Zajímavé...

Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem!

CC0 Public Domain, www.maxpixel.net Vzájemné vztahy Katolické církve a Židů prošli po staletí různými peripetiemi. Byly poznamenány hluboce zakořeněným nepřátelstvím a vzájemnou nedůvěrou.

Začátek židovsko-křesťanských konfliktů připadá na samý úsvit dějin křesťanství. Po nanebevstoupení Pána začali židovští farizeové pronásledovat křesťany, tedy příslušníky Kristovy církve, která dodnes přetrvala v Katolické církvi a je s ní totožná. Toto pronásledování bylo vskutku bezohledné a v něm je kořen dvoutisíciletého nepřátelství mezi křesťany a Židy, které přineslo oběma stranám mnoho nesmírné bolesti a utrpení.

Je však nutné zdůraznit, že prvními oběťmi židovského pronásledování křesťanů byli samotní Židé. Židovští náboženští vůdcové pronásledovali Židy, kteří přijali křesťanskou víru, a to velmi krutě a nemilosrdně. Typickým příkladem je svatý apoštol Pavel. Dokud byl židovským farizejem Saulem, sám krutě pronásledoval křesťany a sotva už někdy zjistíme, zda někteří z nich nezaplatili toto pronásledování i svým životem. Z Písma svatého víme, že Saul měl účast na ukamenování Štěpána, prvního křesťanského mučedníka. Když však sám konvertoval a stal se křesťanem Pavlem, pocítil bolestný úděl pronásledovaného židokřesťana. Nelze zapomínat na to, že apoštolové byli Židé a kromě svatého Jana evangelisty byli všichni usmrceni. Paradoxně tedy prvními oběťmi židovského pronásledování křesťanů byli především samotní Židé. Vedle Židů se však křesťany stávali ve stále větším počtu i příslušníci jiných národů.

kamenování Štěpána, public domain, commons...


Židovská velerada krvavě pronásledovala křesťany až do katastrofální porážky Židů vojsky Římanů roku 70 po Kristu. Židé se po prohrané válce rozptýlili do diaspory, kde mnozí Židé slídili po křesťanech a udávali je římským úřadům. Tím se u křesťanů zakořenil instinktivní odpor vůči Židům en bloc, který přetrvával v křesťanské pospolitosti dlouhá staletí. Projevilo se to i u církevních Otců sv. Bazila, sv. Jan Zlatoústého a sv. Ambrože, v jejichž dílech nacházíme radikální protižidovské polemiky. Mírnější postoj zaujímá svatý Augustin, upozorňující na kontinuitu Starého a Nového zákona.

Židé se od nejstarších dob existence křesťanství rozdělili na dva základní proudy: na ty, kteří přijali učení Ježíše Krista, a na ty, kteří ho odmítli a stali se nepřáteli křesťanství. Nemáme tedy právo označovat Židy a priori za nepřátele křesťanství. Paradoxně, právě Židé měli největší zásluhu na explozivním šíření křesťanství do světa v počáteční fázi jeho existence. Zasloužili se o to především apoštolové, zvláště apoštol národů, svatý Pavel, který si pro své misionářské poslání hodně vytrpěl od židovských náboženských vůdců. Musíme tedy vnímat historické poslání Židů v pozitivním i negativním světle.

Po oficiálním uznání křesťanství v Římské říši se situace radikálně změnila. Zatímco křesťané mohli svobodně vyznávat svou víru, Židé se ocitli v menšině prakticky ve všech zemích, kde žili. V jejich životě se střídaly období relativního rozkvětu s obdobími krvavých pogromů, které decimovaly židovskou populaci. Nejsmutnější kapitolou masakrování židovské populace byly uměle vykonstruované mýty o údajných židovských rituálních vraždách a židovských travičích studní, kvůli kterým docházelo k neodůvodněnému násilí vůči Židům.

Takové projevy antisemitismu negativně poznamenaly křesťanské dějiny a bohužel dodnes je mezi křesťany nemálo antisemitů, kteří rozšiřují nejen antisemitské nálady mezi obyvatelstvem, ale oživují i překonané mýty o rituálních vraždách a židovských travičích studní. Týká se to bohužel i mnoha současných katolíků, především příslušníků ultrakonzervativního tábora v Katolické církvi, který je v opozici vůči papežům po Druhém vatikánském koncilu a pokoncilnímu Magisteriu Církve. Jedním dechem je však třeba dodat, že římští papežové v mnoha dokumentech po staletí odsuzovali krvavé pogromy vůči Židům. Za období od 9. do 20. století se dochovalo téměř 300 papežských dokumentů odsuzujících jakékoli násilí na Židech. Papež Inocenc III. vydává v roce 1199 konstituci Licet perfidia, kde mimo jiné píše: „Židé jsou živými svědky pravdivé víry. Křesťanům není dovoleno je zabíjet, pronásledovat nebo napadat… Když hledají u nás pomoc, přijímáme je a bereme v ochranu. Řídíme se tak výroky našich předchůdců papežů Kalixta, Evžena, Alexandra, Klementa a Celestina a zakazujeme vynucování křtu na Židech, jakýkoliv způsob jejich pronásledování, loupení jejich majetků, zneucťování jejich hřbitovů a vykopávání jejich ostatků za účelem hledání peněz. Trestem za porušení těchto zákazů je exkomunikace.

Pogromy rozhodně odsoudili i církevní učitelé sv. Bernard z Clairvaux a sv. Tomáš Akvinský. Neodůvodněné násilí vůči Židům tedy nezavinila Katolická církev jako celek, ale jednotlivci z řad katolíků, ignorující papežské dokumenty. Jeden z prvních rozsáhlých masakrů na Židech způsobili od ledna do července 1096 křižáci, kteří táhli do Svaté země. Masakry se konaly v Rouenu a podél řek Rýn a Dunaj. Židům byla nabídnuta možnost křtu nebo smrti. Někteří Židé upřednostnili sebevraždu při křtu. Odhaduje se, že o život jich přišlo až 10 000, pravděpodobně jedna třetina židovské populace Německa a severní Francie v té době.

sv. Tomáš Akvinský, volné dílo, en.wikipedia.org


Protižidovskou nenávist zvyšovaly i pověry o rituálních vraždách a o židovských travičích studní. Mýtus o údajných rituálních židovských vraždách si vybral první oběti pravděpodobně v Norwichi v Anglii v roce 1141, kdy bylo objeveno tělo mrtvého chlapce na Velký pátek. Židé byli obviněni, že plánují každý rok takovou vraždu na zesměšnění smrti Krista. Stejné obvinění se vyskytlo i v jiných městech Anglie a na kontinentu, kde se příběhy často doplňovaly, například fámy o kresbách krví na magické účely ze strany Židů a o paschálním přijímání srdce zabitého dítěte. Na Židy bylo uvaleno i obvinění, že krev zavražděných dětí údajně přidávají do macesu a červeného vína, které požívali během sederové večeře. Období Paschy se proto stalo pro Židy obdobím hrůzy, protože rozvášněné davy pálily a pustošily židovská obydlí.

Stovky incidentů tohoto druhu měly za následek zabití mnoha Židů. V roce 1171 ve městě Blois bylo například spálených 40 Židů. K otřesnému případu došlo i ve švýcarském Bernu v roce 1294. Zmizení malého chlapce tehdy vyvolalo pogrom, při kterém vyvraždili všechny židovské obyvatele města. Stávalo se, že nežidovští vrahové, aby se sami zbavili podezření, svalili vinu na Židy. Zatímco obvinění ze židovské lichvy měla mnohokrát reálný základ, obvinění z rituálních židovských vražd jsou jednoznačnou lží. Židovské zákony totiž přísně zakazují Židům konzumovat byť jen minimální množství krve.

Celkový počet zdokumentovaných obvinění z krvavých rituálních vražd se pohybuje kolem čísla 150. Z nich mnohá vedly k vyvražďování Židů a jejich vyhoštění z mnoha zemí. V zájmu objektivity je však nutné konstatovat, že se vyskytoval i opačný jev: násilí Židů proti křesťanům. Ať už to byla reakce Židů na násilí ze strany křesťanů, nebo za tím stály jiné motivy, v každém případě historie zaznamenala případy umučení křesťanů Židy kvůli vyznání víry. Mučedníky Církve se takto stali svatý Vilém z Yorku (umučen v roce 1144), sv. Richard z Paříže (1179), sv. Dominik del Val, jehož Židé ukřižovali ve španělské Zaragoze v roce 1250, atd. Obzvlášť obludný případ se stal v 17. století v Čechách, kde byl uškrcen Šimon Abeles za svou konverzi ke katolické víře na příkaz vlastního židovského otce. Křesťané vytýkali Židům urážky Pána Ježíše, Panny Marie, jakož i časté případy zneuctění Pánova Těla při procesích.

V každém případě však Židé tahali za kratší provaz. Prakticky ve všech zemích Evropy byli minoritou a tak násilí křesťanů proti Židům dosáhlo mnohem masivnější rozměry, než násilí Židů proti křesťanům. Židé se stávali terčem nenávisti majoritního obyvatelstva zvláště při velkých katastrofách, které Evropu postihovaly.

Skutečnou pohromu přinesla Židům epidemie moru, která se v Evropě rozšířila mezi lety 1347 a 1351 od italských přístavů přes Francii, Španělsko, německé oblasti, Skandinávii a Anglii. Dostala děsivý název „Černá smrt“ a během několika let skosila přibližně třetinu evropského obyvatelstva. Bezradná lékařská věda si s nákazou nevěděla rady a tak se hledal obětní beránek. Rozšířily se fámy o židovských travičích studní. Dokonce bylo pomocí mučení odhaleno i složení údajné otravné látky: směs, vyrobená z ještěrek, pavouků, žab, lidských srdcí a konsekrovaných hostií.

Mýty o španělských Židech, údajně rozesílajících otravu, kterou měli jejich soukmenovci sypat do studní, aby otrávili celé křesťanství, se šířily jako požár. Z Francie se rozšířil jiný blud, podle kterého se údajně v roce 1321 spojili Židé a malomocní s ďáblem a iberskými Araby a začali házet do studní otravu, aby tak připravili křesťanům definitivní záhubu. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Židovské komunity v celé Evropě byly totálně zdecimované.

Upalování Židů se stalo hroznou realitou. Poprvé se to stalo v jižní Francii, odtud vedla smrtící cesta do severního Španělska, pak do Švýcarska, do Bavorska, na německá území, do Belgie, Polska a jiných zemí. Celkem bylo zmasakrováno více než 200 velkých i malých židovských komunit. Nejděsivější to bylo na německých územích, kde Židy masakrovali v každém větším městě. Přes 10 tisíc jich usmrtili jen ve třech městech: v Erfurtu, Mohuči a Vratislavi. V Kostnici vyvrcholily protižidovské nálady 4. února 1349: ve dvou domech uvěznili Židy a pak je 3. března upálili. Někteří ze Židů se dali před hrozným koncem pokřtít. Jeden ze Židů se po pogromu zavřel ve svém domě a rozhodl se pro dobrovolnou smrt upálením. Spolu s ním našla smrt v plamenech i jeho rodina. Po něm následovali i pokřtění kostničtí Židé a v dubnu byli upáleni ostatní Židé.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


K podobným událostem došlo v Curychu, Freiburgu, či Štrasburku, kde byl 14.2.1349 zaznamenán jeden z největších středověkých pogromů. Při tomto hrozném masakru pochytali a následně veřejně upálili 2 500 - 3 000 Židů. Ti šťastnější, kterým se podařilo vyváznout, byli nuceni opustit město.

Kritickým obdobím pro Židy byly Velikonoce. Například v Chebu zabíjeli Židy na Zelený čtvrtek, v Meiningenu na Velký pátek. Pogromy se však odehrávaly i ve Španělsku, například ve městech Villafrance, Tarragona či Geron, ale i v jiných evropských zemích. Hrozné masakrování Židů v letech 1348 - 1351 způsobilo zánik mnoha židovských obcí v Evropě. Konec morové epidemie znamenal záchranu pro masy Židů a možnost vrátit se do některých měst především v Německu, které Židy znovu povolaly zpět. Židé však dostávali jen dočasné povolení k pobytu a tak byli nuceni osvojit si toulavý způsob života.

Papežové energicky bojovali proti pověrám o údajných židovských rituálních vraždách a o židovských travičích studní. Například papež Inocenc IV. už v roce 1247 vystoupil proti nesmyslným tvrzením, že Židé potřebují křesťanskou krev a o něco později, v druhé polovině 13. století, papež Řehoř X. prohlásil mýty o rituálních vraždách Židů za pověry. Papežové vždy neochvějně útočili proti krvavému pronásledování Židů, ba v 16. století povolovali španělským a portugalským Židům, kteří byli vyhnáni z vlasti, usadit se v Církevním státě. Židé se smyslem pro objektivitu dokázali tyto postoje papežů náležitě ocenit. V prohlášení Židovské rady ve Francii z roku 1807 se kromě jiného uvádí: „Izraelští delegáti Francouzského císařství a Italského království na Hebrejský kongres vyjadřují svoji vděčnost křesťanskému duchovenstvu za účinnou pomoc, poskytnutou Židům v minulých staletích v různých státech Evropy, zvláště pak papežům, kteří jim připravili krásné přijetí, zatímco v jiných zemích se proti nim spikly barbarství, nespravedlnost a ignorance… tyto výrazy úcty a vděčnosti za pomoc, jakou zakusili Izraelité od duchovenstva různých evropských států, se musí stát trvalým svědectvím pro budoucí generace…

V novověku mýty o židovských rituálních vraždách už nikdy nezpůsobily masové pronásledování Židů, přesto však tyto přetrvávaly v latentním stavu a dokonce i koncem 19. století se vyskytly v Maďarsku a v Čechách falešná obvinění z rituálních vražd. První takový vážný případ byl zaznamenán v maďarském Tisza-Eszlar v roce 1882. I v Čechách se od roku 1887 objevilo hned několik případů falešných obvinění Židů z rituální vraždy a odebírání krve. Obzvláště velký rozruch vyvolala v roce 1899 takzvaná hilsneriáda, tedy aféra kolem případu Leopolda Hilsnera, který byl nespravedlivě odsouzen za údajnou rituální vraždu v Polné. Hesla „Hilsnerem je zasaženo všecko židovstvo! Za Hilsnerův skutek zodpovědní jsou židé všichni!“ dokumentují rozsah antisemitských vášní té doby. Právě tento postoj je nejcharakterističtější pro antisemity, kteří odsuzují celé židovské společenství en bloc. Je to příkrý rozdíl oproti postoji svatého apoštola Pavla, který mimo jiné píše: „Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství — abyste nebyli moudří sami u sebe — že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael…“ (Řim 11, 25–26)

Apoštol Pavel, sám Žid, tedy neodsoudil všechny Židy, ale píše, že duchovní slepota zasáhla jen část příslušníků jeho národa.

Proti oživování antisemitských vášní se znovu velmi energicky postavili papežové a Magisterium Církve. Codex iuris Canonici, nový kodex kanonického práva, který byl vydán v roce 1917, již neobsahoval žádný text, který by mohl znamenat diskriminaci Židů. Svatý stolec dne 25. března 1928 jasně a jednoznačně odsoudil antisemitismus v dekretu Svatého Oficia.

Když nacisté, kteří se v Německu počátkem roku 1933 dostali k moci, začali uplatňovat systematický teror vůči Židům, byla to právě Katolická církev, která se stala neohroženým ochráncem židovského obyvatelstva. Samotný vztah Katolické církve k Židům velmi názorně formuloval papež Pius XI., když v jednom svém projevu k poutníkům v září roku 1938 zdůraznil: „Antisemitismus je odpuzující hnutí, na kterém my křesťané nemůžeme mít žádný podíl. Duchovně jsme všichni semité.

volné dílo, en.wikipedia.org


Proces konsolidace vztahů Katolické církve vůči Židům vyvrcholil Druhým vatikánským koncilem, který Židy definitivně zbavil předchozích nespravedlivých obvinění, po staletí tradovaných v katolickém prostředí. V koncilní deklaraci Nostra aetate se mimo jiné uvádí: „Církev totiž věří, že Kristus, náš pokoj, usmířil svým křížem Židy a pohany a v sobě spojil dvojí v jedno. (Srov. Ef 2,14-16.) Církev má vždycky před očima také slova apoštola Pavla o jeho soukmenovcích, že totiž ,jim patří synovství i sláva i smlouva s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich předkové jsou praotci a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus´ (Řím 9,4-5), syn Marie Panny. Připomíná si také, že z židovského národa pocházejí apoštolové, základy a sloupy církve, a většina prvních učedníků, kteří oznámili světu Kristovo evangelium.

Podle tohoto koncilního dokumentu jsou Židé i přesto, že z velké části nepřijali evangelium, ba někteří z nich pronásledovali své rodáky židokřesťany, stále velmi milí Bohu díky zásluhám otců, protože Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelné. Katolická církev musí vždy odmítat judaismus, který je neslučitelný s katolickým učením, nemůže však v žádném případě odmítat výjimečné postavení národa, který si sám Boží Syn Ježíš Kristus vybral za svůj vyvolený národ. V koncilní deklaraci Nostra aetate se mimo jiné píše: „Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt (Srov. Jan 19,6.), přece nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. I když je církev novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma. Proto ať si dají všichni pozor, aby při katechezi a při kázání Božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou evangelia a s Kristovým duchem.

Pokud ultrakonzervativci odmítají akceptovat tyto nádherné pasáže koncilní deklarace Nostra aetate, popírají Písmo svaté, základní dokument Katolické církve. V Bibli jsou totiž zakotvena věčná a nezpochybnitelná slova apoštola Pavla o jeho soukmenovcích: „Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus.“ (Řim 9, 4-5)

Židovsko-katolické sbližování ve 20. století bylo doprovázeno množstvím pozoruhodných událostí. Židé objevovali poklady katolické víry, mnozí z nich konvertovali na katolickou víru a Katolická církev nad nimi držela mocnou ochrannou ruku.

Pius XII., volné dílo, cs.m.wikipedia.org


Byla to právě Katolická církev, vedená velkým papežem Piem XII., která poskytla Židům nejúčinnější ochranu během druhé světové války. Židovský teolog a historik Pinchas Lapide odhaduje, že papež Pius XII. zachránil před usmrcením nacisty minimálně 700 000 Židů, ale pravděpodobně jich mohlo být dokonce až 860 000. Za své počínání si papež Pius XII. vysloužil přezdívku „Tichý zachránce“. V den úmrtí papeže zaznělo mnoho pochvalných slov na jeho adresu ze strany mnohých židovských představitelů. Pro ilustraci k ním patřila například izraelská ministerská předsedkyně Golda Meirová, římský velerabín Elio Toaff a jiní.

Úcta židovských osobností k papeži Piu XII. byla tak velká, že římský vrchní rabín Israel Zolli konvertoval v roce 1945 na katolickou víru a zvolil si křestní jméno Eugenio k uctění papežova občanského jména Eugenio Pacelli. Spolu s ním konvertovala i jeho manželka. Nebyli však výjimkou. Často se zapomíná na to, že Židé jsou národem konvertitů. Miliony z nich konvertovaly na katolickou víru. I ve 20. století přestoupilo na katolickou víru mnoho židovských osobností, které se zařadily k tomu nejlepšímu, co Katolická církev měla. Snad nejznámější z nich byla Edith Steinová, která v roce 1922 konvertovala na katolickou víru, a přesto zahynula v roce 1942 v koncentračním táboře Osvětim. Stala se z ní svatá Terezie Benedikta od Kříže, panna a mučednice, spolupatronka Evropy.

Edith_Stein_(ca._1938-1939), volné dílo, commons.wikimedia.org


Méně známým, avšak mnohem výše postaveným hodnostářem Katolické církve byl Jean-Marie Lustiger, který konvertoval ze židovství na katolickou víru ve věku 14 let. Narodil se v Paříži 17.9.1926 v polsko-židovské rodině. V roce 1940 přes protesty otce přestoupil na katolickou víru. Nejprve studoval literaturu v Sorbonně, později se přihlásil do pařížského semináře a knězem se stal v roce 1954. V roce 1979 ho papež Jan Pavel II. jmenoval biskupem z Orleans, o něco později, v roce 1981, pařížským arcibiskupem. Kardinálem se Lustiger stal v roce 1983. Lustiger byl mimořádně nadaný katolický hodnostář. Založil Rádio Notre Dame a on sám se hodně angažoval v masmédiích. Považoval za důležité zapojit do evangelizace i světský tisk. V roce 1999 založil KTO, francouzský národní katolický televizní kanál. Inspiroval vytvoření Světových dnů mládeže. Významně se zapsal i do dialogu Katolické církve se Židy. Ve věku 80 let podlehl dlouhému boji s rakovinou. Na epitafu, který sám zformuloval, má napsáno: „Narodil jsem se jako Žid. Dostal jsem jméno mého dědečka z otcovy strany - Aaron. Stal jsem se křesťanem díky víře a křtu, a zůstal jsem Židem tak jako apoštolové.

Je nedůstojné katolíka 21. století strašit židovským nebezpečím. Ježíš Kristus, sám Žid, nám dal nejpevnější garanci proti jakémukoli nebezpečí, které by mohlo ohrozit jeho církev, slovy, které řekl Petrovi: „Ty jsi Petr – Skála - a na té skále zbuduji svou Církev a brány pekelné ji nepřemohou.“ (Mt 16, 18)

A rovněž řekl prvním biskupům, apoštolům, na čele s prvním papežem Petrem: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28, 20)

Nic na tom nezmění ani fakt, že jsou mezi Židy i zapřisáhlí nepřátelé Katolické církve. Nic na tom nemění ani zločiny sionistického vedení státu Izrael. Ježíš Kristus nám dal garanci, že bude až do konce světa bránit svou Církev a pokud někdo pochybuje o Ježíšových slovech, nemůže se nazývat katolíkem. Upřímně věřící katolík se nemůže obávat žádného nepřítele zvenku ani zevnitř.

Antisemitismus je s katolickým učením stejně neslučitelný jako judaismus. Katolická církev musí proto odmítat jakékoli pokusy oživovat mýty o židovských rituálních vraždách, ale i všechny jiné lži o Židech, které jsou podhoubím antisemitských vášní. Je třeba po vzoru papežů energicky bojovat proti všem formám nepřátelství vůči Židům. Nám, katolíkům, nepomůže zakrývat si oči před pravdou, protože jen pravda nás osvobodí. (Srov. Jn 8, 23)

Karol Dučák

(Na fatym.com vydáno 10. 9. 2018; 9. 8. 2021 - 3971 přečtení)

CC0 Public Domain, www.maxpixel.net


Použitá literatura:

1. Antalová T. Charakteristika a projevy českého antisemitismu (1848-1914). Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 2009. Dostupné z:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/22158/BPTX_2008_1_11280_LDEF01_2847_0_66032.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

2. Anti-Semitism in the Middle Ages. In: Prophecy Today UK. Dostupné z:
http://www.prophecytoday.uk/study/teaching-articles/item/241-cij-xxvi-anti-semitism-in-the-middle-ages.html.

3. Bělohlávek T. Dějiny Štrasburku. Praha: FF UK Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia-historie, 2007. Dostupné z:
http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze07/referaty/belohlavek_dejiny_strasburku.pdf.

4. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2008. 847 s. ISBN 978-80-7162-738-8.

5. Godovič P. Top desať antisemitských mýtov a povier. In: Delet. Dostupné z:
www.delet.sk/jewfun/jewish-top-10/top-desat-antisemitskych-mytov-a-povier.

6. Haramiaová A. Čierna smrť. In: Historická Revue. 2015, roč. XXVII, č. 5, s. 22 – 25.

7. Malý, R. Trochu apologie (3): "Církev…viníkem holocaustu?“. In:Immaculata. 2004, roč. 6/2004, č. 76 (listopad a prosinec). Dostupné také z:
http://immaculata.minorite.cz/images/immaculata/pdf/IM76.pdf, s. 18 – 20..

8. Senninger, G. Glaubenszeugen oder Versager? Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Fakten-Kritik-Würdigung. 4. überarbeitete und erweiterte Auflage. St. Ottilien: EOS-Verlag, 2009. 460 s. ISBN 9783830673149.

9. White, CH. Francúzsky Ján Pavol II. In: VOX, dvojtýždenník o náboženstve a kultúre. Ročník V., číslo 13–14/2017, č., s. 8 – 9.CC0 Public Domain, www.maxpixel.net

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 08. 2021 | 6267 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace