Zajímavé...

Mít užitek ze zpovědi

Toužím říci ještě tři slova duši, která touží rozhodně usilovat o svatost a získávat ovoce, čili mít užitek ze zpovědi. / Svatá Faustyna /

Zaprvé - úplná upřímnost a otevřenost. Ani největší a nejmoudřejší zpovědník nemůže násilím vlít do duše to, po čem touží, pokud duše nebude upřímná a otevřená. Neupřímná, uzavřená duše se vystavuje velkému nebezpečí v duchovním životě a sám Pán Ježíš se nedává takové duši vyšším způsobem, protože ví, že by neměla užitek ze zvláštních milostí.

Zadruhé - pokora. Duše nemá náležitý užitek ze svátosti smíření, pokud není pokorná. Pýcha udržuje duši v temnotě. Duše nemůže a nechce důkladně proniknout do hloubky své ubohosti, přetvařuje se a vyhýbá všemu, co by ji mělo vyléčit.

Zatřetí - poslušnost. Neposlušná duše nikdy nezvítězí, ačkoli by ji zpovídal i sám Ježíš. Nejzkušenější zpovědník nijak nepomůže takové duši. Neposlušná duše se vystavuje velkému neštěstí a nijak nepokročí v dokonalosti, ani nezvládne duchovní život. Bůh duši štědře zahrnuje milostmi, ale jen poslušnou duši. (Deníček 113)

Lawrence OP, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.comÓ, jak milé jsou hymny, které plynou z trpící duše! Celé nebe se nadchne takovou duší, zvláště když se jí dotkl Bůh. Vyzpěvovat k němu své truchlivé žalozpěvy. Její krása je velká, protože plyne z Boha. Jde přes úskalí života, zraněná Boží láskou. Dotýká se země jednou nohou. (Deníček 114)

Když duše vyjde z těchto útrap, je hluboce pokorná a velmi čistá. Bez rozmýšlení jaksi lépe ví, co má v dané chvíli dělat a co zanechat. Umí vycítit i jemný dotyk milosti a Bohu je velmi věrná. Boha zdaleka poznává a ustavičně se z něj těší. Velmi rychle objevuje Boha v jiných duších a ve svém okolí. Duše je očištěna samým Bohem.

Bůh jako čistý Duch přivádí duši do čistě duchovního života. Sám Bůh tuto duši nejprve připravil a očistil, čili udělal ji schopnou úzce přebývat s ním. Duše duchovním způsobem přebývá s Pánem v láskyplném spojení. Promlouvá Pánu bez použití smyslů. Bůh naplňuje duši svým světlem. Její osvícený rozum jasně vidí a rozlišuje stupně v duchovním životě. Vidí, kdy se spojovala s Bohem nedokonalým způsobem, na kterém se podílely smysly a duch byl spojen se smysly, přestože už plnějším a zvláštním způsobem, ale nedokonalým.

Existuje plnější a dokonalejší spojení s Pánem - rozumové. Tehdy je duše bezpečnější před klamem, její duchovnost je hlubší a čistší. V životě, kde jsou smysly, je větší nebezpečí klamu. Opatrnost duše, jakož i zpovědníků, musí být větší.

Jsou chvíle, kdy i Bůh přivádí duši do čistě duchovního stavu. Smysly hasnou a jsou jakoby mrtvé. Duše je co nejúžeji sjednocená s Bohem, je ponořena do božství. Její poznání je úplné a dokonalé, ne částečné jako dříve, ale všeobecné a úplné. Těší se z toho, ale chce ještě mluvit o těch chvílích zkoušky. V takových je třeba, aby zpovědníci měli s takovou duší trpělivost. Ale největší trpělivost musí mít duše sama se sebou. (Deníček 115)

Můj Ježíši, Ty víš, co prožívá duše
při vzpomínce na tato utrpení.
Nejednou jsem se divila,
že andělé a svatí sedí tiše
při takovém utrpení duše.
Oni nás však v těchto chvílích zvláště milují.
Má duše nejednou volala k Bohu jako malé dítě,
když si matka před ním zakryje svou tvář,
ono ji nemůže poznat a tak křičí ze všech sil.


Ó, Ježíši můj, buď pochválený za tyto zkoušky plné lásky! Tvé milosrdenství je velké a nepochopitelné. Vše, Pane, co jsi naplánoval pro mou duši, je proniknuto tvým milosrdenstvím. (Deníček 116)

  Ještě zde zmíním, že naše okolí
by nám nemělo přidávat vnější utrpení.
Když má totiž duše kalich naplněný až po okraj,
opravdu se může stát, že právě ta kapička,
kterou přidáme do jejího kalicha,
bude už příliš a kalich hořkosti se přelije.
A kdo bude za takovou duši zodpovědný?


Chraňme se přidávat jiným utrpení, neboť Hospodinu se to nelíbí. Kdyby sestry nebo představení věděli nebo tušili, že duše prožívá takové zkoušky a přesto by jí ještě sami přidávali utrpení, smrtelně by hřešili a sám Bůh by se takové duše zastal. Nemluvím tu o případech, které jsou ve své povaze hříchem, ale mluvím o věci, která by v jiném případě nebyla hříchem.

Chraňme se mít takové duše na svědomí. Je to velká a všeobecná chyba v řeholním životě. Když vidíme trpící duši, vždy jí chceme ještě přidat. Nemluvím o všech, ale jsou takoví. Opovážlivě vynášíme rozsudek a mluvíme tam, kde bychom to neměli opakovat. (Deníček 117)

Jazyk je malý úd, ale dělá velké věci. Řeholnice, která nemlčí, nikdy nedosáhne svatost, čili nebude svatá. Ať nelže samu sobě - ledaže přes ni mluví Duch Boží, tehdy nesmí mlčet. Ale abychom slyšeli Boží hlas, musíme mít tichost duše a mlčet, ne však ponuře, ale tichém v duši, čili soustředěností v Bohu.  

Je možné hodně mluvit a přitom nepřerušit mlčení, ale je možné i mluvit málo, a přitom vždy porušovat mlčení. Ó, jak nenahraditelnou škodu způsobuje nezachování mlčení! Mnoho křivdy způsobujeme bližním, ale nejvíce vlastní duši. Podle mého chápání a zkušeností, regule o mlčení by měla být na prvním místě.

Bůh se nedává upovídané duši, která jako trubci v úlu hodně bzučí, ale zato nevyrábí med. Užvaněná duše je ve svém nitru prázdná. Nemá v sobě ani základní ctnosti, o důvěrném vztahu k Bohu ani nemluvě. Nelze zde hovořit o hlubším životě, o sladkém klidu a tichu, v němž přebývá Bůh.

Duše, která nezažívá sladkost vnitřního ticha, je neklidná a narušuje i druhým toto ticho. Viděla jsem mnohé duše v pekelných propastech pro nezachování mlčení. Samy mi to řekly, když jsem se jich zeptala, co bylo příčinou jejich záhuby. Byly to řeholní duše. Bože můj, jaká bolest, vždyť mohly být nejen v nebi, ale dokonce svaté.

Ó, Ježíši, buď nám milostiv, chvěji se, když si pomyslím, že se budu zodpovídat za svůj jazyk! V jazyce je život, ale i smrt, jazykem nejednou zabíjíme, pácháme skutečnou vraždu, a to máme ještě pokládat za malou věc? Opravdu nechápu takové svědomí.


Znala jsem jistou osobu, která těžce onemocněla, když se dozvěděla od jiné jistou věc, co se o ní říkalo ... stálo ji to hodně krve a prolila mnoho slz a mělo to smutné následky. Způsobil to jazyk a ne meč. Ó, můj Ježíši mlčící, měj milosrdenství s námi! (Deníček 118)  Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek z 26. 2. 2019 naleznete zde.

oltář baziliky Yarumal, Antioquia, Kolumbie, SajoR, CC BY-SA 2.5, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 03. 2019 | 3472 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace