Otce

8. Modlitba zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

9. Hymna MKH: Neposkvrněné Srdce Marie…

9. Závěr:

Se svým milým Synem ať nás žehná Panna Maria, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba Anděla z Fatimy


(Můžeme se ji modlit na začátku a na konci růžence, také při adoraci).

Ó, můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě.

Prosím o odpuštění pro ty, kteří nevěří v Tebe, neklanějí se Ti, nedoufají v Tebe a nemilují Tě.

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duch Svatý, s hlubokou úctou se Ti klaním a obětuji Ti Nejsvětější Tělo, Krev, Duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, na odprošení urážek, které se Ti dostávají.

Prosím Tě, obrať ubohé hříšníky, pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Amen.


PŘÍSPĚVEK
MARIÁNSKÉHO KNĚŽSKÉHO HNUTÍ
K SYNODĚ


Najde Syn člověka víru na zemi, když přijde? (Lk 18,8)

Dnes si velmi uvědomujeme, že je toto téma aktuální. Ale pořád se to bere tak, že my ji ještě máme, ale mnozí ji ztrácejí. Ne! Ani my ji nemáme! Církev už nemá víru! – Když Pán přijde, kde by ji na zemi hledal? – V Církvi! Tam by ji mohl předpokládat, tam by ji měl na zemi nalézt. Když toto řekl, právě o to šlo, jestli ji v Církvi najde!

Pandemie Covidu ukázala, že tam není. Pandemie je celosvětová, Církev je v celém světě – zde je velká příležitost ukázat světu víru. Jenže Církev ji nemá… Písmo svaté nám říká, jak to bude s těmi, co uvěří: Hady budou brát do rukou a když něco smrtonosného vypijí, neuškodí jim to. Kdyby na světě byla víra, kdyby Církev měla víru, Covid by neměl šanci. Svět by nyní měl uvidět, co znamená mít víru.

Zatím my vidíme, že i pastýři Církve nás usměrňují hledat záchranu jen v tom, v čem nevěřící svět – ve vakcíně a opatřeních. Na přirozené rovině je to v pořádku, svět na víc nemá. Ale Církev má. A zde Církev přijala jenom způsoby řešení těch, kdo nemají víru. Církev se chová jako nevěřící. Petr kráčel po hladině, dokud věřil. Když začal pochybovat, hned se topil. Bez víry nemůže Církev vykročit na hladinu. Nyní nemohou dát pastýři Církvi pokyn vystoupit z loďky, neboť by Církev sklidila jen velké fiasko. Nyní musí dát Církev pokyn HLEDAT VÍRU!!!

Církev si musí otevřeně i před světem přiznat: Tohle je situace, ale my ji nezvládáme vírou, jak by nám příslušelo! Pojďme hledat ztracenou víru! – A svět to musí slyšet a může s námi sledovat, jak ji hledáme, může spatřovat svou bezmocnost spolu s takto pokornou a hledající Církví sledovat její hledání a pomalu se vnitřně k němu připojit. To je cesta, kterou nyní dal nám Pán…

Kde má Církev hledat svou ztracenou víru? Kam k tomu nasměrovat Církev? – Do večeřadla s modlící se Marií. Tam Mariina víra suplovala slabou víru apoštolů, tam může Maria, kterou nám Bůh poslal pro tuto dobu ve Fatimě, suplovat i naši ztracenou víru. Tam, ve večeřadle s Marií, našla Církev své zrození z Ducha Svatého na Letnice, tam může zažít i své znovuzrození a nové Letnice. Teprve potom může Církev kráčet po hladině a nepotopí se, ale naopak ukáže světu sílu své víry a svět najde v ní záchranu nejen z Covidu.

Sarleinsbach Pfarrkirche - Immaculata 5 Schlange.jpg, Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org


Dlouhá léta toužebně očekáváme vítězství Neposkvrněného Srdce Marie, jak nám to ve Fatimě přislíbila. Asi tak, jako očekávali i Ježíšovi apoštolové Boží království, že spadne z nebe a bude po všem trápení. Ale na otázku, kdy přijde, jim Ježíš odpověděl: „Boží království je ve vás.“ Přes ně mělo přijít. Dostali sice posilu ve večeřadle, ale pak je čekala námaha a práce. Tak tomu bylo i po pádu komunismu, který byl „předzvěstí a závdavkem konečného vítězství“, když místo odpočinku teprve tehdy se teprve dalo opravdu pracovat. Tak to bude i s konečným triumfem Marie. Žádný konec trápení a námah.

Síla této doby

Ve Fatimě Maria žádala zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci, jinak Rusko rozšíří své bludy do světa. Nestalo se a komunismus se rozšířil do světa. Pak už bylo třeba zasvěcení celého světa papežem v jednotě s biskupy světa. Dokud se neuskutečnilo tak, jak bylo požadováno, desetiletí se nedalo s komunismem pohnout. Teprve když ho Jan Pavel II. v jednotě s biskupy vykonal 25. března 1984, hned začal slábnout a zakrátko padl jako Božím dechem – zázračně. Vždyť to byla ozbrojená velmoc, měla vojenský pakt a rozplynula se jako kouř. Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Marie je klíčem proti každému útoku zla této doby, jak tomu bylo proti teoretickému ateismu, tak bude i proti praktickému ateismu. Jak proti drakovi, tak proti šelmě. I nyní vykonané veřejné a výslovné zasvěcení Ruska, když „smrtelně raněná hlava draka ožila.“

Boží ekonomie

Boj Davida proti Goliášovi je prototypem všech Božích bojů. Bůh potřebuje někoho věrného, ​​komu dá sílu proti přesile. Nestačilo, že David vyznal před Goliášem víru, musel i roztočit svůj prak proti němu.
I u Lepanta nestačilo, že Evropa byla na kolenou a modlila se růženec, ale musela i ta hrstka lodí vyplout proti přesile.
I proti komunismu bylo zapotřebí kromě požadovaného zasvěcení i to, aby se bezbranní věřící postavili s modlitbou a vyznáním víry proti jeho přesile. Stalo se to v Mariánském roce, 25. března 1988, kdy se v Bratislavě postavili věřící jenom se svíčkami v rukou proti komunistickému útlaku, konkrétně za jmenování katolických biskupů na uvolněné stolce, za náboženskou svobodu i občanskou svobodu.(https://www.youtube.com/watch?v=22U4zjrcZHU)


To bylo jediné, kdy se proti ateistickému komunismu postavili věřící jako věřící. Byl to ten skutek víry, potřebný pro pád komunismu. Bylo to ve výroční den zasvěcení světa Mariinu Srdci, tedy v síle toho zasvěcení. Tehdy a takto byl poražen komunismus. Byl to opravdu skutek víry. Chtěli nás odradit, v nemocnicích připravovali krev, sanitky měly pohotovost, i někteří kněží odrazovali tam jít, že to bude hrozné. Šli jsme každý zvlášť, aby se alespoň někdo vrátil domů. Šli jsme vyznat víru. Tato událost byla nazvána „Bratislavským velkým pátkem“ – jako Kristus přišel na svět jen se světlem své pravdy. Velkým pátkem, tak jsme i my následovali svého Pána a podobně zažili náš velký pátek. (KKC, 677)

Bratislavský velký pátek, MKH, www.mkh.sk/


Toto následování Krista pokračovalo i dále: Krátce nato se zázračně otevřel hrob, ve kterém měla být Církev navždy pohřbena. Ani jsme nemohli uvěřit, že už se není třeba skrývat s duchovní literaturou, dá se telefonovat, volně potkávat i sledované… Ale zakrátko jsme viděli, jak se svobody ujímá každé zlo, každá nemravnost a věřící zůstali odsunuti stranou. V tomto rozpačitém čase jsme si uvědomili, že takto to bylo přece i v Jeruzalémě po Velikonocích, apoštolové byli za zavřenými dveřmi ve večeřadle. A uvědomili jsme si, že vlastně TOTO JE ČAS VEČEŘADLA, jako tehdy v očekávání příslibu Letnic, tak i nyní máme příslib: triumf Neposkvrněného Srdce Marie.

A tak jsme na výročí zasvěcení světa Marii a zároveň výročí Bratislavského velkého pátku dotáhli na památné náměstí náklaďák jako tribunu, náměstí se zaplnilo lidmi a začali jsme v ten den na tom místě konat pobožnost Večeřadla modlitby s Pannou Marií podle spirituality Mariánského kněžského hnutí, jak je rozšířena po celém světě. Trvá to už 30 let. Od začátku říkáme, že to naše setkání tam není ani tak vzpomínka jako POKRAČOVÁNÍ.

A co je teď

Ani bychom se neměli divit, když se po 30 letech těchto modliteb ve večeřadle něco pohnulo. Vždyť žádná modlitba se neztrácí, jednou se míra naplní. Přišel jakýsi impuls a světlo přicházelo postupně, nebyl to žádný lidský plán vymyšlený předem.

V prvním letošním čísle našeho časopisu „Máriina doba - (klikni sem)“ se objevil článek: „Najde Syn člověka víru na zemi, když přijde? (Lk 18,8)“ A tím to mělo i končit. Ale najednou jsme si uvědomili, že to vyznívá jako program, tedy jsme ho v časopise ještě rozvinuli. A na to jsme rozeslali do našich večeřadel po celém Slovensku text „Výzvy ve formě podpisového archu. Do dvou týdnů se vrátilo 3147 podpisů signatářů z 356 měst a obcí našeho malého Slovenska. Potom ještě přicházely další od těch, kteří se to dozvěděli později. 22. března jsme udělali tiskovou konferenci k 25. březnu přes Syndikát novinářů a tuto "Občanskou iniciativu věřících Slovenska" jako "Výzvu dědiců Bratislavského velkého pátku do vlastních řad věřících, ale i ke všem lidem dobré vůle na Slovensku" jsme dali rozposlat do všech médií. Přesto se šíří více sociálními sítěmi a „od ucha k uchu“, než oficiálními médii. A je vyhotovena i ve zkrácené formě na malé cedulce, kterou lze rozdávat – s odvoláním na www.mkh.sk

Krátký výběr z textu „Výzvy“:

„Vidíme, že jsme proti pandemii bezmocní, ale tak to vypadalo i s komunismem – bez vyhlídky na jeho konec. Ale postavili jsme se proti němu jen se svíčkami, se silou modlitby a víry a viděli jsme jeho zázračný pád. Ale u pandemie se ukázalo, že už nemáme víru, která přesazuje moruše a přenáší hory, chováme se jen, jak se chová nevěřící svět. Proto nejprve výzva do vlastních řad: nastoupit do nejbližšího 25. března na cestu hledání a vyprošování si této divotvorné víry, kterou Ježíš slíbil tím, kteří o ni prosí, víry, která udržela Petra kráčet po hladině.

aschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.com


A potom výzva i ke všem… i kterým násilná ateizace vzala víru. Všichni jste potomky pokřtěných otců a matek, prarodičů mnoha generací, i vám patří to vzácné 'dědictví otců', o kterém zpíváme v hymnické písni: 'zachovej nám Pane!' I vy s námi proste, tak jak jen umíte, o naši i o vaši víru. Aby jí bylo tolik, co podrží celé Slovensko nad hladinou.

Prosit ve večeřadle modlitby s Matkou Boží, ale také každou jinou modlitbou, svými slovy i jen myšlenkou. A na každý měsíc k 25. je slíbena nová tisková zpráva k připomenutí tohoto odhodlání (což už je i tak malá ´nová evangelizace´).»

A v mnoha městech i vesničkách po Slovensku se každého 25. v měsíci celý rok budou konat večeřadla modlitby s Marií na veřejnosti, na posvátných místech obcí - při kříži nebo mariánských sloupech. A připravuje se i autentická videonahrávka prohlášení této „Výzvy“ ve večeřadle 25. března v Bratislavě letošního roku.

Co bude 25. března 2023, to nevíme. Ale jak přišlo světlo pro toto, tak věříme, že přijde i další. Není to náš plán.

Zachovávat v srdci co se děje a přemýšlet o tom

Když jsme připravovali podpisové archy, zuřil Covid, povinné očkování, protestní shromáždění i kamionistů proti opatřením. Hned nato média ze dne na den o Covidu ztichla, až jsme zůstali v rozpacích a podpisy už přicházely s poznámkami, že asi nepůjde jen o Covid.
Uvědomili jsme si, že tento Covid dopustil Bůh jen k tomu, abychom si všimli, že nám chybí ta víra, jakou by měli mít „ti, co uvěří“. Jakmile si to alespoň někdo uvědomil, Covid jakoby splnil svůj úkol. Ne pro Covid potřebujeme víru, ale pro víru jsme potřebovali Covid. Opravdu měl tomuto úkolu přiměřené vlastnosti: Nebyl až tak ničivý, a přece zachvátil najednou celý svět. Když je pohroma na Haiti, Filipínách, ví to celý svět, ale pro mnohé je to daleko. Covid se v jednu chvíli dotkl každého na celém světě. Celý svět strnul v bezmocnosti a zpozorněl, to byla velká příležitost pro Církev nyní ukázat celému světu, co znamená mít víru. Když tehdy Církev nedokázala vykročit z loďky na hladinu, měla vykročit na cestu hledání víry. Bez víry, kterou budou doprovázet znamení, o jakých Ježíš mluvil, se dále nepohne – opravdu nejde jen o Covid.

Kdo ví, možná se pro Církev ještě i tato příležitost zopakuje, vždyť v Číně se už objevilo velmi silné středisko lockdownu, vypadá to tam velmi vážně. Ještě se může stát, že svět znovu zažije bezmocnost o to větší, že si už namlouval, že Covid zvládl.

Něco určitě přijde, aby se Církev vzpamatovala ve věci chybějící víry, neboť tu bude bezpodmínečně potřebovat, aby vydala světu své svědectví. Nadále stále potřebujeme nové světlo a věříme, že přijde tak, jak přicházelo dosud. Jsme přece ve večeřadle modlitby s Marií. A vlastně jsme už tak trochu i vykročili z loďky na hladinu a teď už jen kráčet a nezapochybovat…


Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek z 23. 7. 2022 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 25. 7. 2022; 21. 9. 2022 - 1376 přečtení)

Photo Courtesy of denniscallahanphotos. smugmug.com,  CC BY-SA 2.0,www.flickr.comSdílet

Související články:
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 3. 2023: nadále žijete lhostejně, jako by se nic nedělo (04.03.2023)
Třetí fatimské poselství - 5 překvapivých odhalení Benedikta XVI. (15.02.2023)
Matka milosrdenství, Notre-Dame de Pellevoisin / Panna Maria z Pellevoisin, Francie - 13. února (14.02.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 2. 2023: držte se svátostí, začalo vaše pronásledování (05.02.2023)
O. Šebestián, ofm: Fatima...a Rusko se obrátí. (video) (28.01.2023)
Otec Martin Dudok: Proč Panna Maria pláče? (17.01.2023)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2023: chci vás zachránit, ale už nemám více slov. (05.01.2023)
FC - Stefan Patrik Kovac: Ježíš o Bidenovi - Co by udělal ? (31.12.2022)
Může být v Evropě, ve světě mír? Když na sebe svolává prokletí? (27.12.2022)
Sievernich: Zjevení Krále milosrdenství 25.11.2022 (26.12.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 12. 2022: mnozí se oddali vábení zlého, ale vy ... (05.12.2022)
Sievernich: Zjevení Krále milosrdenství 25.10.2022 (23.11.2022)
Zpráva od vizionářky Giselly z Trevignano Romano: (14.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. a 8. 11. 2022: Nepřicházím vás vystrašit, ale požádat vás o obrácení. (11.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2022: utíkejte se ke mně v době svého utrpení (05.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 10. 2022: jak krutý umí být ďábel. (02.11.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 10. 2022: nacházíte se v největší duchovní válce všech dob (31.10.2022)
Nukleární hrozba a poselství Panny Marie z Akity (31.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 10. 2022: připravit se na útoky ďábla (20.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 10. 2022: jak moc mě bolí srdce pro lidstvo (13.10.2022)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (11.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 10. 2022: žádám vás, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci (09.10.2022)
Pán Ježíš říká - Mariino Neposkvrněné Srdce zvítězí (08.10.2022)
Zjevení Panny Marie růžencové v San Nicolás, (08.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2022: aby vás nenakazil modernismus ... (04.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 9. 2022: můj Syn již není vyznáván (21.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 9. 2022: nepodlehněte úkladům ďábla. Toto je čas zkoušky. (19.09.2022)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (19.09.2022)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 9. 2022: ztratili jste svůj pokoj (16.09.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 13. 9. 2022: (14.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 9. 2022: Stalo se z vás bezbožné lidstvo. (13.09.2022)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.09.2022)
Zamyšlení Giselly, vizionářky z Trevignano Romano k poselství Panny Marie z 6. 9. 2022 (09.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 9. 2022: kde jsou ostatní moje děti? (07.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 9. 2022: vím o vašich obtížích. (04.09.2022)
Zjevení milostivého Jezulátka – Sievernich 25. července 2022 (04.09.2022)
Oprava překladu - Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 8. 2022: Antikrist bude odporovat Duchu Svatému a přinese pronásledování (02.09.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 8. 2022: modlete se za jaderné elektrárny (29.08.2022)
Zjevení Boží Matky v Sievernichu: Mše bez Eucharistie? (28.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 8. 2022: brzy otřese rozkol (26.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 8. 2022: zkáza postupuje (21.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 8. 2022: nastal čas očišťování (16.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. 8. 2022: stále se dotýkám země, abych pomohla lidstvu (16.08.2022)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 46: V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (11.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 8. 2022: Děti, lidstvo je na pokraji záhuby. (10.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2022: Vydávejte svědectví! (05.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 7. 2022: spojte se v Boží lásce, jen tak zvítězíte (01.08.2022)
Online vo svete: P. Pavol Benko - Výzva z Fatimy - jak žít dnešní časy - 2. část (video) (01.08.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2022: Bůh se nedá vysmívat (27.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 7. 2022: Brzy přijde útok zla (26.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 7. 2022: buďte silní v modlitbě (23.07.2022)
Online vo svete: P. Pavol Benko - Výzva z Fatimy - jak žít dnešní časy - 1. část (video) (18.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 7. 2022: Chtějí se zmocnit vaší mysli (17.07.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 15. 7. 2022: Politikům říkám: Vaše satanské plány budou rozmetány spolu s vámi (16.07.2022)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 7. 2022: vyvolte si Pána Boha navždy (12.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. 7. 2022: nic už nebude tak jako dřív (06.07.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 7. 2022: ... horší než v době potopy (06.07.2022)
Poslechněte si přednášku o. Matúša Marcina – BEZPEČNÁ CESTA PRO POSLEDNÍ ČASY (video) (30.06.2022)
Poselství Boha Otce z Trevignano Romano, 28. 6. 2022: neignorujte toto volání lásky (29.06.2022)
Matko Boží, zasvěcujeme Rusko a Ukrajinu: Význam zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 25. března 2022 (29.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 6. 2022: toto jsou také časy milostí (27.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 6. 2022: Kněží ... vnášejí chaos mezi mé děti. (27.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. 6. 2022: Máte oči, abyste viděli, ale nevidíte (16.06.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 11. 6. 2022: Temná noc přichází (14.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 6. 2022: Stále to nechápete ... (12.06.2022)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (12.06.2022)
Barbaře a Justyně se zjevila Panna Maria o 40 let dříve než fatimským pastevcům (11.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 6. 2022: válka, hladomor, nemoci, klimatické změny - neztrácejte naději! (09.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 4. 6. 2022: vraťte se k Bohu, jediné záchraně (07.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2022: Toto je čas vašeho očišťování (05.06.2022)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (02.06.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 31. 5. 2022: řeknou, že je to jen symbolická vzpomínka (01.06.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 5. 2022: můj ochranný plášť je nad vámi. (30.05.2022)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (28.05.2022)
25. Mezinárodní modlitební den k úctě Matky všech národů, Amsterodam 28. 5. 2022 (záznam) (28.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 5. 2022: nebuďte nástrojem neshod a svárů. (26.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 5. 2022: chtějí vám vzít svobodu, ale mějte víru a modlete se, (24.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 5. 2022: Mé srdce mě bolí pro všechno, co se stane. (18.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 5. 2022: jako ve Fatimě, nadále prosím o modlitby a obrácení. (16.05.2022)
MONS. SCHNEIDER O TŘETÍM FATIMSKÉM TAJEMSTVÍ - KNIHA CHRISTUS VINCIT (14.05.2022)
ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ nás učí bdělosti, učí nás, abychom si přestali hrát a začali jako křesťané bojovat za spásu svou i svých bližních (13.05.2022)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 5. 2022: Mnozí z vás se obávají časů, které přijdou. (11.05.2022)
Jestli se nezměníte, urychlíte příchod třetí světové války (10.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 5. 2022: vraťte se k pravé víře (08.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2022: (04.05.2022)
Plačící socha Panny Marie v Niżankowicích na Ukrajině (02.05.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 4. 2022: znám vaše srdce (02.05.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 26. 4. 2022: Nebuďte lhostejní k Božím skutkům. (27.04.2022)
P. Piotr Glas o válce, zasvěcení Ruska a aktuální situaci ve světě (25.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 4. 2022: Bůh očistí tuto zemi od nepřátel a zápachu (24.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 4. 2022: I nadále se vytrvale modlete! (22.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2022: 6. výročí zjevení (22.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 4. 2022: Tam jsem se stala Matkou vás všech (18.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 4. 2022: Jste na rozcestí (13.04.2022)
Zjevení milostivého Jezulátka na Zvěstování Páně 2022 (11.04.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 8. 4. 2022: modlete se za zastavení války a za lidstvo (10.04.2022)
Nepromarněme akt zasvěcení! (07.04.2022)
Biskup Schneider nabízí modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie za urychlení vítězství Jejího srdce (06.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 5. 4. 2022: Zasvěťte se mi a já vás budu chránit (06.04.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 4. 2022: ... aby se vaše svědomí probudilo / + poznámka k zásobám jídla (05.04.2022)
Pojďte se Mnou do Getseman a bděte se Mnou! (04.04.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 3. 2022: Uvědomte si temnotu časů (30.03.2022)
OSOBNÍ ZASVĚCENÍ SE PŘEBLAHOSLAVÉ BOHORODIČCE PANNĚ MARII (30.03.2022)
Panna Maria prosí o zasvěcení Ruska a…. zadostiučinění! (28.03.2022)
P. Dominik Chmielewski - Poslouchejme co Duch říká Církvi - 2. část (video) (27.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 3. 2022: Prosím, vraťte se k Bohu. (26.03.2022)
Proč je válka a co nás v nejbližší době čeká ? - z 1. části přednášky P. Dominika Chmielewskeho „Poslouchejme, co Duch Svatý říká Církvi “ (+ video) (24.03.2022)
Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - oficiální český překlad (+ videa) (23.03.2022)
Moskevský arcibiskup o zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii (23.03.2022)
Benedikt XVI. se také zúčastní zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (23.03.2022)
Biskup Athanasius Schneider vyzývá ke každodenní Modlitbě za zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie až do zasvěcení: (23.03.2022)
Panna Maria Donu Gobbimu: Proč po vás chci, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci (23.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 3. 2022: Evropa bude napadena (20.03.2022)
Papež zve všechny biskupy připojit se k němu v zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii (19.03.2022)
Neposkvrněné Srdce musí spasit Rusko: Rusko a zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 3. 2022: Chápete, co vám říkám? (17.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 3. 2022: Tato očista je nutná (14.03.2022)
Vizionářka Ivetka z Litmanové: Maria přichází, ... a tebe to nezajímá (13.03.2022)
Z facebooku otce Matúša Marcina: ... aby vstoupili pod ochranu mého Neposkvrněného Srdce (12.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 3. 2022: Čiňte pokání (12.03.2022)
OBNOVA ZASVĚCENÍ RUSKA A SVĚTA PODLE VÝZVY PŘI ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ (12.03.2022)
3 duchovní zbraně Panny Marie Fatimské na ukončení války a obnovení míru (05.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 3. 2022: Myslíte, že válka se vás netýká, protože není u vás doma? (04.03.2022)
Slovensky dohovor za rodinu (Online) - sestra Emmanuela z Medžugorje - Kdo má klid v srdci nebojí se války (03.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 3. 2022: Příčinou toho všeho je zvrácenost lidstva. (02.03.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 2. 2022: Modlete se za mír a za válečné oběti. (27.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 2. 2022: Toto všechno se nemuselo stát. (27.02.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 19. 2. 2022: Nečiňte nepravost, ale očekávejte Boží milosrdenství. (21.02.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 2. 2022 ve 2 a v 5 hodin ráno: Temnota sestoupila na celou zem (18.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 2. 2022: Nikdy se nebojte! (18.02.2022)
Všichni mluví jen o válce, o pokání a obrácení nemluví nikdo (18.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 2. 2022: Nepřijímejte nic, co má původ ze zla (10.02.2022)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 5. 2. 2022: Ježíš přijde brzy, buďte stále připraveni (09.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2022: Měli jste tolik času na své obrácení, ale ... (05.02.2022)
Dva záchranné sloupy ( pronásledování Církve a její konečné vítězství) (02.02.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 1. 2022: Řiďte se mými pokyny, buďte věrní (01.02.2022)
Žijeme události, které předpověděla Panna Maria v Akitě? (29.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 25. 1. 2022: Buďte připraveni. (28.01.2022)
3 promluvy - videa: Zjevení Panny Marie v Quito, Ekvádor. Panna Maria nás varovala před dnešní dobou již před 400 lety (28.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 1. 2022: nic není takové, jako dřív (23.01.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 1. 2022: nemusí se ničeho bát, pokud setrvávají v Pánovi (19.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 1. 2022: lidstvo se nenávratně vrhá do propasti (16.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 1. 2022: I dny se zrychlily! (12.01.2022)
Vítězství Mariina Neposkvrněného Srdce již začalo. Fatima - Garabandal - Međugorje. (video) (10.01.2022)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 1. 1. 2022: Vstupte do Archy +Vyjádření překladatelky poselství paní A. Galkové (08.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 1. 2022: "Mnozí budou uzdraveni" (08.01.2022)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 12. 2021: jak krásný bude obnovený svět! (31.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 12. 2021: nejste všichni připraveni na zkoušky, které přijdou (30.12.2021)
Sestra Emmanuela z Medžugorje - Nové časy jsou na dosah ruky (video s tlumočením) (28.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 12. 2021: Modlete se za mír ve světě, hodně se modlete. (24.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 12. 2021: poslední příležitost milosrdenství (12.12.2021)
POVZBUZENÍ P. Marie Diegovi v Guadalupe i nám: Už se neboj a nic si nedělej z nemoci svého příbuzného ... (09.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 7. 12. 2021: Připravte si útočiště (08.12.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 11. 2021: bolest v mém srdci je stále silnějš (02.12.2021)
Nejnovější poselství Pražského Jezulátka ze Sievernichu, Německo (30.11.2021)
Panna Maria z Akity varuje před nastávajícím trestem, pokud hříšníci nebudou činit pokání (30.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 27. 11. 2021: Vím kolik bolesti a zklamání prožíváte (29.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 21. 11. 2021: Když zpíváte chvály a modlíte se, moji andělé se k vám připojují (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 11. 2021: celý svět uvidí velký kříž (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět (20.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Panna Maria v Nikaraguy: Spěcháte ke III. světové válce (11.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 09. 2022 | 1923 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace