Zajímavé...

Kněz Boží Prozřetelnosti

Kdo potkal P. Władysława Bukowińského nebo četl jeho „Dopisy“ a „Vzpomínky z Kazachstánu“, neměl pochybnost, že beatifikace tohoto kněze byla jenom otázkou času. Jeho duchovní postoj vyzařoval do okolí a nepřestává imponovat ani dnes.Nejdůležitější slovo

„Velikost P. Władysława Bukowińského spočívala především v tom, že podobně jako veliký patriarcha Abrahám svěřil celý svůj život Prozřetelnosti,“ řekl během pohřební mše svaté kardinál Karol Wojtyła. Tehdejší metropolita krakovský znal osobně P. Władysława a obdivoval na něm „hlubokou víru, moudré slovo a neochvějnou důvěru v Boží moc“. Ten poslední rys se stal hlavním ukazatelem duchovní velikosti P. Bukowińského, slovo „Prozřetelnost“ zase výrazem, který se nejčastěji objevuje v jeho korespondenci.

To z ní se dozvídáme, že P. Władysław viděl díla Boží Prozřetelnosti ve všem, dokonce i v prožívaném pronásledování a nespravedlnostech. Domníval se, že když Bůh ty těžké situace v jeho životě dopouští, tak ony mají hluboký smysl. Je zapotřebí jejich významu rozumět, je třeba „jenom“ je pokorně přijmout a v těch podmínkách pracovat pro Boží království. Během cesty na desetileté vyhnanství plný důvěry psal: „Teď jedeme do Kyjeva a potom jistě ještě mnohem víc dál na východ. Tam na východě je moje životní budoucnost. Z vůle Boží Prozřetelnosti. Abych ji řádně naplnil.“

„Životní budoucnost“ P. Bukowińského mnohokrát zaskočila, byla totiž psána Božím prstem a ne jeho, ale jak opakoval – „tak je to jistě nejlepší“. Rok před svou smrtí, kdy mu zdravotní stav nedovoloval vydat se na misijní cestu do hloubi Kazachstánu, P. Władysław přiznal: „To není má vůle, ale vůle Prozřetelnosti – je sladké jí naprosto důvěřovat. A dokonce to v takovém případě není těžké, protože břemeno je lehké a jařmo sladké.“

Zmužilost den co den

P. Bukowiński trpělivě a beze slova postěžování snášel utrpení. Ve vězeních i v sovětských lágrech strávil více než 13 let, o hladu, v zimě, v těžké fyzické práci, v nemoci a ponižování, a nejenom že se nedal zlomit, ale také imponoval přátelům v nouzi svým duchovním postojem. Franciszek Kaszyński, který byl na jedné cele s P. Władysławem, vzpomíná: „Byl silný mráz (-35 °C), strašně nás bolely nohy. Nikdy jsem neviděl, že by P. Bukowiński byl smutný nebo si stěžoval na situaci, v jaké se octl. Vždycky měl pozitivní, klidný pohled na skutečnost.“ Z úst kněze – což zdůrazňují svědkové – nikdy nevypadlo ani jedno nepěkné slovo vůči pronásledovatelům. Zajímalo ho především, jak dobývat z lidí dobro, a ne jak zdůraznit zlo. Modlil se také za obrácení Ruska. „Domnívám se,“ přiznal po letech, „že jsem se nikdy nenechal otrávit jedem nenávisti a že láska k nepřátelům nebyla jen pěkná teorie v mém životě na Východě.“

Statečnosti si vyžadovalo také plnění kněžské služby v podmínkách proticírkevního pronásledování v republikách Sovětského svazu. I zde příklad kněze formoval věřící. S. M. Klara Teresa Bitz připomíná dramatickou situaci, kdy příslušníci milice vytáhli z domu P. Bukowińského, který se v ten den připravoval s věřícími na mši svatou. Žena takto podává zprávu o dalších událostech: „Když odešli, P. Bukowiński přišel k nám a řekl: »Nesmím sloužit mši svatou a mám vám přikázat, abyste se rozešli. Ale přesto budu sloužit. Kdo chce odejít, ať jde, kdo chce zůstat, ať zůstane.« Nikdo neodešel. Když se kněz nebál, tak jsme se ani my nebáli.“

Dobrý pastýř

P. Bukowiński si s překážkami a s obtížemi dokázal poradit nejenom nezlomným duchem, ale i dvěma – jak je označoval – „léky“: trpělivostí a důvěrou. Nehledal také jinou životní cestu. Byl naprosto přesvědčený, že Bůh ví, co je pro něho nejlepší, a že když někdy dělá něco prostřednictvím ateistů, ukazuje mu místo a způsob, kterým má naplnit kněžské poslání. Takto vysvětloval blízkému řeholníkovi: „V celé úplnosti doceňuji dobré srdce milovaného Otce, s jakým mi radí snadnější život. Zdá se mi, že se nemýlím, že Boží vůlí pro mne je život ne lehčí, ale obtížnější, kdo ví, zda ne taktěžký, jaký jsem nedávno prožil. Dal bych si i já líbit určité ulehčení v životě, kdyby nebylo potřeb fidelských [tj. věřících], extrémně velikých.“

P. Władysław ostatně považoval odříkání za věc pro kněze úplně normální. Když v roce 2001 v Astaně (Kazachstán) Jan Pavel II. světil seminář a diecézní centrum pojmenované po P. Bukowińském, připomenul slova blahoslaveného o tom, že kněz musí být připraven se nešetřit, a je-li to třeba – dát i život za Kristův ovčín. V dopisech přátelům kněžím apoštol Kazachstánu psal: „Vznešený pojem dobrého pastýře je prakticky nerozlučně spojen s obětí a s utrpením »za svoje ovce«. (…) Právě my (kněží) máme jít životem cestou »těsnou a strmou« a svítit dobrým příkladem všem, co »jsou v tom domě«, a nepřímo i v zemi.“

„Nejsem sám“

Milostí kněžského povolání P. Bukowińského bylo i to, že ačkoliv žil den co den vzdálený od vlasti a od společenství kněží, necítil se osamocený. Těšil se z korespondence s blízkými a chtěl ji, ale nezpůsobovala to, že ho osamocenost netrápila. Vysvětloval spřáteleným manželům: „Jako Vy, milí Wackovi, nejste sami, protože žijete spolu, tak ani já nejsem samotný, poněvadž – když užiju slov sv. Pavla – »nežiji už já, ale žije ve mně Kristus« – můj Božský Mistr a můj Spasitel, který mě navštěvuje ve Svatém přijímání.“ Z Eucharistie P. Władysław čerpal sílu realizovat životní misi. Mše svaté sloužil také v táborech a ve vězeních, i když tak riskoval vlastní život. O jeho radikalismu a úctě k Eucharistii svědčí fakt, že byl schopný vypít Krev Kristovu včetně vši, která spadla z pryčny do kalichu, aby nezmarnil ani kapku Spasitelovy Krve. Dennodenně se odevzdával do Boží Prozřetelnosti v modlitbě a do ochrany Matky Boží. Nebylo náhodou, že zemřel s růžencem v ruce.

Ideál „maličkosti“

Těžká práce pastýře duší vzdáleného od vlasti, bez věhlasu a ocenění, vyžadovala od kněze, jemuž předpovídali skvělou kariéru v církvi, nejenom velikou lásku k jemu svěřeným ovečkám, ale také pokoru. A té se, jak přiznal, musel učit: „Tenkrát (v mládí) jsem se do určité míry domníval, že to já prokazuji Bohu milost,a nyní bez přehnaných iluzí týkajících se vlastní osoby vidím, jak velikou milost mi Bůh prokázal a nadále prokazuje. To se týká i toho, že jsem tady. (…) Ano. Mám za co děkovat Prozřetelnosti!“ V podobném duchu psal P. Antonínu Chomickému: „V posledním dopise jsi mi přál veliké pocty (…). Pocty nejenom proto, že jsou nereálné, ale byly by dokonce děsivé (…). Víc mě přitahuje ideál maličkosti než to, co mě v životě minulo a k čemu jsem přinejmenším nedorostl.“

Ten ideál se projevoval rovněž v asketickém a skromném životě P. Bukowińského. Nehledal pohodlí a neshromažďoval materiální věci. Celý jeho majetek představovaly knihy a malý kufřík, ve kterém přechovával liturgické náčiní. Kromě tohoto vlastnictví si ponechával prakticky jenom věci potřebné k životu a o zbytek se dělil s potřebnými. Případ farnice Františky Balické, které P. Władysław předal celou sbírku ze mše svaté „na mléko pro dítě“, nebyl ojedinělý. Jeho dobrota a štědrost byla totiž všeobecně známá mezi věřícími v Kazachstánu. Pomáhal lidem bez ohledu na jejich náboženství, kulturu, národnost nebo světový názor. „Jeho svědectví se jeví jako přehojnost činů milosrdenství pro duši i tělo,“ shrnul působení kněze papež František.

Apoštolova radost

Svědkové uvádějí, že P. Bukowiński si nejenom nestěžoval na těžké podmínky života a pastýřské práce, ale přijímal je s radostí. Samotný pobyt v Karagandě nazval v jednom z dopisů „milostí převyšující všechny nejsmělejší představy, a dokonce i touhy“. Mnohokrát zdůrazňoval, jak je Bohu vděčný za svou životní cestu, a že by ji neměnil za žádnou jinou. „Daleko od rodných končin,“ psal, „nejsem ani trochu zarmoucený a vůbec se nepovažuji za nějakou oběť osudu. Úplně naopak, děkuji Bohu za všechno. Myslím, že po celou tu dlouholetou dobu života jsem vždycky byl a jsem dosud správným člověkem na správném místě.“ Za duchovní závěť blahoslaveného kněze Władysława Bukowińského je možné považovat slova: „Abychom do konce poctivě plnili vůli Prozřetelnosti v přesvědčení, že to je v našem životě nejlepší a nejvíce hodno touhy.“
Z Miłujcie sie! 5/2016 přeložila -vv
Vyšlo v časopise Světlo 25. ČÍSLO / XXVII. ROČNÍK

Sdílet

Související články:
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2024 (28.05.2024)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2024)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (26.11.2023)
Pěší pouť na Velehrad - v časopise Světlo (08.02.2023)
Horlivost pro Boží království ho stravovala (07.11.2022)
Slavnost Všech svatých (31.10.2022)
Kristus v rodině (03.10.2022)
Poklady růžence – Narození (26.09.2022)
Bílá obálka (19.09.2022)
Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí (12.09.2022)
„Chudý Lazar“ (srov. Lk 16,20) (05.09.2022)
O čistotě (29.08.2022)
Jak růst v osobní svatosti (22.08.2022)
Hans Georg von Heintschel-Heinegg (15.08.2022)
Mnoho lidí opovrhuje skutečným nebem (01.08.2022)
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích (25.07.2022)
Pýcha a domýšlivost v náboženském životě (18.07.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (14.07.2022)
Co je to zádušní mše svatá? (27.06.2022)
Pomoc ubohým duším (20.06.2022)
Velké milosrdenství (17.06.2022)
Boží život dávaný a přijímaný a nám sdílený (13.06.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo a růženec (06.06.2022)
Matka chrání své dítě před vším nebezpečím (28.05.2022)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (16.05.2022)
Povinnosti rodičů vůči svým dětem (09.05.2022)
Kříž je naše spása a naše síla (02.05.2022)
Nedejte se oklamat – Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (24.04.2022)
Svatá Markéta Wardová (18.04.2022)
První kontemplativní komunita pro ženy s Downovým syndromem (12.04.2022)
Bohaté ovoce působení Matky Boží a svaté Filomény (04.04.2022)
Maria mě přivedla k Ježíši (28.03.2022)
Modlitby svatých k Ježíši v Nejsvětější svátosti (21.03.2022)
Krvavý pot (14.03.2022)
Rovni apoštolům – sv. Cyril a Metoděj (07.03.2022)
Ukřižované Slovo (02.03.2022)
Ohlasy na časopis Milujte se! (10.02.2022)
Mše svatá (07.02.2022)
Nejsvětější Eucharistie – Chléb života (07.02.2022)
Ronaldo o své matce (02.02.2022)
Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha (31.01.2022)
O kněžství (24.01.2022)
Vyvolený od věčnosti v Kristu Ježíši, v lůně Trojice (17.01.2022)
Svatí Tři králové v Kolíně (10.01.2022)
Pojďte, klanějte se jemu! (03.01.2022)
Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila (27.12.2021)
Štědrodenní vyznání víry (24.12.2021)
Kníže pokoje (Iz 9,5) (20.12.2021)
Otevřete brány, když přichází Král! (06.12.2021)
Advent – čas touhy! (29.11.2021)
Seslání Ducha Svatého (27.11.2021)
Bez ustání se modlete (23.11.2021)
Vánoční dárek (19.11.2021)
Moc ticha (18.11.2021)
Ave maris stella – Buď zdráva, hvězdo mořská „Měli silný protivítr…“ (17.11.2021)
Světlo - vánoční nabídka knih (11.11.2021)
Panna Maria dělá nemožné možným (10.11.2021)
Potěšujte, potěšujte můj lid (27.10.2021)
Aby byl Bůh více milován (25.10.2021)
Světlo milosti, které nám bylo darováno ve Svátosti oltářní (18.10.2021)
Papež František: Žádná lidská moc si nemůže nárokovat jurisdikci nad zpovědním tajemstvím (20.09.2021)
Chvalozpěv na umývání nohou (13.09.2021)
Proč mají pro katolíky význam kříže s Ježíšovým tělem, a ne „prázdné“ kříže? (06.09.2021)
Dřevo, kabel a kleště (30.08.2021)
Svatá Kateřina Švédská (23.08.2021)
Pro kulturu otcovství Přiznání ke správně chápané podpoře mužských charismat (16.08.2021)
Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí (09.08.2021)
MODLITBA (05.08.2021)
Odpuštění – nejvzácnější dar (26.07.2021)
Svatá Koleta z Corbie (19.07.2021)
Alláh není Bohem Bible (12.07.2021)
Nové evropské „náboženství“ Dnes vládnoucí „vírou“ je bezbožnost (05.07.2021)
Blahoslavený Konrád z Piacenzy (28.06.2021)
Bůh koná také dnes zázraky uzdravení (21.06.2021)
Starat se, chránit, vést (14.06.2021)
Najít opět sám sebe (07.06.2021)
Moje cesta s Bohem (02.06.2021)
Naděje naše, buď zdráva! (24.05.2021)
Proč miluji tě, ó Maria! (17.05.2021)
Vrátili se zpět! (10.05.2021)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2021 (05.05.2021)
Hluboký pokoj uprostřed bouře (03.05.2021)
Kultura pohřbívání umírá v urnách (26.04.2021)
Zmrtvýchvstání je naše víra, shledání naše naděje (19.04.2021)
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí (05.04.2021)
Laický apoštolát (29.03.2021)
Jak máme konat pokání a přinášet oběti? Jak správným způsobem žít poselství z Fatimy (22.03.2021)
Zákon Boží (15.03.2021)
Úplná odevzdanost v následování Ježíše Krista – celibát (08.03.2021)
Zasvěcení se Ježíši Kristu, vtělené Moudrosti, skrze ruce Panny Marie: (01.03.2021)
Ohlasy na časopis Milujte se! (28.02.2021)
Dílo nekonečné lásky Boží (22.02.2021)
Svatý Josef, patron umírajících (15.02.2021)
Naděje nám pomáhá jít dále (08.02.2021)
Vždycky, když ke mně přijdete, je moje Srdce pro vás otevřeno (01.02.2021)
Bůh se smiluje také nad naší dobou (25.01.2021)
Zmýlili jste se někdy? (18.01.2021)
Asia Bibi strávila deváté Vánoce ve vězení - Bohu díky, dnes je na svobodě (11.01.2021)
GENDER ŠOKUJÍCÍ DOTAZNÍK PRO DESETILETÉ DĚTI (04.01.2021)
Svědectví bývalé muslimky: Ježíš mě osvobodil (01.01.2021)
Mluvit o víře (28.12.2020)
Obrácení dvou muslimů (21.12.2020)
Vánoční nabídka Nezbedy (15.12.2020)
24 otázek pro matku Terezu (14.12.2020)
Nepřekonatelná a moudrá něžnost (07.12.2020)
Vánoční dárek pro návštěvníky kostela (30.11.2020)
Zpěv vděčnosti pokorných (30.11.2020)
Nad invokací litanie k Božskému Srdci (23.11.2020)
Srdce, které čeká na důvěru a lásku (16.11.2020)
Vzýval jsem Satana (12.11.2020)
Ježíš odpouští hříchy (09.11.2020)
Stydět se za stud? (04.11.2020)
My všichni zde nemáme žádný zájem o Boha (02.11.2020)
Výzva k mužům: Udělejte všechno, abyste zachránili manželství! (27.10.2020)
Nauka, jak být maličký (26.10.2020)
Klekla jsem si na podlahu (19.10.2020)
Nemoc lásky (12.10.2020)
Pohled lásky (05.10.2020)
Obdivuhodná cena mše svaté (28.09.2020)
MODLITBA V PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ (21.09.2020)
Přirozené plánování rodičovství podporuje lásku (14.09.2020)
Zůstaneme bez – božní? (07.09.2020)
Věrnost až k návratu (31.08.2020)
Jde o život (24.08.2020)
Hvězda mořská (17.08.2020)
Maria – požehnaná mezi ženami (10.08.2020)
Věrná společnice (03.08.2020)
Jaký smysl má utrpení? (27.07.2020)
Časopis Budoucnost Církve 2/2020 (20.07.2020)
Bůh, který miluje a trpí (20.07.2020)
Moje rány jsou záchranná kotva (13.07.2020)
Kříž nás nese k dokonalosti (06.07.2020)
Texty a návrhy modliteb za ochranu nenarozeného života (29.06.2020)
Od ateismu do katolické církve (22.06.2020)
JSME HŘÍŠNÍCI (15.06.2020)
Bůh má s vámi zvláštní plány (08.06.2020)
Kříž – znamení spásy pro všechny (01.06.2020)
Svědčit, že Bůh je láska (25.05.2020)
Bůh se nenechá posmívat (Gal 6,7) (18.05.2020)
Evropa – vymírající kultura (11.05.2020)
Sedm hřebů do rakve duše: hněv (04.05.2020)
BŮH NEMŮŽE LHÁT (27.04.2020)
Všechno je milost (20.04.2020)
Síla modlitby (13.04.2020)
Komplici naděje (06.04.2020)
Lesk věčnosti (30.03.2020)
Poselství rodičům (23.03.2020)
Naše specialita: láska Sestra Elvíra, zakladatelka společenství „Cenacolo“ k léčení drogově závislých (16.03.2020)
Past homeopatie (09.03.2020)
Dva kněží – dva osudy (01.03.2020)
Bůh nepotřebuje preambule ani katalog hodnot (24.02.2020)
Když děti nechtějí (17.02.2020)
Boj s nepřítelem (10.02.2020)
Tráva je zelená! (03.02.2020)
Domov lásky - otevřený dopis Marty Liminské (27.01.2020)
Ve škole matky Terezy: jak znovu najít poklad víry (22.01.2020)
Co je láska podle dětí do 8 let (13.01.2020)
Zjevení Páně – „Kde je Král? (06.01.2020)
Emanuel – Bůh s námi (31.12.2019)
A ty, Betléme (23.12.2019)
Štědrý večer 1904 - vánoční příběh Pearl S. Buckové (18.12.2019)
Ježíšku, přijď (09.12.2019)
Ježíš se vydal na cestu s námi (08.12.2019)
Evangelizační nabídka redakce Milujte se! (28.11.2019)
Techniky ovlivňování jsou dnes velice vyspělé. (25.11.2019)
V ohni zkoušky (19.11.2019)
Jak umírali nacističtí pohlaváři (11.11.2019)
„Zdrávas Maria“ (04.11.2019)
Lidé potřebují vzory (29.10.2019)
Všeobecné povolání lidstva (21.10.2019)
Uzdravení skrze svátost pomazání nemocných (14.10.2019)
Mariino „můžeme“ je pro nás zdrojem zamyšlení a meditace… (07.10.2019)
Milujte své nepřátele! (30.09.2019)
Kdo to byl František Jägerstätter (23.09.2019)
Žízním! (16.09.2019)
Dívat se na povýšený Kříž se skromností a pokorou (09.09.2019)
Vyzařovat Boží lásku (02.09.2019)
Síla radosti (28.08.2019)
Boží zákon: láska k člověku (19.08.2019)
U některých postižených zjišťuji velké schopnosti (12.08.2019)
Modlitba stárnoucího člověka (05.08.2019)
Tělesné postižení jako přednost (29.07.2019)
Moc lásky (22.07.2019)
Každý člověk potřebuje lásku (15.07.2019)
Diskriminace katolíků (08.07.2019)
Blahoslavení tiší (01.07.2019)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! na Velehradě 2019 (27.06.2019)
Pramen mystiky (24.06.2019)
Maria – vychovatelka nového člověka (17.06.2019)
Mater Dolorosa (10.06.2019)
Litevská hora křížů (06.06.2019)
Příznivější prostředí pro matku (13.05.2019)
Naše Matka a Prostřednice (06.05.2019)
Velikonoční příběh (29.04.2019)
První den po sobotě (22.04.2019)
Farář a jeho svatý prsten (08.04.2019)
Dítě a Kříž (03.04.2019)
V mariánském roce... (01.04.2019)
První procesí (25.03.2019)
Jsem zde, abych tě zachránil (Jer 1,8) (18.03.2019)
Šílené milosrdenství (11.03.2019)
Povinnost lásky (26.02.2019)
Půst – cesta k znovunabytí svobody (18.02.2019)
Prosby za ochranu nenarozeného života (11.02.2019)
Před spaním (04.02.2019)
Žehnejte své děti (28.01.2019)
Odpuštění – předpoklad míru (21.01.2019)
„Naše dítě musí žít!“ (21.01.2019)
Růže v blátě (14.01.2019)
Děti jsou učiteli lásky (07.01.2019)
V kultuře strachu (31.12.2018)
Stydíme se za víru? (26.12.2018)
Důstojník, který se přihlásil ke kříži (17.12.2018)
Ježíškův dar (10.12.2018)
Neposkvrněná (08.12.2018)
První neděle adventní (03.12.2018)
K čemu je vlastně život? (26.11.2018)
Dívka se psem (19.11.2018)
Svatá Anežka Česká (05.11.2018)
Nabídka pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (03.11.2018)
Všech svatých (29.10.2018)
Tři dny růží v Manoppellu (22.10.2018)
Svědectví 17 leté Antonie (15.10.2018)
Časopis Duha na školní rok 2018/2019 (09.10.2018)
K otázce odpovědného rodičovství Děti – jen když chceme my? (08.10.2018)
Proměňující moc růžence (01.10.2018)
Co znamená být křesťanským laikem? (24.09.2018)
Maria, Panna a Matka Maria, pravzor Církve (17.09.2018)
Miluji Boha, a proto ti odpouštím (10.09.2018)
SLOVA SVATÉHO ŠARBELA O EUCHARISTII (03.09.2018)
Zkapalnění krve sv. Pantaleona (28.08.2018)
Nepřítel a jeho dílo (20.08.2018)
Který zázrak je v dějinách lidstva největší? (13.08.2018)
Dopis ženě o úzkostlivosti (06.08.2018)
Promluva o zpovědi (30.07.2018)
Promluva o svěcení neděle (23.07.2018)
Svěcení neděle v katechismu katolické církve (16.07.2018)
Našel své kořeny (09.07.2018)
Sv. Roch z Montpelieru (02.07.2018)
Jaký je Bůh? (27.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Cesta dozrávání (23.06.2018)
Belgičtí biskupové proti veškerým formám eutanazie (19.06.2018)
Z duchovních deníků Alice Lenczewské Jsem skrytý v Hostii (17.06.2018)
Když se skutečně děje jeho vůle (13.06.2018)
Pít z pramene lásky (10.06.2018)
Neumdlévejte! - velikonoční promluva papeže Pia XII. (09.06.2018)
Nabídka z redakce časopisu Milujte se! pro Noc kostelů 2018 (16.04.2018)
Vánoční dárek z redakce Milujte se! (25.11.2017)
Časopis Miriam (26.09.2017)
Časopis Duha pro školní rok 2017/2018 (03.09.2017)
Časopis Budoucnost Církve 2/2016 (10.05.2016)
Časopis Budoucnost Církve 1/2016 (09.03.2016)
Časopis Budoucnost Církve - 5/2015 (12.12.2015)
Časopis Budoucnost Církve 4/2015 (07.10.2015)
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře (06.10.2015)
Časopis Budoucnost Církve 3/2015 (30.06.2015)
Časopis Budoucnost Církve 1/2015 (27.02.2015)
Mezi nebem a zemí - nový pořad Českého rozhlasu (16.02.2015)
Časopis Budoucnost Církve 5/2014 (15.12.2014)
Časopis Budoucnost Církve 4/2014 (22.11.2014)
Časopis Budoucnost Církve 3/2014 (23.07.2014)
Časopis Budoucnost Církve 2/2014 (15.05.2014)
Časopis DUHA na téma Světlo (01.04.2014)
RC Monitor 02/2014 (28.01.2014)
Časopis Budoucnost Církve 5/2013 (25.01.2014)
Adventní kalendář a čtyři adventní čísla časopisu Duha (06.11.2013)
Sebevědomí a sebeúcta (03.11.2013)
„Znamení konce časů na Západě“ (17.10.2013)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy (17.10.2013)
Časopis Budoucnost Církve 3/2013 (03.08.2013)
Rozmluva s Ledňáčkem (11.06.2013)
Časopis Budoucnost Církve 2/2013 (06.05.2013)
Pracovní návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (04.05.2013)
Časopis Budoucnost Církve 1/2013 (27.03.2013)
Nabídka časopisu Duha pro postní dobu (28.01.2013)
Časopis Budoucnost Církve 5/2012 (23.01.2013)
VKH Brno a časopis Milujte se!: Studenti brněnských vysokých škol z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (08.12.2012)
Časopis Budoucnost Církve 3/2012 (15.11.2012)
Advent s časopisem Duha (18.10.2012)
Časopis Apoštol Božího milosrdenství (17.10.2012)
Brána - říjen 2012 (12.10.2012)
Brána - září 2012 (12.09.2012)
Prázdninový zpravodaj FATYMu 2012 (13.08.2012)
Brána - srpen 2012 (10.08.2012)
Brána - červenec 2012 (06.07.2012)
Magnificat Slovakia – nabídka časopisu M ROSA v elektronické podobě (pdf) (27.06.2012)
Brána - červen 2012 (18.06.2012)
Brána - květen 2012 (12.05.2012)
Brána - duben 2012 (12.04.2012)
Speciální nabídka časopisu Strom – barvy života pro Vaši farnost (21.03.2012)
Časopis Budoucnost Církve 1/2012 (20.03.2012)
Brána - březen 2012 (08.03.2012)
Brána - únor 2012 (03.02.2012)
Časopis Budoucnost Církve 5/2011 (04.01.2012)
Brána - leden 2012 (01.01.2012)
Hledáme dobrovolníky – pomocníky (26.12.2011)
Brána - prosinec 2011 (13.12.2011)
Advent s časopisem Duha (17.11.2011)
Brána - listopad 2011 (08.11.2011)
Časopis Budoucnost Církve 3-4/2011 (02.11.2011)
Rozumět oběti (23.10.2011)
Konference o nové evangelizaci – zkušenosti a příležitosti (21.10.2011)
Brána - říjen 2011 (11.10.2011)
Prosba o pomoc s rozdáváním časopisu Milujte se! (27.09.2011)
Časopis Duha (12.09.2011)
Dokument o Josefu Vlčkovi (02.09.2011)
Časopis Budoucnost Církve 2/2011 (10.05.2011)
Časopis Budoucnost Církve 5/2010 (02.01.2011)
Časopis Budoucnost Církve 4/2010 (16.11.2010)
Světlo - odkaz na archiv vyšlých čísel (12.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2010 (09.09.2010)
Časopis Budoucnost Církve 3/2009 (18.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 4/2009 (05.06.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2009 (26.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 2/2010 (16.05.2010)
Internetový časopis Communio (13.05.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2009 (01.04.2010)
Časopis Budoucnost Církve 1/2010 (06.03.2010)
Časopis Budoucnost Církve 5/2009 (15.02.2010)
Znáte časopis Budoucnost Církve? Doporučujeme... (21.11.2009)
Nový časopis Cesty katecheze (06.04.2009)
| Autor: Ludmila Kočicová | Vydáno dne 28. 02. 2022 | 844 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace