Zajímavé...

Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve?

CC0 Creative Commons, pixabay.com Nad důvody rapidního poklesu lidí, kteří se v České republice a také na Slovensku přihlásili ke katolické víře, vzrůstem počtu ateistů a okolnostmi, které provázejí dnešní Církev v mnohém připomínající předlistopadovou totalitu, se v tomto článku zamýšlí Karol Dučák.

V roce 2021 bylo sčítání lidu v České republice i na Slovensku, které přineslo jisté rozčarování pro katolíky v obou sousedících zemích. Obzvlášť zarmucující výsledky byly zaznamenány v České republice, kde se ke katolické víře v roce 2021 přihlásilo pouze přibližně 9,28 % obyvatel. Je to pokles oproti roku 2011, kdy bylo podle výsledků sčítání lidu v ČR celkově 1 153 240 katolíků (zhruba 11,05 % populace země).

Pokud si podrobněji rozebereme sčítání lidu v České republice v roce 2021, z celkového počtu 10 524 167 obyvatel země se k Římskokatolické církvi přihlásilo 741 019 obyvatel, tedy zhruba 7,04 % z celkové populace krajiny. Kromě toho se přihlásilo ke katolické víře dalších 235 834 obyvatel ČR, takže celkově se v roce 2021 veřejně přihlásilo ke katolické víře 976 853 lidí, tedy přibližně 9,28 % populace České republiky.
(Srov. https://e-cirkev.cz/res/archive/022/002260.jpg?seek=1642745516)

Sčítání však potvrdilo tradiční rozdíl v procentuálním zastoupení katolíků v jednotlivých krajích ČR. Výrazně silnější zastoupení má Římskokatolická církev na Moravě, zatímco v Čechách je katolíků již tradičně podstatně méně. Například ve Zlínském kraji na východě Moravy se z celkového počtu 564 374 obyvatel přihlásilo k Římskokatolické církvi 102 833 věřících (cca 18,22 % populace kraje), zatímco v Ústeckém kraji, tedy v severozápadních Čechách, kde žilo 789 153 obyvatel, se přihlásilo k Římskokatolické církvi jen 39 554 lidí, tedy přibližně 1,67 % populace kraje.
(Srov. https://www.czso.cz/csu/scitani2021/nabozenska-vira)

Absolutním šokem sčítání lidu v České republice v roce 2021 byl rekordní nárůst počtu lidí bez náboženské víry. Tvořili téměř polovinu populace ČR (přibližně 47,77 %), přesněji 5 027 141 obyvatel Čech a Moravy. Je to více než pětinásobek počtu katolíků v zemi.
(Srov. https://e-cirkev.cz/res/archive/022/002260.jpg?seek=1642745516)

gutierrez, CC0 Public Domain, pixabay.com


Od předchozího sčítání roku 2011 došlo v ČR mimo jiné ke snížení počtu katolíků a nárůstu počtu lidí bez náboženské víry. V roce 2011 se z celkového počtu 10 436 560 obyvatel ČR přihlásilo k Římskokatolické církvi 1 082 463 věřících (zhruba 10,37 % obyvatel země). Kromě toho se dalších 70 777 lidí přihlásilo ke katolické víře. Celkově tedy bylo v ČR zaznamenáno 1 153 240 katolíků (cca 11,05 % populace). V roce 2011 bylo zaznamenáno také 3 604 095 lidí bez náboženské víry, tedy přibližně 34,53 % obyvatelstva země.
(Srov. https://www.czso.cz/documents/10180/29508960/1702201402.pdf/35de35a0-fb2d-4921-9416-7d01fb0c8e05?version=1.0)

Celkově tedy došlo v průběhu let 2011 – 2021 ke snížení procentuálního počtu katolíků z přibližně 11,05 % (rok 2011) na zhruba 9,28 % (rok 2021). Co je však mnohem horší, došlo k procentuálnímu nárůstu počtu lidí bez náboženské víry z cca 34,5 % (rok 2011) na přibližně 47,77 % (rok 2021).

K úbytku katolíků a nárůstu počtu lidí bez náboženské víry došlo i ve Slovenské republice, ovšem situace na Slovensku ani zdaleka není tak vážná jako v České republice. Ztrátu v podobě procentuálního poklesu počtu věřících zaznamenala Římskokatolická církev (ze zhruba 62,2 % v roce 2011 na přibližně 55,8 % v roce 2021), zatímco naopak Řeckokatolická církev zaznamenala nepatrné zlepšení (z cca 3,83 % v roce 2011 na zhruba 4 % v roce 2021). Jako celek však Katolická církev zaznamenala procentuální pokles počtu věřících na Slovensku a rozbor příčin tohoto jevu bude zajisté předmětem rozsáhlejšího výzkumu. Mnohé však překvapil další fenomén: zatímco v roce 2011 se nepřihlásilo k žádnému náboženskému vyznání přibližně 13,44% obyvatel Slovenska, v roce 2021 jich byla již přibližně čtvrtina populace země (cca 23,8%).
(Srov. https://www.postoj.sk/97286/dnes-treba-vediet)

Nárůst počtu lidí bez náboženské víry v České republice i na Slovensku je zajisté znepokojivý, i když je zřejmé, že ne všichni z těch, kteří se nepřihlásili k žádnému náboženskému vyznání, jsou ateisté, kteří nevěří v Boha. Mnozí lidé se dnes řídí heslem: Bůh ano, církev ne. Důvody mohou být různé, ale v každém případě skutečnost, že se čtvrtina obyvatelstva katolického Slovenska a až téměř polovina populace České republiky veřejně nepřihlásí k žádnému náboženskému vyznání, nevěstí nic dobrého.

Nabízejí se otázky:
Jak se máme k takovým výsledkům postavit?
Proč už naše Katolická církev nepřitahuje masy obyvatel České republiky a Slovenska takovou silou jako v minulosti?
Co se změnilo? Změnila se naše Církev, nebo se změnil svět kolem ní?
Zdá se, že obojí.

Katolická církev má silné vnější, ale i vnitřní nepřátele. Zbraně vnějších nepřátel Katolické církve jsou čím dál tím sofistikovanější. Svou zhoubnou daň si vybírá především systematická liberalizace a sekularizace společnosti, na které se podílejí nejen struktury společnosti ČR i SR, ale stále více i nadnárodní organizace.

Vysloveně zhoubnou roli hraje členství obou našich zemí v EU, které vedle nesporných pozitiv přináší i velmi nebezpečné hrozby pro budoucnost našich zemí. Sexuální revoluce, šířící se k nám ze Západu již po celá desetiletí, přináší zlověstné ovoce. Média, školství, státní instituce jsou skrz-naskrz nasáklé perverzností, frivolností, pansexualismem, kýčem, ztrátou úcty k rodině jako základní buňce lidské společnosti, podsouváním nekřesťanského způsobu soužití mimo křesťanské manželství, neslýchaným úpadkem kvality kultury i vzdělávání.

Masmédia ve službách nadnárodních společností často používají rány pod pás, aby pošpinily kredit Katolické církve, která je nejspolehlivějším zastáncem Kristovy pozemské mise.
Drží se hesla: Udeř pastýře a rozprchne se stádo. Vědí, že chtějí-li oslabit Církev, musí začít od duchovních pastýřů. Proto musí nepřátelé Katolické církve co nejvíce znevážit katolické duchovenstvo. Nechutné nafukování případů pohlavního zneužívání dětí kněžími je jen jednou z cest jak pošpinit Katolickou církev, nejušlechtilejší instituci na této planetě. Zajisté nemůžeme zcela vyloučit, že se mezi katolickými kněžími ojediněle vyskytnou i zvrhlíci, kteří se dopouštějí zločinů, ale jde opravdu o výraznou menšinu. I u apoštolů připadal na jedenáct ušlechtilých následovníků Krista jeden, který zradil Kristovo učení. Určitě i v dnešní Katolické církvi je počet nehodných kněží nepatrným zlomkem množství ušlechtilých následovníků Krista. Rozsáhlé statistické výzkumy poukázaly na skutečnost, že „sexuálního zneužívání se dopouštěli nejen katoličtí kněží, ale i protestantští duchovní, židovští rabíni a muslimští imámové. Mnohem více mladistvých však sexuálně zneužívaly světské osoby: učitelé, psychologové a trenéři sportovních klubů mladistvých. Tento problém neobešel ani osobnosti ze světa kultury. Mediálně velmi známý je případ Romana Polanského, který zneužil nezletilou dívku ve věku pouhých třináct let.
(http://www.priestornet.com/2018/09/nepripustme-medialne-lyncovanie.html#more)

Jenže právě případy sexuálního zneužívání ze strany katolických kněží se příliš nafukují. Přitom výzkum, provedený v různých zemích, dokazuje, že průměrně z tisíce odsouzených pedofilů ve vězeních je „pouze jeden (nebo ještě méně) kněz, obvykle homosexuál.
(https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/pedofilni-knazi-sokujuce-odhalenie/)

Zaráží však jedna skutečnost. Objeví-li se informace o pedofilním knězi, masmédia to s pro ně vlastní senzacechtivostí rozmažou, pokud se však dokáže nevina kněze, který byl dříve nespravedlivě obviněn z pedofilie, masmédia to odbijí krátkým suchým konstatováním, aniž by se omluvily za příkoří, které nevinnému služebníku Božímu způsobily.

Nejednomu knězi nepravdivé obvinění zničilo existenci, ale to už představitelům mediokracie potíže nedělá. Připomeňme si alespoň pár případů v minulosti. Stalo se to například jednomu českému knězi, kterého 16-letý ministrant obvinil ze sexuálního obtěžování. Okresní soud v Jeseníku, který případ projednával, udělil knězi podmíněný trest, ale tím pádem jeho duchovní dráha dočasně skončila. Čekala ho suspendace a nezaměstnanost. Nakonec mohl být rád, že se s pomocí farníků mohl zaměstnat alespoň jako dělník. Zlom v případě nastal, až když mladík, zřejmě dohnaný výčitkami svědomí, přiznal, že si obvinění vymyslel.
(porov. https://www.lifenews.sk/content/kriv%C3%A9-obvinenie-z-pedof%C3%ADlie-k%C5%88azovi-zni%C4%8Dilo-%C5%BEivot)

Dnes je, chvála Bohu, tento statečný kněz rehabilitován a může znovu vykonávat službu duchovního pastýře, ale těch deset ztracených let mu už nikdo nenahradí.
(https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/jesenik-byvaly-knez-osvobozeni-zprosteni-obzaloby-zneuzivani-ministrant.A190213_113114_olomouc-zpravy_stk?)

dimitrisvetsikas1969, CC0 Public Domain, pixabay.com


Jenže ne všichni neprávem obvinění duchovní se dočkali očištění svého jména. Na Slovensku je všeobecně znám případ biskupa Milana Chautura, který se vleče již celá léta bez jakéhokoli výsledku. Vzpomeňme i na neprávem odsouzeného australského kardinála Pella, který si musel odsedět ve vazbě víc než jeden rok z vyměřeného šestiletého trestu za čin, který nespáchal. Účel v tomto případě světí prostředky.

Ušetřený nezůstal ani stařičký emeritní papež Benedikt XVI., jeden z největších katolických teologů druhé poloviny 20. a začátku 21. století, proti kterému se rozjela špinavá štvavá kampaň nejednou i ze strany lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou katolíci. Na tyto nechutné praktiky zareagovala také celkově opatrná katolická hierarchie. Emeritního papeže se zastal i kardinál Duka.
(Srov. https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kardinal-dominik-duka-reaguje-na-nenavistnou-kampan-proti-benediktu-xvi&cisloclanku=2022020064)

Stejný postoj zaujali všichni čeští a moravští biskupové.
(porov. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesti-a-moravsti-biskupove-podporuji-benedikta-xvi-v-kauze-kolem-zneuzivani/2159709 )

Podobně se zachovali i slovenští biskupové, kteří ve společném dopise vyjádřili emeritnímu papeži Benediktu XVI. podporu a blízkost.
(Srov. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220217032)

Hon na katolickou hierarchii nabyl nebývalých rozměrů. Jako kdyby se zapomnělo na to, že v civilizované společnosti musí platit presumpce neviny! Od doby, kdy se v civilizovaném světě uplatňuje římské právo, platí: In dubio pro reo. (V pochybnostech ve prospěch obviněného). Nebo jinak: nedokázaná vina je prokázána nevina!

Začíná to nebezpečně připomínat epochu totality před rokem 1989. Nedávno se známý polský kněz Dariusz Oko, který upozorňuje na zvrhlé praktiky homoideologů, přiznal: „Vyhrožují mi smrtí, že budu zavražděn jako kněz Popiełuszko. To jen ukazuje, s kým máme co do činění. Lidem, kteří lžou a vyhrožují, je třeba se postavit na odpor, aby nezavedli totalitní vládu.
(https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/pedofilni-knazi-sokujuce-odhalenie/)Mnozí jsme si po Listopadu 1989 mysleli, že časy katolických mučedníků jsou nenávratně pryč. Evidentně jsme se mýlili. Můžeme se dožít toho, že ještě naše generace zažije nové pronásledování Církve v první polovině 21. století.

Ale pokud píšeme o úbytku věřících v Katolické církvi, nebylo by správné vše svalovat jen na vnější nepřátele Katolické církve. Vinu na nárůstu počtu lidí, kteří opouštějí Katolickou církev, máme my všichni, kteří se hlásíme ke katolické víře. Na tuto skutečnost poukazuje Druhý vatikánský koncil slovy:

Neboť ačkoli má Katolická církev celé bohatství Bohem zjevené pravdy a všechny prostředky milosti, přece její členové z nich nežijí s takovou horlivostí, jak by měli, takže se tvář církve jeví méně zářivá bratřím od nás odloučeným i celému světu, a tím se brzdí růst Božího království...
(Druhý vatikánský koncil, dekret Unitatis redintegratio, č. 4). Jinými slovy: my, katolíci, jsme často způsobovali a dodnes způsobujeme pohoršení v řadách nekatolíků, protože nejsme dost horliví a neusilujeme ze všech sil o křesťanskou dokonalost, takže neseme spoluvinu na poblednutí zářivé krásy jedině pravé, apoštolské Katolické církve.

První křesťané byli přitažlivým vzorem pro pohany, kteří o nich s obdivem říkali: „Podívejte, jak se milují.“ Proto houfně vstupovali do společenství prvních křesťanů.

Můžeme však my, dnešní katolíci, tvrdit, že nás nekatolíci obdivují a touží stát se katolíky? Vždyť my sami jsme rozděleni na mnohé navzájem nepřátelské proudy. I v Římskokatolické církvi, která je nejsilnější mezi katolickými církvemi, je rozdělení kvůli Druhému vatikánskému koncilu i kvůli řádné či mimořádné formě liturgie, atd. Kolik nenávistných projevů už vyšlo z tábora přívrženců mimořádné formy římského ritu na adresu oponentů! A naopak, kolik projevů arogance, netolerance, nepochopení už vyšlo z tábora přívrženců řádné formy římského ritu na adresu těch, kteří touží zůstat věrni předkoncilní liturgii!

A tak pohané, kteří kdysi obdivovali vzájemnou lásku prvních křesťanů dnes musí o dnešních katolících říkat: „Podívejte, jak se ti katolíci navzájem nenávidí.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Je to zajisté nelichotivé vysvědčení nejen pro nás, laiky, ale i pro naše katolické biskupy, a část kněží, kteří namísto sjednocování nadále rozdělují katolíky. Jako kdyby již přestala platit geniální slova, která vyslovil svatý Augustin, křesťanský teolog, spisovatel, filozof a mystik, církevní Otec a představitel latinské patristiky: „V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku.

V Římskokatolické církvi je dnes tolik nelásky a rozdělení, jako snad ještě nikdy v minulosti. A přibývají další rozdělení, například v souvislosti s opatřeními proti onemocnění COVID-19.

Celá Katolická církev v čele s jejími nejvyššími představiteli skandálně selhala v souvislosti s opatřeními proti onemocnění COVID-19. Souhlasit s odpíráním svátostí lidem, hledajícím pomoc, nebo se zavíráním kostelů v době, kdy věřící nejvíce potřebují osobní setkání s Bohem, nelze nijak ospravedlnit.

Smělý postoj k problematice zaujal bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Ludwig Müller, který podrobil současné poměry v Katolické církvi ostré kritice.

V rozhovoru, který poskytl pro National Catholic Register, se věnoval především povinnému očkování a zavírání kostelů pro neočkované. Podle kardinála Müllera může stát přikázat povinné očkování jen v případě „krajní nouze“ při nezbytném zachování tří základních podmínek: „Rozhodujícím faktorem při rozhodování musí být snaha o společné dobro, která může za určitých okolností omezit a dokonce i zrušit svobodu jednotlivce. Výroba vakcíny musí být etická. Zdravotní, psychologické, sociální důsledky a vedlejší účinky musí být měřitelné a zároveň musí být přiměřené očekávaným přínosům“.
(https://rcmonitor.cz//8163-hranice-pozemske-moci-konci-v-bode-svobody-viry-a-svedomi)

Podle vyjádření kardinála mnohé subjekty zneužívají současnou situaci k rozdělování společnosti, ačkoli v době velké krize by světské i církevní autority měly usilovat o soudržnost. Je nepřijatelné označovat lidi s opačným názorem za šiřitele konspiračních teorií či porušovatele přikázání lásky k bližním. Kristovi služebníci v apoštolské službě nesmějí sloužit vládcům tohoto světa jako jejich dvořané a propagandisté.

Zvláště ostře se kardinál vyhradil proti nařízením, povolujícím účast na bohoslužbách jen očkovaným, nebo těm, kteří nemoc překonali. Kardinál doslova řekl: „Je to šokující důkaz toho, že sekularizace a dechristianizace myšlení už zasáhly i pastýře Kristova stáda. V této situaci bychom si my biskupové měli vzpomenout na příklad sv. Karla Boromejského a především se nechat vést Ježíšovým slovem: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí za ovce svůj život.
(https://rcmonitor.cz//8163-hranice-pozemske-moci-konci-v-bode-svobody-viry-a-svedomi)

Úkolem biskupů je vysluhovat Eucharistii věřícím, ne jim ji odpírat. Virtuální účast na mši svaté před televizní obrazovkou nemůže nahradit přímou fyzickou účast na liturgii ve společenství věřících. Žádný lék ani technický vynález nás nemůže zachránit před neodvratnou pozemskou ani věčnou smrtí. Jen „chléb, který dává Ježíš je lékem na věčnou smrt, bez data spotřeby, pokrmem pro věčný život. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky. A to je důvod, proč na začátku druhého století mohl biskup mučedník Ignác z Antiochie ve svém Listě církvi v Efezu nazvat Eucharistii lékem nesmrtelnosti.
(https://rcmonitor.cz//8163-hranice-pozemske-moci-konci-v-bode-svobody-viry-a-svedomi)

Co dodat nakonec? Katolická církev prožívá krizi, způsobenou vnějšími i vnitřními nepřáteli. Proti všem můžeme a taky jsme povinni bojovat. Slovem, písmem, argumenty, modlitbou, půstem. Především však my sami, katolíci, se musíme sjednotit v lásce ke Kristu a k bližním. Odhodit faleš, nenávist, zlobu, nepřátelství. Nemůžeme přece očekávat, že nás svět přestane nenávidět, pokud se nenávidíme my, katolíci, navzájem. Protože pokud toto bude přetrvávat, nic nezastaví oslabování Katolické církve ve světě. Naší nejúčinnější zbraní je osobní příklad vzorného života katolíka. Aby naši nepřátelé zatoužili být našimi bratry a sestrami v Kristu a aby se řady katolíků znovu rozšiřovaly. Zajisté ne za každou cenu. Raději méně, ale horlivých katolíků, než širokou masovou základnu vlažných věřících. Ideálně však širokou masovou základnu horlivých katolíků, ochotných položit i život za svoji víru. Jenže tady musí začít každý sám od sebe. Pokud nezměníme sebe samotné, nezměníme svět kolem nás.

Karol Dučák

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Jezuitští mučedníci v 20. století (28.01.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 03. 2022 | 1029 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace