Zajímavé...

Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve

ruce-společenství, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Církev má různé institucionální formy, protože musí působit ve světě. To však úplně nevyjadřuje její podstatu. Církev je Kristova nevěsta, je to "ona", ne "to". Slovy svatého Jana XXIII. je Církev naší matkou a učitelkou, naší utěšitelkou a průvodkyní, naší rodinou ve víře. Ačkoli její členové a představitelé hřeší, stále potřebujeme její moudrost, svátosti, podporu a hlásání pravdy, protože Církev je Ježíšovým tělem ve světě - velkou rodinou Božího lidu Nové smlouvy.

Církev je naše Matka; my jsme její synové a dcery


174. Církev je nebeský Jeruzalém, "Jeruzalém, který je nahoře" (Gal 4, 26) . Církev je "matkou znovuzrození" [1]. Církev jako Kristova panenská nevěsta rodí své syny a dcery, které se "narodili shora ... narodili z vody a z Ducha" (srov. Jan 3, 3, 5).

175. Co značí "narodit se shora"? Znamená to, že po křtu nemáme víc pozemskou identitu? Ne, ale znamená to, že z křestních pramenů se rodí jediný Boží lid Nové smlouvy, který přesahuje všechny přirozené nebo lidské hranice národů, kultur, ras a pohlaví: "Vždyť my všichni ... jsme v jednom Duchu pokřtěni v jedno tělo" [2]. To znamená, že jako synové a dcery Církve máme novou totožnost, která neničí, ale přesahuje všechny možnosti, kterými lidské bytosti přirozeně utvářejí svou identitu.

176. Jako členové Církve jsme údy "jednoho těla", které není charakterizované lidskými vlastnostmi, jako jsou věk, národnost nebo vzdělání. Ani žádnými lidskými vymoženostmi, jako účinnost, organizovanost či morální ctnosti. Pokud by Církev byla definována na základě těchto lidských kvalit, nemohli bychom se "narodit shora", ale pouze "zdola", ze sebe samých a z našich omezených schopností. Proto je jedno, nakolik jsme vzdělaní nebo ctnostní, vždy je to zanedbatelné ve srovnání s dokonalostí lásky Krista a jeho nevěsty, nebeského Jeruzaléma, naší matky - Církve. Když se stáváme jejím synem nebo dcerou, přijímáme jako dar novou identitu v Kristu, kterou si nemůžeme dát sami.

kříž-klečící člověk, Public Domain CCO, pixabay.com


Jak a proč je Církev svatá


177. Když říkáme, že Církev je "neposkvrněná", neznamená to, že ignorujeme fakt, že všichni její členové jsou hříšní. Církev je totiž "svatá a zároveň stále potřebuje očišťování" [3]. Její svatost je svatostí Krista, jejího Ženicha. Je to láska Krista, Ženicha, která v první řadě utváří Církev: "Církev se zrodila zejména z Kristova úplného sebedarování za naši spásu, které anticipoval v ustanovení Eucharistie a uskutečnil na kříži ... Jako byla Eva utvořena z boku spícího Adama, tak se Církev zrodila z probodeného srdce Ježíše Krista zesnulého na kříži "[4].

178. Můžeme říci, že "podstatou" Církve není žádná ctnost, svatost nebo vymoženost, kterou můžeme dosáhnout, ale sebedarující se Kristova láska. Když se zrodil z Církve jako ze své Matky, zrodili jsme se z této Kristovy lásky. Tato láska dává Církvi její identitu, ne takovou, jako je identita národa nebo skupiny či klubu, které jsou jedněmi z lidských výtvorů, ale identitu "nevěsty", "manželky", která je "jedním tělem" s Kristem a tak spolu tvoří jedno Tělo.

179. Tato láska, v níž jsme se zrodili v Kristu, je láskou, kterou si nemůžeme dát sami. Když ji přijmeme, očišťuje nás, a proto je Církev v osobě každého jejího syna a dcery vždy formovatelná v Kristově lásce, dokud Kristus nedosáhne v každém z nás plnou podobu. To je smysl obrazu putující Církve, Církve "na cestě" k její konečné dokonalosti, dokonalosti v lásce a prostřednictvím pravé lásky, která ji především charakterizuje.

180. Do té doby však bude Církev poznávat, že "ustavičně kráčí cestou pokání a obnovy" [5] a nemůže tvrdit, ani netvrdí, že je dokonalá v jiném ohledu než pouze z hlediska svého věna, tedy Kristovy krve, jeho lásky.

srdce z květin, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Když katolíci hřeší, nevymaže to svatost Církve


181. Církev má svůj základ v Kristu, to značí, že hřích v Církvi, i hřích jejíchh posvěcených služebníků, nemůže smazat identitu Církve nebo její svatost, protože identita Církve nepochází z nikoho z nás. Pochází z Krista. Ve Starém zákoně se Boží lid Izrael vymezoval na základě jeho smlouvy s Bohem, a žádný hřích z jeho strany nemohl zrušit toto "vyvolení" nebo identitu Božího lidu, kterou získal díky této smlouvě. Kamkoliv šli, Bůh je neopustil. Kdokoliv se s nimi setkal, vždy se setkal s Božím lidem, bez ohledu na to, jak hříšní byli někteří jeho členové.

182. Boží věrnost smlouvě trvá i pro Církev. Zázrak Církve spočívá v tom, že Kristova láska, která ji charakterizuje, nemůže být vymazána žádným hříchem, žádného z jejich členů. Ona je viditelným společenstvím ve světě, ale takovým, jehož podstatou není nic "ze" světa. To je na ní to krásné. My jsme nemuseli čekat na vytvoření společenství dvanácti dokonalých lidí, abychom mohli prohlásit, že máme Církev, ve kterou se vyplatí věřit. Naši víru totiž nezakládáme na lidských ctnostech, ale věříme, že v Ježíši Kristu, který za nás zemřel, a díky jeho krvi jsme se stali "vyvoleným lidem, královstvím kněžstvem, svatým národem, lidem určeným na vlastnictví", abychom "hlásali mocné skutky toho, který nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla"(srov. 1 Petr 2, 9).

Pán Ježíš,zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Učící autorita Církve a odpovědnost


183. Církev jako naše matka, která nám dala novou totožnost v lásce a svatosti, ve které byla sama utvořena, má také odpovědnost za to, aby nás učila a formovala stále dokonaleji v této nové identitě, kterou jsme dostali ne ze světa, ale "shora". Neexistuje světská autorita, která by ji mohla zbavit tohoto úkolu, protože identita, kterou Církev přijala a dále předává, nepochází ze světských vymožeností, jak jsme viděli, ale přesahuje je, všechny je zdokonaluje. Spíše platí, že "pastoračním posláním učitelského úřadu je ... bdít nad tím, aby Boží lid setrvával v pravdě, která osvobozuje" [6].

184. Učící autorita Církve slouží celému Božímu lidu, aby byla zachována pravda evangelia, společně s celým explicitně i implicitně v evangeliu zjeveným morálním učením, které živí lidskou svobodu. Toto učení zahrnuje takové pravdy, jako je důstojnost lidské osoby, dobro stvoření, vznešenost manželství a jeho vnitřní zaměření na život dárujíce společenství v lásce. Ani hříchy spáchané proti ohlašované důstojnosti nemohou tyto pravdy zrušit. Takové hříchy jsou spíše výzvou pro Církev, aby tyto pravdy ještě věrněji ohlašovala, i když ona sama se snaží o obnovu v těchto pravdách a v lásce, ze které pochází.

Písmo svaté a růženec, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Jak manželské páry a rodiny svědčí o Církvi


185. Křesťanští manželé hrají klíčovou roli v hlásání těchto pravd, a to způsobem, který svět považuje za nejpřesvědčivější - tedy prostřednictvím svých životů, neustále proměňovaných láskou, která je udělena manželům ve svátosti manželství a která jejich společenství charakterizuje jako společenství manžela a manželky. Papež František strhujíce popsal svědectví pravdy, které mohou vydat křesťanští manželé, posílení milostí svátosti manželství:

"Křesťanští manželé nejsou naivní; znají problémy života a pokušení. Nicméně nebojí se být před Bohem a před společností zodpovědní. Neutíkají, neskrývají se, nevyhýbají se poslání budovat rodinu a přivádět na svět děti. Nicméně dnes, Otče, je to těžké ... Ovšem, je to těžké! Proto potřebujeme milost, milost, která pochází ze svátosti! Svátosti nejsou v životě jen dekorací - jak nádherný sňatek, jak nádherný obřad, jak nádherná hostina ... To však není svátost manželství. To je jen dekorace! Milost se nedává k tomu, aby život ozdobovala, ale aby nás udělala v životě silnými, dala nám odvahu jít vpřed! Křesťané se neizolují, ale vždy jsou zajedno a slaví svátost manželství, protože vědí, že ji potřebují! "[7]

186. Papežové Jan Pavel II. a Benedikt XVI. měli příležitost citovat jeden úryvek z apoštolské exhortace Pavla VI. Evangelii nuntiandi: "Dnešní člověk poslouchá raději svědky než učitele, a ty poslouchá pouze pokud jsou zároveň svědky" [8]. Papež František vyzývá křesťanské manžele, aby byli takovými učiteli, které dnešní lidé poslouchají, učitele, kteří učí svým svědectvím, a tím potvrzují pravdu a navenek vyzařují její přesvědčivost: ve své otevřenosti vůči novému životu, ve vroucnosti vzájemné lásky i ve své ochotě přijímat druhé. Jsou jako oázy lásky a milosrdenství v kultuře, která je často poznamenána cynismem, tvrdostí srdce a ztrátou odvahy.

187. Svědectví křesťanských manželů může vnést světlo do světa, který si cení výkonnost více než člověka a "mít" více než "být" - a proto zapomněl, jakou hodnotu má "osoba" a vůbec "bytí". Ať jsou tito manželé v Kristu věrnými svědky jeho lásky, a ať se tak stanou učiteli pravdy, která je vždy a všude vnitřně přesvědčivá.

188. Církev je institucí, ale vždy je i více než jen institucí. Je matkou, snachou, tělem, rodinou a společenstvím smlouvy. Všichni pokřtění jsou jejími syny a dcerami, přičemž křesťanům dává jejich nejzákladnější a nejpravější identitu. Tak, jako naše vlastní hříšnost v nás nikdy nezničí to, že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, a že jsme členy Boží rodiny, ani když katolíci hřeší, nezničí to svatost Církve. Podstata Církve totiž spočívá na Ježíši, na základě, který ji činí spolehlivou, ale který je zároveň hlubší a jistější než jakákoliv lidská vymoženost, a proto přemáhá jakékoliv lidské selhání. Navzdory mnohým selháním se Církev nemůže vyhnout své odpovědnosti hlásat evangelium, a proto i my neseme dále její poslání lásky.

Otázky k diskuzi:

a) Jak nás Boží smlouva chrání, i když hřešíme?
b) Každý hřeší, i představitelé Církve. Proč říkáme, že Církev je i přesto svatá?
c) Co od nás chce Ježíš, když Církev selhává v zachovávání jeho přikázání?
d) Proč Ježíš miluje Církev? Co ho na Církvi těší? Co ho rmoutí?

Vysvětlivky:
[1] KKC 169
[2] KKC 1267, porov. 1 Kor 12, 13.
LG 8, KKC 827.
KKC 766.
LG 8, KKC 827.
KKC 890.
Papež FRANTIŠEK, promluva k účastníkům poutě rodin během Roku víry, Vatikán (říjen 26, 2013).
[8] Pavel VI .: Evangelii nuntiandi, 41.Převzato ze zastolom.sk, 9. září 2015, článek naleznete zde.

loďka na moři, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


člověk s nadějí, Public Domain CCO, pixabay.comSdílet

Související články:
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 11. 09. 2015 | 5834 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace