Zajímavé...

Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu

"Znovu vidím kříž, který stojí uprostřed světa. Paní mě na něj upozorňuje. Musím ho přijmout, ale odvracím hlavu. Je to, jako bych byla celé lidstvo, jako bych odmítala kříž. ,Ne,' říká mi Paní,,je nutné ho přijmout a postavit ho doprostřed.'"

To je úryvek z poselství Panny Marie z Amsterdamu, města, ve kterém se shromažďují desítky kněží a tisíce věřících, aby se společně modlili před obrazem "Matky všech národů".

Dne 25. března 1945 na slavnost Zvěstování Páně se Panna Maria zjevila obyčejné ženě Idě Peerdemanové, která žila se svými sestrami v Amsterdamu. Svědkem Idinina zážitku a prvního zjevení byl i její zpovědník a duchovní vůdce, otec Frehel, který během pobytu ve městě navštívil i Idinin dům.

Nejdůležitější úryvky z Idinina deníku, ve kterém popisuje tuto událost.

"Byl čas války, panovala zima a hlad. Živě jsme si povídali, když mě najednou cosi nečekaně jakoby nabádalo odejít do druhého pokoje. V jednom koutě pokoje jsem zahlédla světlo, které se ke mně přibližovalo.

Stěna pokoje i všechno, co tam bylo, se mi ztratilo z očí. Bylo to moře světla a prázdná hloubka. Najednou jsem uviděla, jak z hloubky vystupuje nějaká žena ...

Měla oblečené bílé šaty přepásané v pase. Zastavila se s rukama spuštěnými dolů a dlaněmi obrácenými směrem ke mně.

Jak jsem na ni hleděla, ovládl mě zvláštní pocit. Pomyslela jsem si: ,Musí to být nejsvětější Panna, nic jiného není možné.'

Tehdy mi najednou řekla: ,Opakuj po mně.'
Začala jsem tedy opakovat slovo za slovem, protože mluvila velmi pomalu.
Postava říkala:,Tři znamená březen, čtyři - duben, pět - květen,' postupně při tom zvedala tři, čtyři a pět prstů. (Bylo to proroctví, protože 5. května 1945 se pro Holandsko skončila Druhá světová válka.)  

Tehdy mi ukázala růženec a řekla: ,Za to vděčíte tomuto. Vytrvejte!'

A po krátké přestávce dodala:, Modlitba se musí šířit.'
Tehdy jsem uviděla velké množství vojáků.
Postava vzala do ruky křížek růžence a ukázala na Krista. Potom znovu na vojáky a řekla:,Už zanedlouho se vrátí domů.'
Moje sestry i otec Frehel přišli ke mně. Slyšela jsem, že otec řekl: ,Co to dělá? Asi chce být svatá?!'
Když však slyšel, že začínám mluvit, řekl jedné z mých sester: ,Zapisuj všechno, co říká.'
Jí se však nechtělo provést příkaz, protože ho považovala za nesmyslný. Ale otec Frehel jí znovu přikázal:,Zapisuj!'
Když jsem zopakovala několik slov, které vyslovila postava, zaslechla jsem, jak otec Frehel říká:,Zeptej se, kdo to je.'
Zeptala jsem se tedy:,Jsi, jsi Panna Maria?'
Postava se na mě usmála a řekla mi: , Budou mě nazývat: «Paní, Matka.»'
Zopakovala jsem:,Budou mě nazývat: «Paní, Matka.»'
Zaslechla jsem, jak otec Frehel řekl:,Paní? To jsem ještě nikdy neslyšel. Paní?' A on i moje sestra, která vše zapisovala, se začali nahlas smát ...
Podívala jsem se na svou ruku. Položili přede mne velký kříž a musela jsem ho zvednout. Zvedala jsem ho pomalu, protože byl velmi těžký.
Když mi postava všechno řekla, začala se postupně vzdalovat. Teprve tehdy zmizelo i světlo a uviděla jsem, že jsem ve svém pokoji a že všechno v něm je stejné jako předtím."  

25 poselství z let 1945 - 1950 obsahuje mnoho napomenutí, výstrah a předpovědí, ale i příslibů a potěšení.

Slova a symbolická vidění, která bya na začátku těžko pochopitelná, se vyjasňovala v průběhu let, kdy se prorocky předpovězené události skutečně naplňovaly.

Například, kdo by v těch letech očekával, že bude svolán koncil, který Paní předpověděla, když ukázala církevní představitele zasedající ve Vatikánu.
Udivující je, že vizionářka viděla obrazy válek, které v současnosti probíhají ve světě. "Najednou jsem viděla Balkán. Znovu bojují. Paní mi říká:,Budou těžké boje ...


V Jeruzalémě si národy Východu drží obličeje v rukách. Budou zoufat nad svým městem ...
'
Tehdy jsem pocítila ve své ruce bolest a zahlédla jsem Ameriku a Evropu a nápis:,Hospodářská válka, bojkot, valutová krize, katastrofy! Rusko bude dělat vše jen naoko. Přijde úplný převrat.' Slyším:, Kristus už není. Realismus, duch realismus ... '
Paní říká:,upozorňuji, že to takto nemůže pokračovat. Mého Syna znovu pronásledují. Vezmi kříž a postav ho doprostřed. Teprve tehdy nastane pokoj ...'
A teď vidím nápis:,Řád, Láska a Spravedlnost.'

Paní říká:,Dokud tato slova nebudou viditelná nad hlavami lidí
a nebudou žít v jejich srdcích, dotud nebude žádná vyhlídka na pokoj.
Křesťanské národy, pohané vás to naučí.
'"


Proroctví, které Ida dostala, v žádném případě neslouží k uspokojení zvědavosti či k vyvolávání senzací. Jejich úkolem je zvýraznit závažnost základního poselství, kterým je výzva k obrácení. "Chci ho znovu darovat světu," říká Panna Maria v Amsterdamu a ukazuje na Syna. A kdo dokáže lépe ukázat cestu návratu ke Kristu než ona?

Tato cesta se na první pohled zdá dost neobyčejná. Panna Maria přichází v Amsterdamu jako Spoluvykupitelka, Prostřednice a Přímluvkyně a předpovídá, že teologická pravda, kterou vyjadřují tyto tři tituly, Církev slavnostně vyhlásí jako dogma. Dogma má být vyhlášena ve formě titulu Matka všech národů.  

Bude to poslední a nejdůležitější mariánské dogma,
jak Panna Maria sama vysvětluje,
a její prohlášení přinese
novou duchovní obrodu lidstva
a skutečný pokoj mezi národy.


Jak by mělo nové dogma pozvednout svět z duchovní krize a zachránit ho od hrozby přírodních a ekonomických katastrof a uskutečnit vítězství Boží milosti v lidských srdcích? Je udivující, že Panna Maria nás ve svých poselstvích sama povzbuzuje, abychom si položili tuto otázku. A i sama odpovídá prostřednictvím slov a obrazů, které mají nesmírnou teologickou hloubku.

Na "zobrazení" a přípravu nového dogmatu si Maria vyžádala namalování obrazu. "Pozorně se zadívej na mou podobiznu," řekla Idě v březnu 1951, "stojím na zeměkouli a pevně na ni kladu svá chodidla. Výrazně vidíš mé ruce, jakož i obličej, vlasy a šátek na hlavě. Vše ostatní je jakoby v mlze. Nyní ti vysvětlím, proč přicházím v takové podobě.

Stojím jako Žena pod křížem. S hlavou, rukama a nohama jako má každý člověk. Podívej se pozorně - jako má Syn člověka. Tělo je však jakoby z Ducha, protože z Otcovy vůle přišel Syn.

Nyní má však přijít na svět Duch, a proto chci, abyste za to modlili. Stojím na zeměkouli, protože se to týká celého světa ...

Zobrazené stádo ovcí představuje národy celého světa, které nenajdou pokoj, dokud si nelehnou a nebudou hledět na kříž, středobod světa."


Na Idinu otázku, jaký význam mají paprsky, které vycházejí z jejích rukou, "Paní" odpověděla:

  "Jsou to tři paprsky: paprsek milosti, spásy a pokoje. Skrze milost mého Pána a Učitele poslal Otec světu z lásky k lidem svého jednorozeného Syna jako Spasitele. Oba chtějí nyní poslat Ducha Pravdy, který jediný může být pokojem. Čili: milost, spása a pokoj.

Obraz skutečně zachycuje Pannu Marii, která stojí před Kristovým křížem. Samotné téma kříže je v poselstvích velmi časté. Je úzce spjato s obsahem nového dogmatu.

"Vidím svět ponořený do tmy," říká Ida během jednoho ze zjevení, "najednou slyším Paní, jak volá a ukazuje přitom na kříž: ,Zanes ho znovu na svět.'"

Prostřednictvím mnoha obrazů Panna Maria ukazuje, že její povolání ve vztahu k lidstvu je jedinečným způsobem spojené s křížem, čili s tajemstvím spásonosného utrpení a smrti jejího Syna. Pán a Učitel vyvolil Ženu, jedinou ze všech národů, nazývanou Miriam nebo Maria. Tato žena byla služebnicí Pána. Porodila podle Otcovy vůle Syna člověka, a proto musela být spojena s Církví a křížem. Tato Žena stojí před tebou jako Spoluvykupitelka, Prostřednice a Přímluvkyně.Všimněme si význam prvního z těchto titulů.


Jelikož Panna Maria ve chvíli zvěstování souhlasila, že bude matkou Mesiáše, začala se její účast na dramatu vykoupení.

Její spoluúčast na Synově oběti, kterou jí Simeon předpověděl v chrámu, se uskutečňovala během celého Ježíšova veřejného působení. Ztracení a nalezení dvanáctiletého Ježíše v jeruzalémském chrámu bylo jednou z epizod na cestě této spoluúčasti. Avšak její osobní podíl na Spasitelově poslání dosáhl svého vrcholu během jeho umučení a smrti na kříži.

Druhý vatikánský koncil připomíná, že "toto spojení matky se Synem na díle spasení se projevuje od času panenského početí Krista až do jeho smrti" (Lumen Gentium 57). S tímto tvrzením je v dokonalém souladu vysvětlení, které podala Panna Maria v jednom ze zjevení: "Otec a Duch Svatý vyvolil Pannu Marii za služebnici Páně. Skrze toto vyvolení byla od samého počátku předurčena na Spoluvykupitelku, Prostředníci a Přímluvkyně všech národů. Ale až při smrti Syna člověka, Ježíše Krista, se stala Spoluvykupitelkou, Prostřednicí a Přímluvkyní."

Panna Maria nejvíce "spolucítila" s Ježíšem v tom, co "vytrpěl ve své duši a těle, čímž potvrdila svou ochotu podílet se na spásné oběti svého Syna a spojit své mateřské utrpení s jeho kněžskou obětí" (Jan Pavel II., Generální audience z 2. 4. 1997).

Je udivující, že Panna Maria v jednom ze svých poselství přiznává, že dosud ji nikdy ve společenství Církve oficiálně nenazvali "Spoluvykupitelkou". Ale zároveň upřesňuje: "nepřináším žádné nové učení ... Řekni to teologům, že všechno mohou najít v knihách" (jistě se jedná o Písmo svaté). písmo).

Proč Panna Maria chce, abychom ji v naší době slavnostně uznali za naši Spoluvykupitelku?

Protože nás chce přivést ke kříži, jedinému zdroji spásy a pokoje, od kterého se bohužel lidstvo několikanásobné vzdálilo.

Prvním projevem tohoto oddálení se je odtržení lásky od oběti, čili propagování samolibé a příjemné lásky, za kterou se nevyhnutelně skrývá útlak a křivda konkrétních lidí.

"Jakobych kráčela s ,Paní' po světě.
Najednou před sebou vidím nápis s velkými písmeny:
PRAVDA.
Nahlas ho čtu a jdeme dál.

,Paní 'potřásá hlavou a vypadá při tom vážně a smutně.
Ptá se mě: ,Vidíš lásku k bližním?'
Dívám se na své ruce a odpovídám:,Ruce jsou prázdné ...'
Zatímco vidím před sebou nekonečnou prázdnotu,
slyším, jak se mě ,Paní' ptá:,
Řád? Spravedlnost? Kde jsou?'"


Egoistická láska, vyhrocená až do stavu nenávisti a pohrdání vůči druhému člověku, zrodila v našem století strašné, bratrovražedné ideologie.

"Snaží se nahradit kříž jinými 'kříži',"
říká "Paní" v jednom ze zjevení.
Ida vidí obraz "mnoha emblémů,
které jakoby krouží ve vzduchu.

Mezi nimi poznávám ty,
které patří komunismu
a jiným perverzním doktrínám,
které teprve přijdou a které jsou směsicí marxismu a nacismu."


Kristův kříž je vyjádřením utrpení dobrovolně přijatého z lásky. Co však znamenají "kříže", kterými se lidstvo snaží nahradit jediný kříž? Nejsou spíše symboly hanebně vnuceného, nesmyslného, nepochopitelného a odlidštěného utrpení?

Desítky milionů lidí byly v našem století takto "ukřižovány" v důsledku válek, třídního boje, rasové nenávisti ...!

Láska, která je odtržená od oběti a péči o dobro druhého člověka, vede k nejtragičtějšímu roztržení: mezi křížem a Kristem. Je to význam jednoho z Idiných vidění:

"Vidím před sebou kříž.
Kristus se sesouvá dolů, takže kříž je prázdný.
Paní velmi smutně říká:
'mučednická cesta se znovu začíná.'"
"Kultura smrti" nevěstí dobrou budoucnost.
"LÁSKA k bližnímu, SPRAVEDLNOST.
'Paní' říká: 'Pokud nebudete podle ní žít,
bude stále hůř a svět bude stále více upadat.
Každý musí na to dbát a podle toho i žít.
'"

Mnohokrát a velmi důrazně Panna Maria opakuje, že jedinou záchranou lidstva před duchovním a morálním úpadkem, který přináší s sebou moře nesmyslného utrpení a rozličných katastrof, je návrat ke kříži - zřídlu smíření, skutečné lásky a pokoje na světě.

"Varuji křesťany a říkám:,Uvědomte si závažnost doby!
Podejte si ruce!
Postavte kříž doprostřed světa!
Všichni jste v této době zodpovědní za tento úkol.
Nedovolte, aby zvítězil nesprávný duch!
Každý den se modlete,
aby Pán Ježíš Kristus, Syn Otce,
poslal světu Ducha Svatého
a aby se Matka všech národů ... stala vaše přímluvkyně.
To se stane.
"

Návrat ke kříži vede přes námahu a zároveň krásu opravdové lásky, která se dokáže zříci egoismu a hledat skutečné dobro druhého člověka. Jinými slovy, jde o spojení s Kristem v jeho spásonosné lásce, která vítězí i nad největším zlem mezi lidmi.

Nejdokonaleji se s Kristem v tomto díle sjednotila Panna Maria - Spoluvykupitelka s jediným Vykupitelem.

Slavnostní uznání této úlohy Panny Marie v tajemství spásy bude pro nás mostem víry do jejího srdce - přímo do podstaty křesťanského povolání, které spočívá v setrvávání pod Kristovým křížem. V nejdokonalejší míře ze všech lidských bytostí to udělala právě Panna Maria. Spojení Panny Marie s jejím Synem v utrpení bylo jedinečné vzhledem k dokonalé lásce jejího Neposkvrněného Srdce a jejího neopakovatelného povolání Matky Božího Syna. Tato jedinečnost ji však vůbec od nás nevzdaluje! Právě naopak, činí ji schopnou přivést nás do tajemství spoluutrpení s Ježíšem z lásky.

Úloha dogmat v Církvi je bez perspektivy víry celkem nepochopitelná. Víra se však projevuje v důvěrném přijetí pravdy. K ničemu jinému nesměřuje ani toto dogma. Jde o to, abychom se s důvěrou přivinuli k Srdci Spoluvykupitelky, aby se srdce dětí v lásce spojila se Srdcem Matky v uskutečňování téhož díla, kterým je spása všech lidí.

Bůh svěřil lidi Matce. Syn přece řekl: "Ženo, hle, tvůj syn. Hle, tvá matka," čili Spoluvykupitelka, Prostřednice a Přímluvkyně.

Když Ida Peerdemanová, která zemřela v roce 1996,
vyjádřila své obavy, zda teologové přijmou toto poselství,
"Paní" jí odpověděla: "Dítě, odevzdej ho a řekni:
'Tím se mariánská dogmata skončí.'
Řekla jsem: 'Teologie musí ustoupit před dílem mého Syna,'
čímž chci říci: 'Teologové, Syn hledá pro své dílo vždy to,
co je malé a jednoduché.
Věříte tomu, co je malé a jednoduché, jak to učíte jiné?
Věřit jednoduše! Nemáme čas na dlouhé čekání.
Přítomný čas je náš Čas.'
"

"Svět se natolik pokazil a ponořil do materialismu, že je nejvyšší čas, abychom lidem znovu předali jednoduchou víru. A to je vše, co potřebují - kříž se Synem člověka. Vy, starší na tomto světě, učte své děti, aby se vrátily ke kříži. Pomůžu vám jako Matka všech národů."

Všechny národy mají prosit o pravdivého a Svatého Ducha. Proto jsem dala tuto krátkou, zato však silnou modlitbu. Celý svět spěje k úpadku. Ať se lidé dobré vůle každý den modlí za příchod Ducha Svatého následující modlitbu:

, Pane Ježíši Kriste, Synu Otce,
sešli nyní na zem svého Ducha.
Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů,
aby byly uchráněny
od zkázy, neštěstí a války.
Kéž by Matka všech národů ... byla naší Přímluvkyní. Amen. '"


"Matka všech národů" zároveň slibuje, že všichni, kteří se budou modlit tuto modlitbu, budou vyslyšení - v souladu s vůlí Otce, Syna a Ducha Svatého.

Tato modlitba slouží na vykoupení světa. Modlete se ji při každé činnosti. Rozšiřujte ji v kostelích i prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Ať se lidé tohoto světa naučí prosit "Matku všech národů", ... aby byla jejich přímluvkyní, aby se svět zachránil od úpadku, katastrofy a války.

  "Toto je mé poselství, které vám dnes přináším, protože přicházím, abych vám řekla, že chci záchrana DUŠE. Spolupracujte se mnou na velkém díle záchrany světa!"


Zdroj: milujtesa

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek ze 16. 2. 2019 naleznete zde.


(Na fatym.com vydáno 21. 2. 2019;30. 5. 2019 - 273 přečtení)


Video:

Mark Miravalle:

Význam Márie ako Spoluvykupiteľky,
Pomocnice a Orodovnice


https://www.youtube.com/watch?v=sD6nJktVVzY&feature=player_embedded


Matka všech národůSdílet

Související články:
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 11. 2021: bolest v mém srdci je stále silnějš (02.12.2021)
Nejnovější poselství Pražského Jezulátka ze Sievernichu, Německo (30.11.2021)
Panna Maria z Akity varuje před nastávajícím trestem, pokud hříšníci nebudou činit pokání (30.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 27. 11. 2021: Vím kolik bolesti a zklamání prožíváte (29.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 21. 11. 2021: Když zpíváte chvály a modlíte se, moji andělé se k vám připojují (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 11. 2021: celý svět uvidí velký kříž (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět (20.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 05. 2019 | 5773 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace