Zajímavé...

Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila!

CC0, pixabay.com Další z článků Karola Dučáka se zabývá otázkou, jaký postoj měla a má Katolická církev k marxistickým totalitním systémům. Zodpovídá, proč Druhý vatikánský koncil - jako takový - ateistický komunismus neodsoudil, ale jasně dokládá jeho odsouzení v dokumentech papežů, zvláště v jejich encyklikách ...

Katolická církev
během Druhého vatikánského koncilu
ateistický komunismus odsoudila!


Již velmi dlouhou dobu se s naléhavou pravidelností objevují v médiích články, věnující se militantní kritice Druhého vatikánského koncilu. V poslední době se mezi odpůrci koncilu rozpitvává mimo jiné i neúspěšný pokus části koncilních otců o odsouzení ateistického komunismu Druhým vatikánským koncilem. Třeba říci, že koncil opravdu neodsoudil ateistický komunismus. Je však nutné připomenout jednu velmi důležitou skutečnost. Návrh na odsouzení komunismu neměl většinovou podporu koncilních otců, takže se nelze divit, že nakonec nebyl akceptován. Předložilo ho – jak uvádí jeden zdroj – „téměř čtyři sta padesát koncilních otců, tedy přibližně jedna pětina.
(https://www.christianitas.sk/preco-druhy-vatikansky-koncil-neodsudil-komunizmus/)

Důvodů, pro které Druhý vatikánský koncil neodsoudil ateistický komunismus, bylo více.

Především papež Jan XXIII., iniciátor Druhého vatikánského koncilu, během svého pontifikátu upustil od „zákopové války“ s ateistickým komunismem. Tento postoj měl své objektivní i subjektivní příčiny, z nichž nejdůležitější bylo úsilí papeže Jana XXIII. zajistit účast na koncilu i katolickým církevním hodnostářům ze zemí střední a východní Evropy. Navíc chtěl Jan XXIII. prostřednictvím koncilu přiblížit ke Katolické církvi i nekatolíky, především pravoslavné křesťany. Jeho záměr mít na koncilu pozorovatele z Ruské pravoslavné církve, zejména z Moskevského patriarchátu, se neobešel bez obětí ze strany Katolické církve.

Jan XXIII., volné dílo


Aby Jan XXIII. získal od představitelů Sovětského svazu a zemí ve sféře mocenského vlivu SSSR souhlas s přítomností představitelů Ruské pravoslavné církve a katolických biskupů ze zemí střední a východní Evropy na Druhém vatikánském koncilu, musel dělat kompromisy. Nejdůležitějším byl příslib, že koncil neodsoudí ateistický komunismus. Papež nakonec za cenu ústupků dosáhl svého cíle a na koncilu se mohli zúčastnit jak katoličtí církevní hodnostáři ze zemí střední a východní Evropy, tak i pozorovatelé z Ruské pravoslavné církve.

Právě během pontifikátu Jana XXIII. se podařilo dosáhnout pozoruhodného průlomu ve vztazích Katolické církve s křesťanským Východem. Tak jako nejednou v historii, i ve druhé polovině 20. století první iniciativa na zlepšení vzájemných vztahů mezi Římem a Konstantinopolem nevyšla od papeže, ale od ekumenického patriarchy Athenagora, „který kondoloval při příležitosti úmrtí papeže Pia XII. a gratuloval u příležitosti zvolení Jana XXIII. v říjnu 1958. Avšak nedělo se to přímo, ale přes tiskové zprávy, které však v Římě pozorně sledovali. Ze strany Vatikánu se ledy prolomily vánočním poselstvím Jana XXIII. v prosinci 1958. V něm se nacházejí pozoruhodná vyjádření o závazku sjednocení křesťanů, přičemž zvlášť vyzdvihovány byly pravoslavné církve.
(https://www.postoj.sk/8918/paetdesiate-vyrocie-odvolania-exkomunikacii-z-roku-1054)

Dalším významným milníkem na cestě k „dialogu lásky“ (jak byl katolicko-pravoslavný ekumenický dialog nazván) bylo zřízení Sekretariátu pro jednotu křesťanů dne 5. července 1960 papežem Janem XXIII. V té době se intenzivně vyměňovaly dopisy a přímá poselství, „v prosinci 1961 i dary. Novou dimenzi kontakty nabyly ohlášením ekumenického koncilu.
(https://www.postoj.sk/8918/paetdesiate-vyrocie-odvolania-exkomunikacii-z-roku-1054)

Během Druhého vatikánského koncilu, 5. ledna 1964, došlo v Jeruzalémě k přelomové historické události: setkali se nejvyšší představitelé západního a východního křesťanství: papež Pavel VI. a ekumenický patriarcha Athenagoras. Objetí a bratrský polibek Pavla VI. a Athenagora, především však odvolání exkomunikací z roku 1054, k nimž došlo 7. prosince 1965 současně v Římě a Konstantinopoli, vytvořilo příznivou půdu pro zintenzivnění katolicko-pravoslavného ekumenického dialogu.

Tato návštěva papeže Pavla VI. však „měla posloužit i jako morální podpora pro ekumenického patriarchy. V důsledku pronásledování, vyhánění a šikanování Turky se počet řeckého křesťanského obyvatelstva v někdejší Konstantinopoli snížil na několik tisíc věřících. Přežití křesťanských společenství v Istanbulu se jevilo jako ohrožené, když od první kyperské krize v roce 1964 ankarská vláda zacházela s řeckými pravoslavnými křesťany jako rukojmími dobrého chování kyperského prezidenta a zároveň arcibiskupa Makária III. vůči kyperským Turkům. Ankarská vláda preventivně nařídila odsun dvou řeckých biskupů a desítek tisíc věřících do Řecka, vyvlastňování chrámů, zakázala oficiální patriarchální týdeník Apostolos Andreas a všechny kandidáty na kněžství, kteří nebyli tureckými státními občany, vyhnala z teologické vysoké školy na Chalki na jeden ostrov v Marmarském moři.“
(https://svetkrestanstva.postoj.sk/25780/od-historickeho-stretnutia-pavla-vi-a-patriarchu-atenagora-uplynulo-polstorocie)

V této kritické situaci akutní existenční hrozby pro křesťany v Turecku konstantinopolský patriarcha naléhavě potřeboval morální podporu Říma a té se mu díky papežům Janu XXIII. a Pavlovi VI. také dostalo.

Papež Jan XXIII. nehodlal odsoudit ateistický komunismus i kvůli přesvědčení, že prostřednictvím dialogu a na bázi zdůrazňování nezbytnosti lásky k bližnímu lze získávat komunisty pro katolické učení mnohem efektivněji než militantním bojem proti všem, kteří z jakýchkoli důvodů odmítají vstoupit do jedině pravé apoštolské Katolické církve. Hlásal, že Církev musí rozlišovat mezi bludem a bloudícím, tedy je správné odsuzovat blud, ale ne bloudící. Takové je v principu poselství jeho encykliky Pacem in terris z roku 1963.

Papež v této encyklice vycházel i ze zkušeností, nabytých během kubánské raketové krize. Dne 15. října 1962 získali Američané důkazy o umístění sovětských raket na Kubě. Prezident J. F. Kennedy zareagoval a vyhlásil námořní blokádu. V ultimátu bylo uvedeno, že pokud Sovětský svaz nestáhne rakety z Kuby do 48 hodin, Spojené státy použijí sílu. Sovětský svaz však odmítl ustoupit a tak se svět ocitl na pokraji jaderného konfliktu. Jelikož Kennedy věděl o sympatiích nejvyššího sovětského představitele N. S. Chruščova k papeži, rozhodl se jich využít pro záchranu světového míru. Prostřednictvím svého důvěrníka Cousinse, jehož vyslal do Říma, požádal papeže o zprostředkování. Jan XXIII. napsal naléhavé mírové poselství J. F. Kennedymu i N. S. Chruščovovi s plamennou výzvou: „Naléhavě prosím hlavy států, aby se neuzavíraly před výkřikem lidstva: Mír, mír. Udělejte prosím vše, co je ve vaší moci, abyste zachránili mír. Takto zabráníte hrůzám války, jejíž strašné následky si neumí nikdo představit. Vyjednávejte prosím dál.
“ (citováno podle: Knopp, G.: Vatikán – moc pápežov. Bratislava: Ikar, 2003. ISBN 80-551-0524-3, s. 128)

Úsilí papeže bylo korunováno úspěchem. 24. října přišla souhlasná odpověď od Chruščova a v neděli 28. října Chruščov ujistil Kennedyho, že rakety budou z Kuby staženy. Tím byl světový mír definitivně zachráněn. Později se sám Chruščov vyjádřil: „To, co udělal papež pro mír, vejde do dějin.“ (citováno podle: Knopp, G.: Vatikán – moc pápežov. Bratislava: Ikar, 2003. ISBN 80-551-0524-3, s. 130)

Právě papež Jan XXIII. přispěl významným dílem k tomu, že se konflikt, hrozící zničením lidské civilizace, skončil mírovou cestou. Papež nabyl přesvědčení, že dialog je jediná účinná forma nastolení světového míru a odstranění existenčních hrozeb pro Katolickou církev i pro celé lidstvo. Tento poznatek ještě více utvrdil papeže v přesvědčení, že nová vatikánská Ostpolitik (východní politika) otevírá Katolické církve velké možnosti do budoucnosti.

Podle Jana XXIII. nastala doba nezbytnosti oteplení vztahů Katolické církve s Moskvou. Jak ukázala pozdější praxe, tento proces přinesl Katolické církvi mnohá pozitiva, ale, jak to již v takových případech bohužel bývá, i mnohá negativa.

Kritici koncilu z ultrakonzervativního tábora Katolické církve obecně kritizují Ostpolitik jako neúspěch a chybnou cestu Katolické církve. Takové jednostranné, neobjektivní hodnocení však neodpovídá skutečnosti. Pravdou je, že ta takzvaná východní politika Vatikánu přinesla Katolické církvi nemálo negativ, avšak kritici koncilu i papeže Jana XXIII. jednostranně poukazují pouze na tato negativa. Je smutné, že „pražsky arcibiskup kardinál Josef Beran se stal smutnou obětí vyjednávání Vatikánu s komunistickým režimem v Československu, kdy papež přistoupil na to, aby tento režimu nepohodlný hodnostář vycestoval do Říma a nesměl se už nikdy vrátit zpět. Ještě hůře dopadl maďarský kardinál-primas Jozsef Mindszenthy. Maďarská komunistická vláda souhlasila v roce 1971 s jeho odjezdem do zahraničí. Papež Pavel VI. jej roku 1973 vyzval, aby rezignoval na svou funkci ostřihomského arcibiskupa a maďarského primase, jak požadovala maďarská vláda. Když Mindszenthy odmítl, Pavel VI. mu 18. listopadu téhož roku písemně sdělil, že jej sám odvolává z úřadu.
(https://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no25/327-333.pdf)

József_Mindszenty_1974, Mieremet, Rob / Anefo, CC BY-SA 3.0 NL, commons...


Je taky pravdou, že Vatikán přistoupil „na požadavky komunistických režimů obsadit biskupské stolce povolnými duchovními, kteří nebudou protestovat a přizpůsobí se jejich proticírkevní politice... De Mattei to dokládá mj. i tím, že v Československu byli v roce 1973 dosazeni na biskupské stolce na základě dohody Svatého stolce a československé vlády celkem 4 členové prorežimního kněžského sdružení Pacem in terris

Rovněž v Maďarsku většina nově jmenovaných biskupů na základě dohody vlády s Vatikánem pocházela z řad prorežimní organizace duchovenstva. Jen polská hierarchie pod vedením kardinála-primase Stefana Wyszyńskeho se držela jednotně a Ostpolitik vzdorovala.“
(https://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no25/327-333.pdf)

Objektivní kritik koncilu však registruje nejen negativa, ale také výrazná pozitiva východní politiky Vatikánu. Právě Jan XXIII. se stal katalyzátorem procesu zmírňování mezinárodního napětí, díky kterému pominula akutní hrozba jaderné apokalypsy. I jeho výraznou zásluhou došlo k radikální změně zahraniční politiky SSSR. Pro sovětskou politiku v éře Chruščova už nebyla nezbytnou cestou k vítězství komunismu válka a lepší mezinárodní vztahy mohly být pro Sovětský Svaz dokonce výhodou.

Zlepšování vztahů mezi Vatikánem a Sovětským svazem signalizovalo mnoho událostí. Díky němu rozhodl Chruščov, který cítil k Janu XXIII. jistou náklonnost, že po dlouholetém vězení v pracovních táborech bude propuštěn na svobodu metropolita Slipyj, hlava Řeckokatolické církve na Ukrajině, s podmínkou, že navždy opustí svou vlast. Chruščov se veřejně vyjádřil, že tento krok vykonal proto, aby udělal radost papeži Janu XXIII., o kterém se mimo jiné vyjádřil: „Tento papež je světec.
(citováno podle: https://www.noveslovo.sk/node/32229)

Východní politika Vatikánu, kterou začal realizovat papež Jan XXIII., přinesla vedle negativ i mnoho pozitivního pro pronásledovanou Katolickou církev v mnoha zemích světa. Pro slovenské řeckokatolíky začala přinášet ušlechtilé ovoce již od roku 1964, kdy tehdejší československý socialistický režim podmíněně propustil do domácího vězení vladyku Vasila Hopka, pomocného prešovského biskupa. Od té doby nastalo oživení v podzemní Řeckokatolické církvi, které vyvrcholilo jejím obnovením v roce 1968.
(Srov. https://svetkrestanstva.postoj.sk/32719/od-znovuzrodenia-greckokatolickej-cirkvi-uplynulo-50-rokov)

Bl. Vasil Hopko, mučedník, Misko3, CC BY-SA 4.0, commons..


*******************


Excelentním vykonavatelem vatikánské Ostpolitik se stal papež Jan Pavel II. Díky ní mohl první slovanský papež v dějinách Církve již před rokem 1989 poměrně často navštěvovat Polsko a osobně přispět k pádu totalitního režimu v této zemi. Vždyť zásluhy za vznik Solidarity v roce 1980 se připisují přímo první návštěvě Jana Pavla II. v jeho vlasti v roce 1979. Vzmáhající se polský disent umožnil také aktivizaci slovenských a českých disidentů.

I v případě hodnocení východní politiky Vatikánu tedy platí, že události nelze objektivně posuzovat přes růžové, ale ani přes černé brýle. Je třeba osvobodit se od emocí a politických vlivů a historii hodnotit jen a jen na základě historických faktů. Jenže předmětem tohoto článku není rozbor východní politiky Vatikánu. Tato problematika je mimořádně komplikovaná a vyžaduje samostatný rozsáhlejší článek.

Jak vyplývá z předchozího textu, Druhý vatikánský koncil ze závažných diplomatických i jiných důvodů neodsoudil komunismus, přestože část koncilních otců vyvíjela iniciativy v tomto směru. Tato skutečnost svádí různé církevní pseudohistoriky k tvrzením, že od Druhého vatikánského koncilu se Katolická církev zřekla kritiky ateistickému komunismu, což ovšem není pravda. Je totiž třeba konstatovat, že Katolická církev v době trvání Druhého vatikánského koncilu i po něm opakovaně odsoudila ateistický komunismus, i když se tak nestalo přímo na koncilu, ale v encyklikách papežů.

Poprvé tak učinil ještě během trvání Druhého vatikánského koncilu papež Pavel VI. ve své encyklice Ecclesiam suam z 6. srpna 1964. Papež v ní mimo jiné odsuzuje ideologické systémy, popírající Boha a utlačující Církev, mezi nimi zvláště ateistický komunismus. (Srov. Ecclesiam suam, č. 104)

To znamená, že Katolická církev prostřednictvím papeže Pavla VI. během trvání Druhého vatikánského koncilu odsoudila ateistický komunismus, navazujíc tak na učení předchozích papežů. Prvním z nich byl papež Pius IX., který 9.11.1846 v encyklice Qui Pluribus pranýřoval myšlenky socialismu a komunismu jako zvrácené a tento postoj opakovaně prezentoval v dalších svých dokumentech, mezi nimiž je i známy Syllabus z roku 1864.

Komunismus v marxistické podobě odsoudil i jeho nástupce Lev XIII. v encyklikách Quod Apostolici Muneris z roku 1878 a v sociální encyklice Rerum Novarum z roku 1891.

I další papežové pokračovali v linii svých předchůdců. Pius X. encyklikou E Supremi v roce 1903 a Pius XI. hned několika svými encyklikami. V roce 1924 encyklikou Nostis Qua Praecipue reaguje na krvavou bolševickou revoluci v Rusku a pranýřuje nelidské pronásledování křesťanů v největší zemi světa. I v sociální encyklice Quadragesimo Anno z roku 1931 odmítá komunistické a socialistické ekonomické teorie. O rok později v encyklice Acerba Animi odsoudil krvavé pronásledování katolíků komunistickým režimem Mexika. A nakonec ostrou kritiku ateistického komunismu nacházíme také v jeho encyklice Divini Redemptoris z 19. března 1937.

Pius XII., poslední předkoncilní papež, podepsal 15. července 1949 dekret Svatého oficia (předchůdce dnešní Kongregace pro nauku víry) o automatické exkomunikaci všech katolíků, „kteří jsou členy komunistických stran, dávají jim své hlasy ve volbách, šíří jejich tisk nebo jiným způsobem napomáhají k propagaci jejich ideologie. Toto opatření se týkalo pouze katolíků v tzv. svobodném světě, nikoli v zemích ovládaných komunisty, kde mnozí byli k této činnosti přinuceni hrozbami, násilím nebo dokonce nebezpečím vězeni a smrti.
(https://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no25/327-333.pdf, s. 329)

Pius XII. odsoudil komunismus také v encyklice Ad apostolorum principis ze dne 29. června 1958. Jeho nástupce, Jan XXIII., v dubnu 1959 potvrdil platnost dekretu ze 7. ledna 1949 o exkomunikaci katolíků kolaborujících s komunisty.

I v období po Druhém vatikánském koncilu však papežové opakovaně odsuzovali marxistický komunismus. Již zmiňovaný papež Pavel VI. ve své sociální encyklice Octogesima adveniens, vydané 14. května 1971, upozorňuje na to, že ačkoli jsou v marxismu i umírněnější proudy, přece by bylo „klamné a nebezpečné zapomínat pro to, jaké vnitřní pouto je v jejich základu spojuje, přijímat prvky marxistické analýzy a nebrat v úvahu jejich vztah k ideologii, podílet se na praxi třídního boje a kladně přijímat jeho marxistický výklad, a přehlížet, že tato praxe vede k násilné a totalitní společnosti.“ (Octogesima adveniens, č. 34)

Systematicky se této problematice věnoval dnes již svatý papež Jan Pavel II., který ve svých encyklikách opakovaně odsoudil marxistický komunismus, založený na totálním kolektivizmu. Již v sociální encyklice Laborem exercens ze 14. září 1981 mimo jiné píše:

Je jasné, že když je řeč o protikladu práce a kapitálu, nejde jen o abstraktní pojmy nebo o ‘bezejmenné síly’ působící v hospodářské výrobě. Za jedním i druhým pojmem stojí živí a konkrétní lidé – na jedné straně ti, kteří vykonávají práci a nejsou majiteli výrobních prostředků, na druhé straně ti, kteří jsou podnikateli a majiteli těchto prostředků nebo jsou zástupci majitelů. Proto k tomuto obtížnému procesu od začátku patří problém vlastnictví.
Encyklika Rerum novarum o sociální otázce tento problém rovněž uvedla, když připomínala a potvrzovala nauku Církve o vlastnictví a o právu na soukromé vlastnictví, zahrnujícím i výrobní prostředky.
Totéž činí encyklika Mater et Magistra. Výše uvedená zásada, kterou tehdy církev vyhlásila a které učí i dnes, se radikálně rozchází s programem kolektivního zřízení (neboli kolektivismem), jak ho vyhlásili marxisté...
“ (Laborem exercens, č. 14)

Papež Jan Pavel II. však připomíná, že Katolická církev neuznává absolutní práva člověka na vlastnictví. Ve své encyklice to vyjadřuje takto:Křesťanská tradice nikdy nehájila toto právo jako absolutní a neporušitelnou zásadu. Naopak, vždycky je chápala v nejširší souvislosti společného práva všech na užívání bohatství celého stvoření: právo na soukromé vlastnictví je podřízeno právu na společné užívání, všeobecnému určení statků.“ (Laborem exercens, č. 14)

Katolická církev přitom uznává legitimitu nejen individuálního, ale také společenského nebo kolektivního vlastnictví. (Srov. Quadragesimo Anno, č. 114; Mater et Magistra, č. 103; Laborem exercens, č. 14)

Pokud uvádíme, že Katolická církev má kritický postoj vůči ateistickému komunismu, musíme doplnit, že pod palbou kritiky papežů již od dob Lva XIII. byl a stále je také kapitalismus. Papež Jan Pavel II. to nejednou a velmi důrazně opakoval. Ve své sociální encyklice Sollicitudo rei socialis ze dne 30. prosince 1987 píše, že se sociální „nauka Církve staví kriticky jak vůči liberálnímu kapitalismu, tak vůči marxistickému kolektivismu.“ (Sollicitudo rei socialis, č. 21)

V jiné sociální encyklice Centesimus annus, vydané 1. května 1991, Jan Pavel II. odmítl marxismus pro materialistické teorie a kritizoval zaniklé komunistické režimy za porušování lidských práv na svobodu, vlastnictví a podnikání.

Papež v encyklice mimo jiné píše:

V letech komunistické nadvlády a již i předtím byla… spáchána četná individuální a sociální, regionální a národní bezpráví. Nahromadilo se mnoho nenávisti a hněvu… K morální a hospodářské obnově zemí, které svrhly komunismus, je zapotřebí velkého úsilí. Dlouho byly deformovány ty nejzákladnější hospodářské vztahy. Základní ctnosti hospodářského života jako spolehlivost, poctivost a píle byly zneuctěny. Je třeba trpělivé materiální i duchovní obnovy. Národy vyčerpané dlouholetým odříkáním zároveň požadují na svých vládách hmatatelné a rychlé zvyšování blahobytu a přiměřené uspokojování oprávněných potřeb. Pád marxismu měl přirozeně dalekosáhlý dopad na rozštěpení světa na izolované a žárlivě spolu soupeřící okruhy. Jasněji poukázal na skutečnost vzájemné závislosti národů a rovněž na skutečnost, že lidská práce je od přírody určena k tomu, aby národy spojovala, nikoliv aby je rozdělovala. Mír a blaho jsou statky náležející celému lidskému pokolení. Nelze jich požívat řádně a nadlouho, pokud jsou dosaženy nebo udržovány na úkor jiných národů nebo států, pokud jsou porušována jejich práva nebo pokud se jim brání využívat zdroje blahobytu.“ (Centesimus annus, č. 27)

A na jiných místech encykliky se píše:

Marxismus kritizoval kapitalistické buržoazní společnosti a vytýkal jim zpeněžování a odcizování lidské existence. Tato výtka bezesporu vychází z nesprávného a nepřesného chápání pojmu odcizení, který byl jednostranně odvozován z oblasti výrobních a vlastnických vztahů, to znamená, že mu bylo připisováno materialistické zdůvodnění. Kromě toho byla popírána oprávněnost a kladný význam tržních vztahů v jejich specifické oblasti. Proto marxismus tvrdí, že jen kolektivní společenské zřízení může toto odcizení odstranit. Historická zkušenost socialistických zemí smutným způsobem ukázala, že kolektivismus toto odcizení neodstraňuje, nýbrž ještě stupňuje, protože se v něm slučuje nedostatek nejnezbytnějších věcí a hospodářské selhání.
(Centesimus annus, č. 41)

Marxistické řešení ztroskotalo, ve světě však nadále existuje vyčleňování ze společnosti a vykořisťování, zvláště v rozvojových zemích, jakož i lidské odcizení, zvláště v průmyslových zemích; proti těmto jevům Církev důrazně pozvedá svůj hlas. Masy lidí stále ještě žijí ve velké materiální a morální bídě. Zhroucení komunistického systému jistě v mnoha zemích odstraní překážky věcného a realistického přístupu k těmto problémům, to však k jejich řešení nestačí. Hrozí nebezpečí, že se rozšíří radikální kapitalistická ideologie, která odmítá se o těchto problémech byť i jen zmiňovat, protože se domnívá, že každý pokus vypořádat se s nimi je předem odsouzen k nezdaru, a ve slepé víře přenechá jejich řešení volnému rozvoji tržních sil.“
(Centesimus annus, č. 42)

Nejdůležitější je, že Katolická církev během trvání Druhého vatikánského koncilu a ani po něm nezměnila svůj nesmiřitelný postoj vůči ateistickému komunismu. Principiální odmítnutí ateismu v každé formě zůstalo v Katolické církvi dodnes platné a musí zůstat platné navždy.

Dnes však Katolická církev postupuje vůči nekatolíkům s větší láskou, tolerancí a menší aroganci. Je zde však skrytá zrada. Příliš velká tolerance je na škodu. Musíme milovat jinověrce i ateisty, snažit se vést s nimi dialog a inspirovat je ke konverzi na katolickou víru, ale nesmíme se přitom sami vzdát naší jedině pravé katolické víry. Protože pokud naši víru ztratíme, v tom případě tolerance napáchá mnohem více škody než užitku. Na to nesmíme ani na chvíli zapomenout.

Karol Dučák

The interior of Saint Peter's Basilica, Lothar Wolleh, CC BY-SA 3.0, en.wikipedia

Sdílet

Související články:
Prohlášení předsedy ČBK k útokům na sv. Jana Pavla II. (17.03.2023)
Slovo otce biskupa Pavla: Povolání ke kněžství (10.02.2023)
Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova (21.01.2023)
Kardinál Sarah: „Náboženská svoboda na Západě ohrožena“ (25.12.2022)
Slovo otce biskupa Pavla k Tříkrálové sbírce (17.12.2022)
Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 (04.12.2022)
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 01. 2022 | 627 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace