Zajímavé...

Láska Pátra Pia k vlastní matce

P. Pio, rcmonitor.cz Matka Pátra Pia byla Marie Giuseppa de Nunzio. Narodila se 28. března 1859 v Pietrelcine a zemřela 3. ledna 1929 v San Giovanni Rotondo.
Byla to štíhlá žena se světlýma očima a souměrnými rysy v obličeji.

Ačkoliv pocházela z prostého lidu, působila vznešeným dojmem. Byla schopna kdykoli mluvit s velkou výmluvností o krásných věcech, především však byla Maria Giuseppa vážená, hluboce zbožná žena. Nejedla nikdy maso nejenom v pátek, ale ani ve středu, a to z úcty k Panně Marii Karmelské. Vedla velmi zdrženlivý život jako matka i hospodyně a zpívala v chrámovém sboru. Přivedla na svět sedm dětí, z nichž čtvrtý byl otec Pio.

Ten svou matku miloval velmi něžně. Nazýval ji maminka, matička, italský mammella, což je výraz jeho hluboké lásky, jakou k ní nosil ve svém srdci; tím vyjadřoval svou něžnou náklonnost k matce.

Tuto lásku projevil v celé síle, když se s ní 3. ledna 1903 musel rozloučit, aby mohl následovat hlas Pána, který ho volal do kláštera. Otec byl tehdy v Americe, a tak se veškerá jeho láska a veškerá jeho bolest soustředila na matku. Ale poslechněme si, jak František sám později popisuje toto bolestné rozloučení, když vypráví v jednom listu o viděních, kterými ho Pán odměnil při jeho vstupu do kláštera:

"Nesmíme si myslet, že ona duše strašně netrpěla, když se musela rozloučit s těmi, ke kterým se cítila velmi připoutána. Zdálo se jí dokonce, jako by její nastávající odloučení drtilo kosti; a pociťovala tuto bolest tak živě, že skoro ztratila vědomí. Tak jak se neodvratně blížil den odjezdu, rostlo toto utrpení až k nekonečnu. Poslední noc, kterou strávila se svými drahými, těšil Bůh duši novým viděním. Viděla Ježíše a jeho Matku v plné slávě. Povzbuzovali duši a ujišťovali ji svou zvláštní láskou. Nakonec položil Ježíš svou ruku na duši a toto gesto stačilo, aby posílilo alespoň vnější část duše, takže okamžik bolestného rozloučení navzdory velkému mučednictví pro tělo i duši nevyvolal ani jedinou slzu "(Listy I, 1282n).

Víme, že ono odloučení bylo i pro jeho matku nadmíru bolestné. Když před ní František poklekl a prosil o požehnání dříve, než odejde, vzala jeho ruce do svých a řekla, přičemž ze všech sil zadržovala slzy: "Synu můj, cítím, že mi to trhá srdce, ale svatý František tě volá, proto musíš jít ." Potom ji však opustily síly a ona omdlela. Když se opět probrala, dala synovi požehnání, vtiskla mu do ruky růženec, objala ho a rozloučila se s ním jako velká biblická žena slovy: "Synu můj, v tomto okamžiku nesmíš myslet na bolest své matky. Musíš nás opustit, proto jdi!"

Během noviciátu v klášteře v Morcone nebyla láska bratra Pia k matce o nic menší. Je známá epizoda z návštěvy jeho matky u něj v onom roce. Bratr Pio, kapucínský novic, k ní přišel plný pokory, se sklopeným zrakem, aniž by vyslovil jediné slovo. Jeho matka tím byla velmi překvapená a zeptala se ho pečlivě: "Synu, ty jsi oněměl?" Pater Pio později přiznal: "Když jsem ji spatřil, nejraději bych se jí vrhl kolem krku, ale přísné předpisy noviciátu to nedovolovaly."

Když skončil rok noviciátu, přesídlil bratr Pio do kláštera Sant, Elia, aby mohl pokračovat ve studiu. Jednoho dne dostal od učitele za úkol, aby napsal pojednání na téma "Matčin polibek". Bratr Pio byl nadšený a vložil do vypracování tématu celou svou duši:

"Jak sladké a něžné jsou matčiny polibky! Jsou jako malé šípy, které zasahují i nejtvrdší srdce nevděčných synů. Kdo by vůbec na ně nepomyslel při vzpomínce na stálou mateřskou péči a mnoho polibků, které nám vtiskla na obličej, když jsme byli malí? Mezi mnoha polibky, které moje milá matka zanechala na mé tváři, je jeden, na který mi v srdci zůstala vzpomínka více než na ostatní a při obyčejné vzpomínce na něj musím zvolat: Ó moje matko! Jak moc si mě milovala!"

Chci nyní krátce popsat, o co šlo, protože je to nutné.

Bratr Pio pokračuje a vypráví příběh, který obsahuje snad jediný autobiografický rys z jeho života. Bylo to přes prázdniny na návštěvě u tety, u níž měl pobýt čtrnáct dní daleko od domova. Když stanovená doba uplynula, nechtěla ho teta a ostatní v domě nechat odejít a chtěli si ho za každou cenu podržet ještě tři dny. Pro ubohou matku znamenal tento čas úzkostné čekání. Bratr Pio pokračuje:

"Když se moje matka v danou dobu nedočkala mého návratu, měla nesmírnou starost a prolévala doma slzy. V těch posledních dnech nedělala doma nic jiného, než že vycházela na cestu, po které jsem měl přijít, a běžela po ní, aby viděla, jestli se už konečně neobjevím. Konečně nadešel den mého návratu. Když se kočár objevil na obzoru, poznala mě už z dálky, protože jsem se vykláněl z okna ve dveřích. Rychle a s přešťastnou tváří přiběhla, vytáhla mě z kočáru, objala, zasypala tisícovkou polibků na mou tvář a plakala úlevou.

Ó ano, ty polibky zůstanou navěky vtlačené v mém srdci.
"

(Školní úlohy s. 156, Téma č. 57; Fra Pio psal tento úkol koncem roku 1904.)

Když skončily školní roky v Sant, Elia, poslali bratra Pia na další studia do kláštera Serracapriola (1907-1908) a do Montefusco (1908-1909). Odtud napsal na Vánoce 1908 dopis matce, která byla sama, protože otec podruhé odešel do Ameriky . "Milá maminko, Vánoce jsou již blízko a já je nechci nechat uplynout, aniž bych Vám vyjádřil pocity vděčnosti, které k Vám cítím. Vy jste byla a stále jste člověk, kterého nejvíce miluji, Vás, která jste věnovala tolik péče a námahy mé dobré výchově. V ten nejkrásnější den nezapomenu vyslat k božskému Dítěti nejvroucněji prosby, aby na Vás a na celou rodinu seslalo nejštědřejší požehnání pro tento život a darovalo Vám jiný život ve svatém ráji. Současně doufám, že nepatříte do počtu těch falešných křesťanů, kteří celé svátky nemají smysl pro nic jiného než pro smyslové požitky, ale že naopak pro Vás spočívají především v tom, být v přátelství s Bohem. Proto Vám radím, abyste se na tato tajemství připravila s opravdovou lítostí nad svými pochybeními proti Bohu a oslavou důvěrného svatého přijímání, abyste mohla přijmout požehnání novorozeného Jezulátka. Posílám Vám a babičce a sestrám pravé polibky a zůstávám Váš syn fra Pio"(Epist. IV. 9028. n)

P.Pio, volné dílo, it.wikipedia.org


O dva roky později, 10. srpna 1910, byl Páter Pio vysvěcen na kněze a matka se snažila i přes otcovu nepřítomnost oslavit tuto událost co nejlepším způsobem podle tehdejších tamních obyčejů. Nevíme nic o té době, kdy Pio žil ze zdravotních důvodů doma, nejdříve jen s matkou a pak i s otcem, který se vrátil z Ameriky v roce 1916. Když se potom syn natrvalo usadil v San Giovanni Rotondo, navštěvovala ho matka tak často, jak to jen bylo možné, zvláště poté, co obdržel Kristovy rány. Poslechněme si, co se událo v měsíci květnu 1920, kdy se dobrá mamma Peppa 44 dní zdržovala v domě Marie Pyllové, která nám tento příběh poví.

Každé ráno šla Maria Giuseppa do kláštera, aby byla přítomna mši svého syna a přijala z jeho rukou svaté přijímání. Po mši někdy přišla do sakristie a zašla za Piem, aby mu něco řekla, ale on jí nevěnoval vůbec pozornost. Už když se k němu blížila, odešel pryč. Nikdy jí nedovolil, aby mu políbila ruku. Jak často byla tato ubohá žena blízko tomu, aby ji políbila, jak to dělaly všechny přítomné ženy, ale on ji vždy ihned stáhl. Ubohé matce působilo toto chování syna velké starosti a nemohla zadržet slzy. Jednou si postěžovala své přítelkyni Marii a řekla: "Jsem tady už dvacet dní, a nemohla jsem s Piem promluvit ani jediné slovo. Svatá Matko Boží, proč se tak chová? Nenechá mě ani jednou políbit mu ruku." Přítelkyně řekla pátrovi Piovi o těchto starostech jeho matky a dostala tuto odpověď:

"Kdy to kdo zažil, aby matka musela líbat ruku svého syna?" Tak bylo chování Pátra Pia vůči jeho matce výrazem ne nedostatečné lásky nebo péče, ale bylo odůvodněno právě jeho láskou a především maximální úctou vůči té, která mu darovala život a vychování. Podobná příhoda se stala ještě jednou několik týdnů před smrtí Peppy. 5. prosince 1928 se vrátila slečna Marie Pyllová z krátkého pobytu v Pietrelcině do San Giovanni Rotonda a přivedla s sebou matku otce Pia, aby mohla oslavit Vánoce v blízkosti svého syna. Když přišly na náměstí před malým kostelem, potkaly tady Pia. Jeho matka chytila synovu ruku, a než ji mohl stáhnout, řekla: "Otče Pio, líbám ti ruku jménem tety Liber" (první polibek), "od tety Pellegrini" (druhý polibek), "od tety Filomény" (třetí polibek). A tak to šlo dál jménem deseti nebo více tet a příbuzných. A konečně řekla: "A teď, otče Pio, ti líbám ruku za sebe." Už se k tomu chystala, ale nepodařilo se jí to, protože jak se k němu stačila sklonit, P. Pio její ruku prudce vytrhl a držel ji vysoko. Se zvednutýma rukama prohlásil: "Nikdy! Syn musí líbat ruce matce, ale nikdy ne naopak!"

Od toho dne mamma Peppa svého syna poslechla a už se nepokoušela políbit mu ruku. Každé ráno, když přijala u hlavního oltáře z jeho rukou svaté přijímání, jakmile to proběhlo, sehnula se až k zemi a políbila to místo, kde stály jeho zraněné nohy. I když sněžilo a byla ledová zima a vichr, stoupala každé ráno z domu Marie Pyllové, kde bydlela, ke klášteru, aby byla přítomna na mši a pozdravila svého syna. Měla na sobě prostý a na toto období lehký šat, ale nechtěla od nikoho přijmout teplejší oděv ani teplý vlněný plášť. Ve Svatou noc šla do kostela, který byl přeplněný věřícími. Seděla mezi oltářem Neposkvrněné a zpovědnicí otce Pia a byla přítomna na jeho třech mších. Pak šla domů a lehla si na lůžko. O tři dny později konstatoval lékař oboustranný zápal plic. P. Pio, který pro svou matku znamenal vše, ji často navštěvoval, vždy v doprovodu gvardiána, který přinášel nemocným každé ráno svaté přijímání. Setrval u smrtelné postele až do konce. Udělil k dojetí všech přítomných matce svátost nemocných. Když viděl, že jeho matka již brzy vydechne naposledy, nemohl to vydržet. Políbil ji na čelo, hluboce vzdychl a ztratil vědomí. Dva lékaři ho odnesli od lůžka. Gvardián kláštera Sant, Elia zaujal místo Pátra Pia u lůžka jeho matky a v jeho náručí zemřela mamma Peppa 3. ledna 1929 v 6.15 hod. V sousedním pokoji ležel Páter Pio na úzkém lůžku a dal volný průchod své bolesti a proudům slz. Proplakal mnoho kapesníků a přítomní nemohli zadržet své slzy, když slyšeli jeho nářek: Maminko moje! Moje krásná maminko! Maminko moje! ...

Aby ho potěšil, řekl mu někdo: "Ale otče Pio, vy sám jste nás učil, že bolest není nic jiného než výraz lásky a že ji musíme obětovat Bohu. Proč tak pláčete?" Páter Pio odpověděl: " Je to přesně tak, a přece: slzy lásky, jen lásky a nic jiného." Pohřeb Peppy se konal další den a byl to úctyhodný doprovod, který kráčel za rakví ulicemi malého městečka na místní hřbitov v San Giovanni Rotondo, kde byla uložena do společného hrobu kapucínů. Na jejím náhrobku jsou napsána tato slova:

Tak jako z klína ranních červánků vychází slunce, aby zvítězilo nad stínem noci, tak vyrůstá na hrudi matky zářící hvězda kněžského syna a vnáší do temnot hříchu a tmy všech lidských bolestí - Boží světlo.

Chtěl bych na závěr připojit dvě poznámky.

První je tato: Když ještě otec Pio žil (ale ještě i dnes, mnoho let po jeho smrti), mnoho poutníků, kteří znali jeho velkou lásku k rodičům, dřív než v klášteře navštívili jeho samotného, zašli na hřbitov ke hrobu jeho rodičů. Protože P. Piovi nic nemohlo zůstat skryto, káral je bolestně: "Aha, nejprve jste šli k mým rodičům, abyste se doporučili jejich přímluvě!"

A jako druhou poznámku bych chtěl upozornit na čtvrté přikázání: "Cti otce svého i matku svou" - první a jediné přikázání, ke kterému je připojen příslib: "... abys dlouho žil a dobře ti bylo na zemi" (Ex 20,12 ; Dt 5,16).

Páter Pio žil 81 let a 4 měsíce. Dosáhl tak poměrně vysokého věku. Snad jsou četné dny jeho života také odměnou za jeho lásku, kterou choval ke svým rodičům.


Zdroj: lumendelumine

Převzato z http://modlitba.sk/, článek z 15. 9. 2018 naleznete zde.

P. Pio, Pubblico dominio, it.wikipedia.orgSdílet

Související články:
Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům (15.06.2024)
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 09. 2018 | 5122 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace