Zajímavé...

Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule

převzato z res.claritatis.cz 4. srpna se ve Spišské Kapitule začalo XV. sympozium kanonického práva na Slovensku s mezinárodní účastí. Úvodní příspěvek na téma "Žít v pravdě: Náboženská svoboda a poslání katolíků v novém pořádku světa" pronesl arcibiskup Denveru Mons. Charles J. Chaput, O.F.M. Cap. Přinášíme plné znění této přednášky:

"Tertulián jednou výstižně řekl, že krev mučedníků je semenem Církve. Dějiny mu daly za pravdu. A Slovensko je ideálním místem k tomu, abychom si dnes znovu připomněli jeho slova. Zde i v jiných zemích střední a východní Evropy katolíci trpěli 50 i více let pod nacistickými a sovětskými zločineckými režimy. Znají tedy skutečnou cenu křesťanského svědectví ze své trpké zkušenosti a také - naneštěstí - i cenu zbabělosti, kolaborace a sebeklamu tváří v tvář zlu.

Chtěl bych začít tím, že mnozí katolíci ve Spojených státech amerických a v západní Evropě dnes jednoduše tuto cenu nechápou.
A zdá se, že se o to ani nesnaží. Výsledkem toho je, že mnozí z nich jsou lhostejní vůči procesům v naší zemi, které sociologové označují jako "sekularizace", ale které v praxi zahrnují odmítání křesťanských kořenů a křesťanské duše naší civilizace.

Američtí katolíci nemají totiž zkušenost se systematickým útlakem, tak důvěrně známou vaší Církvi. Je pravdou, že protikatolické předsudky vždy hrály v životě Američanů jistou roli. Tato náboženská bigotnost pochází v prvé řadě z ​​protestantské kultury, která je v mé zemi dominantní, a nyní i od postkřesťanských vládnoucích tříd. Ale to je něco zcela jiného, než záměrné pronásledování. Obecně se katolíkem v USA dařilo. Důvod je jednoduchý. Amerika měla vždy široké křesťanské a náboženství nakloněné morální základy a naše veřejné instituce byly založeny jako ne náboženské, ale zároveň ne protináboženské.

V jádru americké zkušenosti je instinktivní "biblický realismus". Z našeho protestantského dědictví jsme vždy - alespoň dosud - chápali dvě základní věci. Zaprvé, že hřích je reálný a že moc a prosperita mohou muže i ženy zkazit. Zadruhé, že "Boží stát" je něco zcela jiného než "lidský stát" a máme být obezřetní, abychom je nesměšovali.

Alexis de Tocqueville ve své Demokracii v Americe napsal: "Tyranii lze použít bez víry, ale svobodu ne ...". Nuž "co se stane s lidem, který je sám svým pánem, pokud neposlouchá Boha?"

Zakladateli Ameriky byly různé skupiny praktikujících křesťanů a osvícenských deistů. Téměř všichni byli nakloněni náboženské víře. Byli přesvědčeni, že svobodní lidé nemohou zůstat svobodnými bez náboženské víry a ctností, které ji podporují. Snažili se udržet Církev a stát odděleny a autonomní. Jejich důvody byly zcela odlišné od revoluční agendy v Evropě. Zakladatelé Ameriky nesměšovali stát a občanskou společnost. Nepřáli si, aby byl veřejný život radikálně sekularizovaný. Jejich záměrem nebylo "vymknout" náboženství z veřejných záležitostí. Naopak, chtěli zajistit občanům svobodu prožívat svou víru veřejně a aktivně, a svým náboženským přesvědčením přispívat k budování spravedlivé společnosti.

Samozřejmě je třeba připomenout, že existují i další velké rozdíly mezi americkými a evropskými zkušenostmi. Evropa trpěla těmi nejhoršími válkami a tyranskými režimy v lidské historii. Spojené státy, naopak, nezažily na své půdě válku už 150 let. Američané nemají zkušenost s bombardováním měst či s kolapsem společnosti, a mají jen malé zkušenosti s chudobou, politickými ideologiemi a hladem. V důsledku minulosti jsou mnozí Evropané poznamenáni světským zaměřením a pesimismem, které jsou velmi odlišné od optimismu charakterizujícího americkou společnost. Ale tyto rozdíly nic nemění na skutečnosti, že naše cesty do budoucna teď konvergují. Dnes, v období globálního propojení, jsou výzvy, kterým čelí katolíci v Americe téměř stejné jako v Evropě: čelíme agresivní sekulární politické vizi a konzumnímu ekonomickému modelu, který v praxi ústí do nového druhu státem podporovaného ateismu, ačkoli to nemusí být explicitní záměr.

Objasním to ještě z jiné strany: světonáhled vycházející z osvícenství, jehož důsledkem byl vznik velkých zločineckých ideologií minulého století, je stále velmi živý. Jeho jazyk je jemnější, jeho úmysly se jeví příjemnější a jeho tvář přátelštější. Ale jeho základní motiv se nezměnil - sen o vybudování společnosti bez Boha; svět, kde jsou muži a ženy zcela soběstační a uspokojují své potřeby a touhy pomocí vlastní vynalézavosti.

Taková vize předpokládá jasně "postkřesťanský" svět, řízený racionalitou, technologií a kvalitním sociálním inženýrstvím. Náboženství má v tomto pohledu na svět své místo, ale pouze jako individuální doplněk života. Lidé jsou svobodní uctívat si a věřit cokoli chtějí, pokud si svou víru nechají pro sebe a neodváží se vnášet své náboženské výstřednosti do činnosti vlády, do ekonomiky či kultury.


Nuž, na první pohled to může vypadat jako rozumný způsob organizování moderní společnosti, která zahrnuje široké spektrum etnik a kulturních tradic, rozdílných filozofií života i přístupů k životu.

Ale ihned nám do očí udeří dva detaily.

První - "svoboda uctívání" není vůbec totéž jako "náboženská svoboda". Náboženská svoboda zahrnuje právo modlit se, vyučovat, shromažďovat se, organizovat a angažovat se veřejně ve společnosti a v jejích problémech, ať už jako jednotlivci nebo jako celé společenství víry. To je klasické chápání občanského práva na "svobodné praktikování" svého náboženství podle prvního dodatku Ústavy Spojených států. Vyplývá to také jasně z čl.. 18 Všeobecné deklarace lidských práv. V protikladu s tím je idea svobody uctívání mnohem chudší a užší.
Druhý detail - jak se dá osvícenská rétorika sekulární tolerance sladit s aktuální zkušeností věrných katolíků v Evropě a Severní Americe v posledních letech?

Ve Spojených státech, kde je stále 80 procent křesťanů, z nichž mnozí praktikují své náboženství, se vládní instituce stále více snaží diktovat, jak mají služebníci Církve vykonávat svou službu a nutí je konat aktivity, které zničí jejich katolickou identitu. Byly také snahy odrazovat od hlásání některých katolických přesvědčení nebo je kriminalizovat jako "nenávistné". Naše soudy a legislativa nyní běžně dělají kroky poškozující manželství a rodinný život a usilují vyčistit veřejný život od křesťanských symbolů a znaků vlivu.

) V Evropě vidíme podobné trendy, poznamenané otevřenějším pohrdáním křesťanství. Církevní představitelé byli v médiích a dokonce i před soudem obviňováni pouze za to, že hlásali katolické učení. Před několika lety, jak si mnozí z vás vzpomínají, jeden z vedoucích katolických politiků naší generace, Rocco Buttiglione, nedostal jeden z vedoucích postů v Evropské unii pro své katolické přesvědčení.

Začátkem tohoto léta jsme byli svědky takové pomstychtivé nevraživosti na tomto kontinentu, jaká tu nebyla od dob nacismu a sovětských policejních metod. Do arcibiskupského paláce v Bruselu vtrhli agenti; biskupové byli zadrženi a vyslýcháni devět hodin bez náležitého procesu; jejich soukromé počítače, mobilní telefony a soubory byly zadrženy. Dokonce hroby zemřelých příslušníků Církve byly během zátahu porušeny. Pro většinu Američanů by takovýto druh záměrného veřejného ponížení církevních představitelů byl urážkou a zneužitím státní moci. A to ne pro ctnosti nebo viny jejichž nositeli jsou speciální církevní představitelé, vždyť my všichni máme povinnost poslouchat spravedlivé zákony. Spíše jde o urážku, protože občanská autorita svou tvrdostí ukazuje neúctu vůči víře a věřícím, které tito představitelé reprezentují. Tvrdím následující: toto není akce vlády, která hledí na Katolickou církev jako na důležitého partnera ve svých plánech pro 21. století. Právě naopak. Tyto události naznačují objevující se systematickou diskriminaci Církve, která se již zdá být nevyhnutelná.

Dnešní zastánci sekularismu se poučili z minulosti. Ve své bigotnosti jsou vynalézavější; ve veřejných vztazích jsou elegantnější; ve svém úsilí vyloučit Církev a jednotlivé věřících z ovlivňování morálního života společnosti jsou inteligentnější. V následujících desetiletích se křesťanství stane vírou, která se bude stále méně svobodně vyjadřovat na veřejném fóru. Společnost, kde se víře brání v nekompromisních veřejných vyjádřeních, je společností, která si ze státu vytvořila modlu. A když se stát stane modlou, muži a ženy jí budou nabídnuti jako oběť.

Kardinál Henri de Lubac jednou napsal, že "není pravda ..., že člověk nemůže uspořádat svět bez Boha. Pravdou je, že bez Boha může [člověk] uspořádat jen takový svět, který bude proti člověku. Exkluzivní humanismus je nehumánní humanismus. "

Západ se nyní plynule posouvá k novému "nelidskému humanismu". A pokud chce Církev poctivě na tento trend odpovědět, musíme čerpat z lekcí, které se vaše církve naučily během totalitarismu.

Katolický odpor vůči těmto trendům musí být založen na Kristových slovech: "Pravda vás osvobodí". Taková víra vám dala vhled do povahy totalitních režimů. Pomohla vám najít nové způsoby následování Krista. Když jsem si při přípravě tohoto projevu znovu četl slova slovenské vůdčí osobnosti Václava Havla, byl jsem zasažen hlubokým křesťanským humanismem jeho myšlenky "žít v pravdě". Dnešní katolíci musí vidět své učednictví a své poslání právě v tomto: "žít v pravdě".

Žít v pravdě znamená žít podle Ježíše Krista a Božího slova v Písmu svatém. Znamená to hlásat pravdu křesťanského evangelia nejen slovy, ale i příkladem. Znamená to žít každý den a každou chvíli z neochvějného přesvědčení, že Bůh žije a jeho láska je hybnou silou lidských dějin i každého opravdového lidského života. Znamená to, že pravdy Vyznání víry jsou hodné toho, aby se pro ně trpělo a umíralo.

Žít v pravdě také znamená říkat pravdu a pojmenovávat věci jejich pravými jmény. A to značí odhalovat lži, podle kterých se někteří lidé snaží přinutit žít ostatní.

Dvě největší lži dnešního světa jsou tyto:

zaprvé, že křesťanství mělo relativně malý vliv na rozvoj západní kultury, a zadruhé, že západní hodnoty a instituce mohou být vytrvalé i bez toho, že by byly založeny na křesťanských morálních principech.

Dříve, než budu mluvit o těchto dvou nepravdách, bychom se měli na chvíli zastavit a popřemýšlet o smyslu historie.

Historie není totiž jen poznáním faktů. Historie je i jistou formou vzpomínky a vzpomínka je základním kamenem sebeidentity. Fakta bez významového rámce jsou neužitečné. Jedinečný duch a smysl západní civilizace se nedá pochopit bez dvaceti století křesťanského prostředí, v jehož rámci vznikal. Lidé, kteří neznají svou vlastní historii, neznají sebe samé. Jsou to lidé odsouzeni k opakování chyb své minulosti, protože nemohou vidět, co od nich vyžaduje přítomnost - která vždy vyrůstá z minulosti.

Lidé, kteří zapomněli, kdo jsou, jsou mnohem lehčeji zmanipulovatelní. Orwell tuto myšlenku zdramatizoval ve své slavné novele 1984, použitím obrazu "paměťové díry". Dnes jsou dějiny Církve a dědictví západního křesťanství tlačené do takovéto paměťové díry.To je

první lež,

které musíme čelit.

Zlehčování křesťanské minulosti Západu se někdy dělá s dobrým úmyslem, ve snaze podpořit pokojné soužití v pluralitní společnosti. Ale mnohem častěji se dělá s cílem marginalizovat křesťany a neutralizovat veřejné svědectví církve.

Církev musí pojmenovat tuto lež a bojovat proti ní. Být Evropanem nebo Američanem znamená být dědicem hluboké křesťanské syntézy řecké filozofie a umění, římského práva a biblických pravd. Tato syntéza umožnila zrod křesťanského humanismu, který je základem všech západních civilizací.

Zde bychom mohli zmínit německého luteránského vzdělance a pastora Dietricha Bonhoeffera. V měsících, které vyústily do jeho zadržení gestapem v roce 1943, napsal tato slova: "Jednota Západu není jen ideou, ale je historickou realitou, jejíž univerzálním základem je Kristus"

Naše společnosti na Západě jsou křesťanské od svého zrodu a jejich přežití závisí na přetrvání křesťanských hodnot. Naše hlavní zásady a politické instituce jsou do velké míry založené na morálce evangelia a na křesťanském pohledu na člověka a vládnutí. Hovoříme zde nejen o křesťanské teologii a náboženských myšlenkách. Mluvíme o ukotvení našich společností - o vládě zástupců (lidu) a oddělení moci; o svobodě náboženství a svědomí; a co je nejdůležitější, o důstojnosti lidské osoby.

Z této pravdy o esenciální jednotě Západu vyplývá, jak si to všiml i Bonhoeffer, že pokud odstraníme Krista, odstraníme jediný spolehlivý základ našich hodnot, institucí i našeho způsobu života.

To značí, že se nesmíme vzdát naší historie kvůli nějaké povrchní obavě, abychom neurazili své nekřesťanské sousedy. Navzdory řečem "nových ateistů" nikde na Západě neexistuje nebezpečí, že by křesťanství bylo lidem vnucováno násilím. Jedinými "konfesními" státy ve světě jsou dnes ty, které jsou řízeny buď muslimy nebo ateistický diktátory - režimy, které odmítly západní křesťanskou víru v individuální práva a rovnováhu moci.

Chtěl bych také argumentovat, že obrana západních ideálů je jedinou ochranou, kterou máme my a naši sousedé proti upadnutí do nové formy represe - ať už v rukou islámských extremistů, nebo sekulárních technokratů.

Ale lhostejnost vůči naší křesťanské minulosti přispívá i k lhostejnosti vůči obraně našich hodnot a institucí v přítomnosti. A to mě přivádí k
druhé velké lži,

kterou dnes žijeme - lži, že neexistuje neměnná pravda.


Relativismus je nyní občanským náboženstvím a veřejnou filozofií Západu. Opět se může zdát, že argumenty pro tento náhled jsou přesvědčivé. Na základě pluralismu moderního světa se může jevit smysluplné, že společnost chce potvrdit, že žádný jednotlivec, ani skupina nemá monopol na pravdu; to, co jeden člověk považuje za dobré a žádoucí, jiný nemusí; a proto musí být všechny kultury a náboženství respektovány jako stejně hodnotné.

V praxi však můžeme vidět, že bez víry v pevné morální principy a transcendentní pravdy, se naše politické instituce a jazyk stanou nástroji ve službě nového barbarství.
Ve jménu tolerance začínáme tolerovat nejhrubší netoleranci
; úcta vůči jiným kulturám začíná diktovat zneuctění naší vlastní kultury; zásada "žij a nech žít" omlouvá život silných na úkor slabých.

Tato diagnóza nám pomáhá pochopit jednu z hlavních dnešních nespravedlností Západu - zločin potratu.

Uvědomuji si, že legalizace potratu je součástí dnešního práva v téměř každém státě na Západě. V některých případech tato legalizace odráží vůli většiny a je prosazována zákonnými a demokratickými prostředky. Uvědomuji si také, že mnozí lidé, dokonce i v Církvi, považují za divné, že pro katolíky v Americe je posvátnost nenarozeného života stále centrálním tématem jejich veřejného svědectví.

Dovolte mi objasnit, proč jsem přesvědčen, že potrat je klíčovým tématem naší doby.

Za prvé, protože potrat je také o tom, zda žijeme v pravdě. Právo na život je základem každého jiného lidského práva. Pokud toto právo není nedotknutelné, pak žádné právo nemůže být garantováno.

Nebo, řečeno na rovinu: vražda je vražda, bez ohledu na to, jak malá je oběť.

A tady je další pravda, kterou ještě mnohé osoby v Církvi plně neuznali: ochrana života před narozením i hned po narození byla ústředním prvkem katolické identity již od apoštolských dob.


Znovu opakuji: od nejstarších dob Církve "být katolíkem" znamená odmítat se jakýmkoli způsobem podílet na zločinu potratu - ať už snahou o potrat, jeho provedením, nebo umožněním tohoto zločinu svou činností nebo nečinností v politické nebo právní sféře. Ale znamenalo to ještě více. Být katolíkem znamenalo ozývat se proti všemu, co uráží svatost a důstojnost života, jak ji zjevil Ježíš Kristus.

Už v nejčasnějších dokumentech církevních dějin lze najít toho doklady. V naší době, kdy je svatost života ohrožována nejen potraty, vraždami novorozenců či eutanázií, ale i embryonálním výzkumem a eugenickými pokusy o odstranění slabých, postižených a churavých starých lidí - se tento aspekt katolické identity stává pro naše následování Krista stále důležitější.

Můj důvod proč vzpomínám potraty je tento: jejich rozšířené akceptování na Západě nám ukazuje, že bez základu v Bohu nebo ve vyšší pravdě se naše demokratické instituce velmi snadno mohou stát zbraněmi proti naší vlastní lidské důstojnosti.

Naše nejdražší hodnoty nelze bránit jen pomocí rozumu, nebo jen pro ně samé. Jejich oprávnění není samo o sobě zřejmé, ani nespočívá v nich samých.

Neexistuje inherentní logický nebo utilitaristický důvod, proč by společnost měla respektovat práva lidské osoby.
Ještě méně důvodů existuje proto, aby se uznávala práva těch, jejichž život představuje pro druhé břemeno, jak je to v případě dítěte v lůně matky, nevyléčitelně nemocného, či mentálně postiženého.

Pokud lidská práva nepocházejí od Boha, pak jsou ponechány na libovůli mužů a žen. Stát existuje, aby bránil práva člověka a napomáhal jeho prosperitě. Stát nikdy nemůže být zdrojem těchto práv. Když si stát osobuje takovou moc, i demokracie se může stát totalitní.

Vždyť co jiného je legalizovaný potrat než jistá formy intimního násilí, zahaleného do šatu demokracie? Touze silného po moci je dána síla zákona zabít slabého.

Právě tam dnes na Západě směřujeme. A byli jsme tam už dřív. Slováci a mnozí další obyvatelé střední a východní Evropy to už prožili.

Už jsem tu naznačil, že náboženská svoboda Církve je dnes ohrožena takovým způsobem, jak od nacistické a komunistické éry ještě nebyla. Věřím, že nyní již lépe chápeme proč.

Richard Waever, americký vědec a sociální filozof píšící v 60-tých letech, řekl: "Jsem pevně přesvědčen, že relativismus musí nakonec vést k režimu síly."

Měl pravdu. Existuje jistý druh "vnitřní logiky", která vede relativismus k represi. To vysvětluje paradox, proč západní společnosti veřejně prohlašují toleranci a respektování odlišnosti, zatímco agresivně podkopávají a trestají život podle katolické nauky. Nauka o toleranci nemůže tolerovat víru Církve, že některé myšlenky a chování nemohou být tolerovány, protože nás dehumanizují. Nauka, že všechny pravdy jsou relativní, nemůže připustit, že některé pravdy nesmí být takovými.

Katolická přesvědčení, které nejvíce dráždí ortodoxní zápaďáky jsou ty, které se týkají potratu, sexuality a manželství muže a ženy. To není náhoda. Tato křesťanská přesvědčení vyjadřují pravdu o lidské plodnosti, o jejím významu a určení.

Tyto pravdy jsou chápány jako podvratné ve světě, který by rád věřil, že Bůh není nutný a že lidský život nemá vnitřní zaměření nebo cíl. Církev třeba trestat, protože navzdory všem hříchům a slabosti svých lidí, je stále nevěstou Ježíše Krista; stále je zdrojem krásy, smyslu a naděje, která odmítá zemřít - a stále je nejpřesvědčivější a nejnebezpečnější kacířkou nového světového pořádku.

Dovolte mi shrnout, co jsem řekl:

Můj první bod: myšlenky mají své důsledky. A špatné myšlenky mají špatné důsledky. Dnes žijeme ve světě, který je pod nadvládou některých velmi destruktivních myšlenek. Nejhorší je ta, že muži a ženy mohou žít tak, jakoby na Bohu nezáleželo a jakoby Boží Syn nikdy nechodil po této zemi. Výsledkem takové nesprávné představy je to, že je napadána svoboda Církve vykonávat své poslání. Musíme pochopit, proč tomu tak je, a musíme proti tomu něco udělat.

Můj druhý bod je prostý: už si nemůžeme dovolit vést diskuse o sekularizaci - která ve skutečnosti znamená vymazání křesťanství z naší kulturní paměti - jako by to byl jen problém intelektuálů. Vytváření "nové Evropy" a "budoucí Ameriky" z jiných kořenů než jsou reálná fakta našich křesťansky formovaných dějin bude mít škodlivé důsledky pro každého skutečného věřícího.

Nesmíme a neměli bychom se vzdát namáhavé snahy o poctivý dialog. Právě naopak. Církev vždy musí usilovat o přátelství, nacházet oblasti na dohodu a cesty k pozitivním, rozumným argumentům ve veřejném prostoru. Ale je hloupé očekávat vděčnost, či alespoň respekt od představitelů dnešních vládnoucích a kulturních tříd. Naivní neopatrnost není evangelní ctností.

Pokušením každého období Církve byly snahy vycházet zadobře s císařem. A to je naprosto správně: Písmo nám říká, že máme respektovat své představitele a modlit se za ně. Máme mít zdravou lásku ke krajině, kterou nazýváme svým domovem. Ale nikdy nemáme dávat císaři to, co patří Bohu. Nejdříve musíme poslouchat Boha; povinnosti vůči politickým autoritám jsou až na druhém místě. Nemůžeme spolupracovat se zlem bez toho, aby se postupně nestalo i naším zlem. Toto je nejživější trpká lekce 20. století. A je to lekce, z níž jsme se - jak doufám - poučili.

To mě přivádí k třetímu a poslednímu dnešnímu bodu:
žijeme v době, kdy je církev vyzvána, aby se stala věřícím společenstvím odporu.

Musíme pojmenovávat věci jejich pravými jmény. Musíme bojovat proti zlu, které vidíme. A nejdůležitější je to, že si nesmíme lhát, myslíc si, že když budeme následovat hlasy sekularismu a odkřesťanšťování, můžeme jaksi věci usnadnit nebo změnit. Pouze Pravda může člověka učinit svobodným. Proto musíme být apoštoly Ježíše Krista a vtělené Pravdy.

Co to ​​tedy znamená pro nás jako jednotlivé učedníky? Dovolte, abych na závěr dal pár návrhů.


Můj první návrh pochází opět od významného svědka proti pohanství Třetí říše, Dietricha Bonhoeffera: "Obnova západního světa spočívá pouze v duchovní obnově Církve, která ji povede k následování vzkříšeného a živého Ježíše Krista."

Svět naléhavě potřebuje znovuprobuzení Církve v našich činech a v našem veřejném i soukromém svědectví. Svět potřebuje každého z nás, aby dospěl k hlubší zkušenosti našeho vzkříšeného Pána, ve společnosti našich spoluvěřících. Obnova Západu závisí do značné míry na naší věrnosti Ježíši Kristu a jeho Církvi.

Musíme skutečně věřit tomu, co říkáme, že věříme. Pak to musíme dokázat svědectvím svého života. Musíme být tak přesvědčeni o pravdách Vyznání víry, že jsme zapálení pro to, abychom žili těmito pravdami, milovali a bránili tyto pravdy až do takové míry, že to bude pro nás nepohodlné a způsobí nám to utrpení.

Jsme vyslanci živého Boha ve světě, který směřuje k zapomenutí na něj. Naším úkolem je udělat Boha skutečným; být tváří jeho lásky; nabízet mužům a ženám dneška dialog spásy.

Lekce 20. století spočívá v tom, že neexistuje "levná" láska. Bůh, v jehož věříme - ten Bůh, který miloval svět tak, že poslal svého jediného Syna, aby za něj trpěl a zemřel - od nás požaduje, abychom žili stejně odvážným, obětavým způsobem života, jaký nám ukázal Ježíš Kristus.

Forma Církve a forma každého křesťanského života má podobu kříže. Naše životy se musí stát liturgií, sebeobětováním, které ztělesňuje Boží lásku a obnovuje svět.

Velcí slovenští mučedníci minulosti to věděli. A udržovali tyto pravdy živé, když trpké břemeno nenávisti a totalitního režimu doléhalo na váš lid. Myslím teď zvlášť na vaše hrdinské biskupy, blahoslaveného Vasila Hopko a Pavla Gojdiče, a na hrdinskou sestru Zdeňku Schelingovou.

Musíme si toto nádherné poselství sestry Zdeňky vzít více k srdci:
"Moje oběť, moje mše svatá se nyní teprve začíná. Od Pánova oltáře jdu k oltáři své práce. Všude musím umět pokračovat v oběti oltáře ... Krista musíme vyznávat svým životem, přinášet mu svou vůli jako oběť i krocení svých smyslů a srdce. "

Zvěstujme Ježíše Krista se vší silou našeho života. A pomáhejme si navzájem, ať to stojí cokoli, abychom - když budeme skládat účty našemu Pánu - byli připočtení mezi věrné a odvážné, a ne zbabělé nebo uhýbavé, nebo takové, kteří dělají kompromisy, dokud z jejich vlastního přesvědčení nezůstane nic; ani ne mezi takové, kteří mlčeli, když měli říkat ta správná slova ve správném čase. Díky. A ať Vás Bůh žehná. "


Zdroj: TK KBS

Převzato z www.lifenews.sk, článek, vydaný 29. 9. 2013, naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 10. 2013 | 11333 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace