Zajímavé...

Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve

J.M. Rottmayer: Nanebevzetí K. Boromejského, freska Karlskirche, Vídeň (1714), CC0, wiki... 4. listopadu je v Katolické církvi den památky sv. Karla Boromejského, arcibiskupa milánského, který je patronem biskupů, duchovních rádců, katechetů, nemocných, boromejek, kněžských seminářů, diecéze Lugano. Je taky vzýván proti moru a zažívacím nemocem.

Časy, ve kterých se vyznamenal jako světlý vzor obětavého duchovního pastýře, do jisté míry připomínají současnost, ve které národy světa zápasí s onemocněním SARS-CoV-2.

Když v roce 1576 postihla věřící jeho arcidiecéze morová rána, obětavý světec nezavíral kostely a ani on sám se nevyhýbal nemocným ve svém arcibiskupství, ale naopak, ve zvýšené míře se neúnavně staral o své věřící a byl s nimi v neustálém kontaktu. Sám se hodně modlil, postil a pro odvrácení moru konal kajícné pobožnosti, čímž se pro Katolickou církev stává inspirací i v současnosti.

Svatý Karel Boromejský (italsky Carlo Borromeo, v latinizované podobě Carolus Borromeus) patří k nejušlechtilejším osobnostem v dějinách Katolické církve. Jeho církevní kariéra byla vskutku impozantní navzdory tomu, že zemřel ve věku pouhých 46 let.

Už v sedmi letech byl přijat do stavu kleriků, ve dvanácti mu dal milánský arcibiskup první beneficium - trvalé právo na úřad opata, z něhož mu plynul důchod, takzvané obročí. Karel se ho však dobrovolně vzdal a přislíbil darovat beneficiální zisk chudým. V devíti letech mu umřela matka a otec ho potom poslal do Milána studovat latinu. V roce 1552 začal jako čtrnáctiletý studovat právo na pávijské univerzitě a o sedm let později studium ukončil doktorátem z římského a církevního práva. Karel měl necelých 22 let, když byl v lednu 1560 jmenován kardinálem a krátce nato administrátorem milánského arcibiskupství. Přitom v té době nebyl ještě ani knězem. Jeho kněžské svěcení se konalo 17. července 1563 a je přímo neuvěřitelné, že už v prosinci téhož roku byl Karel Boromejský vysvěcen na biskupa. Měl v té době pouhých 25 let! V květnu 1564, ve věku necelých 26 let, se stal milánským arcibiskupem a zůstal jím po celý zbytek života. A koncem roku 1565, krátce po dovršení věku 27 let, měl dokonce převzít papežský úřad po svém strýci, papeži Piovi IV. Právě jeho totiž chtěli kardinálové v konkláve zvolit za nového papeže. On je však od tohoto záměru odradil a tak se novou hlavou Církve stal dominikán Michele Ghislieri se jménem Pius V..

Karlova dětská tvář, detail malby v Boromejském paláci, Isola Bella, Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0


Jak je možné, že tento potomek bohatého italského šlechtického rodu za krátkých 46 let svého života prožil tak pohnutý život a vykonal tak velkolepé dílo pro Církev? Čím vším ve svém životě prošel?

Světlo světa spatřil 2. října 1538 v severoitalském městečku Arone, na západním břehu jezera Lago Maggiore, jako druhorozený syn bohatých a významných rodičů. Jeho otcem byl hrabě Gilbert Borromeo, matka pocházela z rodu Medici a její bratr Gianangelo de'Medici se koncem roku 1559 stal papežem, který přijal jméno Pius IV.

Tato skutečnost radikálním způsobem ovlivnila život budoucího světce. Nově zvolený papež Pius IV. brzy po svém zvolení povolal k sobě do Říma Karla a jeho staršího bratra Federica a oběma zajistil významné postavení. Zatímco starší Federico byl jmenován velitelem papežského vojska a pověřen státnickými úkoly, Karla, který krátce předtím získal doktorát civilního i církevního práva, si papež vyhradil pro sebe jako svého tajemníka, přičemž ho pověřil několika významnými církevními funkcemi. Karel měl necelých 22 let, kdy byl v lednu 1560 jmenován kardinálem a krátce nato administrátorem milánského arcibiskupství s povinností zůstat v Římě.

Šlo o klasický případ nepotismu (dnes bychom řekli rodinkářství), který značně poškodil kredit Katolické církve. V případě Karla Boromejského však výjimka potvrdila pravidlo a z Karla Boromejského se stal jeden z nejužitečnějších služebníků Katolické církve. I přes na svůj věk neuvěřitelně vysokému postavení zůstal pokorný a skromný. Zpočátku se zdráhal přijmout kardinálský úřad a s pláčem prosil papeže, aby ho té hodnosti zbavil. Vždyť v té době nebyl ještě ani knězem. Neoblomný papež však navzdory obviněním z rodinkářství vycítil velikost ducha svého synovce, proto jeho prosbě nevyhověl. Pozdější vývoj událostí potvrdil správnost jeho rozhodnutí.

Snad největší Karlovou zásluhou byl jeho osobní přínos k dokončení Tridentského koncilu a především k uvádění koncilních rozhodnutí do života. Zasloužil se o zvýšení církevní disciplíny, zakládání seminářů pro nové kandidáty kněžství a o sestavení nového římského katechismu, misálu a rubrik.

Paradoxně ještě i po smrti staršího bratra Federica v roce 1562 měl možnost zříci se církevní dráhy a věnovat se civilnímu povolání. Jeho bratr totiž nezanechal potomstvo a tak se očekávalo od Karla, že se stane pokračovatelem rodu. Jelikož v té době ještě nebyl vysvěcen na kněze, mohl mu strýc papež udělit všechny potřebné dispenzy k uzavření svátostného manželství. Karel však na takového něco nepomyslel. V té době byl již pevně odhodlán stát se knězem a plně se věnovat církevní službě. Jeho kněžské svěcení se konalo 17. července 1563 a už v prosinci téhož roku byl Karel Boromejský ve věku 25 let vysvěcen za biskupa.

V květnu 1564 se stal milánským arcibiskupem a zůstal jím po celý zbytek života. Do Milána však mohl odjet až v září roku 1565. Jeho angažovanost v koncilním dění a povinnosti v papežské kurii totiž vyžadovaly jeho přítomnost v Římě, takže správu arcidiecéze měl na starosti generální vikář Mons. Niccolo Ormaneto z Verony, velmi schopný muž, který na podnět svého arcibiskupa hned po příchodu do Milána svolal diecézní synod, v roce 1564 založil seminář a začal reformovat ženské kláštery.

Karel Boromejský při práci, Praha kolem 1610, CC0, cs.wiki...


Až v září roku 1565 se Karlovi podařilo odjet z Říma do Milána v hodnosti nejen arcibiskupa, ale i papežského legáta. Brzy nato ho však narychlo povolali do Říma k těžce nemocnému strýci papeži, který zemřel v jeho náručí 9. prosince 1565. Po smrti strýce papeže zůstal Karel v konkláve a právě jeho chtěli kardinálové zvolit novým papežem. On jim však tento záměr rozmluvil a tak byl papežem zvolen dominikán Michele Ghislieri se jménem Pius V. Sám Karel byl novému papeži v mnohém nápomocný a později se o něm vyjadřoval v superlativech. Nově zvolený papež Pius V. navrhoval Karlovi, aby zůstal v Římě, on se však nenechal přesvědčit a definitivně odešel do Milána.

Práce v milánském arcibiskupství, které osmdesát let nemělo svého pastýře a bylo velmi zanedbané, měl nadmíru. Tato arcidiecéze vždy patřila mezi největší v Církvi a v posledních letech Karlova působení zde bylo více než 750 farností, přes 3 200 kněží (z toho 1 200 řeholních), více než tisíc řeholních bratrů, 3 400 řeholních sester, bylo zde i 74 886 bratrstev a jiných nábožných sdružení, domovy pro osamělé dívky a ženy (svobodné dívky, vdovy, opuštěné manželky, dívky bez dozoru, kajícnice i prostitutky, které se v domovech převychovávaly), 24 charitativních středisek, zajišťujících pomoc pro přibližně sto tisíc chudých, také útulky pro nemocné, staré, choromyslné, sirotky, žebráky, atp.

Zvládnout správu tak rozsáhlého arcibiskupství vyžadovalo mimořádnou inteligenci a přímo nadlidské úsilí. Karel to zvládal přímo excelentně. Především zreorganizoval arcibiskupství, které rozdělil na dvanáct obvodů: šest ve městě a šest na venkově. Nově uspořádal i farnosti. Povznesl na vyšší úroveň kněžský seminář, který založil v roce 1564 generální vikář Mons. Niccolo Ormaneto z Verony.

Neuspokojil se však s tím a založil v Miláně i tzv. Helvétské kolegium pro švýcarské seminaristy a další takzvané malé semináře pro mladší kandidáty kněžství. Nezapomínal ani na nemajetné zájemce o vzdělání. Pro chudé univerzitní studenty nechal postavit v Pavii kolegium, dokončené v roce 1568. Založil milánskou univerzitu Brera, která byla otevřena v roce 1572 a podpořil založení vícero kolegií, které měly na starosti většinou řeholníci. Velmi si zakládal na osobním kontaktu s věřícími. Pěšky několikrát prošel celé rozsáhlé arcibiskupství a navštívil všechny jeho farnosti. Osobně kázal při mších svatých a rozdával svaté přijímání těm, kteří chtěli. Dohlížel na stav kostelů, bohoslužebných a všech posvátných předmětů, i na chování kněží a věřících během bohoslužeb a pobožností.

Tento horlivý milánský arcibiskup se však zajímal také o každodenní život věřících. Chtěl vědět, jestli světí sváteční dny a zachovávají přikázané půsty, jestli nejsou vydíráni nebo okrádáni, jestli nežijí v konkubinátu, podporují dobročinnost a jak v arcidiecézi fungují charitativní zařízení. Velmi si potrpěl na disciplínu a pořádek v klášterech a přísně dohlížel na morálku zaměstnanců arcibiskupství. Tam, kde se žádala náprava, arcibiskup energicky, ale ohleduplně zasáhl. Hodně sil ho stál i boj s protestanty, kterých bylo v arcidiecézi hodně.

Karel byl přísný, ale také laskavý, obětavý a chápavý. Především však šel příkladem. Zřekl se drahých mešních rouch, žil přímo nuzně a vedl k tomu i své věřící. Jedl velmi málo, od roku 1577 dokonce s výjimkou velkých svátků jen jednou denně, a to chléb, vodu, ovoce a zeleninu. Důchody z rodičovských majetků věnoval chudým a Církvi. Na chod seminářů věnoval i vlastní zděděný majetek po otci. Dědictví po bratrovi prodal a peníze rozdal chudobným.

Neúnavné zavádění reforem a důraz na zachovávání pořádku však nebylo všem po vůli a proto měl Karel Boromejský i úhlavní nepřátele, nevyjímaje z toho řeholníky. Přežil dokonce i atentát, když na něj při modlitbě v kapli vystřelil řeholník, jistý fra Girolamo Donato. Žádná protivenství však nemohla neúnavného arcibiskupa zlomit.

Největší osobní hrdinství a bezmeznou obětavost prokázal Karel Boromejský během moru, který vypukl v Miláně v srpnu 1576. Byl v té době na pastorační vizitaci mimo Miláno, ale když se dozvěděl o pohromě, bez jakéhokoli otálení spěchal do svého působiště. Dne 9. září odkázal v testamentu celé osobní jmění hlavní milánské nemocnici a plně se vložil do služby nemocným a umírajícím. Nedbal na nebezpečí, a když ho napomínali, aby byl opatrný, odpověděl, že dobrý pastýř dá i život za své ovce.

K odvrácení moru konal kající pobožnosti, modlitby a postil se. Mor pominul na Vánoce 1577, po více než ročním trvání a vyžádal si v Miláně 18 000 obětí. Karel navzdory neustálému kontaktu s nakaženými prožil v naprostém zdraví i tuto zkoušku, díky které se navždy zaskvěl v paměti lidí. Nepovažoval však vypuknutí moru za náhodu, ale za Boží trest a vážné varování do budoucnosti.

Na konci životopisu světce je třeba zmínit, že byl dost zcestovalý. Čtyřikrát navštívil Řím a čtyřikrát byl v Turíně, kde vzdal úctu vzácné relikvii - Turínskému plátnu. Jelikož se milánské arcibiskupství rozprostírá i do Švýcarska, navštívil i tyto části své arcidiecéze. Se zvláštním posláním (především jako apoštolský vizitátor) procestoval severoitalské diecéze Cremonu, Bergamo a Bresciu. V roce 1580, v době pobytu v Castiglione delle Stiviere, připravil na první sv. přijímání dvanáctiletého Aloize Gonzagu, pozdějšího světce.

Karel zemřel v poměrně mladém věku 46 let večer 3. listopadu 1584, zcela vyčerpaný nadlidským úsilím i hladověním. Podle jeho přání ho pohřbili 7. listopadu v jednoduchém hrobě pod podlahou milánského dómu za mohutné účasti lidu, kterému oddaně sloužil až do konce.

J.M. Rottmayer: Nanebevzetí K. Boromejského, freska Karlskirche, Vídeň (1714), CC0, wiki...


Jeho hrob navštěvovalo mnoho věřících s dary za vyslyšení. Svatořečil ho v roce 1610 papež Pavel V. O tři století později svatý papež Pius X. věnoval památce svatého milánského arcipastýře zvláštní encykliku Editae saepe. Otcové Druhého vatikánského koncilu si jeho památku uctili 4. listopadu 1962 zvláštní slavnostní bohoslužbou pod vedením tehdejšího milánského arcibiskupa Montiniho (pozdějšího papeže Pavla VI.) s oslavným proslovem papeže Jana XXIII.

Svatému Karlu Boromejskému je zasvěceno mnoho kostelů, především v Itálii, a taky kněžské semináře a chlapecká gymnázia. I na Slovensku, v Košicích, je známý Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.

Jméno světce nese několik řeholních kongregací a spolků. A také máme řeholní sestry Boromejky, které mají své řeholní domy na Slovensku, v České republice a jiných zemích.

Svatý Karel Boromejský i dnes, a právě dnes, inspiruje, motivuje. Prosme neustále našeho velkého světce, aby orodoval za současnou Katolickou církev v nekompromisním zápase proti agresivním atakům sekulárního světa. Aby naše Církev nikdy nezavírala kostely, ale směle, ovšem s nezbytnou ohleduplností, prosazovala právo na veřejné slavení svého kultu. Amen.

Karol Dučák

Sv. Karel Boromerský
je patronem autora článku
Karola Dučáka
Přejeme Karolovi k jeho svátku
hojnost Božího požehnání,
ochranu Boží Matky
a dnešního světce ...


Sv. Karel Boromejský, volné dílo, wiki..Sdílet

Související články:
Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům (15.06.2024)
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 11. 2021 | 1920 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace