Zajímavé...

Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část

Pokoncilní liturgie, John Casamento,  CC BY-SA 3.0, cs.wikip... Druhá, závěrečná část pojednání Karola Dučáka o liturgické reformě nás seznámí s reformami Pia X. a o dalších změnách, které nebyly náhodné, ale byly utvářeny potřebou změny a dlouhodobým procesem ...

Liturgické hnutí a reforma liturgie
před Druhým vatikánským koncilem


První z papežů, který akceptoval liturgické hnutí, byl svatý Pius X. Během jeho pontifikátu došlo k výrazným změnám v zpřístupňování liturgie pro široké masy věřících.

Velký význam v tomto směru přikládal papež církevní hudbě. V Motu proprio Tra le sollecitudini projevil pochopení pro zvláštnosti jednotlivých národů při slavení liturgie. Jak je uvedeno v dokumentu, církevní hudba „musí býti zároveň všeobecná v tom smyslu, že třebas je dovoleno každému národu užívati při církevních skladbách oněch zvláštních forem, které jaksi tvoří odlišný ráz jeho vlastní hudby, přece mají být podřízeny hlavním rysům posvátné hudby takovým způsobem, aby nikdo z jiného národa při jejich poslouchání neměl nepříznivý dojem.“ (Pius X.: Tra le sollecitudini, č. 2)

https://pixy.org, CC0 Public Domain


Papež Pius X. usiloval dosáhnout aktivní účast věřících na liturgii i zpěvem lidu. Mimo jiné doporučoval, aby i věřící zpívali gregoriánský chorál. (Srov. Pius X.: Tra le sollecitudini, č. 3)

V principu dovolil používat i zpěvy v jazyce lidu „při tzv. tiché mši, a to tehdy, pokud nejde o doslovný překlad liturgických textů, protože ty mají být zpívané jen latinsky. Texty mešních zpěvů v lidové řeči musely být schváleny ordinářem.“ (Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 136)

Papež Pius X. byl mimořádně plodný reformátor. Známým se stal „prostřednictvím dekretů Sacra Tridentina Synodus ze dne 20. prosince 1905 o častém sv. přijímání a Quam singulari z 8. srpna 1910 o přijímání dětí ve věku rozlišování. V roce 1911 vydal nařízení o lepším uspořádání žalmů v breviáři a následně v roce 1914 vyšlo další vydání breviáře, do kterého bylo vsunutých více čtení z Písma svatého.“ (Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 136)

Zreformoval církevní kalendář a přistoupil i k pracím na revizi Římského misálu. V této souvislosti je však třeba poznamenat, že i přes zmrazení liturgického vývoje po Tridentském koncilu nezůstal Římský misál Pia V. z roku 1570 neměnný.

Už v první polovině 17. došlo ke dvěma generálním revizím misálu. Prvním bylo vydání papeže Klementa VIII. z roku 1604 (bula Cum sanctissimum), tedy jen 34 let po vydání misálu Pia V. Nové vydání papeže Urbana VIII. z roku 1634 (bula Si quid) přináší spíše marginální změny. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 155-156)

¨ Další změny v Římském misálu byly vcelku marginální. Šlo o přidání preface o Nejsvětější Trojici v roce 1759. Další drobnější změny byly zahrnuty do nové edice misálu, který spatřil světlo světa v roce 1884 za pontifikátu Lva XIII. Od té doby se až do počátku 20. století neudála žádná větší změna s výjimkou přidání nových svátků. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 156)

Missale Romanum" 18th edition, 1915, JoJan,  CC BY 3.0, tl.wikipedia.org


Etapu rozsáhlejších zásahů do Římského misálu začal papež Pius X. a tato etapa byla završena liturgickou obnovou po Druhém vatikánském koncilu. Především udělal několik drobných úprav textů modliteb. Byly také přidány dvě preface o sv. Josefovi a za zemřelé. Později přibyly další dvě preface o Kristu Králi a o Nejsvětějším Srdci Ježíšovu. Větší zásahy udělal Pius X. v rubrikách misálu. Jenže ty nebyly začleněny do oddílu Rubricae generales, ale byly v samostatném oddíle Additiones et variationes in rubricis Missalis. Pius X. zamýšlel udělat i další reformní kroky, ale nestihl je provést, proto v promulgační bule Divino afflatu uvádí, že provedl první krok k reformě breviáře a misálu. Úsilí svatého papeže završili až jeho nástupci. Revidovaný misál byl vydán v roce 1920, během pontifikátu Benedikta XV. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 166-167)

V roce 1905 papež Pius X. podpořil vydání hlaholského misálu. V roce 1906 stejný papež svým dekretem De usu linguae Slavonicae in sacra Liturgie dovolil natrvalo používat staroslověnštinu v regiónech Gorizie, Jadranu a v záhřebské diecézi. (Srov. Pius X.: Sacra Congregatio Rituum. Decretum De usu linguae Slavonicae in Sacra liturgia)

Pius X.


V úsilí papeže Pia X. o aktivní zapojení věřících do liturgie pokračovali i jeho nástupci. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle bylo další rozšiřování počtu liturgických jazyků Římskokatolické církve. Na žádost českomoravských biskupů legitimizoval papež Benedikt XV. v roce 1920 částečné používání českého jazyka při liturgii. Ve zpívané mši bylo možno číst česky epištolu a evangelium, dále texty křestní, svatební a pohřební liturgie, a také texty pro církevní průvody. Papež navíc povolil slavit liturgii v staroslověnštině během pěti svátků českých patronů na významných místech v Čechách a na moravském Velehradě. (Srov. Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 133)

Během pontifikátu Pia XI. vyšlo v roce 1927 ve Vatikánu nové vydání hlaholského misálu a v roce 1932 byl znovu vydán slovinský misál. (Srov. Krivda A.: Obnovený omšový poriadok a národný jazyk v liturgii. In: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku, s. 123-124)

¨ V meziválečném období se především v německy mluvících zemích rozvíjely různé formy aktivnějšího slavení liturgie. Tento trend podporovali i papežové. Pius XI. měl mimořádné pochopení pro používání národních jazyků v liturgii. V roce 1929 schválil vydání Rituálu v němčině pro Bavorsko a o něco později, v roce 1935, vydání Rituálu v jazyce věřících pro Vídeňskou arcidiecézi. Jeho používání se však rozšířilo na celé Rakousko. (Srov. Peclers, K. F.: Dynamic Equivalence: The Living Language of Christian Worship, s. 32)

Papež Pius XI. však šel ještě dál. Ve své apoštolské konstituci Divini cultus sanctitatem z roku 1928 mimo jiné vyzývá k živější účasti věřících na bohoslužbě tím, že gregoriánský zpěv v těch částech, které patří lidu, se opět stane lidovým zpěvem. Papež dále zdůrazňuje, že je velmi potřebné, aby věřící nebyli na liturgii cizími a němými diváky, ale aby se, zcela proniknutí krásou liturgie, aktivně účastnili posvátných obřadů tak, že budou podle platných pravidel střídavě zpívat s knězem nebo s pěveckým sborem, takže se pak nemůže stát, že by byli věřící nezúčastnění, případně jen jakýmsi slabým a polohlasným mručením odpovídali na společné modlitby, přednášené v liturgickém nebo lidovém jazyce. (Srov. Pius XI.: Divini cultus sanctitatem, č. 9)

V roce 1935 Pius XI. „schválil ve mši koncelebraci.“ (Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 136)

Během pontifikátu papeže Pia XII. bylo v letech 1941-1942 misionářům v zemích Afriky, Číny, Indie, Indočíny, Indonésie a Nové Guineje uděleno povolení překládat Rituale Romanum do místních jazyků. Slavnostní formule však musely zůstat zachovány v latinském jazyce. Překlady byly pověřeny komise odborníků pod vedením apoštolského delegáta v dané zemi a vyžadovalo se schválení překladů Římem. (Srov. Peclers, K. F.: Dynamic Equivalence: The Living Language of Christian Worship. s. 33)

Významný pokrok dosáhlo liturgické hnutí během pontifikátu papeže Pia XII. Jeho ideje papež akceptoval v encyklice Mediator Dei, v níž mimo jiné doporučuje i zpěv v jazyce lidu, avšak jen se souhlasem Svatého Stolce. (Srov. Pius XII.: Mediator Dei, č. 59)

Díky tomu se na mších používal nejen latinský jazyk, ale stále více i národní jazyky. Papež dále doporučuje věřícím přistupovat ke svatému přijímání během mše a přednostně přijímat hostie konsekrované přímo v této mši. (Srov. Pius XII.: Mediator Dei, č. 117)

Pius XII., volné dílo, cs.m.wikipedia.org


Tento papež měl dalekosáhlé plány do budoucna. Uvědomoval si naprostou nezbytnost celkové reformy veřejného kultu latinské Církve a začal systematicky pracovat na realizaci tohoto záměru. Dne 10. května 1946 Pius XII. tlumočil při audienci kardinálovi Salottimu, prefektovi Kongregace pro obřady, přání začít se studiem problémů, spojených s generální reformou liturgie. Přibližně o dva roky později, 28. května 1948, byla sestavena takzvaná „Piova komise“ pro liturgickou reformu. Na čele komise byl kardinál Clemente Micara, prefekt Kongregace pro obřady. Komise měla 82 zasedání během 12 let své činnosti od 28. června 1948 do 8. července 1960. (Srov. Reinecke M.: 50 Jahre Missale Romanum 1962, s. 20)

Nejdůležitějšími reformami, o které se komise zasloužila, byly reformy velikonoční vigilie, obřadů Velkého týdne a nová kodifikace rubrik, která vedla k jejich zjednodušení.

Už 9.2.1951 byl vydán Dekret o reformě velikonočního trídua, který přinesl - zpočátku pouze ad experimentum - reformu velikonoční vigilie: její slavení bylo přeloženo ze soboty rána na Bílou sobotu večer. Rozhodnutí o zavedení této změny bylo v každé diecézi svěřeno do kompetence místního biskupa. „Tak získala ´matka všech vigílií´, t. j. velikonoční vigílie, znovu důležité postavení ve vědomí věřících.“ (Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 138)

Jelikož komise pracovala v utajení, byla reforma velikonoční vigilie překvapením i pro samotné představitele Kongregace pro obřady. (Srov. Reinecke M.: 50 Jahre Missale Romanum 1962, s. 20)

Pius XII. byl neúnavný reformátor, pozitivně nakloněný liturgickému hnutí. V roce 1953 zmírnil eucharistický půst na tři hodiny před svatým přijímáním. Dne 16. listopadu 1955 byla vyhlášena mimořádně významná reforma obřadů Velkého týdne se závaznou platností pro celou církev od roku 1956. Tak došlo k definitivnímu narušení jednotné liturgie, uzákoněné v Tridentu, po kterém logicky následovaly další reformy. (Srov. Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 137-138)

Rozsáhlá reforma obřadů Velkého týdne si vyžádala i změnu v kanonickém právu, které dosud nedovolovalo začínat mši dříve než hodinu před rozedněním a později než hodinu po poledni s výjimkou půlnoční bohoslužby na Vánoce. Pius XII. nepřipravil nové vydání editio typica římského misálu, dovolil však tiskařům nahrazovat předchozí texty Velkého týdne těmi, které nově vydával. Nejdůležitější změny se týkaly času bohoslužeb a možnosti udělování přijímání v odpoledních a večerních hodinách. Přijímání bylo povoleno i na Velký pátek, ve čtvrtek a v sobotu bylo vypuštěno Credo a poslední evangelium. Na Zelený čtvrtek byla ustanovena Missa chrismatis s vlastní prefaci. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 168)

Došlo k rozsáhlé korektuře všech liturgických knih, i rituálů, které byly opraveny a vytištěny, avšak se už nedaly do distribuce, protože byl očekávaný nový koncil. (Srov. Reinecke M.: 50 Jahre Missale Romanum 1962, s. 21)

Dne 25.12.1955 papež Pius XII. promulgoval encykliku Musicae sacrae disciplina, v níž vyzdvihoval morální závaznost umění. Za ideál liturgické hudby během mše považoval gregoriánský chorál, vyjádřil však i pozitivní postoj k liturgickému zpěvu a smyčcovým nástrojům. Povolil zpěv žen v kostelních sborech s podmínkou, že musí stát mimo presbytáře. (Srov. Pius XII.: Musicae sacrae disciplina)

V roce 1957 povolil Pius XII. večerní mše svaté. (Srov. Koleják M.: Prijímanie Eucharistie v dejinách Cirkvi, s. 67)

Velmi důležitou reformou byla nová kodifikace rubrik. Pius XII. si velmi dobře uvědomoval neúměrnou složitost rubrik, proto byl 23. března 1955 vydaný důležitý dekret Cum nostra hac aetate o reformě rubrik misálu a breviáře. (Srov. Pius XII.: Cum nostra hac aetate)

Po vydání tohoto dekretu pokračovala v pracích na reformě rubrik „Piova komise“ pro liturgickou reformu. Sám Pius XII. se však nedožil výsledků práce komise, takže novou sbírku liturgických předpisů Codex rubricarum vydal až Piův nástupce Jan XXIII. v roce 1960. (Srov. Ján XXIII.: Codex rubricarum)

CC0, pixabay.com


Předkoncilní reformy sice neumožňovaly úplné uplatnění rodných jazyků věřících v liturgii, přece však i v tomto směru nastal během pontifikátu Pia XII. výrazný posun vpřed. Papež povolil opakování biblických čtení v jazyce lidu a překlady textů při udělování svátostí. (Srov. Toman B.: Od pasivity k aktivitě – činná účast věřících při slavení liturgie obnovené II. vatikánským koncilem, s. 17)

Německo mělo dokonce od roku 1959 privilegium, že během Velkého týdne se epištola a evangelium vůbec nečetly latinsky, ale jen německy. (Srov. Haunerland W.: Gottesdienst in der Moderne. Liturgische Bewegung und das Zweite Vatikanische Konzil, s. 24)

Celkově lze říci, že Pius XII. definitivně zpečetil neodvratnost rozsáhlé reformy liturgie a tento trend dále posílil jeho nástupce na papežském stolci. Papež Jan XXIII. již krátce po svém zvolení hlavou Katolické církve ohlásil přípravu nového koncilu, jehož prvním úkolem mělo být pokračování v liturgické reformě, a to podle mnohých náznaků vyvolalo značný neklid v kurii. Svědčí o tom i fakt, že nový Codex rubricarum byl publikován poměrně rychle, což se jevilo jako snaha konzervativních sil v kurii vzít vítr z plachet zastáncům radikálnějších liturgických reforem. Podobně lze vnímat i urychlené vydání nového breviáře a misálu. Nové editio typica římského misálu bylo vydáno 23.6.1962. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 168)

I v novém misálu Jana XXIII. byly změny, které narušovaly původně jednotnou koncepci misálu, uzákoněnou Tridentem. Do Comunicantes Římského kánonu bylo vloženo jméno sv. Josefa. Narušila se tak dosavadní nedotknutelnost Římského kánonu a toto byl významný precedens pro další úpravy Římského kánonu v pozdějším období. Velmi důležitou změnou bylo odstranění monopolního postavení kněze při slavení liturgie. Zatímco dosud celebrant sám četl texty mše svaté, po novém je měl poslouchat, pokud je pronáší někdo jiný. Odpadlo „Confiteor před svatým přijímáním, také požehnání a tzv. poslední evangelium na konci, když po mši následuje jiný liturgický výkon, resp. pokud ji předchází.“ (Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 138)

Mimořádně významnou změnou bylo i vypuštění adjektiva perfidis při velkopátečních proslovech za Židy. K novým prvkům patřilo rozdělení votivních mší na čtyři skupiny a změna terminologie, např. duplicia I. a II. classis se mění na festa I. a II. classis, atd. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 168-169)

Pokoncilní liturgická reforma


Potřebu reformy velmi naléhavě formuloval Druhý vatikánský koncil. V koncilní konstituci Sacrosanctum Concilium se mimo jiné uvádí, že mešní řád má být upraven „tak, aby jasněji vynikl vlastní smysl jednotlivých částí i jejich vzájemný vztah a aby se věřícím usnadnila zbožná a aktivní účast. Proto je třeba obřady zjednodušit, přitom však svědomitě zachovat jejich podstatu. Ať se vynechá, co bylo během času zdvojeno nebo přidáno ne právě účelně. Ať se naopak obnoví podle starobylé tradice svatých otců i něco z toho, co nepřízní doby zaniklo, pokud to bude uznáno za vhodné nebo potřebné.“ (Sacrosanctum concilium, č. 50)

Koncilní dokument tedy žádal:

1. zjednodušení obřadů
2. odstranění jakékoli duplicity jejich jednotlivých částí
3. odstranění neúčelně přidaných věcí
4. obnovu podle prvotního vzoru těch prvků, které postupem času v liturgii zanikly.

Úsilí umožnit aktivní účast věřících na liturgii vyvrcholilo na Druhém vatikánském koncilu. Konstituce o posvátné liturgii povolává celou obec k činné účasti na liturgii slovy: „Při liturgické slavnosti každý služebník církve i každý věřící má v rámci své funkce konat jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle liturgických předpisů.“ (Sacrosanctum concilium, č. 28)

A na jiném místě této konstituce je uvedeno, že „Církev věnuje zvláštní péči tomu, aby věřící nebyli přítomni tomuto tajemství víry jako stranou stojící a němí diváci, ale aby mu pomocí obřadů a modliteb dobře rozuměli. Mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na posvátném úkonu, aby se poučili Božím slovem a posilnili hostinou těla Páně a aby vzdávali díky Bohu. Mají přinášet neposkvrněný obětní dar nejen rukama kněze, ale i spolu s ním, a tím se mají učit obětovat sami sebe.“ (Sacrosanctum concilium, č. 48)

Praktické uplatnění tohoto článku konstituce umožnila mše podle misálu Pavla VI. Je však třeba zdůraznit, že zajištění aktivní účasti věřících na mši nebylo žádným novátorským dílem koncilu, ale byla součástí snah protagonistů liturgického hnutí, které připravily živnou půdu pro liturgickou obnovu.

Jednou z akcí liturgického hnutí byly studijní dny v Maria Laach v roce 1951, na nichž asi 50 liturgických odborníků z deseti států vznesly požadavky na reformu liturgie. Ve smyslu těchto požadavků mají být v liturgii odstraněny všechny duplikace, má být upraven začátek mše, bohoslužba slova se nemá konat u oltáře, liturgické texty by se měly číst u ambonu, mše má mít pouze jednu vstupní modlitbu (zpravidla), čtení z Písma svatého mají být rozděleny do několikaletého cyklu a mají se číst pouze v jazyce lidu, Krédo se nemá odříkávat stále, ale jen o nedělích, mají se zavést promluvy v mateřském jazyce, oltář k Eucharistii se má připravit až po bohoslužbě slova, je třeba zvýšit počet prefaci, kněz má přednášet eucharistickou modlitbu až po skončení Sanktus a Benediktus, Confiteor před sv. přijímáním se má vynechat, mše má končit požehnáním kněze, poslední evangelium (Janův prolog) má být odstraněno, atd. (Srov. Reid. A.: The Organic Development of the Liturgy: The Principles of Liturgical Reform..., s. 188-189)

Reforma liturgie tedy nevznikla v hlavě Annibala Bugniniho, ultrakonzervativci považovaného za „hrobníka“ římské liturgické tradice, nebo v hlavách koncilních otců na Druhém vatikánském koncilu, ale byla připravována liturgickým hnutím už dávno předtím.

Annibale Bugnini (1912-1982), archbishop, CC BY 3.0, cs. wiki...


To, že tvůrci misálu Pavla VI. zjednodušili strukturu liturgie, odstranili zbytečné opakování se prvků mše a obnovili některé prvky původní římské liturgie podle prvotního vzoru svatých otců, odpovídá požadavkům koncilní liturgické konstituce Sacrosanctum Concilium, se kterou se ztotožnil i arcibiskup Lefebvre. I když zajisté stále nemá dokonalou formu a je na ní co vylepšovat, má geniálně jednoduchou, účelnou liturgickou strukturu a nic se v ní neopakuje dvakrát, nebo dokonce vícekrát.

Tvůrci této liturgie však nedodrželi tu pasáž konstituce, kde se píše o tom, že podstatu jednotlivých prvků liturgie je třeba „svědomitě zachovat“. (Sacrosanctum concilium, č. 50)

Zbytečně se měnily osvědčené formulace stabilních prvků liturgie, ke kterým patří Offertorium a Proměnění. K nedostatkům patří i skutečnost, že ze mše podle misálu Pavla VI. zmizela modlitba k sv. Michaelovi archandělovi po skončení mše svaté.

Mše podle misálu Pavla VI. je relativně nová forma římské liturgie. Nevyzrálá forma původního misálu Pavla VI. si vynutila mnohé změny. Zkušenosti z liturgické praxe posledních desetiletí poukazují na mnohé liturgické nepřístojnosti, které do jisté míry snižují kredit mše podle misálu Pavla VI. Je však třeba konstatovat, že v současnosti tato mše, slavená podle misálu, promulgovaného sv. Janem Pavlem II., přivádí ke svatosti biskupy, kněze i věřící lid, pokud se slaví zbožně a s náležitou úctou.

Je třeba si uvědomit, že liturgická reforma po Druhém vatikánském koncilu není náhodou, ale výsledkem dlouhodobého působení liturgického hnutí, které začalo účinkovat dávno před Druhým vatikánským koncilem, ale naplno až po něm. Můžeme donekonečna spekulovat o tom, jestli a nakolik se vydařila liturgická reforma po Druhém vatikánském koncilu. Nikdo netvrdí, že byla bezchybná a dokonalá. Jako každé nové dílo zápasila s dětskými nemocemi. Avšak tvrdit, že reformu liturgie Katolická církev nepožadovala už dávno před Druhým vatikánským koncilem, může jen diletant, neznalý historie liturgiky.

Karol Dučák

Karol Dučák (priestornet.sk)


BIBLIOGRAFIE:

1. Benedikt XVI.: Apoštolský list motu proprio Summorum Pontificum. 7. 6. 2007: AAS 99 (2007), s. 777-781.

2. Berger R.: Liturgický slovník. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2008. 592 s. ISBN 978-80-7021-965-2.

3. Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu. Prvé vydanie. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7162-802-6.

4. Denzinger, H.: Enchiridion symbolorum, definitionum et deklarationum de rebus fidei et morum. Editio undecima. Friburgi Brisgoviae: Herder, 1911. 656 s.

5. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2008. 847 s. ISBN 978-80-7162-738-8.

6. Haunerland W.: Gottesdienst in der Moderne. Liturgische Bewegung und das Zweite Vatikanische Konzil. In: Römische Messe und Liturgie in der Moderne. Freiburg im Breisgau: Herder, 2013. ISBN 978-3-451-30908-3, s. 15–39.

7. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem. In: Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2013. Ročník 3, č. 1, s. 151-171.

8. Ján XXIII.: Codex rubricarum, 15. august 1960: AAS 52 (1960), s. 593–740.

9. Koleják M.: Prijímanie Eucharistie v dejinách Cirkvi. In: Culmen et fons. Aktuálny výskum v oblasti posvätnej liturgie na Slovensku. 1. vydanie. Ružomberok: VERBUM 2013. ISBN 978-80-561-0095-0.
Dostupné z:
http://www.ktfke.sk/lit/Culmen%20et%20fons.pdf, s. 61-72.

10. Krivda A.: Obnovený omšový poriadok a národný jazyk v liturgii. In: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 25. októbra 2012. CD; 1. vydanie. Ružomberok: Verbum, 2013. ISBN 978-80-8084-996-2.

11. Peclers, K. F.: Dynamic Equivalence: The Living Language of Christian Worship. Collegeville: The Liturgical Press, 2003. 239 s. ISBN 0-8146-6191-2.

12. Pius X.: Sacra Congregatio Rituum. Decretum De usu linguae Slavonicae in Sacra liturgia. 18. december 1906: ASS 40 (1907), s. 54-58.

13. Pius X.: Tra le sollecitudini. Motu Proprio o cirkevnej hudbe. 22. november 1903: ASS 36 (1904), s. 329-339; český překlad: MOTU PROPRIO PIA X. O POSVÁTNÉ HUDBĚ z 22. listopadu 1903. Dostupné z:
http://www.sdh.cz/sdh_htm/archiv/mo_pro.htm#nahoru

14. Pius XI.: Divini cultus sanctitatem. 20. 12. 1928: AAS 21 (1929), s. 33-41.

15. Pius XII.: Cum nostra hac aetate, 23. 3. 1955: AAS 47 (1955), s. 218–224.

16. Pius XII.: Mediator Dei, 20. 11. 1947: AAS 39 (1947), s. 521-595.

17. Pius XII.: Musicae sacrae disciplina 25. 12. 1956: AAS 48 (1956), s. 5-25.

18. Reid. A.: The Organic Development of the Liturgy: The Principles of Liturgical Reform and Their Relation to the Twentieth-Century Liturgical Movement Prior to the Second Vatican Council. Second edition. San Francisco: Ignatius Press: 2005. 374 s. ISBN 1-58617-106-2.

19. Reinecke M.: 50 Jahre Missale Romanum 1962. In: Misale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, editio typica. Dostupné z:
http://www.pro-missa-tridentina.de/upload/dv5/DV5_18_50_Jahre_Missale_Romanum.pdf, s. 19-25.

20. Toman B.: Od pasivity k aktivitě – činná účast věřících při slavení liturgie obnovené II. vatikánským koncilem. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. Dostupné z:
https://theses.cz/id/e6w77z/DP_Bohumil_Toman_2013.pdf.

21. Viem, komu som uveril. II. vydanie. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1990. 431 s. ISBN 80-7118-004-1

Vor einer Papstmesse auf dem Konzil, Foto: Lothar Wolleh, CC BY-SA 3.0, de.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova (21.01.2023)
Kardinál Sarah: „Náboženská svoboda na Západě ohrožena“ (25.12.2022)
Slovo otce biskupa Pavla k Tříkrálové sbírce (17.12.2022)
Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 (04.12.2022)
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 02. 2021 | 1455 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace