Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život

radost, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Bůh nás stvořil z určitého důvodu. Jeho láska je naším životním posláním. Toto poslání nám umožňuje, abychom našli naši pravou identitu. Pokud si osvojíme toto poslání, získáme na mnoho věcí - včetně rodiny - nový pohled. Žít poslání domácí církve znamená počítat s tím, že katolické rodiny - s hodnotami odlišnými od prostředí a kultury, která je obklopuje - budou v menšině. Naše poslání lásky vyžaduje odvahu a statečnost. Ježíš nás volá a my můžeme odpovědět tím, že si vybereme život víry, naděje a lásky, radosti, služby a poslání.

Naše poslání na celý život


189. Tyto katecheze jsme začali poukazem na to, že Bůh nás stvořil z určitého důvodu a pro určité poslání. Bůh, se kterým se setkáváme v Ježíši Kristu, nás miluje a volá nás, abychom milovali tak, jak miluje On. Pokud pochopíme, že naším posláním v manželství, v rodině, při dětech a ve farnosti je láska, pak jsme si osvojili základní pravdu, která bude formovat všechny další oblasti našeho života.

190. Tak například, pokud věrnost smlouvě vyžaduje sebeovládání a pokud naše tělo a materiální svět jsou prostředky Boží milosti, pak budeme přistupovat k ekologickým, technologickým a medicínským otázkám s obnovenou pokorou. A také, pokud si uvědomíme, že Boží věrnost vůči smlouvě lásky je větší než utrpení, pak máme nový důvod k tomu, abychom byli solidární s těmi, kteří truchlí nebo jsou zranění. Pokud pochopíme, že Boží obraz, a tedy lidská důstojnost, je zakořeněna mnohem hlouběji než jakákoli náhodná lidská schopnost či výdobytek, pak pochopíme, proč má Církev tak velkou lásku k mladým, starým, postiženým a ke všem těm, kteří jsou při své každodenní péči odkázáni na druhé.

191. Teď už chápeme, že katecheze o rodině jsou vlastně katechezí o celém lidském životě. Jak řekl papež František, "hlásání evangelia se ve skutečnosti děje nejprve v rodině a pak v různých sférách každodenního života". [1] [170] Pokud jsme se naučili hledět na naše rodiny jako na domácí církve, pokud si uvědomujeme, že morální individualismus není správným přístupem k přijetí katolického učení, pak jsme si osvojili pohled, který změní celou naši identitu.

Žít život jako kreativní menšina


192. Katolická perspektiva smyslu života a stylu, jak žít dobrý život, nepřesvědčí každého v této době. Období "křesťanství", když jsme mohli na Západě předpokládat alespoň určitou shodu mezi veřejnými a katolickými hodnotami, je pryč. Katolíci na Západě se v této postkřesťanské době naučili žít tak, jak žijí křesťané v mnoha jiných částech světa - v Africe, v Asii, kde nikdy nebyli ve většině.

193. Menšinové postavení v kultuře neznamená být na okraji nebo být bezvýznamný. Když Katechismus Katolické církve učí o našem povolání k účasti na životě ve společnosti, cituje křesťanský list napsaný v době, kdy ještě Církev nebyla společensky uznávána nebo zvýhodněna. Bylo tehdy opravdu lákavé uzavřít se do sebe, ale v dopise se říká: "Nežite jen sobě, uzavření sami do sebe, jak byste již byli ospravedlněni, ale když se scházíte, hledejte to, co je k prospěchu všem." [2] [171] Tento pohled zaměřen ven ze sebe, tento duch služby má dokonce ještě starší původ. Prorok Jeremiáš adresuje Židům v babylonském zajetí následující slova, přestože byli v situaci, kdy Babyloňané vyplenili Jeruzalém a odvlekli židovské zajatce: "Usilujte o blaho města, kam jsem vás poslal do zajetí, a modlete se za ně k Pánu, protože v jeho pokoji je i vaše blaho."(Jer 29, 7).

194. Žít ve světě jako kreativní věřící menšina znamená vyznačovat se duchovní disciplínou. V knize proroka Daniela se popisuje, jak Daniel a jeho židovští přátelé byli ochotni sloužit na dvoře babylónského krále, Tito Židé šli tak daleko, že sloužili pohanskému králi, což bylo neobvyklé. Byli však králi nápomocni jen do té míry, nakolik zůstávali pravověrnými Židy.

195. Oplývali moudrostí, kterou neměli královi čarodějové, a to proto, že své životy podřizovali víře v jediného pravého Boha. Modlili se [3] a dodržovali židovské předpisy (např. týkající se pokrmů [4]). Byli kvasem v pohanském paláci, protože věděli, kdo jsou. Dokázali žít v dané společnosti, ale nebyli její součástí. Věděli také, že nemohou dělat kompromisy; ba věděli i to, že náboženská identita je bude někdy stát draho: raději přijali lví jámu a ohnivou pec, než zradu svého Boha a klanění se modlám.

196. Katolíci totiž mají své způsoby a tradici jak žít víru ve světě, který ji nechápe nebo s nimi nesouhlasí. Ačkoliv se způsob života křesťana odlišuje od světského života, přesto má křesťan pevnou naději a jasnou mysl - má "větší plán, než jsou jeho vlastní projekty, plán, který nás podpírá a umožňuje darovat milované osobě celou budoucnost." [5] [174 ] Máme pevný základ, abychom byli nezávislí na destrukčních silách ve společnosti a kultuře, a je to tentýž základ, který nás orientuje k lásce a zapojení se do společnosti a kultury. "Láska, která čelí dočasnému omezení sluncem a dalšími hvězdami", [6] [175] láska, která stvořila a posiluje vše, je to ta samá láska, která oživuje a oduševňuje naše manželství, naše domovy a naši Církev. Můžeme si být jisti, že když budeme následovat tuto lásku, dokonce až na kříž, naše utrpení nás bude dělat reálnějšími, autentičtějšími, lidštějšími; nakonec přijde vzkříšení i odměna, protože následujeme věrného Pána. Tato láska nám dá sílu žít odlišným způsobem a být solí země. [7] [176]

Bůh


Všichni jsme misionáři


197. Svatý Jan Pavel II. nás povzbuzuje: "Rodino, staň se tím, čím jsi!" [8] [177] a tato jeho slova neztratila nic na své aktuálnosti. Jejich naléhavost se pouze zintenzivnila tváří v tvář všem výzvám, které dnes rodiny zakoušejí. Podle Jana Pavla II. poslání rodiny vychází z její identity v Božím plánu. "Jelikož podle Božího plánu rodina je 'důvěrné společenství života a lásky', má za úkol se stále více stávat tím, čím je, čili společenstvím života a lásky, a to v takovém úsilí, které ... najde své dovršení v Božím království." [9 ] [178] Proto podle Jana Pavla II. základním posláním rodiny je "střežit, projevovat a zprostředkovávat lásku", tedy poslání být "živou ozvěnou a skutečnou účastí na Boží lásce k lidskému pokolení a na lásce Krista Pána k Církvi, jeho nevěstě." [10] [179] Když rodina přijímá svou misionářskou identitu, stává se tím, čím měla vždy být.

198. Toto poslání však není vyhrazeno jen pro některé výjimečné. Ani to neznamená, že rodiny přestanou být samy sebou, nebo se budou usilovat o nějakou nedosažitelnou dokonalost proto, aby mohly svědčit o evangeliu. Křesťanská rodina je povolána k tomu, aby prohloubila, uvažovala a svědčila o lásce a životě, které jsou základem toho, co znamená být rodinou.

199. Rodina je společenstvím lásky, založené na vzájemném sebedarování, ve kterém se dva stávají jedním tělem, společenstvím osob - manžela a manželky. Je nerozlučným společenstvím manžela a manželky ustanoveném pro dobro celé rodiny jako opravdové společenství osob. [11] Právě v rodině se člověk učí lásce jako daru, daru nejprve přijatého dítětem od otce a matky a pak vráceného a sdíleného s jinými. Rodina je místem, kde se člověk učí hodnotě společenství, kde se formuje základ pro jednotu ve společnosti. Tímto způsobem nabízejí manželství a rodiny, které usilují milovat v jednotě a věrnosti, živé svědectví ve svých domovech, okolí, farnostech, místních společenstvích a všude tam, kam jdou, kde slouží, pracují či působí.

příroda, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Domácí církev nachází své naplnění v poslání univerzální Církve


200. Církev byla vždy blízko rodině. Samotný Kristus se narodil, rostl a zrál "v kruhu svaté rodiny Josefa a Marie". [12] [181] Maria jako panna i matka, jedinečným a nádherným způsobem zahrnuje obě povolání: k panenství (celibátu) i k mateřství. [13] [182] Svatá rodina je svým životem příkladem pro všechny rodiny a zároveň se za ně přimlouvá. Ježíš během svého veřejného působení často navštěvoval nebo se zdržoval v domech rodin, zvláště v rodině svatého Petra v Kafarnaum. [14] [183] Svatý Pavel ve svém pozdravu také zmiňuje některé učedníky, zvláště manželský pár Priscillu a Aquila a "církev v jejich domě". [15] [184] Katechismus Katolické církve učí:

"Jádro Církve už od jejích počátků tvořili často ti, co uvěřili 's celým svým domem.' Když se obrátili, toužili po tom, aby i 'celý jejich dům' byl spasen. Tyto rodiny, které se staly věřícími, byly malými ostrovy křesťanského života v nevěřícím světě." [16]

201. To, co se říká o celé Církvi, se analogicky vztahuje i na křesťanskou rodinu jako na domácí církev. Křesťanská rodina hraje tedy klíčovou roli v Církvi i ve světě. Papež Jan Pavel II. hovořil o "vlastní a originální úloze" křesťanské rodiny v Církvi:

"Křesťanská rodina je povolána k tomu, aby se činně a vědomě podílela na poslání Církve, a to vlastním a originálním způsobem, že se totiž sama svým bytím a jednáním jako intimní společenství života a lásky staví do služeb Církve a společnosti." [17] [186]


202. Kompendium Katechismu Katolické církve popisuje svátost manželství spolu se svátostí kněžství (svěcením) jako svátosti ve službě společenství a poslání. [18] [187] Manželství a rodina slouží k budování společenství Církve, přispívají a pomáhají pokročit v jejím poslání hlásat evangelium a milovat jak miloval Kristus. Někdy může existovat tendence myslet jen na to, jak Církev (jednotlivá diecéze, či farnost) slouží manželstvím a rodinám. Opravdu, rodina je živou součástí pastorační péče Církve.

203. Ale stejně důležité - ba snad dokonce ještě naléhavější - je přemýšlet nad tím, jak křesťanská rodina prokazuje lásku a slouží farnosti, diecézi, univerzální Církvi a světu. Služba zaměřená na pomoc rodinám by jim měla následně pomoci, aby se tyto rodiny staly misionářskými. To je v určitém smyslu změna paradigmatu, které čeká na plný rozkvět v Církvi: uvolnit křesťanským rodinám cestu pro dílo šíření evangelia. Kořenem toho je právě znovuobjevení povolání manželství jako povolání být domácí církví.

204. Domácí církev není abstraktním pojmem. Je to povolání a poslání, založené na svátosti manželství, kterou takto mnozí skutečně prožívají. Kristus neustále volá: Křesťanské rodiny, Církev vás potřebuje, svět vás potřebuje!

205. Rodino, staň se tím, čím jsi! [19] [188] Vyber si život, abys zůstala naživu, ty i tvé potomstvo, když budeš milovat Hospodina, svého Boha, poslouchat jeho hlas a věrně se k němu vinout. [20] [189] Toto poslání tě někdy označí ve společnosti za odlišnou od jiných. Prožívat svědectví lásky vyžaduje duchovní angažovanost a disciplínu, ale neboj se. Církev je s tebou. Pan je s tebou. Pan s tebou uzavřel smlouvu. Pan tě volá. On zůstává věrný a tato smlouva přinese ovoce. Láska je tvým posláním, je základem společenství, velkým dobrodružstvím služby, krásy a pravdy.

rodina, květy, barvy, Public Domain CCO, pixabay.com


Otázky k diskuzi:

1. Do jaké míry jsou katecheze o rodině katechezí o celém lidském životě? Jakým způsobem se katolické učení o lidské přirozenosti, sexualitě, manželství a rodině spojuje s ostatními stránkami života?

2. Usnadňují nebo ztěžují hodnoty a tradice ve vaší společnosti váš život jako katolíka? Jste svobodní být plnohodnotnými katolíky nebo existuje - v kultuře, ve které žijete - tlak dělat kompromisy s vírou? Jak se dokážete zapojit do kulturního a společenského života a přitom zůstat věřícími?

3. Vnímá vaše rodina samu sebe jako domácí církev? Jaké hodnoty zviditelňuje vaše rodina stylem svého rodinného života? Jaké kroky můžete podniknout, abyste se stali lepšími misionáři?

4. Jakou podporu potřebuje vaše rodina od Církve? Jak vám může Církev pomoci? A vy, jak můžete pomáhat Církvi a ostatním rodinám?

Vysvětlivky:

[1] FRANTIŠEK, Anděl Páně: Projev o Svaté Rodině jako uprchlících (29. prosince 2013).
[2] Katechismus katolické církve, 1905. Epistula Pseudo-Barnabae, 4, 10: SC 172,100-102.
[3] Dan 6, 11.
[4] Dan 1, 8.
[5] FRANTIŠEK, encyklika Lumen fidei, 52. Viz výše, bod 2 (První katecheze).
[6] DANTE, Božská komedie: Raj, Píseň XXXIII.
[7] Porov. Mt 5, 13.
[8] Jan Pavel II .: Familiaris consortio 17.
[9] Jan Pavel II .: Familiaris consortio 17. Srov Gaudium et spes, 48.
[10] Jan Pavel II .: Familiaris consortio 17.
[11] Srov. JAN PAVEL II .: Familiaris consortio 18-27
[12] Katechismus katolické církve, 1655.
[13] Srov. Katechismus katolické církve, 507.
[14] Srov. Mk 1,29-31, Mt 8,14-15, a Lk 4: 38-39. Srov. Mk 2,1, 3,19-20, 7,17, 9,33. Srov. Mk 5,38, 7,24, 10,10, 14,3; Mt 9,23, 10,11-13, 13,1, 17,25, 26,6; Lk 5,29, 7,3, 8,51, 10,5-7, 11,37, 14,1, 19,5-9; a Jan 4,53, 12,1-2.
[15] Rim 16,5 a 1 Kor 16, 19. Srov. Kol 4, 15 a Flp 4, 22.
[16] Katechismus katolické církve, 1655. Srov Sk 18,8; 16,31; 11,14.
[17] Jan Pavel II .: Familiaris consortio 50.
[18] Srov. Kompendium Katechismu katolické církve, 321. Viz výše bod 91 (Šestá katecheze).
[19] Jan Pavel II .: Familiaris consortio 17.
[20] Porov. Dt 30, 19-20.

Převzato ze zastolom.sk, 16. září 2015, článek naleznete zde.

hrající si děti-kluci, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ


srdce (láska), zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


těhotná žena, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


svatební fotografie, zdroj: www.pixbay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQSdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 19. 09. 2015 | 6268 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace