Zajímavé...

Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice

SplitShire, CC0 Public Domain, pixabay.com Člověk touží po manželství, ať se nachází v jakékoliv životní situaci. Co však v případě, že je tímto "záujemcem" kněz nebo řeholník vázaný slibem čistoty? Může se katolík oddat s muslimem? Dá se v těchto případech něco udělat nebo se jedná o neřešitelné situace?

V předchozím článku Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? jsme si vysvětlili, co jsou to manželské překážky a představili jsme si ty z nich, které jsou Božího práva, a tedy z podstaty jsou nedispenzovatelné. Dnes zaměříme pozornost na druhou, početnější kategorii, kterou tvoří překážky církevního práva.

Věk

K uzavření manželství je třeba, aby muž dovršil 16 let a žena 14 let. Pokud by však jednomu z nich nebo oběma chybělo několik dní či měsíců, místní ordinář může udělit dispens. Samozřejmě, je ideální, pokud snoubenci vstupují do manželství alespoň v takovém věku, jak je standardní pro poměry v dané zemi (na Slovensku je to 18 let). Je důležité, aby k tak závažnému rozhodnutí, jakým je manželství, přistupovali snoubenci až ve věku, kdy si uvědomují závazky s ním spojené. [1]

Rozdílnost náboženství

Další překážkou je rozdílnost náboženství. Pokud se katolík chce oddat s osobou, která je nepokřtěná (ateista, muslim, hinduista apod.), je třeba k platnosti takového manželství požádat o udělení dispenze. Tato překážka poukazuje na skutečnost, že katolická strana se v takové situaci vystavuje určitému nebezpečí ochladnutí v praktikování své víry či její úplnému opuštění (mnohdy pro klid v rodině). Je třeba, aby se pokřtěná strana zavázala k tomu, že se bude usilovat o to, aby děti byly pokřtěny a vychovávány v katolické víře. Nepokřtěná strana s těmito "závazky" pokřtěné stránky musí být seznámena. I tato překážka je církevního práva, a tedy je dispenzovatelná. Dispens může udělit ordinář. [2]

Svátostná svěcení

Překážka svátostného svěcení se vztahuje na všechny tři stupně kněžského svěcení - jáhen, kněz, biskup. Jelikož jde o překážku církevního práva, Římský velekněz (papež) může od ní udělit dispens. Vzhledem k tomu, že všechny tři stupně jsou vázány i závazkem celibátu, je třeba, aby žadatel obdržel od římského biskupa i dovolení (osvobození) od závazku celibátu. [3]

Veřejný a doživotní slib čistoty v řeholní společnosti

Druhou překážkou týkající se zasvěceného života je překážka trvalého slibu čistoty v řeholní společnosti. Veřejný slib je takový, který je přijat jménem Církve (např. Představený řeholního institutu přijímá slib od kandidáta před celou řeholní komunitou). Do této kategorie nespadá např. soukromý slib, který udělá nějaká osoba soukromě. Druhou podmínkou je, aby tento slib byl doživotní. V praxi to znamená, že kandidát slibuje čistotu doživotně (do konce života). Třetí podmínkou je, aby tento slib byl složen v řeholní společnosti (řehole jako dominikáni, františkáni apod.). Dispens uděluje buď ordinář, jestliže se jedná o řeholní institut diecézního práva nebo Apoštolský stolec v případě společnosti papežského práva. [4]

Únos

V tomto případě je žena unesena nebo vězněna za účelem uzavření manželství buď přímo mužem, kterému jde o manželství, nebo prostřednictvím někoho jiného. Unesená žena musí být osvobozena od únoscova vlivu a přemístěna na bezpečné místo. Poté se rozhodne, zda se s daným mužem opravdu chce oddat nebo ne. Když je žena osvobozena, mluvíme o zániku překážky, což je nejčastější způsob řešení této situace. Ve výjimečných případech je však možné, aby ordinář udělil dispens. [5]

Zločin

V případě překážky zločinu (vraždy) jde o situaci, kdy jeden z manželů zavraždí nebo se postará o vraždu druhého manžela, aby mohl uzavřít nové manželství s jinou osobou. Tato překážka je církevního práva a je dispenzovatelná. Dispens uděluje Apoštolský stolec jen z velmi vážných důvodů a pouze v případě, že se jedná o tajný zločin, čili nedokazatelný na veřejném fóru. [6]

Pokrevnost v boční linii

Na rozdíl od pokrevnosti v přímé linii se tato překážka vztahuje na širší rodinné příbuzenstvo. Pro bližší určení tyto rodinné vztahy rozlišujeme na tzv. stupně. Např. příbuzenství mezi strýcem a neteří, resp. mezi tetou a synovcem je třetího stupně. Vztah mezi bratrancem a sestřenicí je na úrovni čtvrtého stupně. Zmíněná překážka se váže pouze na příbuzenstvo 3. a 4. stupně. Je to překážka církevního práva, a proto je dispenzovatelná ordinářem. [7]

Příbuzenství

Překážka příbuzenství vzniká mezi manželem a pokrevními příbuznými manželky a naopak. To znamená mezi manželkou a pokrevními příbuznými manžela ve všech stupních přímé linie. Např. otec manžela (tchán) se stává i otcem synovy manželky a naopak, matka manželky (tchyně) se stává matkou i manžela své dcery. Příbuzenství se chápe jakoby zrcadlově. Překážka příbuzenstva se vztahuje na všechny stupně přímé linie. Protože se nejedná o pokrevnost, je to překážka církevního práva a je dispenzovatelná ordinářem. [8]

Veřejná mravopočestnost

Překážka vzniká ve dvou situacích: z neplatného manželství s následným soužitím domnělých manželů nebo ze společného života ve veřejně známém konkubinátě. První situace nastává tehdy, pokud alespoň jeden z partnerů je katolík, a přesto uzavře pouze civilní sňatek a po jeho uzavření následuje společný život manželů. Před církví je toto manželství chápáno jako neplatné, protože katolík je vázán uzavřít církevní sňatek.
Druhý případ vzniká z veřejně známého konkubinátu (žijí jako druh a družka). Veřejný znamená, že jeho existenci lze prokázat na vnějším fóru (např. před soudem) a známý značí, že o něm lidé vědí. Překážka vzniká v prvním stupni přímé linie mezi manželem a pokrevními příbuznými manželky a naopak, tedy mezi manželkou a pokrevními příbuznými manžela. Jedná se o první stupeň vzestupně (rodiče druha / družky) a sestupně (děti druha / družky). I tuto překážku církevního práva může dispenzovat místní ordinář. [9]

Pro vysvětlení: Tato překážka se nevztahuje na dva žijící v konkubinátě, ale na "partnera" a pokrevních "partnerky" a naopak. Například: Petr a Marie spolu žijí v konkubinátě. Mezi Petrem a pokrevními příbuznými Marie vzniká jistý vztah (i uvnitř rodiny, i před společností). Ale Petr se časem rozhodne, že by se chtěl oddat s již dospělou Mariinou dcerou Janou. Jelikož Petr i Jana jsou svobodní, mohou se oddat. Ale protože Petr předtím žil s Marií, před veřejností jsou vnímáni jako pár a Jana jako jeho dcera. Proto by to před lidmi mohlo způsobit pohoršení. Ale protože nejsou pokrevní příbuzní, váže Petra a Janu překážka veřejné mravopočestnosti. Tím, že biskup udělí dispens (nemusí ho udělit automaticky, vždy záleží na okolnostech), dává souhlas k tomuto sňatku. Jasně se tím říká: ano, Petr a Marie předtím spolu žili v konkubinátě, ale ten skončil a Petr si nyní chce vzít Janu za svou manželku.

Jak říká sám název, jde o to, aby se uklidnilo veřejné mínění a stanovil pořádek ve vztazích v rodině.

Adopce

Poslední překážkou církevního práva je adopce. Tato vzniká mezi osvojitelem a osvojeným (vztah jako mezi rodičem a dítětem), dvěma osvojenými (jako mezi sourozenci) a mezi osvojeným a vlastními dětmi osvojitele (opět jako mezi sourozenci). Překážka vzniká ve všech stupních přímé linie a ve druhém stupni boční linie. I tato překážka, protože je pouze církevního práva, je dispenzovatelná ordinářem. [10]

Autor Helena Lukianová

Poznámky k textu:

[1] Srov. Kódex kánonického práva, kán. 1083; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico : commento giuridico-pastorale, č. 3870-3881 [2] Srov. KKP, kán. 1086; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3909-3919.
[3] Srov. KKP, kán. 1087; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3920-3927.
[4] Srov. KKP, kán. 1088; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3928-3936.
[5] Srov. KKP, kán. 1089; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3937-3948.
[6] Srov. KKP, kán. 1090; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3949-3957.
[7] Srov. KKP, kán. 1091; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3958-3965.
[8] Srov. KKP, kán. 1092; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3966-3971.
[9] Srov. KKP, kán. 1093; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3972-3980.
[10] Srov. KKP, kán. 1094; CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, č. 3981-3989.


Převzato z http://zastolom.sk, článek z 31. 1. 2017 naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 02. 2017 | 4802 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace