Zajímavé...

Máte už vybraný citát na parte?

krajina Mons. Jan Peňáz sestavil přehled různých citátů na křesťanské parte. Zdrojem mu byla Bible, kostelní písně, lidové modlitby a moudrosti a také verše našich i zahraničních básníků. Tento přehled teď nabízíme k využití široké veřejnosti...A. Z BIBLE

1.
Do tvých rukou svěřuji svůj život.
Lukáš 23,46

2.
Můj osud je v tvé ruce.
Žalm 31

3.
Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný.
Žalm 116

4.
I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Žalm 23

5.
Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají, k duši, která ho hledá.
Pláč Jeremiášův 3

6.
Víme, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné.
2. Korinťanům 5

7.
My máme svou vlast v nebi, odkud také očekáváme Spasitele, našeho Pána, Ježíše Krista.
Filipanům 3

8.
Já jsem vzkříšení a život, praví Pán, kdo věří ve mne, neumře navěky.
Jan 11

9.
To je vůle mého Otce, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v den poslední.
Jan 6

10.
Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Jan 3,16

11.
On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo.“
Zjevení 21,4

12.
Já umírám, ale Bůh bude s vámi...
1. Mojžíšova 48,2

13.
Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít.
Římanům 6,8

14.
Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.
Římanům 6,9

15.
Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli.
l. Korinťanům 15

16.
Milosrdenství Boží na věky chváliti budu. Žalm 89,2

priroda


B. Z KOSTELNÍCH PÍSNÍ

17.
Až ukončí se naše pouť
a duše půjde před Tvůj soud,
rač v náruč Svou ji přivinout.

18.
Tam s radostí spatříme svého Spasitele,
který svou smrtí nebe otevřel nám cele.
Citera svatých z r. 1636

19.
Svou dobrotou a mocí
do nebeských stánků
všem věrným rač pomoci,
ó Boží Beránku.
Citera svatých z r. 1636

20.
Přijď království tvé, v němž není bolu, v němž není slzí bolestných víc ….

21.
Ať smrt se promění
ve slavné vzkříšení,
blíž k tobě, Bože můj, navěky již!

22.
Bože, vírou požehnanou
potěš duši sklíčenou,
že smrt těla je jen branou
v říši nebes blaženou.

23.
Až i nás tam povoláš z pozemské té pouti,
rač nad námi, Bože náš, též se ustrnouti.
Spoj nás s všemi přáteli ve sbor jeden stálý,
bychom tobě s anděly pěli věčné chvály.

24.
Těm, kdo už stín hrobu znají,
ani těm, kdo pro ně lkají,
není slova utěšení
krom v tvém svatém zaslíbení.

25.
Bože, poslal jsi svého Syna, aby nás zachránil:
on naši smrt přemohl a otevřel nám život věčný.

26.
Pozdvihni se, duše, z prachu, zaleť k rajským končinám,
s bázní, ale beze strachu vstup tam v lásky svatý chrám.
Vzleť, kde Bůh tvůj věčný sídlí.

27.
Ať dosáhneme také my
u Spasitele odměny,
ať spolu s ním se radujem
navěky v sídle nebeském

28.
Bůh můj, v něhož jsem doufal,
příbytek pro mne vzdělal
v nebi na věčnosti.
Citera svatých z r. 1636

29.
Ježíši, Králi nebe a země,
popřej nám místa v království svém,
až dokonáme pouť žití svého
po mnoha zkouškách, po boji všem.

30.
Když rozchod nastává,
nám v srdci teskno je,
však nelkáme neb zůstává
shledání naděje.


priroda


Z mariánských písní

31.
Ať Tvého Syna dobrota
dá sílu v bouři života
a vede cestou bezpečnou
nás všechny šťastně v náruč tvou,
ó Maria.

32.
Až se skončí všechny boje,
ať u tebe spočinem.

33.
Z moře světa, z bouřných vírů
uveď, Matko, děti své
v tichý přístav štěstí, míru,
kam nás tvůj Syn v lásce zve.

34.
Až pak Syn tvůj z žití pozemského
před trůn slávy své a soudu svého
duše naše bude volati,
tehdy, Matko, rač se zastati.

35.
Maria, pomoz,
věčnosti branou bychom mohli projít v ochraně tvého mateřského pláště.

36.
Tam, v říši Boha věčného,
pros Krista, Pána našeho,
ať jeho svatou milostí
též dojdem věčné radosti, ó Maria.

37.
Až pak mi nastane odchodu den, budu se držeti těch svatých jmen,
aby mě provedli nebes branou
Pán Ježíš s Marii, svatou Annou.

38.
A po zdejším putování
ujmi se nás, Maria,
by tě v rajském radování
naše duše spatřila.

39.
Nedej, Matko, zahynouti
dětem na vezdejší pouti
a dej lidu prosícímu
šťastně dojít k tvému Synu.


Panna Maria olbramkostel


C. Z LIDOVÝCH MODLITEB A LIDOVÉ MOUDROSTI

40.
Ježíši, důvěřuji Ti.

41.
Ježíši, milosrdenství.

42.
A Ježíše, plod života svého, nám po tomto putování ukaž.

43.
Odpočinutí věčné dej mu(jí), Pane.

44.
Tvým věrným, Pane, život smrtí nekončí, jen se mění.

45.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
ať Božího zaslíbení hodnými jsme učiněni.

46.
Ať slavné Krista vzkříšení, naši tmu v světlo promění!

47.
Věřím v těla vzkříšení a život věčný.

48.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

49.
Ať po smrti v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.

50.
Bůh povolal tě v nebes chrám,
bys ušla (ušel) světa útrapám.

51.
Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou odešla jsi sama (odešel jsi sám).

52.
Loučím se s vámi, moji milí, / ruky stisk vám dnes už nemohu dát, / srdce mi dotlouklo, odešly síly, / loučím se se všemi, kdo měl mě rád. …

53.
Ztichlo navždy srdce zlaté,
zhasl na Tvých očích svit,
těžko se nám bude tady
bez Tebe, tatínku (maminko), žít.

54.
Umlklo srdce znavené, přestalo bít,
budiž Ti, drahý tatínku (drahá maminko), za všechno vřelý dík.

55.
Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti, drahá maminko (drahý tatínku),
za všechno vřelý dík.

56.
Za tvou lásku, tatínku náš drahý / za všechny tvoje oběti /buď štědrou k tobě ruka Boží/ to přání je od manželky a od dětí…

57.
Od života pro sebe nic jsi nežádal(a),
vše jen pro své děti a rodinu,
své zlaté srdce celé jsi nám dal(a),
věčný klid dejž Bůh Ti v odměnu.

58.
Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady není -
proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

59.
Odešel´s, drahý, bez slůvka rozloučení,
tak náhle - že těžko k uvěření...

60.
Jak tiše žil(a), tak tiše odešel,
skromný(á) ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.

61.
Kolébka není prvním počátkem života,
ani hrob pravým koncem smrti,
za ním přichází vzkříšení.

priroda


D. OD NAŠICH I ZAHRANIČNÍCH BÁSNÍKŮ

62.
V náruči Boží, odkud jsme vyšli,
večer se všichni sejdeme zas,
kdo by se děsil, kdo by se třás´.
Josef Václav Sládek

63.
V zem, jež ho vydala, schýlí se klas,
kdes v Boží zahradě vyrostu zas.
Josef Václav Sládek

64.
Ten Boží svět tak daleký a stálého tak málo,
bolestí v světě na tisíc a radostí tak málo.
Vítězslav Hálek

65.
Odešla. Jediná na světě, jež nikdy nezradí / na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka / to byla nejdražší, to byla maminka.
Jaroslav Seifert

66.
Zvedám jí ruku. Je v ní chlad; prsty jsou přitisknuté k dlani.
Kytičku chci jí do nich dát, už naposledy tentokrát... a ještě se mi brání.
Jaroslav Seifert

67.
Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý.
Vilém Závada

68.
Nehledej smrt ale objevuj život.
Odhaluj jej i na odvrácené straně, z které je málokdy vidět.
Vilém Závada

69.
Nač litoval bych podlitin a ran.
Miloval jsem a byl jsem milován.
Vilém Závada

70.
Sviť mě i potom zářivé slunce
až nebudu už tady na světě
tak jako milostivě svítíš
na prázdná uklizená pole.
Vilém Závada

71.
Nikdo nezastaví, co je zralé k pádu.
Nikdo nezadrží, co se dere k světlu.
Vilém Závada

72.
A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl...
Donát Šajner

73.
Největší poklad na světě
je srdce drahé matky,
a kdo je ztratil, chudý jest,
byť největší měl statky.
Jan Neruda

74.
Ze všeho jediná zbylas nám, matičko,
vychladlé zemi jak podzimní sluníčko,
podzimní sluníčko neslní, nepálí,
přece se zatřesem, když se nám zakalí.
Jan Neruda

75.
I mne jsi stvořil, Pane, abys měl komu odpouštět.
Prosím Tě na kolenou, abys mi prominul hříchy
a po skončení mé pozemské pouti
mne uvedl do věčného království své lásky.
prof. P. Domnik Pecka

76.
Hrob je jen šatna, kde se převlékáme do roucha budoucí slávy.

77.
Život je nejcennější dar –
přitakáváme bez rozdílu.
Jen tak si denně připadat
obdarováni!
A ne obtíženi.
Alois Volkman

78.
Žít v hlubinách víry
s nadějí vylovení pro věčnost.
Alois Volkman

79.
Víra se neptá proč.
Víra ví, že všechno
děje se, aby …
Alois Volkman

priroda


80.
V záblesku smrti nám se rozklenul
nad hřbitov země zlatých nebes důl.
Jan Dokulil

81.
Smiluj se nad námi, Pane,
a buď nám milostiv,
ať nikdo z nás nezůstane
vzdálen tvých svěžích niv.
A. Janů

82.
Dopřej mi, Pane, ať smím si vyprosit
milost tvé spásy, tady v prachu země
mou lítost přijmi, neb vím, že mně spasí
jen proud tvé krve, která viny hasí.
John Donne

83.
Přijmi mě, Pane, dej, ať je mi nyní
za věnec trnů vavřín slávy dán.
John Donne

84.
Otče na nebi, které jsi stvořil,
nás pro ně a pro nás, vše co jest,
přijď, stvoř mě znova, vždyť mě do žil
se vkradl zánik, bezvýchodnost cest.
John Donne

85.
V síle milosti bezpečně dál
veď mě Tvá moc.
John Henry Newman

86.
Královno nebes, všeho světa Paní,
jíž se i vláda pekla poddala,
vem si mě k sobě, abych s nebešťany
já, prostá křesťanka, tě vzývala.
Francois Villon Modlitba pro mou matku

87.
Ty z nalezené ovce radost máš,
tak znej se k ovci, která zná tvůj hlas.
Henry Constable

88.
Přijď vzkříšení a živote, přijď rychle ke mně,
pomoz mi, mrtvému, v hříchu a prachu země.
Paul Flemming

89.
Zaseti, jen zaseti
jsou ti, co smrt odnesla si.
Vítr s deštěm přeletí,
přijdou žně a požnou klasy.
Mathias Claudius

90.
Tvá pravda žádá, zdroji žití,
aby mé nesmrtelné bytí
prošlo propastí smrtelnou,
aby duch ve smrtelném šatu
skrze smrt došel při návratu,
můj Otče, v nesmrtelnost tvou.
G. R. Deržavin

91.
Neobviňuj to dění, jež k Bohu vede tě!
V smrti i při zrození, vyhnán i při loučení, vždy pláčeš na světě.
Alphonse de Lamartine

92.
Jak sladké je však s touhou jít,
jít od vás, kteří drazí jste mi,
k Bohu s touhou a nadějemi,
že společně tam budem žít…
Zemřít je trochu odejít…
Louis Tiercelin

93.
Vzhůru nad propast, kde čeká se svatozáří
na kříži Kristus vztyčený v světelné záři
s náručí vztaženou k člověku čím dál blíž.
Emile von Arenbergh

94.
Odpočinu si, Pane, teprve pod kamenem.
A první sladkou výzvu zachytí můj sluch
až z hloubi černých mar mě zavoláš mým jménem,
až řeknu: Mistře můj, vždyť to jsi ty, můj Bůh.
Robert de Montesqiueu

95.
Vím, cxesta vede v temno do neznáma,
kde mnohý zemře – svěřen Pánovi.
Však za ním jdu – vždyť Pán je moudrost sama,
a věřím svému Pánovi.
Stefan George

96.
Kde ty své lásky máš?
Jsou pochovány v zemi.
A uvidíš je zas?
Sám Bůh nadějí je mi.
Georges Faillet

97.
Co tady lidé mají? Kdo by se rodit chtěl,
nemít svůj domov ráji, kdo by zde vydržel?
To, co jsme vystavěli, ty něžně lámeš nám,
abychom nebe měli – proto nenaříkám.
Joseph von Eichendorff

98.
Jest sluhy Božími nám stát se,
On jediný je štědrý splátce,
u něhož dlít budem sladce.
Anglický anonym

99.
Ať Kriste věrným věčnou jsi
velikonoční radostí,
nás, milostí svou vzkříšené,
vem k oslavě své vítězné.
Latinský anonym

100.
Svou krví jen ty viny ze mne sejmi
a čím jsem starší, tím víc odpouštěj mi
a tím mě dříve vezmi na milost.
Michelangelo Buonarotti

řekli svatí

Sdílet

Související články:
Zemřela Anežka Krátká (04.01.2024)
Zemřel pan Franz Oswald, vratěnínský varhaník (01.09.2023)
Zemřela sestra M. Patricie Jiřina Buchtová (18.08.2023)
Zemřel P. Zdeněk Maryška (05.07.2023)
Zemřel R. D. Vít Martin Červenka, O. Praem. (19.05.2023)
Zemřel P. František Segeťa (14.05.2023)
Rozloučení s panem Milanem Havelkou - br. Kresem (14.05.2023)
Zemřel P. Jiří Tesař (30.04.2023)
Zemřel pan Miroslav Jankůj z Lančova (22.12.2022)
Zemřel P. Václav Turza (24.10.2022)
Zemřel R. D. Lubor Dobeš (16.10.2022)
Zemřel P. Ludolf Josef Kazda OPraem (19.07.2022)
Na věčnost byl povolán pan Jindřich Čoupek (07.05.2022)
Zemřel P. Vlastimil Ovčáčík SJ (25.04.2022)
Zemřel pan Cyril Papoušek (09.04.2022)
Zemřel R. D. ThLic. Michael ŠPAČEK, Th.D. (22.03.2022)
Zemřel Mons. Ladislav Tichý (04.03.2022)
Zemřel P. Jaroslav Svoboda (23.01.2022)
Zemřela S. M. Michaela Vlasta Smrčková OP (14.12.2021)
Zemřel R. D. Mgr. František LIMBERG (11.12.2021)
Zemřel Mons. ThDr. Petr ESTERKA (18.09.2021)
Zemřel pan Cvingráf (02.09.2021)
V Kalifornii zemřel emeritní brněnský pomocný biskup Mons. Petr Esterka (16.08.2021)
Zemřel P. Pavel Motyka (13.08.2021)
Zemřel P. Leopold Nesveda (28.07.2021)
Zemřel P. František Tišek Fráňa (21.07.2021)
Zemřel MUDr. František Kofroň (27.05.2021)
Rozloučení s P. Filipem Štajnerem (04.05.2021)
Na věčnost byl povolán pan Jan Dunda (25.04.2021)
Zemřel Josef Poštulka (11.02.2021)
Zemřel P. Stanislav Peroutka SJ (11.02.2021)
Zemřel P. Mgr. Jiří Změlík (24.01.2021)
Zemřel P. Jan Rybář SJ (19.01.2021)
Zemřel R. D. Mgr. Pavel Hruška (19.01.2021)
Zemřel P. Václav Hurník (31.12.2020)
Zemřel P. Jindřich Petrucha (15.12.2020)
Zemřel P. Antonín Pavel Kejdana OFM (15.12.2020)
Zemřel Mons. Doc. ThDr. Jiří Skoblík (15.12.2020)
Zemřel P. Adam Rucki (14.12.2020)
Zemřel P. Benno Beneš, SDB (04.12.2020)
Zemřel P. Josef Ondráček (21.11.2020)
Zemřela sestra M. Brigita - Rosalia Detková (10.11.2020)
Zemřela sestra M. Víta - Marie Hamplová (03.11.2020)
Zemřel Mons. Vnislav Fruvirt (30.10.2020)
Zemřel P. František Pospíšil SDB (23.10.2020)
Zemřel P. Ing. Josef Rousek (13.10.2020)
Zemřel P. Pavel Jagoš (16.09.2020)
Zemřel P. Bohuslav Jozef Šprlák O.Praem. (07.09.2020)
Zemřel P. Ignác Petr Bürgl OP (07.09.2020)
Zemřel P. Vladimír Konečný (12.07.2020)
Zemřel P. Karel Bobek (10.07.2020)
Zemřel J.M. can. Karel Jordán Červený (11.06.2020)
Zemřela sestra M. Alexie - Františka Nevídalová. (12.05.2020)
Zemřel P. Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr. hab. (03.05.2020)
Zemřel P. Jiří Landa (17.02.2020)
Zemřel pan Jan Herna z Uherčic (29.01.2020)
Zemřel P. Libor Salčák (23.12.2019)
Zemřel P. Josef Čupr SJ (14.10.2019)
Zemřel P. Josef KOLÁČEK SJ (13.09.2019)
Zemřel pan Kavan, kostelník z Olbramkostela (13.08.2019)
Zemřela paní Milada Vrbová ze Šumné (04.08.2019)
Zemřel Vítek Fojtík ze Štítar (15.07.2019)
Zemřel jáhen Josef Havlát (04.07.2019)
Zemřel R. D. Mgr. Jan KUBÁT (26.06.2019)
Zemřel P. Augustin Ladislav Gazda, OSB (22.06.2019)
Zemřel P. Jaroslav Vyterna (10.06.2019)
Zemřel P. Milan Badal (02.04.2019)
Zemřel jáhen Mgr. Ing. Pavel Kilian (02.04.2019)
Zemřel P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem. (28.01.2019)
Zemřela sestra M. Genovéfa - Jozefína Božíková (08.01.2019)
Zemřel P. Jan PALACKÝ SJ (08.01.2019)
Zemřel otec Jan Hurník (22.12.2018)
Zemřel P. Alois Pernička (01.12.2018)
Zemřela sestra M. Bernadetta Růžičková (29.11.2018)
Zemřel P. Stanislav Muzikář, CSsR (22.11.2018)
Zemřela slečna Emilie Součková (01.11.2018)
Zemřela sestra M. Justina - Štěpánka Adámková (04.10.2018)
Zemřel J. M. Jiří Kopejsko O. Cr. (25.09.2018)
Zemřel pan Miroslav Trnka z Lančova (20.09.2018)
Zemřela sestra M. Josefa – Anna Katinová (13.09.2018)
Zemřela paní Marie Zajácová z Vranova nad Dyjí (13.09.2018)
Zemřel P. Bohuslav Bláha (28.08.2018)
Zemřel P. Stanislav Kryštof (10.08.2018)
Zemřela sestra M. Judita - Etéla Štrbavá (17.07.2018)
Zemřel P. Josef Šiška (23.06.2018)
Zemřel P. František Puchnar (23.05.2018)
Zemřel Mgr. Ing. Karel PAVLÍK, CSc. (02.05.2018)
Zemřel pan Ladislav Prchal ze Šumné (12.04.2018)
Zemřela sestra Marie Martina – Marie Bradáčová (24.03.2018)
Zemřela sestra M. Alžběta Hedvika Nečasová O. Cist. (10.03.2018)
Zemřela sestra M. Asterie - Anna Přikrylová (26.02.2018)
Zemřel P. Mgr. Michal František Jadavan (07.02.2018)
Zemřel otec Jiří Balabán (31.01.2018)
Zemřela sestra M. Viktorie - Alžbeta Detková (17.01.2018)
Zemřela sestra M. Valerie - Jiřina Novotňáková (17.01.2018)
Zemřel P. Jan ROB, SDB (11.01.2018)
Zemřela paní Božena Prodělalová (07.01.2018)
Zemřel P. Josef Fasora (19.12.2017)
Zemřela paní Marie Horniačková z Vranova nad Dyjí (23.11.2017)
Zemřela paní Šremrová ze Šumné (05.11.2017)
Zemřel P. Jozef Berec, SVD (07.10.2017)
Zemřel Mons. František Hrůza (21.09.2017)
Zemřel Mons. Josef Šik (21.09.2017)
Zemřel básník, historik, památkář a kastelán hradu Bítova p. Jiří Kuběna (12.08.2017)
Zemřela paní Helena Stražovská (27.07.2017)
Zemřela paní Jiřina Tocháčková ze Šumné (02.06.2017)
Zemřela paní Miroslava Cihlářová ze Šumné (28.05.2017)
Zemřel P. Josef Preisler SDB (01.05.2017)
Zemřela paní Mária Maurerová z Vranova nad Dyjí (24.04.2017)
Zemřel P. Jan Josef Budil OSA (23.04.2017)
Pohřeb otce kardinála Miloslava Vlka (22.03.2017)
Zemřel P. Vojtěch Václav Málek, OH (17.11.2016)
Zemřel kapitulní kanovník Alexej Baláž, děkan ve Varnsdorfu (08.11.2016)
Zemřel D. Ing. Jiří Sedláček, CRV (03.10.2016)
Zemřela sestra M. Imelda - Jiřina Hamplová (30.08.2016)
Zemřel p. Josef Major ze Štítar (08.08.2016)
Zemřela paní Zemanová ze Štítar (03.08.2016)
Pohřeb P. Jacquea Hamela z katedrály v Rouen (02.08.2016)
Výzva předsednictva ČBK k rozeznění zvonů (30.07.2016)
Zemřela sestra M. Jovita - Anežka Vošterová (14.06.2016)
Zemřel P. Josef Vítek (14.06.2016)
Zemřel P. Miroslav Perout (24.05.2016)
Zádušní mše sv. za zemřelého kardinála Coppu (22.05.2016)
Zemřel Mons. Josef Valerián, vězeň komunistického režimu (31.03.2016)
Zemřel P. Ing. Petr CHOVANEC, SDB (29.03.2016)
Zemřel R.D. ThDr. Antonín SPORER (17.03.2016)
CMTF Olomouc: Zemřel profesor Miloslav Pojsl (21.02.2016)
Zemřel Tomáš Přívětivý z Uherčic (13.02.2016)
Oznámení o pohřbu o. Roberta Mayera OFMConv. (10.02.2016)
Zemřel P. Zdeněk Pospíšil (04.02.2016)
Zemřela sestra M. Aurelie - Josefa Vacková (01.02.2016)
Zemřela sestra M. Pavla Křivánková (01.02.2016)
Zemřela sestra M. Jeronýma - Bohuslava Trávníčková (04.01.2016)
Zemřela sestra M. Ernestína Viplaková (18.09.2015)
Zemřel R. D. Mgr. Jan KABELÁČ (22.08.2015)
Zemřela paní Anna Musilová ze Šumné (11.08.2015)
Zemřel Mons. Václav Fišer (26.06.2015)
Pohřeb P. Vladimíra Cyrila Hrona (08.06.2015)
Zemřela sestra M. Ladislava - Marie Svobodová (03.06.2015)
Rozloučení s P. Vladimírem Cyrilem za FATYM (03.06.2015)
Prosba o modlitby za zesnulého
P. Vladimíra Cyrila Hrona
(01.06.2015)
Zemřel pan František Musil ze Štítar (13.05.2015)
Zemřela sestra M. Miriam - Anežka Adámková (22.04.2015)
Zemřela sestra M. Jeanetta - Anna Nehybková (08.04.2015)
Zemřela sr. Marie Bona Alžběta Gadušová od Zvěstování Páně (20.03.2015)
Zemřela sestra M. Custosie - Marie Kloudová (05.03.2015)
Zemřela sestra M. Anežka Marie Kazdová (02.03.2015)
Zemřela sestra M. Expedita - Helena Gregová (24.02.2015)
Zemřela sestra M. Angela - Mária Orolínová (24.02.2015)
Zemřela sestra M. Roberta - Marie Žufanová (24.02.2015)
Zemřel pan Bohumil Holčapek (18.02.2015)
Zemřela sestra M. Bernarda - Anděla Mikuličková (18.02.2015)
Zemřel P. Bohuslav BÁRTEK (14.02.2015)
Zemřela sestra Beata Marie Súkupová OP (08.02.2015)
Zemřela paní Anděla Sojková (27.01.2015)
Zemřel P. Berard Jaroslav Hasil, OFM (12.01.2015)
Zemřela sestra M. Gervasie - Anna Kišacová (12.01.2015)
Zemřel pan Miloslav Šnajdar (12.01.2015)
Zemřel P. Mgr. Pavel Horký (07.01.2015)
Zemřel P. Jan Chromeček SJ (11.12.2014)
Zemřel P. Ludvík Otradovec SDB (19.11.2014)
Zemřela sestra M. Alma - Helena Novotná (04.11.2014)
Zemřel pan Drahomír Kubek (01.10.2014)
Zemřel P. Jaroslav Kopecký SDB (31.08.2014)
Zemřel P. Václav Kamenický (18.08.2014)
Zemřela paní Růžena Andrýsková z Olbramkostela (05.08.2014)
Zemřel pan Ing. František Holý (02.08.2014)
Zemřela sestra M. Antonie Nagyová (23.07.2014)
Zemřel P. Benno RÖSSLER (23.07.2014)
Zemřel P. Ludvík Tichý (21.07.2014)
Zemřel čestný občan Krupky P. Josef Cukr, S.J. (30.06.2014)
Zemřela sestra Marie Terezie Legnerová (21.06.2014)
Zemřel fr. Gilbert Antonín PLÍŠEK, OPraem (19.06.2014)
Zemřel P. Antonín Láník (12.06.2014)
Zemřela sestra M. Romualda - Anastázie Králová (29.05.2014)
Zemřel P. Josef Malík (14.05.2014)
Ve Vatikánu zemřel Mons. František Rýpar (13.05.2014)
Zemřel P. Mgr. Lubomír Gorčík (09.05.2014)
Zemřel pan František Řezníček (02.05.2014)
Promluva na pohřbu zbožné ženy (16.04.2014)
Zemřel Mons. Josef Tajchl (01.04.2014)
Zemřela sestra M. Zdislava Helena Černá OP (01.04.2014)
Zemřela sestra M. Vojtěcha - Helena Kollárová (19.02.2014)
Zemřela sestra M. Přibyslava Martincová (19.02.2014)
Zemřela sestra M. Cyrila Galliková (19.02.2014)
Zemřel P. František Jindra (11.02.2014)
Zemřel Mons. Josef Stejskal (28.01.2014)
Zemřel P. Jan Kmoníček (25.01.2014)
Zemřel P. Josef Daněk, SDB (12.12.2013)
Zemřel pan Jiří Krátký z Valče (13.11.2013)
Zemřela sestra Marie Alžběta – Marie Trnková (06.11.2013)
Zemřel OStR. Mag. Dr. Manfred Linsbauer (31.10.2013)
Zemřela sestra M. Fremiota - Justina Knežníková (24.10.2013)
Zemřela paní Marie Kárníková (22.10.2013)
Zemřela sestra M. Vlasta - Anežka Fialová (22.10.2013)
Zemřel P. Stanislav Maria Palásek, SDB (11.10.2013)
Zemřel P. František Kozár (11.10.2013)
Zemřel Mons. Josef Šindar (19.09.2013)
Zemřel P. Zdeněk Zlámal (07.09.2013)
Zemřel P. Josef Vaníček, SDB (09.08.2013)
Vzpomeňme v modlitbě (09.08.2013)
Zemřel P. Josef Hinterhölzl (05.08.2013)
VRANOV - POHŘEB (27.06.2013)
Zemřel P. Emanuel Marek (06.06.2013)
Zemřel P. Alois Jargus (29.05.2013)
Zemřel P. Eduard Hrbatý, SDB (25.05.2013)
Zemřela sestra M. Klareta - Ludmila Roubalíková (28.04.2013)
Zemřel MUDr. Jiří Masopust (24.03.2013)
Zemřel P. Alois Kotek (22.03.2013)
Zemřel Mgr. Karel Berka (11.02.2013)
Zemřel R. D. Karel Volejníček (04.02.2013)
Zemřela S. M. Annuntiáta Josefa Šromová OP (15.01.2013)
Zemřela Suzanne de Maesschlack (08.12.2012)
Zemřela sestra M. Angela Blažena Valová (29.11.2012)
Zemřela S. M. Viktima Barbora Kasíková (30.10.2012)
Zemřela sestra M. Pavla - Ludmila Doubková (30.10.2012)
Zemřela sestra Marie Tolentina – Růžena Havlišová (28.03.2012)
Zemřela Julie Tomáška Solfronková (22.02.2012)
Zemřel profesor Miroslav Zedníček (20.02.2012)
Zemřela S.M. Krescencie Mária Lacová OSF (20.02.2012)
Zemřela sestra M. Anna (18.12.2011)
Zemřela paní Pavlína Kopečková (06.11.2011)
Zemřel pan Václav Kubín (06.10.2011)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 05. 02. 2022 | 4055 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace