Zajímavé...

Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce

Attribution: RIA Novosti archive, image #884162 / Alexander Kapustyanskiy / CC-BY-SA 3.0 Ukončení Velké vlastenecké války, která podle historiků přinesla mnohem více obětí než se původně předpokládalo, znamenalo velké ulehčení a možnost obnovovat zemi. Postavení církve a věřících, které chtěl diktátor Stalin zneužít ke svým mocenským plánům, se však nezměnilo. Naopak, útlak a pronásledování stále sílilo ...

Zde najdete 1. část článku
- Velká vlastenecká válka - Porovnání kvalit Rudé armády a jejího protivníka


Zde najdete 2. část článku
- Velký teror


Zde najdete 3. část článku
- Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku


Zde najdete 4. část článku
- Vražedná arogance Stalina


Zde najdete 5. část článku
- Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní režim


Zde najdete 6. část článku
- Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera


Zde najdete 7. část článku
- Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství Panny Marie nad Hitlerem v druhé světové válcePanna Maria a diktátor Stalin, 8. část

Návrat Stalina k starým praktikám po válce


I když se v průběhu druhé světové války zdálo, že Církev v Sovětském svazu po nekonečné sérii represí před Velkou vlasteneckou válkou úplně ožila a nyní může bez problémů rozšiřovat své aktivity, bylo to spíše zbožné přání než reálná skutečnost. Mýty o „pravoslavném Stalinovi“, které se v určité části ruské společnosti rozšířily a jsou živeny až dodnes, se nezakládají na pravdě. Krutým historickým paradoxem je, že drtivá většina sovětských chrámů, které zůstaly otevřené i po druhé světové válce (asi 14 000 včetně 101 klášterů), se nacházela na územích předtím okupovaných vojsky agresora, „nebo se staly součástí SSSR spolu s připojenými západními územími. Proto je nesprávné časté tvrzení, že během války za Stalina bylo otevřeno 20 000 kostelů.
(http://vetrovo.ru/inoi/nazarov-kakoj-angel/)

Podobná situace nastala i v existenci klášterů. Téměř všechny, které byly otevřeny během takzvaného nového kurzu, se nacházely na dříve okupovaných územích. Jedinou výjimkou byla Trojicko-Sergijevská lávra. Jenže poměry Ruské pravoslavné církve měly daleko od ideální situace. Sovětská moc za Stalina sice dovolila vydávat liturgickou literaturu, ale jen ve velmi omezeném rozsahu. Potřeby milionů pravoslavných věřících v SSSR to nijak nemohlo uspokojit. Ruská pravoslavná církev nedostala do vlastnictví své pozemky a nedosáhla plnohodnotný právní status. Stále měla v sovětské společnosti pouze druhořadý význam. Iniciativy související s rozšířením práv a vlivu Ruské pravoslavné církve, které vyvíjel patriarcha Alexij, byly ignorovány. Povolená síť náboženských vzdělávacích institucí byla pro rozsah země minimální a zcela neadekvátní pro reprodukci kněží. Studoval tam nedostatečný počet lidí a navíc mnozí z nich se studiem předčasně skončili. Patriarcha si stěžoval, že volná místa kněží musí být obsazena pologramotnými, pochybnými a diskutabilní lidmi, kteří se na své povolání nehodili. Režim nepovolil misijní činnost Ruské pravoslavné církve a její charitativní aktivity přestaly s koncem války, kdy potřeba pomoci na frontě zanikla.

Úřady s pomocí orgánů státní bezpečnosti a stranického aparátu bedlivě sledovaly, zda „duchovenstvo“ neovlivňuje vzdělávání a výchovu dorůstající mládeže a neproniká do škol a klubů, aby „otrávilo“ myšlení sovětských dělníků, komunistů a komsomolců. Duchovenstvo a laici byli v rámci stalinského nového kurzu spoutáni mnohými omezeními. Nadále byli podezřívaní úřady jako nespolehlivé elementy a žili pod dozorem represivních orgánů.
(Srov. https://www.rbc.ru/opinions/society/09/05/2016/573023009a7947b91c0c421c)

Až do konce války byla tedy situace sovětských křesťanů sice lepší než v dobách předválečného teroru, ale i nadále velmi těžká. O úplné náboženské svobodě v zemi se v žádném případě nedalo mluvit.

Porážka Němců a jejich spojenců v roce 1945 znamenala ukončení strašného krveprolití na bojištích druhé světové války. Nejvíce se o to zasloužily národy SSSR a ty přinesly i největší oběti. Statistiky se různí v údajích o počtech usmrcených lidí v této strašlivé genocidě národů SSSR. Povětšinou se uvádí, že během Velké vlastenecké války zahynulo 26,6 milionu obyvatel Sovětského svazu, z toho bylo 8 868 400 příslušníků ozbrojených sil. Na civilisty připadalo asi 18 milionů obětí na životech.
(Srov. https://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11359251@cmsArticle)

Hroby vojáků Rudé armády r.1945, LPDKNL, CC BY-SA 3.0, commons...


Stále častěji se však objevují i mnohem pesimističtější statistiky, které hovoří o více než 40, či dokonce v případě V. I. Kozlova až o 50 milionech usmrcených obyvatelích SSSR během druhé světové války.
(Srov. https://ospu.ru/assets/resources/izdatelstvo/Hisamutdinova/his_och_2014_2.pdf)

I z těch, kteří přežili, byli prakticky všichni poznamenáni duchovními i tělesnými zraněními. Miliony lidí s amputovanými údy a ranami na těle i duši musely po nejděsivější válce všech dob obnovovat zemi, která byla úplně zdevastovaná. Agresoři v letech 1941-1945 zcela nebo částečně zničili v Sovětském svazu 1 710 měst a více než 70 tisíc vesnic a osad. Celkově „poškodili více než 6 milionů budov, čímž zbavili obydlí asi 25 milionů osob. Z provozu vyřadili 31 850 průmyslových podniků, mezi nimi asi 60% závodů, které do války tavily ocel, a přes 60% dolů na uhlí. Zničili 65 000 km železničních tratí a asi 4 100 stanic. Za oběť padlo i 36 000 míst spojení. Ohromné byly ztráty zemědělství. Šlo o 7 milionů koní, 17 milionů kusů velkého rohatého dobytku, 20 milionů prasat, 27 milionů ovcí a koz, které byly zabity, zrekvírovány nebo odvlečeny do Německa. Kromě toho se zničilo 40 000 nemocnic a dalších léčebných zařízení. Systematicky se pustošila i vzdělávací soustava - 84 000 základních, středních i vysokých škol a 43 000 veřejných knihoven.
(https://noveslovo.sk/node/101643)

Ukončení druhé světové války znamenalo pro obyvatele Sovětského svazu velkou úlevu a možnost obnovit zničenou zemi. Největší země světa se vzpamatovávala z těžkých ran a její obyvatelé pomalu zapomínali na bestiální válečné zločiny okupantů, které postihly miliony lidí v SSSR. Život běžných občanů Sovětského svazu se pomalu konsolidoval.

Obležení Leningradu trvalo 872 dní, zahynulo víc než 1 milion civilistů, .Commons:RIA Novosti, CC BY-SA 3.0, wiki...


Ale ani po druhé světové válce se občané Sovětského svazu nedočkali naprosté svobody. Platilo to i o sovětských křesťanech, kterým režim neumožnil úplnou svobodu vyznání. Ba naopak, postupem času byla jejich práva stále více omezována.

Stalin, neprávem oslavovaný jako strůjce velkého vítězství sovětského lidu nad okupanty, se poučil z válečných událostí. Pochopil, že může vlastenectví a loajalitu věřících využít ve svůj prospěch. Proto i po válce, navzdory očekáváním, pokračoval ještě jistou dobu v politice nového kurzu. Tento Stalinův „liberalismus“ měl však své pevně vymezené hranice a byl motivován praktickými zájmy. Diktátor se snažil využít církve, především Ruskou pravoslavnou církev, ve svých ambiciózních zahraničněpolitických plánech. Podporovaný činovníky chtěl svolat do Moskvy nový Světový sobor, který by mohl prohlásit moskevský patriarchát za centrum světového pravoslaví. I takto, s využitím Ruské pravoslavné církve, se Stalin snažil postavit Moskvu do centra světového dění.

Diktátorovy plány se však nesetkaly s pochopením některých pravoslavných patriarchů, kteří odmítli jeho mocenské ambice podporovat. Stalin neunesl zklamání z tohoto neúspěchu a jeho relativně příznivý postoj vůči věřícím se nenávratně ztratil. Trest na sebe nenechal dlouho čekat - od roku 1948 až do Stalinovy smrti už úřady nedovolily otevřít ani jeden pravoslavný chrám ani modlitební domy jiných konfesí. Naopak, ve velkém začaly zavírat chrámy a pronásledovat věřící. Přibývalo i represí vůči duchovním na základě vyfabrikovaných obvinění z „antisovětské činnosti“.
(Srov. https://www.rbc.ru/opinions/society/09/05/2016/573023009a7947b91c0c421c)

Stalin v roce 1945, volné dílo


Historik M. V. Škarovskij píše: „Jestliže v roce 1948 orgány státní bezpečnosti zatkly pro náboženské záležitosti 3296 lidí včetně 357 duchovních, v roce 1949 jich bylo 6456 a 571, v roce 1950 - 6072 a 455, v roce 1951 - 5477 a 273 a v letech 1952 a 1953 - ještě 5187, včetně 130 duchovních (drtivou většinu z nich tvořili pravoslavní věřící)“.
(citováno podle: http://vetrovo.ru/inoi/nazarov-kakoj-angel/)

Pokud do roku 1947 byly ještě na některých místech otevřené chrámy na základě vytrvalých požadavků věřících, od roku 1948 do roku 1953, navzdory mnohým žádostem věřících, už nebyl otevřen ani jeden. Pokusy prvního hierarchy o setkání se Stalinem byly neúspěšné. V roce 1946 bylo duchovenstvo zatíženo velkým daňovým břemenem.

Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (Všesvazová společnost pro šíření politických a vědeckých poznatků), založená v roce 1947, zajišťovala ateistické vzdělávání obyvatelstva. Totalitní režim tak dal jasně najevo, že náboženství je pro sovětskou společnost nepotřebné.

V roce 1948 byla zakázána náboženská procesí a začalo se zavírání kostelů a klášterů. Byla zamezena jakákoliv činnost Církve mimo chrámů, „bylo zakázáno vykonávat církevní obřady doma, modlitby na polích, prodej náboženských předmětů mimo kostelů, atd. Zesílily represe proti věřícím.
(http://vetrovo.ru/inoi/nazarov-kakoj-angel/)

Situace sovětských křesťanů se postupně zhoršovala. Do roku 1949 bylo uzavřeno 1 150 chrámů. Již dříve, v letech 1946-1947, bylo zlikvidováno 16 klášterů. Na úplnou svobodu vyznání museli věřící v Sovětském svazu čekat ještě dalších přes čtyřicet let.

Všechny výše uvedené skutečnosti jasně dokazují, že Stalin se po válce choval k věřícím dle svého obvyklého zrádného scénáře. Život Církve bez překážek a represí, který diktátor slíbil při setkání s hierarchy, se nerealizoval. Stalin postavil struktury, které povolil, pod tvrdý tlak totalitního státu. Duchovenstvo, záměrně zbavené zpětné vazby se společností, bylo v zajetí jakéhosi osobitého „ghetta“. Jak se vyjádřil kněz Alexandr Borisov, Stalin přisoudil Církvi skromnou roli historické rezervace, podporující vlastenecké cítění, a zároveň tichý přístav pro důchodce, bezpečný pro jeho režim. Proto nelze hovořit o nějakém „církevním obrození“ v stalinské éře. Stalin ani nepovažoval nový kurz ve vztahu k církvím jako permanentní politiku do budoucnosti. Pro něj to bylo jen dočasné řešení, vynucené historickými okolnostmi. Sovětský komunistický stát zůstal ateistický. Ani „v budoucnu se nechystal vzdát se nové protináboženské ofenzívy a stalinské ‘oteplení’ bylo jen konjunkturním taktickým obratem“.
(https://www.rbc.ru/opinions/society/09/05/2016/573023009a7947b91c0c421c)

Na počátku padesátých let 20. století plánoval Stalin uskutečnit další vlnu masivních čistek. Naštěstí pro miliony obyvatel Sovětského svazu „druhý Velký teror už Stalin... nestihl. Definitivní konec čistkám a popravám přinesla Stalinova nečekaná smrt 5. března 1953.
(https://www.postoj.sk/80205/smrt-marsala-tuchacevskeho)

Smrtí „ocelového“ diktátora „skončila strašná desetiletí střílení. Nikita Chruščov Stalina demaskoval jako zločince, i když se přitom zaměřoval na zločiny, kterých se dopustil vůči svým stranickým soudruhům. O daleko větších zločinech vůči nekomunistům, zejména křesťanům, se mlčelo. Útlak proti Církvi pokračoval. Na jedné straně již kněžím nehrozilo zastřelení, což znamenalo zlepšení situace. Kněží i biskupové však byli běžně souzeni a vězněni. V jiném ohledu se však postavení Církve zhoršilo. Poválečné oživení církevní struktury, jehož důvody jsme uvedli výše, znamenalo, že v padesátých letech Církev používala asi dvacet tisíc kostelů. V roce 1958 rozpoutal Chruščov novou vlnu represí proti Církvi, tentokrát administrativního charakteru. Jejím výsledkem bylo opět zavírání kostelů. V brežněvovské éře zůstalo jen asi sedm tisíc kostelů používaných pro církevní účely.
(http://www.impulzrevue.sk/article.php?866)

Stalinova rakev, volné dílo, en.wikipedia.org


K definitivnímu zlomu v postavení sovětských křesťanů a k naplnění tužeb po úplné náboženské svobodě došlo až v 80. letech 20. století. Ale o tom až v následující části.

Karol Dučák

Průběžně vychází také na stránkách
http://www.priestornet.com/2021/09/panna-maria-diktator-stalin-8.html#more.

Další díly - části seriálu:

Zde najdete 9. část článku
- Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků


Zde najdete 10. část článku
-Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět


volné dílo

Sdílet

Související články:
Nejnovější poselství Pražského Jezulátka ze Sievernichu, Německo (30.11.2021)
Panna Maria z Akity varuje před nastávajícím trestem, pokud hříšníci nebudou činit pokání (30.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 27. 11. 2021: Vím kolik bolesti a zklamání prožíváte (29.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 21. 11. 2021: Když zpíváte chvály a modlíte se, moji andělé se k vám připojují (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 11. 2021: celý svět uvidí velký kříž (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět (20.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 09. 2021 | 204 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace