Zajímavé...

Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část

Tribüne mit Konzilsvätern und Empore der Sekretäre; Foto: L. Wolleh, CC BY-SA 3.0 V tomto dílu nám autor přibližuje dění na Druhém vatikánském koncilu a po něm, nezamlčuje konfrontace a hledání konsensu, které ho provázely. Popisuje vliv totalitního režimu i jeho paradoxní pozitiva, zmiňuje ochranu Sedmibolestné Panny Marie, patronky Slovenska, ale i svou vlastní náboženskou krizi, kterou v té době prožíval.

Satanův dým a pokus o zneužití Druhého vatikánského koncilu

Satanův dým pronikl dokonce i do struktur Katolické církve a našel si služebníky i v řadách katolického kléru. Zednáři a liberálové nejrůznějšího ražení se snažili využít i Druhý vatikánský koncil k prosazení rozsáhlé liberalizace a modernizace Církve i za cenu narušení čistoty katolického učení. Došlo ke konfrontaci progresivních a konzervativních sil, které představovaly protipól progresivistů na koncilu. Právě tento fakt, dokazující nejednotnost koncilních otců, slouží mnohým ultrakonzervativním katolíkům jako argument ke zpochybnění koncilu. Jenže pokrok lidstva i pokrok v Katolické církvi, se rodí právě z konfrontace nového a starého. Bez této konfrontace není možný pohyb vpřed.

Konfrontace - cesta k dohodě

Nejlepším důkazem tohoto tvrzení je První vatikánský koncil, na kterém rovněž došlo ke konfrontaci koncilních otců při přijímání dogmatu o neomylnosti papeže. Definici o neomylnosti papežů při hlasování dne 13. 6. 1870 odsouhlasilo 451 koncilních otců a 62 dalších koncilních otců souhlasilo s podmínkou, 88 koncilních otců však definici odmítlo. Na čtvrtém veřejném zasedání se nepoměr sil ve prospěch přijetí dogmatu zvětšil. Předlohu schválilo 533 koncilních otců a dva hlasovali proti, avšak už před hlasováním opustilo koncil 57 odpůrců definice dogmatu. I oni se však později podřídili rozhodnutí koncilu. Již před opuštěním koncilu poslal německý biskup Emanuel von Ketteler z Mohuče papeži dopis, v němž ho ujišťoval, že se podřídí a přijme závěry koncilu. Nejednotnost koncilních otců se však výrazně projevila i v jiných záležitostech. Z 51 návrhů dekretů, které byly dohodnuty před koncilem, byly nakonec schváleny pouze dva.

Ketteler, Wilhelm Emanuel, volné dílo, de.wikipedia.org


Tedy pohoršovat se nad tím, že znění dokumentů Druhého vatikánského koncilu bylo výsledkem kompromisů, je pokrytectví nejvyššího stupně! Bylo by přece velmi naivní očekávat, že při tak vážné události, při které se sešlo 2 392 koncilních otců - to byl nejvyšší zaznamenaný počet dne 8. prosince 1965 - ze všech končin planety, půjde vše jako po másle a že zavládne idylka a absolutní jednota mezi všemi účastníky koncilu! Nikdy v historii koncilů tomu tak nebylo! Hledání kompromisů charakterizuje celé dosavadní dějiny Katolické církve. Bez nich by nebyl možný vznik Řeckokatolické církve, či jiných východních církví, sjednocených s Římem během celé existence Katolické církve. Jde jen o to, aby kompromisy neohrozily čistotu katolického učení. Katolická církev může dělat kompromisy v podružných otázkách, které neohrožují originalitu katolického učení.

Hledání konsensu

I na Druhém vatikánském koncilu se úporně hledal přijatelný konsensus a proto výsledky koncilu neuspokojily ani jednu z extrémních platforem. Koncil zachoval katolické učení a nepřijal žádná nová dogmata. Takové ambice ostatně ani neměl. Nebyl to věroučný, ale pastorační koncil, který měl řešit především krizi tradičních forem pastorace a jiné problémy, před nimiž stála Katolická církev v prudce se měnícím světě 2. poloviny 20. století.

Dění po Druhém vatikánském koncilu - na Západě

Po koncilu došlo v Katolické církvi na Západě k jistým turbulencím. V Církvi vznikaly různé proudy, z nichž nejvýrazněji se angažovaly extrémní platformy. Bylo zde křídlo ultramodernistů, jež neuspokojily výsledky koncilu a proto chystali radikální zásahy do katolického učení. Obzvláště Holandský katechismus, publikovaný v roce 1966, způsobil Katolické církvi na Západě nesmírně škody. Novými morovými ranami, které ještě vážněji narušily harmonický vývoj Západu i Katolické církve v západních zemích, se staly události pohnutého roku 1968, roku sexuální revoluce, studentských nepokojů a nového nástupu feminismu.

I uvnitř Církve došlo k události, která ji nově rozdělila. Dne 25. 7. 1968 byla publikována encyklika Humanae vitae, kterou Pavel VI. deklaroval jasné NE! destrukci katolické víry. Jeho postoj vyvolal bouřlivé reakce. Katolickou církev označili její nepřátelé za zpátečnickou, autoritářskou instituci, patřící do minulosti. Na jejich stranu se bohužel přidali i mnozí modernismem nasáknutí katoličtí teologové a laici, kteří se Církvi začali odcizovat. Homo technicus začal hromadně opouštět kostely, teologové se masově zříkali své pastýřské služby. Čtyřicet tisíc kněží opustilo své posty. Katolická církev na Západě prožívala pohnuté chvíle.

papež Pavel VI., wikipedie.cz


Napětí v církevních strukturách však způsobovaly nejen ultramodernisté, ale i příslušníci ultrakonzervativního tábora v Katolické církvi, kteří vytvořili několik platforem, stojících v opozici vůči oficiálním strukturám Katolické církve. Některé z nich otevřeně sklouzly do sedevakantizmu, či jiných schizmatických platforem, čímž se otevřeně rozešly se Svatým stolcem, jiné lavírovaly na hraně schizmatu. Tento stav v podstatě přetrvává dodnes a oslabuje jednotu a pevnost Katolické církve Západu.

..... a ve Východním bloku

Diametrálně odlišný vývoj nastal v poválečném období v zemích Východního bloku, ovládaných Moskvou, které konzumní materialismus a hédonismus, tak charakteristický pro Západ, nepostihl natolik zhoubným způsobem. Zatímco v západních zemích probíhala sekularizace, která měla nenásilnou formu, zdola, sekularizace zemí Východního bloku měla úplně jinou genezi. Ve státech ovládaných Moskvou probíhala sekularizace shora, násilnou formou, proto narážela na pasivní rezistenci významné části obyvatelstva. Platilo to, co vždy v takových případech. Vše, co je lidem vnucováno násilím, naráží na odpor podle zákona: akce vyvolává reakci.

Pozitiva totality

Zní to jako protimluv, ale železná opona, rozdělující tyto dva světy, měla vedle svých negativ i jistá pozitiva. Především nás do značné míry chránila před pokročilou dekadencí západní civilizace, takže jsme neznali takové zhoubné prvky života kapitalistického Západu jako nezaměstnanost, bezdomovectví, státem tolerovanou veřejnou prostituci, organizovaný zločin „západního typu“, jehož charakteristickými prvky jsou obchody s lidmi, zbraněmi, drogami, výpalnictví, únosy lidí, vydírání a jiné zločinecké praktiky, které se staly rakovinou západního světa.

Režimy zemí Východního bloku napáchaly množství zla pronásledováním náboženských projevů obyvatelstva. V krátkém období let 1967 - 1968 sice došlo k výraznému uvolnění náboženského života v našem státě, ale po roce 1968 se situace vrátila do původních kolejí na dalších 20 let.

Vedle všech svých neduhů však totalitní režimy nabízely obyvatelům existenční jistoty v předtím nepředstavitelném rozsahu. Hlad a bída se staly neznámými pojmy, nebyla zde vrstva milionářů na jedné straně a masy žebráků na straně druhé. Rozsáhlá industrializace změnila ráz těchto zemí, avšak životní úroveň byla mnohem nižší než na Západě. Zatímco na Západě připadal podle statistik osobní automobil na každou rodinu, dokonce v některých rodinách jich bylo i víc, v zemích Východu si mohli koupit osobní auto jen lépe situované rodiny. Osobní vzpomínka

Moji rodiče si například nikdy v životě nemohli koupit osobní automobil. Museli především uživit sebe a 5 svých dětí, z nichž nejstarší jsem byl já. Právě já jsem si v roce 1980 koupil první osobní auto v naší rodině, nový Moskvič 2138. Měl jsem tehdy 27 let. O něco později si auto koupila moje sestra se svým manželem, který sloužil v Čechách jako voják z povolání. Ne každý si mohl dovolit zahraniční dovolenou u moře nebo jiné vymoženosti, běžně dostupné lidem na Západě.

Serguei S. Dukachev, Moskvich 2137 front, CC BY-SA 3.0, commons..


Náboženský život na Slovensku, ochrana Sedmibolestné

Žili jsme, zvláště na Slovensku, opravdu velmi skromně, ale právě ta typická slovenská jednoduchost života vedle hluboké tradice katolické víry na Slovensku a ochraně Sedmibolestné Panny Marie umožnila zachovat kontinuitu živého náboženského života v zemi mezi Tatrami a Dunajem. Navíc v roce 1947 tehdejší nitranský arcibiskup Mons. Karol Kmeťko zasvětil Slovensko Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, takže Slovensko se stalo nedobytnou pevností pro všechny nepřátele Katolické církve.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, stržený 3. listopadu 1918 rozvášněným davem, mylně jako symbol porážky


Díky tomu byl na tom slovenský národ nesrovnatelně lépe než sousední český národ, který se ostentativně zřekl patronátu Panny Marie a už od roku 1918, od nechvalně známého stržení mariánského sloupu Panny Marie - Immaculaty v Praze, nastoupil cestu radikální sekularizace, která v totalitní éře dosáhla děsivých rozměrů.

Paradoxy režimu

Ateistické režimy Východu byly na jedné straně nepřátelské vůči Katolické církvi, na druhé straně však paradoxně nahrávaly katolíkům v zemích Východu, protože je chránily před demoralizaci západního typu. Platí to v plném rozsahu i pro situaci v našem státě. Cenzura, kterou ateistický režim bránil přenosu západních hodnot do života společnosti, měla nesporně negativní, ale - paradoxně - i pozitivní důsledky. Filtrování západních kulturní vlivů a výrazná eliminace brakové pseudokultury prosáknuté násilím, volným sexem a bezbřehým liberalismem přinášela i pozitivní ovoce. Z politických důvodů se k nám dostávala jen část toho nejkvalitnějšího západního umění, ale totalitní režimy poměrně účinně zadržovaly nápor podřadné pseudokultury, kterou kvazidemokratický Západ kvůli absenci kulturní cenzury nedokázal účinně eliminovat.

Osobní vzpomínky: Náboženská krize

Já jsem v té době prožíval vleklou náboženskou krizi. Pokud bych měl přesně diagnostikovat stav svého náboženského přesvědčení, musel bych použít pojem indiference. Nikdy jsem v Boha nepřestal věřit a nikdy jsem ani neztratil svou katolickou víru, jen jsem o ni ztratil zájem. Byla mi zcela lhostejná. Bůh pro mě přestal být osobním Bohem, nebyl už můj přítel, na kterého se lze kdykoli obrátit s jakýmkoliv problémem. Bůh Otec nebyl pro mě otcem, Ježíš Kristus mi nebyl bratrem a můj duch necítil blízkost Ducha Svatého. Měl jsem pocit, že Bůh ve třech osobách je kdesi na druhém konci vesmíru, cizí a nedostupný. Že o mně sice ví, ale ponechává mi plnou svobodu v mém jednání.

Přesto jsem však neochvějně uznával Boží zákony a katolická dogmata. Věřil jsem, že Bůh je všemohoucí a vševědoucí tvůrce vesmíru a člověka. I když jsem byl fanatický vědátor, nikdy jsem neuvěřil Darwinově teorii evoluce. Dokonce si vzpomínám, že jsem kvůli tomu jednou dostal nedostatečnou na střední škole. Mohlo to být někdy v roce 1969 nebo 1970. Tehdy mě vyvolala učitelka k tabuli a žádala ode mne, abych řekl něco o evoluci člověka. Ale jelikož jsem Darwinovi nikdy neuvěřil, z trucu, jako partyzán při výslechu, jsem mlčel a tak jsem dostal nedostatečnou. Raději jsem dostal tu nejhorší známku, než bych měl veřejně prezentovat ty Darwinovy šarlatánské slátaniny.

Bazilika Šaštín-Stráže, ng.Mgr.Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0, commons.


Nikdy, ani v dobách nejhlubší krize víry, jsem neakceptoval snahy o „vědecké“ vysvětlení Písma svatého. V principu jsem byl po celý svůj život kreacionista. Věřil jsem, že člověka stvořil Hospodin Bůh jako Adama a Evu a že svět vznikl a vyvíjel se přesně tak, jak je to popsáno v Bibli. Vždy jsem se tohoto přesvědčení držel a nikdy v životě jsem ho nezměnil. I když jsem nadšený vymoženostmi lidské vědy a techniky, nikdy jsem neakceptoval vědecké poznatky absolutně a bezpodmínečně. Ztotožňoval jsem se s nimi pouze v tom případě, pokud neodporovaly mé katolické víře, a tak to zůstalo až dodnes. Byl jsem stále katolík, sice indiferentní, ale pravověrný. Moje víra však byla mrtvá, protože nebyla naplněna skutky. Byl jsem katolík-teoretik, ale začal jsem žít jako ateista. Nemodlil jsem se, vyhýbal jsem se svátostem. Čím dál tím víc jsem se vzdaloval od Boha. Tato moje osobní formace však neměla vůbec nic společného s Druhým vatikánským koncilem. Upřímně řečeno, ještě ani v té době jsem netušil, o čem Druhý vatikánský koncil byl. Neznal jsem závěry koncilu, ani dokumenty, které přijal. Začal jsem je podrobně studovat až o několik desetiletí později. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Fotoworkshop4You, CC0 Creative Commons, pixabay


Mou vlažnost ve víře stimuloval totalitní režim, který potlačoval veřejné projevy zbožnosti. Vliv sekularizované společnosti, která mě obklopovala, utužoval můj náboženský indiferentismus. Mnozí lidé sice ve svém soukromí zůstali věrni svému náboženskému přesvědčení, avšak společnost se znovu navenek sekularizovala a víra v Boha byla i nadále víceméně soukromou záležitostí každého člověka. Paradoxně však ani násilná sekularizace společnosti nepředstavovala největší ohrožení mé duše. Novou hrozbou, která na mě číhala, byl konzumismus.

Konzumismus - nové ohrožení duchovního života

Když jsem skončil školu a absolvoval jsem vojenskou základní službu (1973-1975), začal jsem pracovat a získal jsem tak relativní samostatnost v životě. Stal jsem se nezávislejší, protože jsem sám začal vydělávat. Moje vlastní finanční příjmy sice nebyly vysoké, ale umožňovaly mi relativně zabezpečený, pohodlný život bez mimořádných stresů.

V té době došlo k jisté polarizaci ve společnosti. Zatímco starší lidé byli konzervativnější a zůstávali věrni svému způsobu života, mladí lidé měli větší sklon ke konzumismu. Postupně jsem i já podlehl pohodlnému způsobu života. Kostel mi nechyběl, modlitby, či jakékoliv náboženské aktivity zcela zmizely z mého života. Žil jsem jen pro pozemský život. Někdy mě i napadly otázky typu: „A co když teď zemřeš? Jsi připraven na smrt?“ Moje pohodlné já však tuto hrozbu vždy zlehčovalo. Říkal jsem si: „Vždyť jsem mladý. Ještě bych přece neměl umírat. Když budu starší, pak se nad tím budu vážně zamýšlet.“ Vymlouval jsem se sám před sebou, omlouval jsem svou náboženskou netečnost.

Časem jsem se oženil a stal se otcem dvou dětí, ale můj duchovní život se neměnil. Vše šlo ve vyšlapaných kolejích. A tak se stalo, že jsem dlouhá léta žil bez živého kontaktu s Bohem. Nepřestal jsem v něj věřit, nepochyboval jsem o pravdivosti katolického učení, jenže nežil jsem jako praktikující katolík. K obrácení došlo až po roce 1989.

Karol Dučák

Karol Dučák (priestornet.sk)Sdílet

Související články:
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 06. 2019 | 3127 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace