Zajímavé...

Křížová cesta za kněze s bl. Alfonzou Marií

CC0, pixabay.com Blahoslavená Alfonza Maria už od dětství viděla v knězi samotného Boha. Když ho měla možnost potkat, dlouho jej soustředěně sledovala pohledem a říkala si: „Kdybych s ním jen mohla mluvit. Určitě by mi vyprávěl o Bohu.

Křížová cesta za kněze s bl. Alfonzou Marií


Ve sbírce spisů bl. Alfonzy Marie s názvem Modlitby, ponaučení a napomenutí, ve které jsou rady a ponaučení pro duchovní život, se můžeme dočíst o tom, kdo jsou kněží, jak mají následovat Ježíše nebo jakým způsobem mají nabýt vlastnosti dobrého kněze. Podle bl. Alfonzy Marie jsou kněží vysluhovatelé Božích milostí. Jsou to bratři a přátelé našeho Spasitele. Vzhledem k tomu, že mají být důstojnými zástupci našeho Spasitele, musí ho následovat a hluboko do svého srdce vtisknout Jeho tvář a ctnosti. Tyto potřebné vlastnosti dobrého kněze získají meditací o utrpení Ježíše Krista.

www.publicdomain pictures.net/


Procházejme teď zastaveními Ježíšovy křížové cesty s blahoslavenou Alfonzou Marií.

Ponořeni v tichu čerpejme z jejího duchovního bohatství, aby nás naučila meditovat o utrpení Ježíše Krista a vyprošujme požehnání a sílu všem kněžím na světě, zvláště těm, kteří nás pokřtili, přivedli k prvnímu svatému přijímání a udělují svátost smíření. Modleme se za ně, aby nezapomněli, že jsou pořád vyvolenými syny nebeského Otce.https://www.youtube.com/watch?v=MK1xZEGc-3Y


Úvodní modlitba


Nebeský Otče, ty nám dáváš vzory ve svých svatých, ke kterým patří i blahoslavená Alfonza Maria, velká ctitelka a duchovní matka kněží. Prosíme tě, nakloň sluch k její přímluvě, když ji i my teď vzýváme s prosbou, aby nás vedla touto křížovou cestou Tvého Syna a silou své přímluvy pomohla u tebe dosáhnout pomoc především:
- kněžím, kteří opustili kněžské řady, ale zůstávají tvými kněžími navěky;
- kněžím bloudícím, aby je zachytilo pravé světlo a poznali cestu návratu k Bohu;
- kněžím přetíženým, aby silou Ducha Svatého pookřáli na těle i na duchu a vrátili se ke svým kněžským povinnostem
- kněžím věrným, aby s jistotou následovali svého Božského Mistra na cestách k lidské duši;
- kněžím horlivým, aby se nedali odradit nepochopením a zklamáním, ale v pokorné modlitbě vždy nabyli rovnováhu; a též nadšení pro všechny mladé muže, kteří se rozhodují vstoupit do šlépějí Tvého Syna, věčného Velekněze.
Zároveň děkujeme za rodiny a zvlášť matky, které darovali Bohu a Církvi svého syna-kněze.

Alphonse-Maria Eppinger Kloster St Josef Neumarkt, CC BY-SA 4.0, cs.wikipedia.or


I. zastavení:
Pán Ježíš je odsouzený na smrt


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal. „Nic neodpovídáš? Pohleď, co všechno na tebe žalují!“ Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil." (Mk 15,3-5)
Hle, člověk! Jidášem zrazený, svým národem zavržený, bičováním zesláblý a rozbolavělý.

Kněze, který cítí opuštěnost, odsouzení nebo pohrdání ve své kněžské službě, bl. Alfonza Maria povzbuzovala těmito slovy:

„Největší milost, kterou nám Bůh ve svém utrpení udělil, je ustanovení Nejsvětější svátosti oltářní a kněžské svěcení, díky němuž potom mohou kněží vysluhovat svátosti. Na to však dostatečně nemyslíme, nemáme v dostatečné úctě kněze, nemodlíme se za ně a jsme velmi vzdálení od Boha, namísto toho, abychom mu za ně děkovali. To způsobuje mnoho zla a je to velká nevděčnost vůči Bohu. Jaká je to jen zodpovědnost před Bohem!

Nehledě na to, musíme obdivovat velké Boží milosrdenství. Přestože jsme tak nevděční, on k nám neustále vychází vstříc svou milostí, aby nám tím víc a více ukázal své milosrdenství.

Když si kněz opravdu uvědomí velikost této Boží lásky, tak se musí roztéct v slzách. Myšlenka na odsouzení, utrpení a smrt Ježíše naučí kněze nepodstatné věci odložit stranou a všechno podstatné nést s trpělivostí. A ať to nenese jen s trpělivostí ale hlavně s odvahou, protože před očima má vždy svůj Božský zdroj.“

Modleme se: Pane, dej sílu kněžím, když cítí pohrdání, jsou opuštění, zrazovaní, odsuzovaní a když cítí strach před mocnými tohoto světa. A nám dej milost, abychom si každého kněze upřímně vážili a podporovali ho – hlavně duchovně – v jeho náročné kněžské službě.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 1


II. zastavení:
Pán Ježíš bere kříž na svoje ramena


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Pilát jim vydal Ježíše, aby ho ukřižovali. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané „Lebka“, hebrejsky Golgota.“ (J 19, 16-17)
Takové obrovské břemeno, tak těžký kříž položený na ramenou po bičování, po mučení hlavy trnovou korunou, po velkých duševních otřesech…

Knězi, který každý den musí vzít svůj kříž povinností na ramena, bl. Alfonza Maria dává radu:

„Kněz ať během dne pamatuje na mnohé pravdy křesťanské víry, ale hlavně ať myslí na utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Ať nezapomíná hlavně na rány našeho Spasitele. Ty ať jsou každý den předmětem jeho rozjímání.

Kněz, ať si je jistý, že v každodenním rozjímání načerpá nejdůležitější milosti, a tak nabude vnitřní pokoj.

Když kněze obklopí starosti a problémy farnosti a věřících, je vnitřně sklíčený a dopadá na něho tíha, ať obrátí zrak na rány našeho Spasitele. Tento pohled mu ulehčí vše, s čím zápasí a dodá mu odvahu natolik, že nakonec si bude sám přát v mlčení přetrpět s naším Spasitelem všechno, co přijde.

To se však nedá vyjádřit slovy, to musí kněz vnitřně prožít. Kdybych jen mohla všem kněžím povědět, jakými jsou šťastnými osobami a jak vznešený je jejich stav! Kéž by všichni pocítili, jak velice je Bůh miluje!

Kněz, který na toto všechno myslí, načerpá z rozjímání tolik odvahy, že se nemusí ničeho obávat, ale opravdu ničeho. Copak nežije stále víc jen v Ježíši, jen a jen v Bohu samém? Na všechno těžké bude hledět s lehkostí, všechno snese raději a a bude úplně pohlcený láskou k Bohu. Za to patří kněžím úcta, kterou mi od dětství vložil Bůh do srdce, ale nikdy jsem ji nepocítila do takových podrobností jako právě teď.“

Modleme se: Pane, dej ducha oběti kněžím, kteří jsou unavení, kteří jsou v jakémkoli nebezpečí zevšednění. A nám, kteří za ně prosíme, dej milost, abychom jim nepřitěžovali, ale naopak jim pomáhali nést jejich kříž se skutečnou úctou a pochopením.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 1a


III. zastavení:
Pán Ježíš padá pod křížem poprvé


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Všichni jsme bloudili jako ovce, šli jsme každý vlastní cestou; a Pán na něho uvalil nepravost nás všech.“ (srov. Iz 53,6)
Dřevo kříže je těžké a tlačí na Ježíšova zraněná ramena… Ruce má přivázané, a tak se nedokáže chránit při pádu.

Ani jeden kněz není ušetřený lidských slabostí a pádů. Proto bl. Alfonza Maria všechny kněze upozorňuje:

„Je to strašné, když kněz přilne ke světu a hledá jen svět. Je to velká zodpovědnost zapomenout na Boží milost a toužit po žádostivosti až natolik, že mu Bůh nakonec odejme světlo.“

Jaké je to velké neštěstí! Pokud se to stává často, kněz potom přestane myslet na důstojnost svého kněžského stavu a na nekonečnou Boží lásku, kterou Bůh měl k němu v momentě kněžského svěcení. Proto se někteří kněží tak lehko vyhýbají Boží lásce a snaží se zalíbit světu.

Jak jen tímto konáním někteří kněží deformují obraz Boha ve svých věřících! Jak je to velká nevděčnost! Nedá se ani vypovědět, kolik dobra tito služebníci oltáře zanedbávají, kolikému zlu vytváří prostor a jak nekonečně mnoho z toho získává satan. Je to strašné! Toto jsou kněžské pády. Proto", říká bl. Alfonta Maria, „mě k modlitbě za kněze hnala velká síla. Přála jsem si, aby moje tělesné bolesti byly ještě silnější, jen abych tím kněžím pomohla změnit jejich situaci.“

Modleme se: Pane Ježíši Spasiteli, který padáš pod křížem bolesti, voláme k tobě o milost záchrany pro kněze, které vábí hřích a kteří jsou nakloněni zradit kněžský ideál a stav. Pro své trpké ponížení, smiluj se nad nimi. Ať se vzpamatují a odmítnou každé pokušení.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 3


IV. zastavení:
Pán Ježíš se potkává se svou matkou


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.br> Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

U Ježíšova kříže stála jeho matka. (Jn 19, 25a)
Panna Maria, Boží matka, potkává svého syna Ježíše na cestě na Kalvárii. Její neposkvrněné a přece velkou bolestí naplněné Srdce je na smrt zraněné. Navzdory vší beznaději věrně stojí při svém Synu, kráčí s ním a vytrvá s ním i na Kalvárii.

Tak věrně bdí nad kněžími i bl. Alfonza Maria a když ji kněží navštěvují, mateřsky k nim promlouvá:

„Velké milosti Bůh uděluje jen těm kněžím, kteří jsou mu věrní. Jak mě jen děsí, když myslím na velké povinnosti kněží a na mnohé milosti, které jim Bůh uděluje, ale i na to, jak je kněží mohou zneužívat. Zvlášť, když se ocitnou na scestí, začnou hledat sebe samé a chtějí se zalíbit světu. Bez Boha nemůže kněz nic udělat.

Bůh knězi neodmítne žádnou milost, když o ni prosí, zvlášť pokud o ni prosí s důvěrou. Bůh jedno neumí: odmítnout něco knězi, protože kněžský stav je tak vznešený. Kněz je ustavičný zázrak, zvláště když slouží mši svatou a vysluhuje svátosti. Bez zvláštní milosti by kněz nemohl nic, proto mu Bůh přichází na pomoc při vedení těch, kteří jsou mu svěření, proto dělá tak velký a ustavičný zázrak. Bůh tento zázrak uskutečňuje na tom knězi, který ho hledá a oslavuje. Síla a působení, které kněz dostal od Boha, je velká a láska, kterou mu Bůh prokázal, je bez hranic, takže není možné, že by mu Bůh nebyl ku pomoci, když se jen trochu bude snažit probudit v sobě Božího Ducha.

Toto tvrzení je tak pravdivé, že nemocný toužící po svátostech, které mu jen kněz může udělit, by za to vylil i svoji krev. Nemocní se cítí zavázáni děkovat Bohu za tak velké milosrdenství, které jim prostřednictvím kněžské služby prokázal, když jim kněz uděluje svátosti jako pramen velké útěchy.

Modleme se: Panno Maria, ty nazýváš kněze svými nejmilejšími syny, zůstaň s nimi na jejich křížové cestě. Svěřujeme ti je jako nejdražší poklad této země. Chraň je, pošli i jim dobré duchovní vůdce a znásob jejich počet novými kněžskými povoláními.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 4


V. zastavení:
Šimon Kyrenský pomáhá nést Pánu Ježíši kříž


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Když ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem." (Lk 23, 26)
Šimone, nezazlíváme ti, že jsi nerad a z donucení pomohl Ježíšovi. I my často bereme svoje kříže neradi a druhým pomáháme spíš z donucení. Ale tak, jako ty jsi pocítil požehnání Ježíšova kříže, i my chceme pocítit radost z přijetí tíhy kříže a bolesti druhých a s důvěrou i pokojem kráčet za tebou.

Každý člověk se může unavit a výjimkou není ani kněz. Proto bl. Alfonza Maria doporučuje kněžím – jako dobrým vůdcům svatých duší – tuto důležitou povinnost:

„Buďme pozorní na vnitřní pohnutky milostí u těch, které Bůh svěřil našemu vedení. Dobro, které se tím realizuje, si neumíte ani představit. Bez dobrého duchovního vedení se ztrácí tak moc milostí a tak mnozí, které Bůh předurčil k dokonalosti, nedokáže jít vpřed, protože jim chybí potřebné a nevyhnutelné duchovní vedení.“

Proto se i bl. Alfonza Maria za svého duchovního vůdce a zpovědníka neustále modlila slovy:

Ježíší, moje lásko, dej mému zpovědníkovi milost, aby poznal tvoji svatou vůli. Vlož do jeho úst slova, která osloví mé srdce, dej mu svou milost a pomoc, aby mě varoval před pýchou a sobectvím. Můj Božský Ženichu, budu tě prosit, dokud se nade mnou nesmiluješ prostřednictvím mého zpovědníka. Chci ve slovech zpovědníka poznat tvou vůli, proto mluv ke mně prostřednictvím jeho úst. Daruj mu potřebné světlo a pomoz mu. Chci ho poslouchat.

Modleme se: Pane, děkujeme ti za naše kněze, duchovní vůdce a zpovědníky. Mnohokrát nám v našem životě pomohli nést kříž každodennosti, zachránili nás před pádem, zakolísáním či krokem mimo cestu. Modleme se horlivě za ně, aby jim Pán udělil potřebné dary Ducha Svatého.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 5


VI. zastavení:
Veronika podává Pánu Ježíši roušku


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben." (Iz 50,7)

Jak je jen znetvořená Ježíšova tvář, tvář muže bolesti. Nejkrásnější z lidských tváří je pokryta prachem. Žena ze zástupu se soucitným srdcem pomáhá a nebojí se. Ježíš její službu přijímá a navzdory svému utrpení myslí na to, jak ji odměnit.

Často se knězi stává, že navzdory vší snaze jít člověku vstříc, se setkává s nepochopením, nedoceněním, kritizováním a posuzováním. Bl. Alfonza Maria každého kněze utěšuje slovy, že Pán o všem ví a navzdory utrpení ho nezapomíná odměnit a dodává, že

„náš Spasitel otvírá knězi své srdce a vtiskuje mu svou podobu. Často se dokonce stává, že tato podoba Ježíše se projeví navenek u kněze v jeho rysech tváře a v jeho gestech, takže představuje mezi věřícími našeho Spasitele – mohli bychom říct, že je jeho portrétem.“

Proto Alfonza Maria tyto úzkosti a starosti vkládala do slov následující modlitby:

Můj Ježíši, dlužím ti tolik vděku! Nikdy ti nepřestanu děkovat za tato doporučení pro kněze. Stále tě chci mít před očima a hluboko si tě vložit do srdce. Bojím se, abych se jen tak lehce nezpronevěřila tvé milosti. Ty přece znáš moji slabost. Smiluj se nade mnou, napomínej mě vždy víc a víc. Prosím tě, Ježíši, abych toto napomínání vždy vnímala zřetelněji a jasněji. Pro tebe je přece jen lehčí vtisknout mi to hluboko do mého srdce a do mé duše, tebe to nic nestojí, můj Bože.

Modleme se: Pane Ježíši, prosíme o milost, abychom nikdy nekritizovali kněze a opovážlivými úsudky nepřidávali bolest kněžím, ale naopak, ať se každý kněz cítí v naší blízkosti milovaný, pochopený a v bezpečí, ve kterém najde úlevu od bolestí způsobených lidmi kolem.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 6


VII. zastavení:
Pán Ježíš padá podruhé pod křížem


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného." (Iz 53, 4)

Dřevo kříže z Ježíšových ramen těžce dopadlo na zem a jeho tělo se bezvládně zhroutilo k zemi. Rozbitá kolena krvácela a na dobité tělo dopadaly místo soucitu jen nadávky z davu.

I kněz se může ocitnout na zemi, mimo cesty, kde se zdá, jakoby všechno ztratil a skončil v úplné beznaději. Bl. Alfonza Maria k těmto pokořeným služebníkům oltáře promlouvá slovy:

„Je třeba pamatovat na to, že nebezpečí je všude dost a že je velké. Kněz, ať se chrání zvláště před nedbalostí v modlitbě. I nenápadná vlažnost, kterou v sobě cítí, je velkým pokušením. Hned jak zpozoruje v sobě vlažnost, ať vezme na vědomí, že je to tajná past zlého nepřítele. Zvláště je to vlažnost při rozjímání. Když kněz přestane rozjímat, zamezí mnoha milostem, které mu Bůh připravil.

Kněz ať se tedy zvlášť chrání neužitečných návštěv, protože tehdy plave v nebezpečných vodách. Nebo lépe řečeno plave ve trojím nebezpečí – že se bude modlit narychlo a s nedostatečným soustředěním, že se vystaví různým pokušením, na které ze začátku ani nepomyslí, ale nakonec satan bude neústupný a až příliš ho bude zaměstnávat věcmi tohoto světa, které budou kněze velmi pohlcovat.

Jakmile kněz přestane mít před očima obraz Božského Spasitele a víc se mu bude líbit svět, přijde k marnivým myšlenkám a tehdy se sám vystaví nebezpečí. Kněz se musí mít na pozoru zvlášť tehdy, když ve svém nitru cítí nutkání k neposlušnosti a odpor vůči svým představeným. Stane se to tehdy, když začne hanit svého biskupa a představené, mluvit o nich s pohrdáním a bude je podceňovat. Začne vášnivě řečnit a vrhne se do mnoha neužitečných věcí. To je nejčastější případ.“

Modleme se: Pane Ježíši, prosíme tě za kněze, kteří už nemají sílu vymanit se ze svých slabostí, ze situací, které je spoutávají a z chyb, do kterých vždy znovu a znovu upadají. Vyslyš naše prosby za tyto kněze, zažehni v nic jiskru naděje, a také v nás zažehni jiskru ochoty modlit se a obětovat za ně ještě víc.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 7


VIII. Zastavení:
Pán Ježíš napomíná plačící ženy


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Za ním šel velký zástup lidu, i ženy, které nad ním naříkaly a plakaly. (Lk 23,27)

Ten stejný Pán, který před chvílí přijal soucitný skutek Veroniky, odmítl pláč žen ze soucitu.

Neplačte nade mnou! Plačte nad svými zaviněnými chybami a nad chybami druhých.“ (srov. Lk 23, 28-29)

Podle bl. Alfonzy Marie nejlepším projevem soucitu s trpícím Spasitelem je odmítnutí příležitosti k hříchu, náprava zaviněných slabostí a lepší poznání sebe sama. Proto hlavně kněžím doporučuje:

„V rozjímání o Ježíšově kříži a utrpení se kněz naučí poznávat sebe samého i to, co pro něho znamená být knězem v Božích očích. V Božím jméně má, řekli bychom, pokračovat v díle vykoupení. Ti, které Ježíš tak draze vykoupil, jsou teď svěřeni právě jemu, takže teď jim má zprostředkovat milost vykoupení, zachránit je před věčným zatracením a přivést je do nebe.

V tomto rozjímání se kněží jednoduše učí poznávat vznešenost svého stavu, aby se stali bratry Ježíše Krista a patřili mezi jeho oblíbence, aby se naučili dostatečně děkovat za tuto velkou lásku, kterou jim prokázal. Bylo by nepředstavitelnou nevděčností, kdyby svým přičiněním a vinou ztratili byť jen jediného z těch, které jim Ježíš svěřil.

A nakonec Alfonza Maria dodává:

„Bůh je všechno. Jeho přítomnost je plnost. A kde on není, tam je prázdnota a nic tam není.“

Modleme se: Pane, prosíme tě za všechny kněze, aby při pohledu na Ježíšovo utrpení, byli příkladem v odmítání i nejmenší příležitosti ke hříchu, který je příčinou Ježíšových muk na kříži. Ať k nám nemluví nadarmo, ať jejich slova nebereme na lehkou váhu, ale ať vyslechnuté pravdy přijímáme zodpovědně do našich srdcí a životů.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 8


IX. zastavení:
Pán Ježíš padá pod křížem potřetí


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Otče, chceš-li, odejmi ode mě tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá.“ (Lk 22,42)

Ježíš je blízko smrti z vyčerpání, opuštěný a zničený pod křížem. Jakoby nebylo člověka, který by mu v této nelidsky těžké situaci byl ochotný pomoci. Nejhorší zbraní Zlého je skleslost a vlažnost.

Jak hodnotí skleslost a vlažnost bl. Alfonza Maria? Říká:

„To, že mnozí kněží zanechají kněžství, pochází z toho, že málo myslí na vážnost a důležitost dne svého svěcení a proto se tak lehce zpronevěří nebo se už zpronevěřili svému slibu, nejdřív v malých věcech a potom i ve velkých, což je nejtěžší pád v jejich kněžském životě. Začnou hledat sami sebe, potom různé marnivosti a nakonec je přemůže vnitřní povýšenost a pýcha. Pozvolna jejich pýcha a egoismus přerostou, potom je ovládne světský duch a ten se jich postupně bude zmocňovat stále víc a víc. Potom se knězi začne všechno protivit a hnusit.

Příčinou tohoto stavu je skleslost, vlažnost a povrchnost v rozjímání. Vždycky to začíná u malých věcí, a když si nedá pozor u malých věcí, potom stále víc upadá do větších. Vášeň se stále víc nadouvá, zvlášť vášeň smyslnosti, která následně oslabuje ducha.

Každého kněze bych chtěla před tím varovat, aby bral vážně pokušení tohoto druhu a modlil se za své představené, setrvával s Bohem, protože jen když se modlí za své představené, tehdy se modlí i za sebe. Kdybych jen mohla všem kněžím povědět, jak jen jsou tyto věci důležité, i když se zdají nenápadné, ale později nabudou velkých rozměrů. Na začátku jde vždy jen o maličkosti.“

Modleme se: Pane, ať se kněží nikdy neoddávají skleslosti a vlažnosti, vždyť ty jsi přislíbil, že nikdo z nás nebude pokoušený nad naše síly. Všechnu tíhu vin a trestů jsi přijal za nás ty, Beránku Boží! Pane, pro svůj třetí pád pod křížem pomoz kněžím najít východisko z každé krize a uvědomit si velikost daru kněžství.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 9


X. zastavení:
Pánu Ježíši svlékají šaty


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen." (srov. Iz 50,7)

Hle, Pán nebe i země je zbavený všeho, obnažený a zničený uprostřed výsměchu, zla a nenávisti. Na Kalvárii vede jen jedna cesta: kráčet nezištně a být zbavený všeho, co ještě poutá k tomuto světu.

I při rozjímání je potřebné osvobodit se od všeho a postavit se do Boží přítomnosti. Je to jedna z důležitých rad bl. Alfonzy Marie, ve které pokračuje výzvou:

„Nebojme se v těch chvílích častěji volat o pomoc našeho Spasitele prostřednictvím vnitřních vzdechů a zastavením se, abychom mohli správně meditovat. Toto je důležité poučení. Není možní se spoléhat na učenost a šířku poznání, ale je potřebné se snažit prosit o milost, pomoc a světlo od Boha. Před očima nemáme mít nic jiného, jen oslavení Boha, jeho čest, chválu jeho jména, spásu bližního a o nic jiného nemáme prosit, jen o milost přesně plnit Boží vůli. Je potřebné stále poznávat sebe samého a vždy myslet na to, že nic nezmůžeme bez Boží milosti. Nikdy se nemůžeme spoléhat na svoji schopnost, učenost a šikovnost. Jen takovým způsobem se naučíme vždy více zapomínat a odumírat sobě.

Našemu Spasiteli musíme neustále předkládat svou bídu a úpěnlivě prosit, aby nám pomohl. Máme pořád volat, aby stál při nás, ale to dokážeme jen tehdy, když budeme mít velkou důvěru a budeme to dělat jako děti. Čím obyčejněji voláme k Bohu, tím víc pozornosti nám věnuje.

Je to k zamyšlení, když si uvědomíme, že knězi, který velmi urazil Boha, je Bůh připravený vždy všechno odpustit, nehledíc na to, že mu byl nevěrný. Bůh je vždy připravený s otevřenou náručí znovu ho přijmout. Na to nemůžeme najít žádná slova, je to potřebné jen a jen prorozjímat.

Modleme se: Pane, pro hořkost této chvíle obnažení a posměchu prosíme o dar neposkvrněné čistoty pro každé kněžské srdce a dar věrnosti kněžským slibům. Pošli jim do cesty svaté kněžské vzory, které jim pomohou vytrvat v pokušeních tohoto světa. Pane, připrav si nová mužná a statečná srdce pro svatý kněžský ideál. Ať ti kněží slouží vždy důstojně, jako svému Pánu a jediné Lásce.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 11


XI. zastavení:
Pán Ježíš ukřižován


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.“ (Iz 53,5)

Hřeby trhají nervy a bolest v rukou a nohou je nesnesitelná. Zmučené Ježíšovo tělo zdvihají do výšky a Pán v hrozných bolestech visí nad hlavami davu. Takováto je hodina kněžského svěcení. Je to hodina vyvolení na život a na smrt.

Bezpečná duchovní vůdkyně kněží bl. Alfonza Maria ujišťuje ty, kteří jsou v těžkostech slovy:

„Kněz ať hlavně pamatuje na den, kdy přijal kněžské svěcení a na slib, který dal Bohu. Je to bod, kterému možná nepřikládá v běžném životě žádnou důležitost, ale přece je rozhodující. Stálá vzpomínka na kněžské svěcení je vždy novou milostí a dodává mu vždy mnoho odvahy.

Co může kněze zvlášť posílit, je vzpomínka na den, kdy do rukou biskupa vložil svou podřízenost a poslušnost. Bylo by dobré častěji si připomínat tyto velké milosti, vnitřní radost a spokojenost. Také rozhodnutí, ke kterému kněz dospěl a předsevzetím, které tehdy učinil. A dodává:

„Když nám Ježíš otevírá své srdce, čerpáme z něho odhodlanost a sílu, učme se proto od něho:

- nezakládat si na ničem, co je na tomto světě, ani nehledat ve světe radost;
- nedbat žádné námahy a nebát se ničeho, když je potřebné oslavit jméno Ježíše a Marie;
- učit se, jak je potřebná a prospěšná vnitřní a vnější askeze, ticho a usebranost.

Jen tehdy budeme prožívat radost z odevzdání našeho života Bohu.

Modleme se: Pane, dej, ať se kněz, ale i každý člověk ve svém životním stavu, celým srdcem přimkne k Ukřižovanému a odevzdá mu celý svůj život, protože Bůh nás tak miloval, že dal svého Syna za nás, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 12


XII. zastavení:
Pán Ježíš na kříži umírá


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Vezměte a jezte! Toto je moje tělo, které se obětuje za vás... Toto je moje krev, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů… (srov. Lk 22,19-20)

Tam, kde mají kněze, mají všechno, víc jim už nikdo nemůže dát. Nikdo z lidí nemůže dát Boha v živé oběti mše svaté a ve svátostném pokrmu, jenom kněz.

foto R. Tomek


Bl. Alfonza Maria ze zkušenosti říká:

„Kdyby kněží měli vždy před očima našeho umírajícího Vykupitele, našli by v něm útěchu a byli by vždy horliví v šíření úcty jména Ježíš a jména Maria. V rozjímání o utrpení Krista kněz vidí přímo do srdce našeho Vykupitele a poznává při tom pravdy spásy. Pán mu dává na vědomí to, co bude potřebovat, totiž všechno o světské vědě, aby v dané situaci dovedl dát odpověď i nejvzdělanějším tohoto světa a v pravém čase je mohl umlčet. Tyto pravdy naší spásy pozná v samotném rozjímání a v neustálém rozhovoru s Bohem.

Klečíc na kolenou jsem se pokaždé zachvěla, když jsem myslela na Ježíšovo utrpení v Olivové zahradě, na kruté ukřižování a umírání na kříži. S touhou rozjímat o Ježíšově utrpení a z lásky k trpícímu Vykupiteli se ve mně zvětšovala láska a úcta ke knězi, protože jsem v něm viděla osobu Ježíše Krista.“

Proto bl. Alfonza Maria prosí:

„Při přípravě mše svaté, při díkůvzdání, během a při všem, co podnikáme pro Boha, musíme konat jednoduše jako děti a pevně důvěřovat Boží milosti. Jen tak unikneme pýše a přehnanému strachu. Zvláště kněz, ať se chrání malomyslnosti a váhavosti. Láska, kterou Bůh obdaruje kněze, a otcovská péče o něho je nepředstavitelně veliká.“

Modleme se: Děkujeme ti, Pane, za kněze, kteří jsou pro nás tvým nejcennějším darem. Děkujeme ti, že přináší oběť mše svaté za nás ve spojení s tebou. Dej, Pane, abychom díky kněžím mohli přijímat svátosti naší spásy a opustit svět zaopatřeni pomazáním nemocných. Pane Ježíši, chceme se stále svěřovat do požehnaných kněžských rukou. Děkujeme ti, Pane, i za všechny kněze, kteří přijali pozvání do Otcova domu na věčnou Beránkovu hostinu.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 13


XIII. zastavení:
Pána Ježíše snímají z kříže


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Tu jistý muž jménem Josef, […] zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. (Lk 23,50-53)

Tradice říká, že Ježíše vložili do náručí Boží Matky Marie. Bolest a naděje v srdci Marie. Bolest z toho, že lidé nepřijali Božího Syna a naděje, že Ježíš vždy splní, co přislíbil skrze Boží Matku.

Bl. Alfonza Maria se s kněžími podělila i o další zkušenost úcty vůči Boží Matce takto:

„Jak je jen dobré, když se někdo toho drží a jen po tom touží, aby ve všem plnil Boží vůli, protože tomu Bůh přijde zázračně na pomoc ve chvíli, kdy na to nejméně myslí. Ptáme se: Jak toho vůbec dosáhnout? Tak, že vždy budeme stát v Boží přítomnosti, setrvávat při Boží Matce, prosíc ji o přímluvu. Ten, kdo velmi touží po dokonalosti a svatosti, ten se musí neustále v prosbách pořád obracet k Boží Matce. Potom udělá velký pokrok a na její přímluvu obdrží milost. Řeč je však o těch, kteří se snaží o dokonalost a svatost. Kdybych jen mohla povědět všem, kteří v sobě cítí tuto touhu, že se mají s velkou touhou obracet k Boží Matce, protože jim přijde zvláštním způsobem na pomoc. Totiž žádná z těchto proseb nezůstane u ní nevyslyšená. A kdybychom nedostali hned to, o co prosíme, jen pokračujme v prosbách. To je velmi důležité doporučení. Málo pamatujeme na to, že všechny milosti můžeme obdržet jen na přímluvu Panny Marie. Jenže bez zvláštní milosti není možné mít lásku k Panně Marii. O tuto milost musíme prosit svaté, kteří měli v mimořádné úctě Boží Matku. Ani si neumíme představit, co obdrží ten, kdo je naplněný velkou touhou následovat Boží Matku a její ctnosti! Jedno je jisté, že ten, kdo se obrací k Panně Marii s důvěrou dítěte, neodejde od ní nevyslyšený a na její přímluvu dostane mnohé milosti od Boha. Panna Maria jinak ani nemůže konat, protože neumí nic odmítnout tomu, kdo ji prosí. Její láska je příliš veliká!“

Modleme se: Pane, dej svým kněžím, i nám všem, velkou lásku a pravou úctu k Tvojí i naší Nebeské Matce. Ať žádná milost, kterou obdržíme na přímluvu Sedmibolestné Matky a přijmeme ji prostřednictvím Kristova kněze, nezůstane marná, ale ať přinese hojné ovoce spásy pro Církev a celý svět.

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 13


XIV. zastavení:
Pána Ježíše pochovávají


Lektor: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Všichni: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do (pruhů) plátna, jak mají židé ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u židů byl den příprav a hrobka byla blízko. (Jn 19, 40-42)

Hrob ve skále zavalený kamenem není poslední zastavení. Kdo s Kristem umírá, ví, že s Kristem jednou vstane k novému životu.

Bl. Alfonza Maria říká:

„Často obětuji svoje utrpení za to, aby kněží znovu objevili svoji kněžskou důstojnost, vznešenost svého stavu a vedli život hodný povolání do Boží služby.“

Pán naší blahoslavené jednou ve vizi pověděl:

Jako sv. Terezie z Avily i ty budeš mnoho trpět. Tak jako skrze ni, i skrze tebe zachráním mnoho kněží."

Skutečnost, že bl. Alfonza Maria ještě jako mladá Alžběta přijímá kněze, které musí upozornit na jejich chyby, představuje pro ni nesnesitelné utrpení, ale nese ho statečně a trpělivě, pro dobro Církve. Na druhé straně je třeba poznamenat, že když Alžběta obětuje svoje utrpení za kněze, cítí nesmírnou útěchu ve svém srdci a prožívá nepopsatelný duševní pokoj. Na jiném místě uvádí, že její srdce je naplněné nevýslovnou láskou a důvěrou k Ježíši a od dané chvíle spočívá úplně pokojně v Bohu s pocitem vnitřní radosti.“

Víckrát ji požádali, ať se modlí za kněze diecéze a za všechny služebníky oltáře, aby nastalo znovuzrození života v kněžských řadách. Proto velmi ráda pomáhala kněžím i následující modlitbou, aby našli úrodnou půdu pro hlásání evangelia a svoji pastoraci:

Drahý Ježíši, prosím tě, smiluj se nad touto farností! Ať všichni farníci poznají milosti, které jim dáváš. Smiluj se především nad rodiči: osviť je, aby se lépe starali o duše svých dětí. Smiluj se nad mládeží, dej mladým více lásky k ctnostem a zbožnosti, zapal je svou láskou!

Modleme se: Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi se dal uvěznit v našich svatostáncích, mlčenlivý a tichý, a přece hovořící k našemu srdci. Dokud máme kněze, máme svatostánek. Pane Ježíši, zachovej nám kněze, pomoz nám spolupracovat s nimi a připravovat jim půdu na požehnané působení. Prosíme tě, dej našemu národu nové a svaté kněze!

L: Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.
V: I nad dušemi v očistci.


CC0, pixabay.com 14


Závěrečná modlitba


Pane, stojíme na konci této křížové cesty, která nekončí hrobem, ale tvým slavným zmrtvýchvstáním. Jdeme ti s radostí vstříc a modlíme se za kněze, za kněžské povolání a prosíme tě, abys vložil do srdcí kněží ochotu horlivě hlásat evangelium v příznivém i nepříznivém čase.

Děkujeme ti za požehnaný čas a rozjímání bl. Alfonzy Marie a také za kněze, které jsme do této modlitby vložili.

Ať služba kněží odhaluje přítomnost Boha v dnešním světě a ať jsou kněží skutečnou radostí Církve. Ať je jejich život povzbuzením pro mladé muže, kteří jsou i dnes voláni na cestu kněžského povolání a ať se – podle slov bl. Alfonzy Marie – stanou Božími oblíbenci, favority našeho Vykupitele.

Pane Ježíši, dej nám kněze!
Pane Ježíši, dej nám svaté kněze!
Maria, Matko kněží, oroduj za nás!

Blahoslavená Alfonzo Maria, svou mocnou přímluvou oroduj za naše kněze a buď jim starostlivou duchovní matkou v jejich kněžské službě Bohu a Církvi! Amen.

Na úmysl svatého Otce: Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci...

Zdroj:
https://zasvatenyzivot.sk/krizova-cesta-s-bl-alfonzou-mariou-za-knazov/?fbclid=IwAR3vylLdNuhOd1IeOTkXk_Jui4whmRC6E1jbODSKa5zw7i7YW8uVzCjJ2ds

Křížová cesta, CC0, pixabay.com


Konstanzer Münster - foto: Gewölbe Thomaschor ReiKi, CC BY 3.0, commonsSdílet

Související články:
Duchovní kytička k Srdci Páně - měsíční pobožnost (13.06.2024)
Adorace za nová kněžská povolání (13.06.2024)
Prosba k Panně Marii o ochranu (12.06.2024)
Střelná modlitba, prosba k eucharistickému Ježíšovu srdci (11.06.2024)
P. Monfort Okaa - Modlitba dvou Srdcí lásky (video) (07.06.2024)
Kardinál Leo Burke: Devítiměsíční novéna k Panně Marii Guadalupské (07.06.2024)
Modlitba před Eurovolbami (06.06.2024)
Prožívání roku modlitby v přípravě na Jubileum 2025 (05.06.2024)
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI - Zasvěťme se Panně Marii (01.06.2024)
Modlitba k Panně Marii (z knihy Vznešenosti Panny Marie od sv. Alfonsa Maria de Liguori) 2 (31.05.2024)
15 modliteb po svatém přijímání (30.05.2024)
Svatodušní novény (Vojtěch Kodet + Jan Pavel II. + Večeřadlo) & Modlitby, litanie a další k Duchu Svatému (20.05.2024)
Prosba k Duchu Svatému (19.05.2024)
Nech Tvoj DUCH preteká... (pěkná píseň k Duchu Svatému) (19.05.2024)
Modlitba o dary, plody a charizmata Ducha Svatého (19.05.2024)
Litanie k Duchu Svatému (II.) a další modlitby (18.05.2024)
Eucharistická úcta - Modlitba před Nejsvětější Svátostí (16.05.2024)
Korunka deseti ctností Přeblahoslavené Panny Marie (15.05.2024)
Biskup Strickland napsal modlitbu za státní zaměstnance, která se bude recitovat 13. den v měsíci (14.05.2024)
NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU FORMOU VEČEŘADLA (+ videa - večeřadlo, přednáška, akatist) (13.05.2024)
Novéna k Fatimské Panně Marii (začíná 4. 5.) (11.05.2024)
Adorace za nová kněžská povolání (10.05.2024)
Zásvětné modlitby k Panně Marii a odpověď po smyslu a důvodech zasvěcení (08.05.2024)
Litanie k Panně Marii za osvobození (07.05.2024)
Kytice modliteb májové Panně Marii (1.- 15. květen) (04.05.2024)
MODLITBA ZASVĚCENÍ, KTEROU SE MŮŽEME MODLIT I BEZ VĚDOMÍ TĚCH, KTERÉ TOUŽÍME ZASVĚTIT (02.05.2024)
Modlitba Svatý Michaeli v notách (28.04.2024)
Modlitba otce v den křtu jeho syna (26.04.2024)
Kardinál Burke - 3. zamyšlení k novéně k Panně Marii Guadalupské: Ať vytrváme! (12. 4. 2024) (24.04.2024)
Kardinál Burke - 4. zamyšlení k novéně k Panně Marii Guadalupské: Jsme povoláni stát se nositeli Boha (23. 4. 2024) (24.04.2024)
„MODLITBA DŮVĚRY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ" Sv. Faustiny (24.04.2024)
Adorační den - Jeníkov (15.04.2024)
Píseň ke sv. Jiří - nápěv podle písně z Kancionálu č. 709 (14.04.2024)
Adorace za nová kněžská povolání (13.04.2024)
Korunka a novéna k Božímu milosrdenství (+ další odkazy) (10.04.2024)
Modlitba k Panně Marii (z knihy Vznešenosti Panny Marie od sv. Alfonsa Maria de Liguori) 3 (08.04.2024)
Velká sbírka - křížové cesty pro děti; pro mládež; rodičů a dětí a jiné (30.03.2024)
Modlitba SOS (30.03.2024)
Mimořádná moc zvláštní modlitby za vysvobození duší z očistce (29.03.2024)
Tři citáty z Písma o kříži + MODLITBA K UKŘIŽOVANÉMU (29.03.2024)
Modlitba na - VELKÝ PÁTEK. (29.03.2024)
HODINKY - Umučení našeho Pána Ježíše Krista (28.03.2024)
Křížová cesta za nenarozené (25.03.2024)
Sr. Leonia Nastał: Ježíš mi odhalil detaily svého umučení (- lze rozjímat jako křížová cesta) (23.03.2024)
Modlitba za mír - novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému (od 23. 3.) (23.03.2024)
Sedmibolestný růženec - text (22.03.2024)
Modlitby vhodné (nejen) na postní dobu - na celých 40 dní: (20.03.2024)
Kardinál Burke oznamuje novénu k P. Marii Guadalupské za "krize naší doby" (20.03.2024)
Novéna ke cti nebeského Otce v knižní podobě z nakladatelství Zachej.sk (12.03.2024)
Adorace za nová kněžská povolání (06.03.2024)
Křížová cesta za duše v očistci (04.03.2024)
Vznešená Královno nebes - Modleme se znovu a znovu tuto modlitbu Pia XII. (27.02.2024)
Postní litanie k Panně Marii (27.02.2024)
Křížové cesty - velké sbírky na www.mojakomunita.sk a www.pastorace.cz (13.02.2024)
Novéna ke Svaté Tváři Ježíše - začíná 10 dní před Popeleční středou (13.02.2024)
Novéna k Panně Marii Lurdské (11.02.2024)
Adorace za nová kněžská povolání (08.02.2024)
Modlitby připojení k Zasvěcení všech zemí ve svatyni svatého archanděla Michaela na Monte Sant ' Angelo / Gargano (06.02.2024)
„MODLITBA SVĚŘENÍ SE PANNĚ MARII“ (03.02.2024)
Modlitba ponoření do Kristovy krve (ranní modlitba) (01.02.2024)
Novéna odevzdanosti (01.02.2024)
Adorace za nová kněžská povolání (12.01.2024)
Týden modliteb za jednotu křesťanů (11.01.2024)
Modlitba musí být založena na pokoře (11.01.2024)
Adorace za nová kněžská povolání (04.01.2024)
Modlitba k Panně Marii (z knihy Vznešenosti Panny Marie od sv. Alfonsa Maria de Liguori) 5 (29.12.2023)
Modlitba k Panně Marii (z knihy Vznešenosti Panny Marie od sv. Alfonsa Maria de Liguori) 4 (25.12.2023)
Modlitba k Dítěti Ježíši (Pražské Jezulátko) + Modlitba k malému Ježíšovi (modlí se každého 25. v měsíci) (25.12.2023)
Modlitba k Panně Marii (z knihy Vznešenosti Panny Marie od sv. Alfonsa Maria de Liguori) 1 (21.12.2023)
Modlitba za děti (16.12.2023)
Novéna k dítěti Ježíši (k Pražskému Jezulátku) (14.12.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (09.12.2023)
Maria Neposkvrněná - modlitba Maxmiliána M. Kolbe (+1941) (08.12.2023)
Novéna (+ litanie) k Neposkvrněnému početí Panny Marie (07.12.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 9. den (07.12.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 8. den (06.12.2023)
Modlitba: Neposkvrněná Panno Maria, (05.12.2023)
Modlitba: NAŠE NEJDRAŽŠÍ MATKO, PŘEBLAHOSLAVENÁ PANNO MARIA (05.12.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 7. den (05.12.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 6. den (04.12.2023)
Modlitba odevzdání se P. Marii (03.12.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 5. den (03.12.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 4. den (01.12.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 3. den (01.12.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 2. den (30.11.2023)
Novéna před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie: 1. den (29.11.2023)
Modlitba k Panně Marii ze Zázračné medaile (+ další odkazy) (27.11.2023)
NOVÉNA K UCTĚNÍ PANNY MARIE ZÁZRAČNÉ MEDAILE (27.11.2023)
Modlitba ke Kristu Králi (25.11.2023)
Ďábel nenávidí kněze a udělá vše, co je v jeho silách, aby je pokoušel a svedl z cesty (24.11.2023)
Střelná modlitba - jak moc je potřebná? (19.11.2023)
Litanie za duše v očistci + Litanie za zemřelé (18.11.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (11.11.2023)
Nezapomínejme s modlitbou na maličké zemřelé - Modlitba k Panně Marii zesnulých maličkých (11.11.2023)
Modlitby za předky, kteří žili v kněžském a řeholním stavu (07.11.2023)
Modlotba za duše předků, kteří žili v nemanželském partnerském vztahu nebo se prohřešili proti svátosti manželství rozvodem (07.11.2023)
Modlitba za duše sebevrahů (07.11.2023)
Modlitba za předka, který spáchal neodčiněnou majetkovou nebo citovou křivdu (06.11.2023)
Modlitba za potracené děti v rodině (04.11.2023)
Modlitba (do)poručení mrtvých příbuzných Bohu (04.11.2023)
Modlitba na svátek Všech svatých. (01.11.2023)
Novéna za ubohé duše v očistci (01.11.2023)
Uctění sedmi bolestí Panny Marie za duše v očistci + Sedmibolestný růženec (30.10.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (11.10.2023)
Růženec Božího Milosrdenství Meditace sv. Faustiny o Ježíšově umučení (05.10.2023)
Litanie ke svaté Faustyně Kowalské (05.10.2023)
REPARACE: Závazek modlit se a postit se za triumf katolické víry na synodě o synodalitě (30.09.2023)
Papež Jan Pavel II chtěl, abychom se vrátili k modlitbě ke sv. Michaelovi archandělovi (28.09.2023)
Tajemný původ modlitby k sv. Michaelovi (28.09.2023)
Při útocích ďábla - Korunka k sv. Michaelovi (28.09.2023)
Litanie ke sv. Michaelovi Archandělovi (28.09.2023)
Archandělé Michael, Gabriel a Rafael (28.09.2023)
Modlitba na přímluvu sv. Václava za ty, kdo vládnou (27.09.2023)
Modlitba ke Královně předrahé krve (26.09.2023)
Novéna ke sv. Otci Piovi (7. - 9. den) (23.09.2023)
Novéna ke sv. otci Piovi (4. - 6. den) (20.09.2023)
Foto: Mimořádná mše svatá u Feliciiny studánky (19.09.2023)
Modlitba před křížem v dobách nouze od Mélanie Calvatovej z La Salette (19.09.2023)
Novéna ke sv. Otci Piovi (1. - 3. den) (18.09.2023)
Litanie k Sedmibolestné Panně Marii (15.09.2023)
Odprošení Sedmibolestné Matky (15.09.2023)
LITANIE KE SVATÉMU JMÉNU MARIE (Myriam van Nazareth) (13.09.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (08.09.2023)
Pompejská novéna za záchranu naší země a jejích obyvatel, fyzickou a za obrácení a spásu duší. (06.09.2023)
Modlitba a litanie k Duchu Svatému I. (04.09.2023)
Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce 2.9.: (VIII. PŘIKÁZÁNÍ) (30.08.2023)
MODLITBA ZA VNITŘNÍ SVOBODU OD STRACHU (28.08.2023)
Modlitba klanění Pražskému Jezulátku (24.08.2023)
Athanasius Schneider: Modlitba za dar víry (17.08.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (12.08.2023)
Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce 5. 8. 2022: (7. a 10. PŘIKÁZÁNÍ) (04.08.2023)
Překonejte pokušení s pomocí Panny Marie mocnou modlitbou od sv. Alfonse z Liguori (01.08.2023)
Novéna ke Kristově krvi + ranní modlitba ponoření do Kristovy krve (31.07.2023)
Modlitba za kněze: Pane, Ježíši, věčný Veleknězi (25.07.2023)
Mocný exorcismus svatého Archanděla Michaela (pro soukromé modlitby) (21.07.2023)
MODLITBA ZASVĚCENÍ blízkého člověka, kterou se můžeme modlit i bez jeho vědomí (19.07.2023)
MODLITBA VYNÁHRADY A OBĚTOVÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A NEPOŠKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE (12.07.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (08.07.2023)
Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce 1. 7. 2022: (6. a 9. PŘIKÁZÁNÍ) (06.07.2023)
* Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie* Litanie k přečistému Srdci Panny Marie (17.06.2023)
Zasvěcující modlitba ke Spasiteli a Panně Marii (15.06.2023)
RODINNÁ MODLITBA K PANNĚ MARII (13.06.2023)
Modlitba za dítě trpící rakovinou (10.06.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (09.06.2023)
Modlitba k Matce Eucharistie (08.06.2023)
MODLITBA K MARII NEVĚSTĚ SVATÉHO DUCHA (04.06.2023)
Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce 3. 6. 2022: (5. PŘIKÁZÁNÍ) (01.06.2023)
Květen s Přesvatou Bohorodičkou Marií (Májová pobožnost 2. část: (17. - 31. den) (31.05.2023)
Modlitba za sedm darů Ducha Svatého (27.05.2023)
Modlitba obětování utrpení (26.05.2023)
„MODLITBA K PŘEBLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII“ ( Při útocích ďábla) (20.05.2023)
MODLITBA DŮVĚRY K DUCHU SVATÉMU (20.05.2023)
O modlitbě breviáře (15.05.2023)
PROSBY K PANNĚ MARII FATIMSKÉ (13.05.2023)
Květen s Přesvatou Bohorodičkou Marií (Májová pobožnost 1. část: 1. - 16. den) (13.05.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (12.05.2023)
TEBE, MATKO BOŽÍ, CHVÁLÍME… (08.05.2023)
Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce 6. 5. 2022: (4. PŘIKÁZÁNÍ) (04.05.2023)
TŘÍDENÍ PROTI DEMONSTRACI SATANISTŮ (28.04.2023)
Modlitba za nepřítele, žehnání nepříteli (23.04.2023)
RANNÍ MODLITBA K PŘESVATÉ BOHORODIČCE (23.04.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (15.04.2023)
Duše Kristova, posvěť mě (12.04.2023)
Velikonoční přání - modlitba (10.04.2023)
Prosba o důvěru k Pánu Bohu (10.04.2023)
Tam nabudeme dalekého rozhledu (29.03.2023)
Duchovní adopce nenarozeného dítěte (27.03.2023)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.03.2023)
Jak se modlit za svoje děti - doporučení otce Matúša Marcina (23.03.2023)
Novéna ke Zvěstování Panny Marie (18.03.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (10.03.2023)
Křížová cesta za uzdravení rodin (10.03.2023)
(Denní) prosba k Panně Marii o ochranu (08.03.2023)
Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce 4. 3. 2022: (2. PŘIKÁZÁNÍ) (02.03.2023)
Mladí připravili projekt „Adoptuj si kněze“ (23.02.2023)
Krátká pobožnost křížové cesty NA ZÁCHRANU UMÍRAJÍCÍCH HŘÍŠNÍKŮ na přímluvu P. Marie Neposkvrněné (21.02.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (07.02.2023)
Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce: Téma: 1. přikázání Desatera (+ záznam - video) (03.02.2023)
Novéna k Panně Marii Lurdské (29.01.2023)
Výzva k modlitbě (25.01.2023)
JEŽÍŠOVU KREV POLOŽTE MEZI SEBE A KAŽDÉ ZLO (23.01.2023)
Modlíme se za malou Anežku (17.01.2023)
Adorace za nová kněžská povolání (08.01.2023)
První pátky v měsíci (06.01.2023)
„MODLITBA K PANNĚ MARII“ (02.01.2023)
MODLITBA NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU (02.01.2023)
Modlitba - 28. PROSINEC: SVÁTEK SVATÝCH BETLEHEMSKÝCH NEVINÁTEK (28.12.2022)
Modlitba díků za rok 2022 (27.12.2022)
Historie a zázračné milosti Pražského Jezulátka (18.12.2022)
Modlitba na ochranu kněží před ďábelskými nástrahami. (13.12.2022)
Třídenní pobožnost k Loretánské Panně Marii (06.12.2022)
Modlitba k Božskému Srdci na první pátek v měsíci ❤ Modlitba k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu (02.12.2022)
Slavnostní odprošení a zasvěcení Slovenska Božskému Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (2.12.2022) (02.12.2022)
Adorace za nová kněžská povolání (29.11.2022)
Uctění sedmi radostí Panny Marie za duše v očistci (22.11.2022)
Modlitební skupina zve na novénu ke cti Krista Krále (14.11.2022)
MODLITBA ZA UZDRAVENÍ RODINY (13.11.2022)
MODLITBA za naše děti (13.11.2022)
Šance pro skladatele (04.11.2022)
Bolestný růženec za duše v očistci (02.11.2022)
31. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 9. den - NEJVĚTŠÍ BOLEST - ODDĚLENÍ OD BOHA (31.10.2022)
30. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 8. den - NEPŘIPRAVOVALY SE ZA ŽIVOTA (30.10.2022)
29. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 7. den - KDYŽ UVAŽUJÍ NAD BOŽÍ LASKAVOSTÍ K NIM (29.10.2022)
28. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 6. den - NEÚCTA K EUCHARISTII (28.10.2022)
27. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 5. den - NEVÍ JAK DLOUHO JEŠTĚ (27.10.2022)
26. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 4. den - BOLEST NAD URÁŽKOU BOHA (26.10.2022)
25. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 3. den - ODPORNÝ ZJEV HŘÍCHŮ (25.10.2022)
24. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 2. den - ZTRACENÝ ČAS (24.10.2022)
Farizeus a celník - kým jsem já? Modlitba o milost pokory, poznání a obrácení (23.10.2022)
23. říjen - Novéna za ubohé duše v očistci - 1. den: HŘÍCHY (23.10.2022)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2022: buďte věrni Božímu Slovu a evangeliu (19.10.2022)
Svědectví k modlitbě Pompejské novény II. (05.10.2022)
Příprava na svátek archanděla Michaela speciální novénou (21.09.2022)
Deviatnik (novéna) ke svatému archandělovi Michaelovi (21.09.2022)
Modlitba k Matce milosrdenství (10.09.2022)
Adorace za mír - připojte se také - aktualizováno (08.09.2022)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - TŘETÍ DEN (07.09.2022)
Novéna na svátek Narození Panny Marie (06.09.2022)
Vzdávání díků za prolití Kristovy krve (24.08.2022)
Litanie k Panně Marii Královně (22.08.2022)
MODLITBY ke třem svatým ZA DĚTI, KTERÉ ODPADLY OD VÍRY (06.08.2022)
Zasvěcení Slovenska Božskému Srdci (přednesené o. biskupem Karolem Kmeťkem dne 6. července 1947) (04.08.2022)
Modlitba za šťastnou hodinu smrti (18.07.2022)
MODLITBA K PANNĚ MARII KARMELSKÉ (17.07.2022)
13. 7. 2022 - 24hodinový růženec za Slovensko - Modlitbou Růžence přikrýváme Slovensko (13.07.2022)
Zásvětná modlitba - Přečistá Panno Maria Fatimská, děkujeme za Tvou lásku ... + Zasvěcení naší vlasti Pražskému Jezulátku (24.06.2022)
Deviatnik (novéna) k Božskému Srdci Ježišovu - 7., 8., 9. den (23.06.2022)
Deviatnik (novéna) k Božskému Srdci Ježišovu - 4., 5., 6. den (18.06.2022)
Deviatnik (novéna) k Božskému Srdci Ježišovu - 1., 2., 3. den (12.06.2022)
Modlitba v těžké situaci v této těžké době (03.06.2022)
Modlitba sv. Pátra Pia z Pietrelciny, kterou mu údajně svěřila sama Panna Maria (31.05.2022)
Modlitba na Slavnost Nanebevstoupení Páně (26.05.2022)
Májová pobožnost u Kumpfovy poklony 2022 (25.05.2022)
Modlitba růžence - 71. výročí smrti otce Emila Josefa Kapauna (22.05.2022)
Májová pobožnost u kapličky nad Žerůtkami (15.05.2022)
Mezinárodní online modlitba růžence za a s Ukrajinou (13.05.2022)
Modlitba za duše kněží v nouzi (09.05.2022)
Zapalujte svíčky a při tom se modlete - třeba za mír (30.04.2022)
Korunka k Pražskému Jezulátku (27.04.2022)
ZAPOJME (SE)! - TUTO NOC TAKÉ ČESKOU REPUBLIKU - ŽIVĚ - VEČER SE SV. ŠARBELEM A NOC MODLITEB O POŽEHNÁNÍ SLOVENSKA A POLSKA- NIEPOKALANOW/ĽUTINA (22.04.2022)
MODLITBA PROFESORA TOMISLAVA IVANČIČE ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ OD MOMENTU POČETÍ (09.04.2022)
Námět odprošující pobožnosti na první pátek měsíce 2. 4. 2022: (3. PŘIKÁZÁNÍ) (31.03.2022)
Celostátní setkání mládeže 2022 - modlitba (31.03.2022)
„ZASVĚCENÍ RODIN BOŽSKÉMU SRDCI JEŽÍŠOVU“ (30.03.2022)
Deviatnik (novéna) k Fatimské Panně Marii (17.3. – 25.3.2022) - 2. - 9. den (25.03.2022)
Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii (25.03.2022)
Deviatnik (novéna) k Fatimské Panně Marii (17.3. – 25.3.2022) - 1. den (17.03.2022)
Modlitba zasvěcení Neposkvrněnému Srdci (17.03.2022)
MODLITBA PROTI CHOROBÁM ZPŮSOBENÝCH ČINNOSTÍ ZLÉHO (18.02.2022)
Modlitba k Panně Marii v nouzi a v pokušení či nebezpečí (17.02.2022)
'Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral' - nedovol, aby na tebe útočil! + MODLITBA ZASVĚCENÍ (02.02.2022)
Deviatnik - Novéna k Panně Marii, Matce dobrého díla (25.1.-2.2) (29.01.2022)
Ve středu 26.1. papež prohlásil den modlitby za pokoj, záznam modliteb (26.01.2022)
Modlitba svaté Terezie z Lisieux za kněze (22.01.2022)
Prosba o tři Božské ctnosti (21.01.2022)
Modlitba za brněnskou diecézi (20.01.2022)
Plamen lásky (15.01.2022)
„MODLITBA K PANNĚ MARII“ - Panno Maria, já Tě potřebuji. (15.01.2022)
Nemám odvahu ptát se, jestli Tě, Pane, miluji ... (05.01.2022)
Proč modlitba ke svatému archandělu Michaelovi? (01.01.2022)
Modlitební řetěz za zlomení moci zla nad Českou republikou (30.12.2021)
Dvakrát modlitba k Panně Marii (26.12.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 9. den (video) (07.12.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 8. den (video) (07.12.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 7. den (video) (05.12.2021)
Novéna k Panně Marii Guadalupské (04.12.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 6. den (video) (04.12.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 5. den (video) (03.12.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 4. den (video) (02.12.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 3. den (video) (01.12.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 2. den (video) (30.11.2021)
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie s komunitou Svetlo Máriino - 1. den (video) (29.11.2021)
Jedna krátká modlitba, která může úplně proměnit den plný stresu - NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2021)
Ježíši můj, milosrdenství - modlitba za duše v očistci (05.11.2021)
Modlitby svaté Gertrudy za duše v očistci (02.11.2021)
Modlitba za duše v očistci, za které jsme povinni nejvíce se modlit (01.11.2021)
* Modlitba, která je velkou pomocí pro duše v očistci* Modlitba za nejvíce zapomenuté duše v očistci (01.11.2021)
Sedminásobná modlitba za ubohé duše v očistci (31.10.2021)
Novéna za duše v očistci od sv. Alfonse z Liguori (24.10.2021)
Společenství Svetlo Máriino zve: 33-denní příprava k zasvěcení se sv. Josefovi (24.10.2021)
MODLITBA NA ZNIČENÍ PROKLETÍ (P. Matúš Marcin) (11.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 1. den (28.09.2021)
Korunka ke svatému archandělovi Michaelovi (25.09.2021)
Modlitba sv. O. Pia po příjímání. Zůstaň se mnou, Pane ... (23.09.2021)
Modlitba ... ZA ZVLÁŠTNÍ MILOST V NESNÁZÍCH (18.09.2021)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - DEVÁTÝ DEN (13.09.2021)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - OSMÝ DEN (12.09.2021)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - SEDMÝ DEN (11.09.2021)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - ŠESTÝ DEN (10.09.2021)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - PÁTÝ DEN (09.09.2021)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - ČTVRTÝ DEN (08.09.2021)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - DRUHÝ DEN (06.09.2021)
Novéna (deviatnik) k Sedmibolestné Panně Marii - PRVNÍ DEN (05.09.2021)
Litanie ke sv. Monice za děti (+ Modlitba matky & článek Jak svatá Monika bojovala o svého syna) (03.09.2021)
Svědectví k modlitbě Pompejské novény (31.08.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie 15.8.2021 + Závěrečné slovo a požehnání otce Mikuláše Tressa CSsR (16.08.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie: 33-denní příprava - 5. týden - texty (+ postupně přidávaná videa - 29. - 33. den) (10.08.2021)
Odprošující modlitba na první neděli v měsíci (08.08.2021)
Novéna ke svatému archandělu Michaelovi za očištění Církve - před svátkem Zesnutí Bohorodičky (Nanebevzetí PM) 6. - 15. srpna 2021 (07.08.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie: 33-denní příprava - 4. týden - texty (+ postupně přidávaná videa - 22.- 28. den) (03.08.2021)
Modlitba z Porciunkuly (01.08.2021)
MODLITBA ZA OSVOBOZENÍ k Panně Marii, Pomocnici křesťanů (01.08.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie: 33-denní příprava - 3. týden - texty (+ postupně přidávaná videa - 15. - 21. den) (27.07.2021)
Modlitba k Ježíšově Krvi (22.07.2021)
Novéna novén, obětovaná za obnovu a obrácení našeho národa, a také za volby (20.07.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie: 33-denní příprava - 2. týden - texty + videa 8. - 14. den (19.07.2021)
Každodenní modlitba k blahoslavené Panně Marii Karmelské (16.07.2021)
Komunita Svetlo Máriino zve: Připojte se - Úvod a přihlášení na 33-denní přípravu k zasvěcení (12.07.2021)
MODLITBA k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (05.07.2021)
O. Matúš Marcin - Jak odprosit a odčinit za hříchy svého rodu ???? + Křížová cesta a Bolestný růženec za uzdravení rodu (05.07.2021)
Zasvěcení se Předrahé krvi Ježíšově (dvě modlitby) (02.07.2021)
"MODLITBA K Panně Marii o PŘETVOŘENÍ SRDCE " (29.06.2021)
Červen - měsíc Božské Srdce Ježíšova - Modlitba za kněze (28.06.2021)
Modleme se za Mezinárodní eucharistický kongres (21.06.2021)
Duchovní kytička k Srdci Páně - měsíční pobožnost (06.06.2021)
Báseň, která jistě nejednoho osloví (04.05.2021)
Zdrávas Maria, hvězdo moří... za český národ (03.05.2021)
Papež František vyzývá ke květnovému modlitebnímu maratonu za ukončení pandemie (01.05.2021)
Prosba k Panně Marii o ochranu (24.04.2021)
Pozvánka k modlitbě před kněžským svěcením za budoucí jáhny a kněze (20.03.2021)
od olomouckých biskupů: KŘÍŽOVÁ CESTA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVURU (17.03.2021)
Nová aktivita P. Dominika Chmielewského pro rodiny na postní období - POKÁNÍ RODIN -Ninive (přidán český návod + kalendář v pdf) (13.03.2021)
Pozvání na: Půst s Konferencí biskupů Slovenska / Půst na TV LUX (17.02.2021)
Postní výzva 2021: Půst s plačící Pannou Marií (15.02.2021)
Novéna za nemocné a trpící - Modlitba s Pannou Marií: 7., 8. a 9. den (09.02.2021)
Novéna za nemocné a trpící - Modlitba s Pannou Marií: 4.; 5. a 6. den (05.02.2021)
ZÁVĚREČNÁ POBOŽNOST S O. DOMINIKEM CHMIELEWSKIM - 2. únor 2021 .... Žalmy 51 a 121 (+ odkaz na jejich výklad) (05.02.2021)
Novéna za nemocné a trpící - Modlitba s Pannou Marií: úvod + 1. - 3. den (04.02.2021)
Novéna k sv. Dymphně, patronce lidí trpících duševním trápením (26.01.2021)
Pozvání k modlitbě Církve (26.01.2021)
Modlitba za sjednocení křesťanů ... z fb syrské mytičky Myrny Nazzour (25.01.2021)
"MODLITBA ZA OCHRANU PŘED KORONAVIREM" (21.01.2021)
Týden modliteb za jednotu křesťanů (13.01.2021)
Zasvěcení nového roku srdcím Marie a Ježíše (01.01.2021)
P. Dominik Chmielewski - Nazaret mým domovem - Pozvání k duchovní obnově rodin a jejich zasvěcení (25.12.2020)
Krátká modlitbička k Panně Marii (24.12.2020)
Prosba o modlitbu (23.12.2020)
Chvály a prosby před Nejsvětější Svátostí (10.12.2020)
Návštěvy Nejsvětější Svátosti (09.12.2020)
Kristus je vždy připraven prokazovat dobro (08.12.2020)
Modlitba před Nejsvětější Svátostí (07.12.2020)
O milém přebývání Ježíšově na oltářích v Nejsvětější Svátosti (06.12.2020)
KORUNKA k uctění slz Panny Marie (04.12.2020)
Modlitba odprošení za hříchy proti životu (19.11.2020)
Modlitba k Pražskému Jezulátku a Panně Marii na Sloupu (14.11.2020)
Modlitba na ochranu kněží (26.10.2020)
Možnost získat plnomocné odpustky - co, kdy a jak pro to udělat? (18.10.2020)
Modlitba k archandělovi Rafaelovi (04.10.2020)
Obnova modlitby ke sv. Michaelovi archandělovi (27.09.2020)
Modlitba k Sedmibolestné (15.09.2020)
Existuje satanistická společnost, jejíž členové se zavazují vyslovit denně 50 rouhání Neposkvrněného Srdce Panny Marie. (10.09.2020)
Tři modlitby k Panně Marii (01.09.2020)
P. Dominik Chmielewski SDB: Adoptuj si nepřítele Církve - velká modlitební akce za nepřátele Církve od 15.8. do 24.12.2020 (27.08.2020)
Mariazellská slavnost v Třebíči (12.08.2020)
Modlitba ke sv. Anně (26.07.2020)
Obětování Ježíšovy krve za zemřelé. (24.07.2020)
Modlitba úcty k Panně Marii + Pojď ke mně, mé dítě (06.07.2020)
Modlitba M. J. Husa k Panně Marii, (06.07.2020)
Společenství Dvou Srdcí Lásky: Pozdravy všem našim členům (26.06.2020)
Litanie v době dešťů a povodní (21.06.2020)
Osobní zasvěcení se Božskému Srdci Ježíšovu (19.06.2020)
Modlitba osvobození od prokletí (z minulosti): (18.06.2020)
Litanie za kněze 2 (05.06.2020)
Litanie za kněze 1 (05.06.2020)
Panno Maria, svěřujeme ti náš národ (02.06.2020)
NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU + MODLITBA (31.05.2020)
Novéna k Duchu Svatému - Jan Pavel II. (+ vzývání Ducha Svatého) (31.05.2020)
P. Elias Vella: Modlitba za uzdravení vnitřních ran na duši. (26.05.2020)
* Modlitby k Matce ustavičné pomoci * Maria stále pomáhá. Zázračná síla těchto modliteb (25.05.2020)
Modlitba ke sv. Jiří (16.05.2020)
Už zítra 13. května 2020 * VELKÁ NOVÉNA POMPEJSKÁ * (12.05.2020)
Zásvětná modlitba Srdci Ježíšovu, kterou Panna Maria sdělila v Medžugorji (04.05.2020)
Modlitba k blahoslavené Panně Marii (01.05.2020)
Litanie v čase sucha (27.04.2020)
Prosby za déšť (26.04.2020)
VIA LUCIS - Cesta světla - od prázdného hrobu k Letnicím. (12.04.2020)
Křížová cesta Srdcí Lásky (08.04.2020)
Modlitba ke svatým pasáčkům z Fatimy proti pandemii koronaviru (31.03.2020)
Modlitební zápas - pátek 27.3. 2020 - vytvořme duchovní most (27.03.2020)
Modlitební zápas - jak postupovat /nejen DNES 27. 3./ při tvorbě modlitebního mostu (27.03.2020)
Modlitba ODPROŠENÍ Nejsvětější Trojici za naše hříchy - součástí je zasvěcení Dvěma srdcím – Ježíše a Marie (26.03.2020)
Zachraňujme duše těch, kteří umírají sami a bez svátostí, jsou jich stovky (23.03.2020)
Mimořádná novéna k Panně Marii Pomocnici (17.03.2020)
Hymnus za zastavení moru a jiné modlitby (nejen) pro tuto dobu (17.03.2020)
Modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera pro tuto mimořádnou situaci (15.03.2020)
9 - denní novéna k Panně Marii Fatimské za zastavení Koronaviru, (13.03.2020)
Jak si poradit s koronavirem? Modlete se ke dvěma svatým, kteří zázrakem zastavili mor (11.03.2020)
Modlitba za ochranu ke Klokočovské Bohorodičce v čase virové epidemie: (10.03.2020)
11. března A DALŠÍ DNY ve 20 hod. - sjednocení křesťanů k modlitbě za zastavení koronaviru (10.03.2020)
Staletími ověřená ochrana před epidemiemi (10.03.2020)
Litanie v čase nakažlivých nemocí (06.03.2020)
Modlitba k blahoslavené Panně Marii v neštěstí (05.03.2020)
Modlitba matky za své děti, .... (05.03.2020)
Modlitba - Maria, Matko Ježíšova, rozprostři plášť své čistoty na naše kněze. (04.03.2020)
Svatá tvář Ježíše Krista (02.03.2020)
Březnová modlitba k svatému Josefovi (02.03.2020)
* Kněz, který utíral slzy Panny Marie
* Modlitba před obrazem Bolestné Matky
(01.03.2020)
"MODLITBA ZA OCHRANU PŘED KORONAVIREM" (29.02.2020)
Seminář s Mary Shaw - Modlitba a víra v rodině (27.02.2020)
Postní VÝZVA 40x40 /40 modlitebních úmyslů na 40 dní postního období (26.02.2020)
Korunka za umírající (23.02.2020)
Výzva k modlitebnímu tažení za záchranu našeho českého národa (28.01.2020)
Příslib dvou srdcí lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina, dvou Srdcí navždy spojených láskou. (25.01.2020)
Obětování dne (16.01.2020)
Modlitba: k Panně Marii, matce naděje (16.01.2020)
Prosme všichni v tento předvánoční čas na tyto úmysly (13.12.2019)
Modlitba před Nejsvětější svátostí: "Modli se ji, když ti chybí slova" (12.12.2019)
Modlitba za čistotu (06.12.2019)
Novéna k blahoslavené Ance Kolesárové: 7. - 9. den (19.11.2019)
Modlitba za zesnulého v den smrti nebo pohřebních obřadů (18.11.2019)
Modlitby za slovenský, český národ a Evropu (17.11.2019)
Novéna k blahoslavené Ance Kolesárové: 4. - 6. den (15.11.2019)
Novéna k blahoslavené Ance Kolesárové: 1. - 3. den (13.11.2019)
Modlitby ke sv. Judovi Tadeáši (04.11.2019)
14 způsobů, jak se modlit za duše v očistci (02.11.2019)
14 modliteb za budoucího manžela (27.10.2019)
Novéna za kněze s bl. Zdenkou Schelingovou (17.10.2019)
Síla Novény třech Zdrávasů (13.10.2019)
Modlitba ke třem archandělům (27.09.2019)
Novéna za úctu k daru lidského života (5. - 9. den) (22.09.2019)
Novéna za úctu k daru lidského života (Úvod + 1. - 4. den) (21.09.2019)
Modlitba ve stáří (09.09.2019)
Prosba o modlitbu za nemocného kněze (20.08.2019)
Litanie v čase sucha (02.08.2019)
Růženec, litanie (a novéna) ke sv. Šarbelovi (23.07.2019)
Novéna k Panně Marii Karmelské (07.07.2019)
Novéna k Panně Marii Škapulířské (06.07.2019)
Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (28.06.2019)
* MODLITBA SMÍRNÉ OBĚTI ZA KNĚZE
* LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU ZA KNĚZE
* MODLITBA ZA ZBLOUDILÉ KNĚZE
(28.06.2019)
Každodenní modlitba k NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU a k NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE (28.06.2019)
2x Litanie ke sv. Janu Křtiteli (24.06.2019)
Novéna před svátkem Božího těla (11.06.2019)
Exorcista svědčí a vede modlitbu rodičů za děti - rozjímání z Medžugorije (audiozáznam) (20.05.2019)
O. exorcista z Klokočova vede křížovou cestu podle bl. Kateřiny Emmerichové (11.04.2019)
Křič na Ježíše za své děti! (03.04.2019)
Křížová cesta - za závislé, jejich rodiny, přátele a ty, kteří jim pomáhají uzdravit se (02.04.2019)
S knězem o víře v sílu modlitby (30.03.2019)
Buď pozdravené opravdové Tělo Kristovo, zrozené z Marie Panny (10.03.2019)
Modlitba za uzdravení rodu tzv. rodokmenu (09.03.2019)
Modlitba za manžela (08.03.2019)
Modlitba k Duchu Svatému (08.03.2019)
Modlitba ze zapomenutého pohledu (05.02.2019)
Novéna ke svaté Kateřině Labouré (21.11.2018)
Modlitba před Nejsvětější Svátostí: "Modli se ji, když ti chybí slova" (20.11.2018)
Píseň a modlitby ke sv. Aloisovi k získání plnomocných odpustků (20.11.2018)
Anděl Páně a výzva ke společným modlitbám za nepřijetí Istanbulské úmluvy (03.11.2018)
NOVĚNA 1000 ZDRÁVASŮ - Fantastická nabídka pro farnosti a jejich kněze od sv. Faustiny Kowalské (30.10.2018)
Korunka k bl. Anke Kolesárové + modlitba v pokušení (29.10.2018)
Modlitba Jana Pavla II. za svět v ohrožení (22.10.2018)
Modlitby k uctění Krve Kristovy (14.10.2018)
Pozvánka na pouť Celurodu, jeho přátel a dobrodinců 2018 (10.10.2018)
Modlitba zasvěcení sv. Michaelovi achandělovi (29.09.2018)
Zásvětná modlitba k Panně Marii (27.09.2018)
Modlitba rodičů za děti (20.09.2018)
Slzící Póčská Panna Maria koná zázraky (14.09.2018)
Modlitba za kněze (08.09.2018)
Nejjednodušší akt zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, (02.09.2018)
Modlitba odevzdání po sv. přijímání (26.08.2018)
Modlitba k Panně Marii z Knock za děti v matčině lůně (25.07.2018)
Dary a milosti škapulíře + modlitba při přijímání škapulíře (09.07.2018)
Maria si přeje mít nás ve své náruči (03.07.2018)
Zázrak Panny Marie pro Terezku z Lisieux (+ modlitba trpících úzkostmi a depresemi) (03.07.2018)
Devítidenní novéna k Panně Marii jako příprava na úkon zasvěcení českého národa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na Velehradě 5.7.2018 (22.06.2018)
Modlitba za pokoj v rodinách (18.06.2018)
Modlitba k Božskému Srdci Pána Ježíše (12.06.2018)
Odprošující MODLITBA O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Pátek, 8. červen 2018 (07.06.2018)
Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (04.06.2018)
Vzývání Ducha Sv. Miriam od Ukřižovaného / Malé Arabky / (17.05.2018)
Korunka Panny Marie (03.05.2018)
Vzývání Ducha Svatého * Texty k rozjímání * Modlitba důvěry k Duchu Svatému (26.04.2018)
Modlitba Jana Pavla II. za svět v ohrožení (14.04.2018)
Korunka k Matce Božího Milosrdenství (08.04.2018)
Litanie ke svatým Františkovi a Hyacintě (19.02.2018)
Novéna tří Zdrávasů (11.02.2018)
Modlitba k Panně Marii Guadalupské, Matce Života a litanie za ukončení potratů (23.01.2018)
Novéna za dobrého prezidenta České republiky (18.01.2018)
31 dní s Duchem Svatým podle Písma svatého (15.01.2018)
Litanie k Duchu Svatému (13.01.2018)
ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE v roce 100. výročí zjevení (12.01.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2018 (12.01.2018)
Modlitba rodin za rodinu (07.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 9. den se svatým Páterem Piem o oslavě Boha (04.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 8. den se svatou sestrou Faustinou o Boží radosti (03.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 7. den se svatým Janem Vianneyem o modlitbě prosby (02.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 6. den s blahoslavenou Zdenkou Cecílií Schelingovou o modlitbě díků (01.01.2018)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 5. den se svatým Antonínem Paduánským o adoraci (31.12.2017)
Zjevení sv. Mechtildě o modlitbě, která nejvíce potěšuje Pannu Marii (30.12.2017)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 4. den se svatou Terezií z Lisieux o nevinnosti dětí (30.12.2017)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 3. den se svatým Ignácem z Loyoly o důvěře v Boha (29.12.2017)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 2. den se Svatou Editou Steinovou o Boží vůli (28.12.2017)
Tajemství růžence k Nebeskému Otci, Litanie k Nebeskému Otci a Modlitba zasvěcení se Bohu Otci (27.12.2017)
Novéna k Nebeskému Bohu Otci - 1. den se svatým Janem Pavlem II. o Boží lásce (26.12.2017)
Noci s Nikodémem (19.12.2017)
Děkuji ti za našeho kněze... (Píseň vděčnosti ženského srdce) (16.12.2017)
Novéna za úspěšné jednání o (a) znovupostavení Mariánského sloupu v Praze (20.11.2017)
MODLIDBA K TRNAVSKÉ PANNĚ MARII, (14.11.2017)
Modlitba za zemřelé (09.11.2017)
I letos mohou věřící v ČR získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října (26.10.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc Říjen (16.10.2017)
První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone (26.09.2017)
www - KATOLICKÉ SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY JEŽÍŠOVA A MARIINA (23.09.2017)
Zásvětná modlitba z Medžugorje (16.09.2017)
Modlitba (přímluvy) za mír (05.09.2017)
Zasvěcení farnosti (arcidiecéze) Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (15.08.2017)
Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (13.08.2017)
Novéna k uctění Nanebevzetí Panny Marie (modlí se od 7. do 15. srpna) (07.08.2017)
Báseň pro potěchu duše (16.07.2017)
Modlitba k Panně Marii Neposkvrněné ke 100. výročí Rytířstva Neposkvrněné (M. I.) (10.07.2017)
Odprošující modlitba na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (23.06.2017)
Novéna sv. Aloise Gonzagy napsaná samotným svatým (21.06.2017)
Modlitba za Celostátní setkání mládeže (19.05.2017)
Novéna před modlitebním setkáním na Ukrajině 21. - 29. 4. 2017 (21.04.2017)
Pozvánka na setkání matek znojemského děkanátu (12.04.2017)
Novéna ke sv. Josefovi (18.03.2017)
Novéna za Martina Goliáše (13.03.2017)
Malý průvodce postní dobou (ke stažení) (01.03.2017)
Novéna k Panně Marii Lurdské (06.02.2017)
TV LUX: Akatist k Presvätej Bohorodičke (06.01.2017)
POŽEHNÁNÍ VELKÉ LÁSKY (31.12.2016)
Modlitby za vznik komunitního domu Cenacolo v ČR (28.12.2016)
Elektronický český breviář (14.12.2016)
Pastýřský list Mons. J. Graubnera - konec roku Milosrdenství a modlitby za zamřelé (21.11.2016)
Slavnost Krista Krále - modlitba a litanie (21.11.2016)
Pompejská novéna má Imprimatur (17.11.2016)
Modlitba - Život (03.11.2016)
Ať se vám modlitba stane životem ... (25.10.2016)
Biskupové vyzvali farnosti k připojení k výzvě "Hlas zvonů pro Aleppo" (20.10.2016)
Novéna se sv. Terezkou z Lisieux (15.10.2016)
Papež František vyzval celý svět: "Prožijte úterý 20. 9. jako Den modlitby za mír" (19.09.2016)
Latinský breviář v elektronické podobě (19.09.2016)
Ježíšova modlitba (nahrávka modlitby) (03.09.2016)
V srdci nemáte modlitbu ani radost (11.08.2016)
Novéna ke svatému Šarbelovi (začíná se 15. 7. ) (22.07.2016)
Vatikán dementuje spekulace o „reformě liturgické reformy“ (13.07.2016)
Co způsobovalo Ježíši největší bolest? Ježíš odhalil toto tajemství jednomu svatému v 12. století (24.06.2016)
Novéna k 35. VÝROČÍ Zjevení Panny Marie V MEDŽUGORJI (od 15. června) (18.06.2016)
Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 2 (05.06.2016)
Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 1 (05.06.2016)
Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (04.06.2016)
Modlitební noc v klášteře v Kroměříži (22.05.2016)
Mariánská májová pobožnost v Onšově (09.05.2016)
Setřít slzy. Papež povede modlitbu za ty, kdo prožívají bolest. (27.04.2016)
Litanie k Božímu milosrdenství (02.04.2016)
Modlitba před Madonou z Veveří (01.04.2016)
Křížová cesta pro rozvedené (18.03.2016)
* Křížová cesta za rodiny * Křížová cesta za kněze
* Křížová cesta s Pannou Marií (Z youtube)
(15.03.2016)
24 hodin pro Pána v Lančově (28.02.2016)
Postní litanie k Panně Marii (20.02.2016)
Křížová cesta za kněze: (podle poselství P.Ježíše diktované Catalině Rivas) (11.02.2016)
Aby půst nezůstal bez užitku (10.02.2016)
Modlitba za vnitřní uzdravení (05.02.2016)
Malý průvodce postní dobou (29.01.2016)
Modlitba (18.01.2016)
Kdybych věděl… (16.01.2016)
Prosba o pomoc a modlitbu (13.12.2015)
Nepoctivá výzva k modlitbě za papeže Františka (05.12.2015)
Modlitba za vojáky tzv. ISIS (02.12.2015)
PAŘÍŽ PLÁČE
Kardinál Duka a francouzský arcibiskup k teroristickým útokům
(15.11.2015)
Modlitba za řešení uprchlické krize (14.11.2015)
Novéna - zasvěcení českobudějovické diecéze Panně Marii (13.11.2015)
Síla modlitby - NEUVĚŘITELNÁ SKUTEČNOST (23.09.2015)
Modlitba před připojením se k internetu: (02.08.2015)
LITANIE KE SV. ANNĚ (25.07.2015)
Karmelitánské litanie k Panně Marii (09.07.2015)
Novéna ke 34. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorje (18.06.2015)
Prosba o zapojení se do duchovního boje proti uskutečnění festivalu s názvem „HELL FAST ATTACK“ v Brně (18.06.2015)
Žízním po Tobě (18.05.2015)
Vatikán uveřejnil modlitbu na Rok milosrdenství (13.05.2015)
Novéna k Panně Marii, rozvazující uzly (07.05.2015)
V pondělí 20. dubna začíná Týden modliteb za duchovní povolání (18.04.2015)
Boží milosrdenství - Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
Na TV-LUX denně v 15h + záznam zde
(02.04.2015)
O moci Kristova svatého Kříže (co řekli a zažili svatí) (01.04.2015)
Každodenní modlitba marianky (22.03.2015)
Prosím o modlitbu.. (16.03.2015)
Jaký má smysl modlit se křížovou cestu (11.03.2015)
Vojtěch Kodet: Pane Ježíši, prosím Tě, ujmi se nás.. (06.03.2015)
Malý průvodce postní dobou 2015 (v pdf) (02.03.2015)
Modlitba pro každý den (15.02.2015)
Litanie ke cti sv. archanděla Rafaela (12.02.2015)
Modlitby před referendem o rodině
* Novéna za rodinu (před referendem) začíná 29. ledna
(29.01.2015)
Modlitba: Svěření referenda o rodině Matce slovenského národa: (26.01.2015)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. - 25. ledna 2015 (19.01.2015)
Modlitba za pokoj v rodině (10.01.2015)
Latinský elektronický breviář (06.01.2015)
70 000 exorcismů (30.12.2014)
Předvánoční novéna na TV Lux - Svatá rodina hledá příbytek (17.12.2014)
Novéna za nalezení zaměstnání (13.12.2014)
Adventní výzva z Voice of Family (12.12.2014)
Touha po Bohu (07.12.2014)
7.část - Modlitby za kněžské povolání (13.11.2014)
6.část - Modlitby za kněžské povolání (12.11.2014)
5.část - Modlitby za kněžské povolání (11.11.2014)
4.část - Modlitba za kněžské povolání (10.11.2014)
3.část - Modlitba za kněžská povolání (09.11.2014)
2. část Modlitby za kněžské povolání (08.11.2014)
Modlitba za zemřelého kněze (07.11.2014)
Smírná modlitba k Božskému Srdci Páně (07.11.2014)
Modlitba za jiného zemřelého Biskupa (06.11.2014)
Modlitba za zemřelého diecézního biskupa (05.11.2014)
Modlitba za zemřelého papeže (04.11.2014)
Modlitby za Bohoslovce (03.11.2014)
Modlitba za kněžská povolání (02.11.2014)
Modlitba za řeholní povolání (01.11.2014)
Modlitba za řeholníky a řeholnice (31.10.2014)
Modlitba za kněze ve farnosti (30.10.2014)
Modlitby za kněze (30.10.2014)
Modlitby za biskupa (30.10.2014)
Modlitby za papeže (30.10.2014)
Modlitba Kolpingovi rodiny (26.10.2014)
Neděle 28. září 2014 bude dnem modliteb za biskupskou synodu (27.09.2014)
Večery chval v Brně - v kostele sv. Janů (a jinde) (25.09.2014)
Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české 2014 (18.09.2014)
MODLITBA Zasvěcení se Panně Marii (16.09.2014)
Sobotní památka Panny Marie před památkou Panny Marie Bolestné (15. září) (13.09.2014)
Ve Znojmě: MODLITEBNÍ SETKÁNÍ ZA KOMUNITU CENACOLO A ZALOŽENÍ DOMU KOMUNITY CENACOLO V ČR (11.09.2014)
Modlitba za manželství, kterým hrozí rozpad (08.09.2014)
Modlitby za pronásledované křesťany (06.09.2014)
Prosba o modlitbu - připojíte se? (01.09.2014)
Prosím o modlitbu za Kri (30.08.2014)
Modlitba za mír a usmíření mezi národy (15.08.2014)
Zasvěcení Panně Marii Škapulířské (17.07.2014)
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní...! (04.07.2014)
Modlitba sv. růžence za závislé a za vznik prvního komunitního domu Cenacolo v ČR - každou poslední sobotu v měsíci v 18.00 h (+ důležité odkazy) (27.06.2014)
Modlitba přes hranice (19.06.2014)
Novéna před kněžským svěcením
(čtvrtek 19. června - pátek 27. června)
(19.06.2014)
Výzva k modlitbě za mír (08.06.2014)
Prosba za Honzíka (07.06.2014)
V neděli 25. května se budou věřící modlit za pronásledované křesťany (22.05.2014)
Krásná modlitba zřeknutí se falešných představ o Bohu. (09.05.2014)
Modlitba K PANNĚ MARII za RODINY + Modlitba manželů (09.05.2014)
Děláš si čas na modlitbu přes den? Síla polední modlitby (09.05.2014)
Týden modliteb za duchovní povolání 2014 (04.05.2014)
Adorační den - ve farnosti JENÍKOV (28.04.2014)
Připojte se k modlitbě Novény k Božímu milosrdenství (26.04.2014)
Litanie k blahoslavenému Janu Pavlu II. (23.04.2014)
Sv. Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
+ Litanie k Nejdražší Krvi Kristově
(19.04.2014)
Jen pro dnešek (19.04.2014)
Zasvěcení rodiny Panně Marii (10.04.2014)
Modlitební společenství ve farnosti Jeníkov + setkání na faře (23.03.2014)
Chvála Marie (22.03.2014)
Modlitba za kněze se svatým farářem z Arsu (15.03.2014)
Pak přijde okamžik velké úlevy - zkušenost exorcisty s osvobozující modlitbou (15.03.2014)
Slovo otce biskupa Vojtěcha ke 100. výročí začátku První světové války (09.03.2014)
Modlitba za evangelizaci Prahy v březnu (04.03.2014)
Poděkování a pohřeb (02.03.2014)
Modlitební společenství + promítání na faře (24.02.2014)
Modleme se vroucím srdcem za pokoj na Ukrajině, vyzval biskup Hučko (23.02.2014)
Modlitba za Ukrajinu, dnes ve 20,15h. - adorace na TV Lux (20.02.2014)
Prosba o modlitbu (14.02.2014)
Společná modlitba za vážně nemocné děvče (14.02.2014)
SOS modlitba (13.02.2014)
Modlitba za evangelizaci Prahy (03.02.2014)
Modlitby za Ukrajinu (25.01.2014)
Ukrajina: Kdo chce válku? (bude ji zřejmě mít),
Česko - Slovenská modlitební iniciativa
(23.01.2014)
Modliba odevzdání se Božímu milosrdenství (19.01.2014)
Modlitební společenství + promítání na faře (19.01.2014)
* Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
* Pozvání ke společným modlitbám
(18.01.2014)
Modlitební společenství ve farnosti Jeníkov a setkání na faře (10.01.2014)
Modlitby za závislé a hledající (09.01.2014)
SÍLA ŽEHNÁNÍ 1 (Kněžské požehnání...) (04.01.2014)
Modlitba ke Svaté rodině (28.12.2013)
Modlitební společenství + setkání na faře (28.12.2013)
Urbi et Orbi (25.12.2013)
Výzva k modlitbě za odmítnutí zprávy europoslankyně Estrelové (09.12.2013)
Křižová cesta (09.12.2013)
Spojme se společně v modlitbě za obnovu českého národa (09.12.2013)
Novéna před Slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (30.11.2013)
Modlitby 24/7 Brno - prodlouženo do 1.12.2013! :) (25.11.2013)
Modlitby 24/7 - Pouze tento týden! (19.11.2013)
Modlitba otce Cestaca (02.11.2013)
Zapalte spolu s námi Svíčku za nenarozené děti 2013
+ Modlitba o úctu k životu
(01.11.2013)
Zbožné invokace (31.10.2013)
Modlitba za kněze (31.10.2013)
Modlitební společenství + promítání na faře (27.10.2013)
Modlitby za národ - novéna od 16. 10. (18.10.2013)
Růžencová tajemství – úvod (06.10.2013)
Řekli o půstu za kněze (04.10.2013)
Klíč k umučení Pána Ježíše (20.09.2013)
Růženec 1. tajemství (12.09.2013)
Modlitba k Panně Marii (12.09.2013)
Modlitba za odpuštění (04.09.2013)
Svatý otec František 4. 9. 2013 (04.09.2013)
Svatý otec vyhlásil den modlitby a postu za mír (01.09.2013)
Prosba - aktuální, naléhava! (27.08.2013)
Modlitba před sv. přijímáním. (26.08.2013)
K adoraci (04.08.2013)
Modlitební společenství + promítání na faře (01.07.2013)
1. promluva - Duch vyvedl Ježíše na poušť (24.06.2013)
Modlitba za město Brno (24.06.2013)
Modlitba za blahořečení ctihodného otce Martina Středy, SJ (24.06.2013)
Novéna k 32. výročí zjevení Panny Mariev Medžugorje - od 16. června (15.06.2013)
Výzva k modlitbám (odkazy) (07.06.2013)
Adorace v Jeníkově (01.06.2013)
Eucharistická adorace ve Vranově n. Dyjí (01.06.2013)
Anna Bohuslava Tomanová (1907–1957)
MODLITBA ZA JEJÍ BLAHOŘEČENÍ, pozvánka na setkání
(23.05.2013)
Modlitba činí zázraky, avšak musíme tomu věřit (22.05.2013)
Před sesláním Ducha Svatého – 7.- dar bázně Boží (18.05.2013)
Modlitby a myšlenky pro každý den (18.05.2013)
Před sesláním Ducha Svatého – 1.- dar moudrosti (18.05.2013)
Žalm (14.05.2013)
Modlitba k Duchu Svatému (09.05.2013)
Modlitební společenství + setkání na faře (27.04.2013)
Jeníkov - adorační den (23.04.2013)
ADORAČNÍ DEN - ve farnosti JENÍKOV (22.04.2013)
Modlitby a úvahy na téma Duchovní povolání (19.04.2013)
Modlitební společenství + setkání na faře (08.04.2013)
Modlitební společenství ve farnosti Jeníkov (28.03.2013)
Modlitba za papeže Benedikta XVI. a za dobrou volbu papeže (07.03.2013)
Slovensko: Devět dní modliteb za Benedikta XVI. (22.02.2013)
Týden modliteb za mládež (12.02.2013)
Velepíseň na lásku (04.02.2013)
RE Modlete se za prezidenta… (A má to cenu?) (26.01.2013)
Modleme se za nového prezidenta! (25.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - poslední den (25.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - sedmý den (24.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - šestý den (23.01.2013)
Myšlenky na měsíc únor 2013 (22.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - pátý den (22.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013- čtvrtý den (21.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - třetí den (20.01.2013)
Ekumenická bohoslužba v Miroslavi (19.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - druhý den (19.01.2013)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 - první den (18.01.2013)
Novéna proti schválení abortivních prostředků (17.01.2013)
Modlitba k Roku víry (13.01.2013)
Modlitební společenství (04.01.2013)
Poznávejme Marii (31.12.2012)
Zasvěcení rodiny mateřskému srdci Mariinu (29.12.2012)
Modlitební společenství (17.12.2012)
Polsko: Útok na Jasnohorskou Madonu (10.12.2012)
Myšlenky na prosinec 2012 (29.11.2012)
Novéna ke KRÁLOVNĚ POMOCI - začíná se 25. listopadu (28.11.2012)
Modlitební společenství ve farnosti Jeníkov - jaké bylo? (24.11.2012)
Modlitba ke Kristu Králi (22.11.2012)
Modlitební společenství (22.11.2012)
Bohoslužba Žízním - modlitby matek (10.11.2012)
Vysvětlení k odpustkům (03.11.2012)
Projekt " svíčka za nenarozené děti " vyrostl , slaví už deset let (30.10.2012)
Modlitební společenství (26.10.2012)
Modlitba za kněžská a řeholní povolání (06.10.2012)
Ve čtvrtek večer se rozezní mnohé kostelní zvony (26.09.2012)
Vzpomínka: Modlitba svatého Otce Benedikta XVI. za oběti 11. září 2001 v USA (12.09.2012)
Lidové misie v Podmýči (04.09.2012)
Křest - Nikola, Marie,Anežka (26.08.2012)
30 dní modliteb za islámský svět (03.07.2012)
Benedikt XVI.: Připodobnit se Bohu, znamená vyjít ze sebe a rozdat se v lásce (03.07.2012)
Modlitby za nejmenší - červen 2012 (12.06.2012)
Výzva k modlitbě - Kající modlitba za homosexuály a LGBT osoby (02.06.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 6.- dar zbožnosti (27.05.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 5.- dar vědění (25.05.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 4.-dar síly (24.05.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 3. - dar rady (24.05.2012)
Před sesláním Ducha Svatého – 2.-dar rozumu (22.05.2012)
Benedikt XVI.: V modlitbě zakoušíme svobodu darovanou Duchem Božím (17.05.2012)
Jak se modlit srdcem… (16.05.2012)
Jedna myšlenka - o příčině ztráty víry (25.04.2012)
Litanie o umučení Krista Pána + Modlitba k Ježíšovým pěti ranám (12.04.2012)
Modlitby za nejmenší - duben 2012 (07.04.2012)
Křížová cesta (06.04.2012)
Modlitba růžence za Českou republiku (04.04.2012)
Nebyly to jen Getsemany (19.03.2012)
Naléhavá výzva - Modlitební řetěz sv. Růžence za odvrácení atomové války v Íránu. (26.02.2012)
Vůně prvních pátků - leden (04.01.2012)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: PROSBA O VŠEDNÍ DEN (23.12.2011)
List milujícího Otce (27.11.2011)
Modlitba (22.11.2011)
I ve vězení mi v srdci zůstala láska (20.10.2011)
Křesťanská modlitba (18.10.2011)
18. 10. - Evropský den boje proti obchodování s lidmi - připojte se svojí modlitbou (17.10.2011)
Prosíme o modlitbu za zdar lidových misií (10.10.2011)
Myšlenky Matky Terezy na měsíc říjen 2011 (06.10.2011)
Ty můj strážný Andílku (02.10.2011)
Myšlenky o Lásce (21.09.2011)
Naléhavá prosba o modlitbu (12.09.2011)
Oslava výročí svatého Pia z Pietrelciny (09.09.2011)
Postní řetěz za kněze na Slovensku (8.9. - 17.10.2011) Připojíme se i my v ČR ? (07.09.2011)
30 dní modliteb za svět islámu (07.08.2011)
Umíme se modlit? (05.08.2011)
Modlitba za uzdravení od závislosti (04.08.2011)
Slavnost Palladia (03.08.2011)
Výzva k modlitebnímu tažení za záchranu našeho českého národa (01.08.2011)
Kardinál Levada o setkání v Assisi (21.07.2011)
Umění malých kroků (30.06.2011)
Modlitba Benedikta XVI. k 60.výročí kněžství (26.06.2011)
Benedikt XVI. o modlitbě (29.05.2011)
Zemřel pan František Jelínek z Brna (25.05.2011)
Modlitby pro děti (19.05.2011)
Možnost sledovat dění v bazilice na Svatém Hostýně (15.05.2011)
Týden modliteb za povolání (08.05.2011)
Vize křížové cesty Kateřiny Emmerichové (20.04.2011)
Video o exorcismu (14.04.2011)
Prosíme o modlitbu (14.04.2011)
Modlitební akce! - Připojte se i vy. (21.03.2011)
Umění malých kroků (13.03.2011)
Důležitost modlitby v životě křesťana (08.03.2011)
Týden modliteb za mládež 2011 - od 10. do 17. 4. 2011 (07.03.2011)
Prosba o modlitbu (27.02.2011)
Modlitba na internetu (05.02.2011)
Děkujeme za modlitbu za maminku Petru (03.02.2011)
Prosme o vyřešení situace a pokoj v Káhiře (02.02.2011)
Modleme se za Austrálii (02.02.2011)
Naléhavá prosba o modlitbu za maminku - poutnici (01.02.2011)
Stržen láskou Ježíšova Srdce (22.01.2011)
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2011 (17.01.2011)
Novéna k Panně Marii - Královně pomoci (25.11. - 4.12.) (25.11.2010)
Vigilie za počatý lidský život (10.11.2010)
Modlitbou za obrodu KDU-ČSL, připojte se! (09.11.2010)
Proč se modlit, když nic necítím? (07.11.2010)
Důležitá upřesňující informace o zavalených hornících (02.11.2010)
Modlitba sv. Tomáše Mora (17.10.2010)
Žalm 130 (10.10.2010)
Žalm 51 (07.10.2010)
Svatý Michaeli Archanděli, přimlouvej se za mě! (28.09.2010)
Novéna ke svatému Václavu za křesťanské politiky (16.09.2010)
Ke svátku Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2010)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a modlitba za Evropu (14.09.2010)
Modlitba na smír Bohu Otci (28.08.2010)
Modlitba k Duchu Svatému (26.08.2010)
Modlitba za kněžská povolání (08.08.2010)
Modlitební most za obnovu posvátné hudby (01.08.2010)
Klanění svatého Františka z Assisi (28.07.2010)
Soutěž – modlitby k andělu strážnému (24.07.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na červenec 2010 (01.07.2010)
Modlitba o dokonalost (28.06.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na červen 2010 (23.06.2010)
Adorace za nenarozené děti (08.06.2010)
Mariánské poutní místo - Vranov (30.05.2010)
Modlitba k Duchu Svatému (18.05.2010)
Panno Maria, svěřujeme Ti náš národ (17.05.2010)
Celonoční adorace v Prosiměřicích (12.05.2010)
Modlitba (02.05.2010)
Úmysly apoštolátu na duben 2010 (12.04.2010)
Adorace na úmysl ochrany života (06.04.2010)
Můžeme mnohé získat a vůbec nic neztratit! (29.03.2010)
Modlitba pro důchodce (27.03.2010)
Křížová cesta - Tomislav Ivačić (23.03.2010)
Těžká situace křesťanů v Íráku - prosba o modliby (21.03.2010)
Vraždění křesťanů v Nigerii - prosba o modlitby (21.03.2010)
Informace z Hnutí pro život (10.03.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na březen 2010 (02.03.2010)
Želivská křížová cesta (24.02.2010)
Zveme k modlitbě za nenarozené děti (02.02.2010)
Mene Tekel (01.02.2010)
Oblastní setkání charismatické obnovy (01.02.2010)
Nedělní mše svatá (21.01.2010)
Novéna k Neposkvrněné (15.01.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na leden 2010 (04.01.2010)
| Autor: Jana Pacalová | Vydáno dne 13. 08. 2023 | 828 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zasvatenyzivot.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace