Zajímavé...

Kouzlo svatého Dominika

Dominikus in einem Fresko von Fra Angelico, volné dílo, https://de.wikipedia.org Jedna z nejstarších a zároveň jedna z nejdéle fungujících institucí katolické církve - dominikáni - slaví významné jubileum.

Dominikáni, alias Řád bratří kazatelů, si připomínají 800. výročí založení. Vzhledem k tomu, že takzvaná zakládací bula Religiosa vitam papeže Honoria III. ze dne 22. prosince 1216 je falzum, získávají tyto oslavy i pověstnou špetku humoru.

Ve starší řeholní historiografii se bula po celá staletí považovala za autentickou a proto se datum 22. prosinec v tradici dominikánů udržel dodnes jako důležitý milník. Tato milá kuriozita, zrozená z přehnané iniciativy neznámého zbožného bratra někdy v druhé polovině 13. století, nic nemění na faktu, že dominikáni byli jako řeholní společenství oficiálně potvrzeni hned o několik týdnů později. A to už autentickou bulou vydanou Honoriem III. 21. ledna 1217 pro Ordo praedicatorum, jak se v ní výslovně uvádí.

Latinským křesťanstvím se v jeho dosavadních dějinách přehnaly dvě velké vlny zakládání řeholí. Ovocem té první jsou například cisterciáci, kartuziáni, kamaldulové a rytířské řehole.

Druhá vlna, která smetla úplně všechno s sebou, přinesla mendikanty - žebravé řehole. Jednou z nich je i Řád bratří kazatelů. Už skutečnost, že určitá společenská entita existuje osm set let, aniž by se vnitřně rozdělila, nebo někdy byť jen dočasně zanikla, je fascinující. Na druhou stranu vstup dominikánů do devátého století existence, spojený s ohlédnutím za pestrou, někdy dokonce kontroverzní historií, je dostatečným důvodem k sebereflexi a vnitřní obnově v duchu nadčasových požadavků jejich zakladatele.

Při této významné příležitosti vám přinášíme krátké úryvky dvou kapitol (Dominikova nenápadnost a Dominikovo dílo) z poutavě zpracované knihy významného francouzského medievalisty, dlouholetého profesora dějin na univerzitě ve Fribourgu, Guy Bedouella OP († 2012): Dominique ou la grâce de la parole. Ve slovenském překladu ji v prvních měsících následujícího roku pod názvem Dominik. Dar slova uvede na pulty knihkupectví Vydavateľstvo dominikáni.

(článek pokračuje pod obrázkem)

Sv. Dominik, volné dílo, cs.wikipedia.org


Dílo uznávaného historika je nejen zralým kontextuálním pohledem na jednu z nejvýznamnějších postav středověkého latinského křesťanství, ale i jeho osobním vyznáním z náklonnosti ke spiritualitě a osobnímu kouzlu sv. Dominika. Pozornému čtenáři zároveň neunikne fakt, že biografie je také jakýmsi duchovním testamentem autora, protože původní vydání z roku 1982 těsně před odchodem na věčnost přepracoval a doplněné bylo opět vydáno již po jeho smrti v roce 2015.

Dominikova nenápadnost

Na rozdíl od Lacordaira nebo Bernanose se při hledání odpovědi na otázku "Kdo byl sv. Dominik?" budeme programově přidržovat v první řadě autentických dokumentů. Musíme se vzdát typicky moderní snahy o takzvaný "psychologický" portrét, který by se v současnosti považoval snad za jediný přípustný.

Při čtení starých stránek můžeme nabýt dojmu, že stojíme před nádhernou sochou z třináctého století, dýchající posvátným patosem a jakoby jednou provždy uvězněnou ve svých strohých rysech.

Musíme odolat pokušení chtít za každou cenu rekonstruovat to, co nám uniká. V opačném případě bychom dokázali rychle vymyslet takového Dominika, který by byl podle našeho gusta a odpovídal by našim současným touhám či předsudkům, jakoby sám žil ve dvacátém století. Jistěže, musíme stále prohlubovat své chápání perspektivy a záměru Dominikova ustavičně živého díla.

Musíme však zachytit i tajemství a poselství, které lze vytušit a odhalit v Dominikově ustupování z jeviště dějin, v jeho nenápadnosti a uzavřenosti.

Všechny zprávy o Dominikově životě jsou svědectvím o mimořádné přitažlivosti jeho osobnosti a strhující síle jeho autority. Je téměř neuvěřitelné, že by člověk jeho temperamentu a duchovního ražení nezanechal po sobě Řeholi či Testament, jak po sobě nechal svatý František, jenom když by za tím nebyl nějaký záměr. Ve většině situací se s Dominikem setkáváme v pozadí, jakoby přední místo vždy přenechával někomu jinému.

V letech své mládí byl Dominik pouze suppriorom kapituly v Osmě. Později doprovázel svého biskupa Diega, který byl jistě velmi silnou osobností. Když Dominik nakonec zůstane sám, znovu jedná pouze v pozici zástupce papežského legáta, jak se výslovně píše ve dvou krátkých úředních dokumentech, které se nám zachovaly z jeho ruky. Dominik totiž zaujal místo jiného legáta, který nebyl osobně přítomen. Později se v Toulouse stává zástupcem biskupa Fulka.

Dominik za každých okolností rozvíjí svou aktivitu v Církvi. Spolupracuje s biskupy a pomáhá jim, ačkoli sám odmítá stát se jedním z nich - možná ani ne tak z pokory a snahy o chudobu, jako spíše proto, aby vahou společenské prestiže nedeformoval a nezkreslil to, co hlásal svým kázáním. Později se opřel o papeže, kterým nepochybně pomáhal při psaní mnoha oficiálních dokumentů, ale sám nechtěl, aby se v nich objevilo jeho jméno.

Dominik vyzývá k reakcím, vyvolává nové iniciativy a započatá díla přivádí do konce. Vždyť v Languedocu, a možná už i dříve, zastává významnou roli, podněcuje k aktivitě, a pokud je to možné, završuje započaté dílo s odhodlaností, která svědčí o živém zájmu a zároveň o nezištnosti. Činí tak i přesto, že za to nesklidí pocty ani tituly.

Svým duchovním působením nezpůsobuje příliš mnoho rozruchu. Dominik byl přítomen uprostřed válečné vřavy křížové výpravy proti Albigenským a přitom není známo, co přesně dělal. Víme jen, že se modlil. Přestože do detailu známe všechny manévry vojsk, vůbec netušíme, jaké myšlenky se mu tehdy proháněly hlavou.

Lacordaire svým velkolepým lyrickým stylem poukázal na tuto Dominikova diskrétnost a porovnal ho s jeho známým současníkem a přítelem, Šimonem z Montfortu, který byl korunován slávou vítězství. "Slunce dějin svítí na Montfortův pancíř a ozařuje na něm slavné činy, které mají i své stíny. Na Dominikův plášť sotva zasvítí nějaký paprsek, ale i málo světla odráží takovou čistotu a svatost, že vydává oslnivé svědectví. Světla je málo proto, protože Boží muž se stáhl ze světa plného hluku a krve. Zůstal věrný svému poslání a svými ústy pouze žehnal, svým srdcem se jen modlil a svou rukou konal pouze dílo lásky. A světla je málo i proto, protože když ctnost zůstane sama, nemá jiné slunce kromě Boha"(Vie de saint Dominique)

Když Dante ve svém Ráji umisťuje Dominika do slunečního nebe, mluví o něm jako o světelném jasu (v Turcányho překladu "blesk žiary cherubínskej"). Dominik je tak jakoby ukrytý ve světle, nebo se stává povrchem, který odráží Boží světlo.

Syn a služebník Církve, Dominik, důvěřující svým bratrem a současně pevně ukotven v Bohu, ustupoval před lidmi a institucemi do pozadí. Z tohoto důvodu tak důrazně žádal, aby byl pohřben pod nohama bratrů v Bologni. Nechtěl snad tím vyjádřit svou podřízenost a ducha služby? Vždyť se nechtěl stát ani jejich prvním představeným a museli ho dlouho přesvědčovat, aby přijal úřad magistra řehole, kterou sám založil.

Jeho jméno bychom darmo hledali v prvních konstitucích, ačkoliv ty jsou hluboce poznamenány jeho duchem a úmysly. Je docela možné, že se nechal vést událostmi pod vlivem charismatické milosti, která učí světce přizpůsobovat vlastní plány znamením Boží prozřetelnosti. Tak přijal - nebo si zvolil - řeholi svatého Augustina; v roce 1217 rozeslal bratry do světa a později, jakoby z náhlého popudu, jich vyslal několik do Polska. To vše bylo součástí rozhodnutí, ve kterých Dominik prokazuje svou schopnost rozlišovat výzvy, které se zrodily z kontaktu s momentálními okolnostmi. Dominik se skrývá v pozadí jeviště běžícího času, ale přitom dokáže tento čas naplno využít.

(článek pokračuje pod obrázkem)

Panna Marie předává Dominikovi růženec, Wolfgang Moroder., CC BY-SA 3.0


V Dominikovi je znát napětí, které zakoušeli i jiní zakladatelé řeholí, mezi charismatickou autoritou a touhou stáhnout se, nebo - jako by tu platila nějaká tajemná zákonitost - nutným ústupem diktovaným jinými lidmi či vnějšími okolnostmi. Toto napětí je typické pro většinu zakladatelů řeholních řádů. U Dominika je jeho nenápadnost dílem svobodného rozhodnutí.

Žil uprostřed svých bratrů, jako by tam ani nebyl. Neměl své lůžko, ani zvláštní celu. Jedl málo, ale přitom plnil všechny povinnosti, ke kterým zavazoval společný život a Regule. Pro všechny byl přístupný, stále plný radosti, ale tváří v tvář utrpení druhých plný soucitu. Projevoval svou apoštolskou pohotovost a zároveň i bratrského, přátelského a spontánního ducha, který je velmi prostým, a přitom výmluvným znamením křesťanského odříkání.

Dominik byl opravdu vášnivým milovníkem sebezřeknutí, pokud to tak lze říci. Tato jeho vášeň měla několik podob. Je ji vidět v jeho intenzivní touze po mučednictví, v jeho snaze o misie v dalekých zemích, v jeho "zmizení" po založení řehole. Ba co víc, nejjasnějším znakem konkrétního zřeknutí se sebe, na rovině právní i tělesné, bylo to, že se dvakrát nabídl, aby ho prodali do otroctví, aby vykoupil nešťastné zajatce.

Světcova nenápadnost tak v našich očích nabývá podobu pokory a zřeknutí se sebe. Máme o ní množství důkazů. Ty prozrazují, že Dominik ve svém životě pochopil význam Kristova vykupitelského díla. Jordán Saský tuto skutečnost vynikajícím způsobem vyjádřil ve své modlitbě k zakladateli, když Dominika nazývá "Kristův důvěrný přítel".

Patří do kruhu Kristových nejbližších, stal se jeho napodobovatelem, až do samého konce. Svatá Kateřina Sienská tento vztah popsala ve svém známém přirovnání Dominika ke Kristu. Nastínila paralelu mezi poslušností adoptivního syna a Syna podle přirozenosti: "Jak se jen podobá našemu Pánu, zejména ve své vytrvalé pokoře a plamenné lásce!"

Dominikovo dílo

Dominik sice po sobě nezanechal spisy, ale stál u zrodu řehole se specifickými institucemi a osobitým duchem. Její členové žijí a působí v Církvi již celá staletí. Proto je pochopitelné, že v době, kdy se kodifikovalo právo a nauka o Církvi začala nabývat univerzální charakter, i novátorský a originální způsob života, jaký představoval projekt Dominika a jeho společníků, musel okamžitě nabýt písemnou podobu, aby se na něj dalo odvolávat a aby se přímo úměrně se zakládáním nových klášterů mohl dále šířit.

Můžeme si být proto jisti, že od roku 1215 až do své smrti v roce 1221 sepsal Dominik sám, nebo přinejmenším v hojné míře inspiroval znění textů, které bratrům sloužily jako první pravidla a řeholní zvyky. Abychom se drželi svého předsevzetí, že se budeme v první řadě věnovat nejstarším textům řeholní tradice, popíšeme Dominikovo dílo vycházejíc z právních předpisů napsaných ještě během jeho života.

Tento muž, který nám po sobě nezanechal žádný autentický dokument, pod který by se byl sám podepsal, poznamenal svou pečetí právní texty, z nichž lze zřetelně vyčíst jeho intuice a představy o životě podle evangelia, jakož i jeho svatost překypující moudrostí a laskavostí.

Potíže se objeví hned při prvním pokusu o identifikaci textů, které by mohly pocházet z období před Dominikovou smrtí. Nejstarší zachovaný rukopis totiž obsahuje celou legislativu Řehole kazatelů před rokem 1242, se všemi změnami, úpravami a dodatky schválenými každoročními generálními kapitulami. Dokument dostal jméno Rukopis z Rodez, protože byl dlouho uchováván v klášteře v tomto francouzském městě.

Jde o přepis z poloviny čtrnáctého století, přičemž originální dokument nesl dataci z roku 1240, čili z doby, kdy velký dominikánský právník Rajmund z Peňafortu přeorganizoval řeholní konstituce. Vlastníme tedy unikátní svědectví o prvotní legislativě řehole, ale k jeho nejhlubším vrstvám se musíme dopracovat prostřednictvím textové kritiky.

(článek pokračuje pod obrázkem)
logo- postoy.sk
Dominikánští historici dosud publikovali celou řadu studií, které v mnoha ohledech dospívají k různým výsledkům, navzájem se opravují, ale nakonec se blíží k několika styčným bodům. Shodují se na tom, že větší část textu z Rodez pochází z doby svatého Dominika a že právě jeho je třeba považovat za hlavního pořizovatele. Nepodařilo se jim však dosáhnout jednomyslné identifikaci jednotlivých odstavců a jejich datování.

Zvyky bratrů kazatelů (Consuetudines) se začínají prologem a prvním bodem (distinctio). Znění této první části pochází z roku 1216 a ve značné míře je inspirováno "zvyky" premonstrátů založených ve dvanáctém století. Píše se v nich o každodenním životě řeholního společenství, přičemž sledují strukturu regule kanovníků svatého Augustina, ale jsou stručnější. Text dalších dištinkcí dominikánských Consuetudines se naopak vyznačuje svojí originalitou.

Základní jádro Druhé dištinkce (odstavce) pochází z první generální kapituly v Boloni v roce 1220 a nastiňuje nejdůležitější body budoucí dominikánské legislativy. Hlavní principy přetrvaly staletí a jsou dodnes aktuální. Pokud je porovnáme s Libellem od Jordána Saského (Libellus de Princípio ordinis praedicatorum - Knížka o počátcích Řehole kazatelů, dílo bylo napsáno někdy v letech 1234/1235 v souvislosti s kanonizaci sv. Dominika) a v některých vybraných bodech náš postoj se svědectvími z kanonizačního procesu, dokážeme v nich odhalit osobitý rukopis Dominika, který jako pečlivý architekt dbal na výstavbu svého díla.

S ohledem na chronologii předkládanou vědeckými studiemi, můžeme zároveň rekonstruovat tu institucionální formu řehole, kterou chtěl Dominik původně předat svým bratrům.

Modlitba Jubilea 800 let Řehole kazatelů:

Bože, Otec milosrdenství, Ty jsi povolal svého služebníka Dominika Guzmána, aby se s vírou vydal na cestu jako potulný poutník a kazatel milosti. U příležitosti slavení Jubilea řehole Tě prosíme, vylej na nás opět Ducha vzkříšeného Krista, abychom věrně a radostně hlásali evangelium pokoje. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Gabriel Hunčaga


Převzato z www.postoj.sk, článek z 22. 12. 2016 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 23. 12. 2016; 8. 8. 2022 - 5467 přečtení)

logo- postoy.skSdílet

Související články:
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 08. 2022 | 6465 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace