Zajímavé...

Kříž je naše spása a naše síla

Naše duše byly uzdraveny Kristovou smrtí na kříži.
Spisovatel Hans Christian Andersen napsal povídku Nejkrásnější růže na světě. V ní píše o norské královně, která velmi těžce onemocněla. Protože si lidé svoji královnu velice oblíbili, ptali se královnina lékaře, co by ji mohlo uzdravit. On jim odpověděl, že ta nejkrásnější růže na světě. Lidé začali přinášet růže. Růží bylo mnoho, a proto řekli lékaři, že je oklamal, když jim řekl, že jejich královnu uzdraví ta nejkrásnější růže na světě. Vždyť ta už tady mezi tolika růžemi musí být, a jejich královna je stále ještě nemocná. Lékař jim odpověděl: „Ne, já jsem vás neoklamal, ale vy jste mě špatně pochopili. Vaši královnu neuzdraví ta nejkrásnější růže, ale to, co růže symbolizuje, ji uzdraví ta nejkrásnější láska na světě.“ Lidé rozmýšlejí, která láska na světě je ta nejkrásnější. Je to láska matky k dítěti? Anebo láska dvou mladých lidí, která je spojí na jejich celoživotní společnou cestu? Nebo je to láska vojáka, který za svoji vlast prolévá svoji krev? Když tak uvažují, ke dveřím komnaty, kde královna leží, přijde její malý syn. Na své hrudi něco drží, velmi pláče a chce otevřít dveře, ale svojí ručkou nedosáhne na kliku. Otevřou mu dveře a on jde plačící k posteli své matky. Královna ho utěšuje a ptá se ho, proč pláče. Pro slzičky není schopen slova. Až když se trochu uklidní, vezme křížek, který držel na hrudi, podrží jej před očima královny a řekne: „Podívej se, maminko, on nás tolik miloval, že sestoupil z nebe na naši zemi, a lidé ho přibili na kříž.“ To dítě tato slova proneslo tak, že v královnině srdci se zrodila láska k Ježíši, zalily ji slzy, ale hned se také uzdravila. Setkala se s tou nejkrásnější láskou na světě a ta ji uzdravila.

Povídka, ale kolik pravdy se v ní skrývá! Touto nemocnou královnou je celé lidstvo, které dědičným hříchem těžce onemocnělo a svými osobními hříchy si ještě přitížilo. Neodvratně kráčelo vstříc své vlastní smrti, a to smrti věčné. Avšak do této situace nešťastného lidstva vstoupila ta nejkrásnější láska v osobě Ježíše Krista, jeho láska přišla uzdravit lidstvo. Uzdravuje je svými bolestmi a svojí smrtí, a to smrtí na kříži. Naše duše byly uzdraveny Kristovou smrtí na kříži. Ježíš je onen neposkvrněný Boží Beránek, jenž zničil hříchy světa, tedy i naše hříchy. On je zničil svojí krví prolitou na dřevě kříže. On obětoval svůj život, aby svojí smrtí zničil naši smrt a daroval nám věčný život. Jeho poslední slova vyřčená na kříži znějí: „Dokonáno jest.“ (Jan 19,30) Ta slova znamenají: všechno je již vykonáno, co bylo třeba učinit pro naši spásu. Za naše hříchy byla Kristovou smrtí dána dostatečná náhrada, proto jsme již smířeni s nebeským Otcem. On nás přijímá za své děti a za dědice nebeského království. Nebe je pro nás otevřené a ďábel, náš největší nepřítel, je pokořen, není zničen, ale přemožen. Ten, který v ráji na dřevě stromu zvítězil, na dřevě kříže na Kalvárii byl zcela přemožen. Proto nejen ďábel, ale také všichni jeho pomocníci se kříže bojí, kříž nenávidí, proti kříži bojují a nejraději by jej vůbec odstranili, protože kříž je silou věřících, proti které nepřátele nic nezmohou.

Reinhold Schneider ve své knize Moc a milost popisuje Kalvárii ve Flandrech, na níž jsou jen dva kříže, i když na každé jiné Kalvárii bývají obvykle tři kříže. Schází tam střední kříž, který jeho nepřátele odstranili již roku 1566. Ty dva krajní kříže nechali, protože věděli, že jim nemohou uškodit. Ale kdyby to tak bylo bývalo i na skutečné Kalvárii, že by tam nebyl ten střední kříž, tak potom by všechna naše naděje i námaha byly zbytečné, nadarmo. Zbytečná by byla naše víra, naše dobré skutky, naše modlitby i naše lítost. Ještě stále bychom byli ve svých hříších, vůbec bychom nebyli vykoupeni a stále bychom byli dědici věčného zatracení. Avšak mezi těmi dvěma kříži lotrů byl uprostřed skutečně i kříž Kristův. Ale jak rozdílný postoj zaujali vůči Kristu už tenkrát oni dva lotři, mezi kterými umíral! Jeden se mu rouhal, odvracel se od něho a zemřel v zoufalství. Druhý se obrátil k němu, litoval svých hříchů a prosil ho o vzpomínku, až přijde do svého království, a on mu přislíbil: „Vpravdě ti říkám, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

O rozdílném postoji lidí k Ježíši hovořil již stařičký Simeon, když předpověděl: „Toto dítě je určeno k pádu i povstání mnohých v Izraeli; má být znamením, jemuž se bude odpírat.“ (Lk 2,34) Tento rozdílný postoj k ukřižovanému Ježíši se táhne dějinami světa. Proto již svatý Pavel napsal: „Protože totiž svět pomocí moudrosti Boha v Boží moudrosti nepoznal, zlíbilo se Bohu spasit věřící bláznovskou zvěstí. Zatímco Židé si žádají znamení a Řekové vyhledávají moudrost, my hlásáme ukřižovaného Krista, pohoršení pro Židy a bláznovství pro pohany, ale pro ty, kdo jsou povoláni, Židy i Řeky, je to Kristus, Boží moc a Boží moudrost.“ (1 Kor 1,21–24) A věru, tak je to i dnes. Také dnes lidé hledají jiné spasitele, ale ve skutečnosti je jen jeden Spasitel světa a tím je ukřižovaný Kristus. Pouze v jeho kříži můžeme najít svoji spásu, svoji záchranu.

Ježíšovým křížem jsme vykoupeni. Tak jako je pravdou, že jsme vykoupeni, je i pravdou, že jsme ještě vždy slabí, nemocní, neboť jsme ještě vždy hříšní. Ale právě z tohoto kříže nám Ježíš nabízí lék na každou naši nemoc, na každou naši slabost. Už na poušti měděný had, který byl pouhým předobrazem ukřižovaného Ježíše, dokázal zachránit každého, koho uštkl jedovatý had, před smrtí, pokud se na něj s vírou a důvěrou podíval. Co potom Ježíš, který pouze z lásky k nám se dal ukřižovat, nezahojí snad všechny naše rány po hříších, když se na něho s vírou a důvěrou podíváme? Ale musíme dát pozor, protože jako nemocný, který nedůvěřuje lékaři, jenž ho léčí, je ztracen, tak také my nemůžeme být zachráněni, pokud nedůvěřujeme té lásce, jež se za nás dala ukřižovat. On se nám všem nabízí jako bratr, a my se jen tenkrát staneme jeho spoludědici, když ho jako takového v lásce přijmeme, jinak se do jeho království vůbec nedostaneme. Nesmíme se vůči němu chovat tak jako ti v podobenství o vinici, kteří si mysleli, že ho musí zabít, aby se mohli stát dědici vinice. Ne, dědici se nestávají vrahové, ale bratři Ježíšovi, které nebeský Otec přijme za své děti. Proto ho nesmíme zabíjet v našich duších svými vědomými a dobrovolnými hříchy. Musíme uvěřit v jeho lásku k nám, pak ho musíme milovat a přijmout ho do svého života se všemi jeho požadavky.

Přijměme ho, a to takového, jaký se nám nabízí, přijměme ho ukřižovaného. Jen tak budeme moci chválit křížem Pána Ježíše Krista. Neboť jen z jeho kříže proudí naše spása a veškerá potřebná síla pro naši spásu. Proto navzdory veškeré naší hříšnosti a slabosti jsme Ježíšem vykoupeni a nebe je pro nás otevřené. I když nás naše hříchy právem skličují, pokořují a vhánějí nám do očí slzy, kříž je naše síla, naše naděje, že se do nebe dostaneme.

Svatého Františka z Assisi našel jeho přítel, jak klečel pod křížem a hořce plakal. Zeptal se ho, proč pláče. Světec pro pláč nemohl ani odpovědět na jeho otázku. Nakonec se ho přítel zeptal, co by mohl udělat, aby ho potěšil. František mu odpověděl: „Pojď, klekni si i ty pod kříž a plakej se mnou, vždyť se jen podívej, jak jsme ho svými hříchy umučili!“ Ten svatý František, který uměl tak upřímně plakat pod křížem, dokázal se také upřímně těšit, a to i při své smrti. Smrt nazval svojí sestrou, která mu pomůže překročit práh věčnosti, aby vešel do nebe, jež mu bylo otevřeno křížem Ježíšovým. Kříž je naše spása, naše síla, ale také klíč, kterým nám bylo otevřeno nebe.

Protože jsme vykoupeni, máme právo na radost. Avšak Kristův kříž nás rovněž zavazuje, abychom se radostně zřekli veškerého zla, abychom radostně snášeli všechny kříže a utrpení a abychom v pokušeních vždy volili jen to, co se líbí Bohu. Protože onen ukřižovaný Ježíš je Hlavou mystického těla, jehož jsme my údy, proto musíme smýšlet a konat jako on – jak Hlava smýšlí a koná. Vždyť v evangeliu čteme: „Zavolal k sobě zástup zároveň se svými učedníky a řekl jim: »Chce-li někdo jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi na sebe svůj kříž a následuj mě.«“ (Mk 8,34) Tam, kde je opravdové křesťanství, tam musí být i kříž Kristův, ale nesmí tam chybět ani náš osobní kříž, k němuž nás vybízí Ježíš, abychom jej vzali na sebe a kráčeli za ním.

Nikdy se nestyďme za Kristův kříž. Je pravda, že kdysi kříž byl potupou, byl proklínán a nenáviděn, byl strašným trestem a hanbou. Avšak Kristus svojí smrtí na kříži sňal z něj potupu a hanbu a učinil z něj prostředek naší spásy. Proto jej mějme ve velké úctě. Vždyť se podívejme, v jaké úctě jej má Církev: ona jím začíná a končí všechny svoje modlitby, pobožnosti a všechny svátosti. Znamením kříže nás žehná, jím žehná svátostiny, předměty, které užíváme. Máme jej na každém oltáři, na hrobech, u cest. On zdobí také naše křesťanské příbytky, aby nám připomínal, že je znamením naší spásy, že je silou i záchranou proti nepřátelům duše i těla.

Svatý Benedikt měl rovněž nepřátele, kteří ho nenáviděli. Ve své nenávisti zašli tak daleko, že ho chtěli připravit o život. Dali mu do nápoje, který mu nabídli k občerstvení, jed, aby zemřel. Světec měl ve zvyku přežehnat křížem všechno, co měl jíst anebo pít. Také tehdy požehnal pohár, v němž byl jed, a pohár se rozpadl na drobné kousky. Tak byl zachráněn před jistou smrtí. A kolikrát jsme my utekli věčné smrti, když kněz nad námi vykonal znamení kříže a vyřkl slova odpuštění našich hříchů!

V koncentračním táboře odvedli do podtlakové komory také kněze. Zde s uvězněnými dělali pokusy. Kněz věděl, že pokusy ještě nikdo nepřežil, každý tam zemřel. Udělal si malý křížek ze dřeva. Tak malý, aby si jej mohl v zavřené dlani přenést. Už cestou si v duchu opakoval slova: „Pane, bude to těžké, ale ty mi pomůžeš. Tvůj kříž ať je mojí silou i záchranou!“ Pán jeho důvěru nezklamal. K překvapení všech se z podtlakové komory vrátil.

Kříž je nejen znamením naší spásy, ale je i naší silou proti všem našim nepřátelům. Vždyť na něm zemřel Boží Syn, a to jen z nekonečné lásky k nám. Nebeský Otec na něm obětoval svého nevinného Syna, aby zachránil nás, hříšníky.

Mauři obléhali hlavní město Španělska. Král Alfons je již několik měsíců hrdinsky bránil. Při jednom výpadu jeho vojáků padl do rukou Maurů jeho vlastní syn. Sultán dal před hradbami města postavit vysokou šibenici. Na lešení se musel postavit Alfonsův syn tak, aby byl vidět i z města. Sultán poslal králi Alfonsovi vzkaz: „Zvol si: buď nám vydáš město, anebo tvůj syn zemře na šibenici!“ Král Alfons vzkázal sultánovi: „Můj syn ať zemře na šibenici, ale můj národ musí žít!“ A podobně to učinil i nebeský Otec. Na smrt vydal svého Syna, abychom mohli žít my. Nevinného, svého jednorozeného Syna trestá smrtí na kříži jen proto, aby nás hříšné nemusel trestat věčnou smrtí.

Kříž je naše spása, naše síla, náš klíč do nebe, on je silnou zbraní proti našim nepřátelům a pevným mostem nad propastí hříchu. Na kříži se projevila ta nejkrásnější Boží láska k nám, která nás může vyléčit z každé naší nemoci. Ale aby se to s námi opravdu stalo, nejprve musíme uvěřit v lásku Boží k nám, přijmout ji, abychom ji mohli opětovat, a až tak nás ona může vyléčit. Zkusme to a nebudeme zklamáni.

Z Ľudová čítanka na nedele a sviatky 9/2002 přeložil a upravil -dd

Hrádek u ZnojmaVyšlo v časopise Světlo 36. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Kněz Boží Prozřetelnosti (28.02.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 02. 05. 2022 | 1000 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace