Zajímavé...

Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou

Jerusalem - LastSupperRoom, Marco Plassio, CC BY-SA 3.0, commons... Dozvídáme se o tom od italské mystičky Marie Valtorty, která ve svém díle Evanjelium, jak mi bylo odhalené popisuje i první známou mši apoštolů v prvokřesťanských časech. Italská mystička mimo jiné píše:

Dvanáct apoštolů je opět dvanáct, neboť Matěj, už zvolený namísto zrádce, je mezi nimi. A skutečnost, že je jich všech dvanáct, dokazuje, že se ještě nerozešli evangelizovat podle příkazu Učitele. Tedy Letnice musely být teprve nedávno a ze strany velerady ještě nezačalo pronásledování služebníků Ježíše Krista. Neboť kdyby tak bylo, neslavili by s takovým klidem, bez jakýchkoliv bezpečnostních opatření, a v domě tak známém těm z chrámu, čili v domě večeřadla, přesněji v síni Poslední večeře, kde byla ustanovena Eucharistie a začala se opravdová a úplná zrada a vykoupení.“ (Valtorta, M.: Evanjelium, ako mi bolo odhalené, s. 398-399)

Marie Valtorta, 1918, volné dílo, en.wikopedia


Podle toho tedy první mše svaté slavili apoštolové v téže místnosti, kde se dříve konala Poslední večeře, byly však v ní provedeny nezbytné úpravy, aby se stala vskutku prvním chrámem nově vzniklé Kristovy Církve, schopným pojmout co největší počet věřících.

Především byl přemístěn hlavní stůl, tento stůl Páně či oltářní stůl, na kterém Ježíš při Poslední večeři proměňoval chléb a víno na svoje tělo a krev. Zatímco dříve stál u zdi malého schodiště, nyní se stůl Páně nachází v prostoru naproti čelní stěně, aby i ti nejvzdálenější přítomní měli možnost vidět to, co se na oltářním stole odehrává. Apoštolové mají zájem umožnit účast na prvních mších v dějinách Církve i těm, co se nevejdou do tohoto vůbec prvního křesťanského chrámu a jsou natlačeni na chodbě mimo síň Poslední večeře, proto nechávají dokořán otevřené malé vstupní dveře do přeplněného večeřadla. Na oltářním stole, v jeho prostředku, je položena široká nízká skříňka, sloužící jako první křesťanské sanktuárium (svatostánek) a zároveň jako relikviář, uchovávající relikvie nesmírné ceny pro první křesťany.

Večeřadlo, první skutečný kostel raně křesťanské Církve, je zaplněn muži i ženami různého věku. Nejvzácnější je přítomnost Kristovy Matky Marie ve skupině žen u stolu v rohu místnosti. Vedle Bohorodičky jsou Lazarovy sestry Marie a Marta, a učednice Ježíše - Veronika, Eliza, Marie Alfeova, Salome, Jana Chúzova. Mezi muži je Nikodém, Lazar, Josef z Arimatie, Štefan, Hermas a mnozí jiní učedníci, dále pastýři, Elizeus, syn představeného synagogy z Engadi a mnozí další. Je zde také nový křesťan Longinus, bývalý římský voják, účasten při ukřižování Ježíše. Už nemá oblečenou vojenskou uniformu, ale dlouhý šedý oděv. Jsou zde i další první křesťané, které přivedli do Církve Ježíšovi učedníci po Letnicích.

Apoštol Petr se chystá promluvit. Vzdálenější přítomni by ho však pro jeho nízkou postavu neviděli, proto se postaví na stoleček, aby svým vystupováním mohl ovládnout dav. Mluví k věřícím důstojně, dobrým hlasem a gesty opravdového řečníka. Evangelizuje, poučuje. Už to není drsný rybář, ale pravý, vznešený zástupce Krista na tomto světě. Jeho kázání je seriózní, výrazné oči ještě více zvýrazní a z pohledu mu vyzařuje láska, víra, kajícnost i autorita. Opět se vrací ke svému oblíbenému tématu, Poslední večeři, a mimo jiné říká, že Ježíš Nazaretský, čili Ježíš Kristus, Boží Syn a náš Spasitel „se obětoval z vlastní svobodné vůle a z překypující lásky, a dal se za pokrm a nápoj lidem a řekl nám, svým služebníkům a pokračovatelům: ‘To čiňte na mou památku.’ A my to děláme. Ale tak jako věříme my, jeho svědci, že v obětovaném a požehnaném chlebu a víně - jak to on udělal na svou památku a z poslušnosti Božímu příkazu - je jeho nejsvětější tělo a nejsvětější krev, to tělo a ta krev, které patří Bohu, Synu Nejvyššího Boha, tělo, které bylo ukřižované, a krev, která byla vylita z lásky pro život lidí, tak i vy, ó, lidé, vy všichni, kteří jste se stali součástí pravé, nové, nesmrtelné Církve, předpověděné proroky a založené Kristem, tak i vy v to musíte věřit. Věřte a dobrořečte Pánu, který nám zanechal tento věčný znak odpuštění.“ (Valtorta, M.: Evanjelium, ako mi bolo odhalené, s. 399-400)

První z apoštolů tedy vysvětluje, proč Ježíš ustanovil mši svatou. Umožnil nám takto po všechny časy zpřítomňovat nekrvavým způsobem Jeho oběť na kříži a taky Poslední večeři.

Náš Spasitel velmi dobře znal slabost lidské přirozenosti a věděl, že slabý duch člověka potřebuje posilu nebeského pokrmu, proto ustanovil Eucharistii jako hostinu, neboli večeři, abychom mohli přijímat tento nejcennější pokrm a nápoj, tělo a krev Ježíše Krista, a dostávali tak závdavek budoucí slávy, předem zakoušejíc její blaženost. On, Spasitel, sám řekl, jak to později dosvědčil apoštol Jan: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je skutečný pokrm a má krev skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (Jan 6, 54-56) Toto byla jedna z nejvážnějších pobídek, které vedli Ježíše Krista k rozhodnutí ustanovit svatou Eucharistii! Účastí na pozemské eucharistické hostině nabývají věřící účast na nebeské hostině, jak to Bůh přislíbil lidstvu už prostřednictvím proroka Izajáše: „Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné.“ (Iz 25, 6)

Petrovo zanícené kázání pokračuje. Když mluví o zbabělosti apoštolů, kteří před ukřižováním opustili Krista, zejména však o vlastní zradě Syna Nejvyššího Boha, když na nádvoří chrámu třikrát zapřel Mistra, hořce zapláče a po tváří mu stékají velké slzy. Na závěr vyzývá přítomné, aby věřili a mohli tak být spaseni.

Petr skončí své kázání, sestupuje ze stolečku a prochází za velký stůl Páně, který má být připraven na bohoslužbu oběti. Jakub a Juda, Alfeovi synové a bratranci Ježíše, prostírají sněhobílý ubrus na stůl Páně, tedy oltářní stůl. Aby to však mohli udělat, musí nejprve nadzvednout skřínku, která je na stole Páně položená, a po prostření ubrusu skřínku položí zpět do středu oltářního stolu, přičemž na její vrch rozprostřou jemné plátno. Takto je vše připraveno pro slavení bohoslužby oběti, avšak skřínka je zamčená a klíček od ní má Panna Maria. Apoštol Jan k ní přistupuje a ona mu podává klíček, který nosí zavěšený na krku. Jan odemyká skřínku a odklopí jeho přední část. Tu pak položí na oltářní stůl a přikryje ji třetím ubrouskem.

Skříňka je uvnitř vodorovně rozdělena na vrchní a spodní část. V té vrchní je kalich, použitý Spasitelem při Poslední večeři, a na něm je položen stejně drahocenný malý talířek, na kterém jsou zbytky Eucharistie, rozlomené Ježíšem při Poslední večeři. Vedle kalicha je srolované jedno z pohřebních pláten, Veroničin šátek s podobiznou Krista a závoj, který dostal Ježíš od své Matky, aby si jím obvázal bedra před ukřižováním. Spodní část svatostánku zůstává věřícím zahalena a oni se ani nedozvědí, co se v ní nachází. Některé věci z vrchní části však apoštolové ukazují zástupu a věřící před nimi pokleknou. Ukážou i nerozvinutý sindon a vysvětlují věřícím, co to je. Nerozvinou ho však, ale nechají ho srolovaný. Snad proto, aby v Bohorodičce neprobudili bolestné vzpomínky na muka jejího Syna, když se dobrovolně vydal na smrt za spásu světa.

Po skončení této části obřadu apoštolové tak zaintonují modlitby, které autorce knihy připomínají zpěv žalmů, jak je zvykli zpívat Židé v synagogách nebo na poutích do Jeruzaléma. Zpěv postupně mohutní, protože se k němu připojují přítomni na této liturgii.

Obřad pokračuje přinesením chlebů a kovových amfor s vínem. Chleby se rozloží na kovový talířek, který byl předtím vytažen ze skřínky. Petr se stále nachází v meziprostoru mezi stolem Páně a stěnou za ním, obrácený tváří k lidu tak, jak se to dnes běžně děje při řádné formě římského ritu. V starokřesťanských časech byl totiž celebrant během mše svaté za stolem Páně, obrácený zásadně tváří k lidu. Teprve v pozdějších dobách došlo v Církvi ke změně.

El Greco: Svatý Petr, volné dílo


V Petrových rukou se objevuje miska s chleby, kterou mu podal Jan, klečící za oltářním stolem. Petr pozvedne misku a obětuje. Vzápětí chleby požehná a odloží je na vrch skřínky. Potom Juda Alfeův, klečící vedle Jana, podává Petrovi kalich, který vyndal ze skřínky, a vzápětí i dvě amfory. Část vína z amfor nalévá Petr do kalicha, který pak pozvedne a obětuje podobně, jako předtím obětoval chleby. Potom kalich požehná a položí ho na vrch skřínky ke chlebům. Následuje modlitba. Po ní Petr před hluboko skloněným davem rozlamuje chléb tak, aby byl dostatek kousků pro všechny přijímající. Z Petrových úst zaznívá formule: „Toto je moje tělo. Toto čiňte na mou památku.

Začíná přijímání. Petr vychází zpoza oltářního stolu, držíc misku s proměněnými kousky těla Páně a přistupuje k Panně Marii, která přijímá jako první. Pak se postaví před stůl Páně a podává přijímání těm, kteří k němu postupně přicházejí. Pár kousků zůstane na misce, kterou apoštol klade na skříňku.

Nato Petr bere do rukou kalich a jde mezi přítomné, přičemž jim dává pít z kalicha. První je na řadě opět Matka Spasitele. Jan a Juda následují Petra s amforami v rukou, a když se kalich vyprázdní, dolijí do něj nejvzácnější tekutiny z amfor tak, aby se dostalo každému přijímajícímu. Vždy po dolití vína z amfor do kalicha Petr opakuje pozvednutí, obětování a konsekraci nápoje. Je třeba připomenout, že v dobách raně křesťanské Církve se zásadně přijímalo pod oběma způsoby. Po Druhém vatikánském koncilu i Římskokatolická církev umožnila návrat k tomuto způsobu svatého přijímání a tento krok koncilních otců je třeba kvitovat s uznáním a porozuměním. Vraťme se však ke mši, celebrované apoštolem Petrem před dvěma tisíciletími.

Když už přijali všichni, kteří chtěli přijímat, apoštolové konzumují zbylé tělo a krev Páně. Následuje zpěv dalšího žalmu, či hymnu. Posledním úkonem Petra je závěrečné požehnání davu, který se pak začíná pozvolna rozcházet.

Panna Maria, která dosud klečela, vstane a přibližuje se ke skříňce. Nakloní se přes stůl Páně, čelem se dotýká skříňky a pak ji políbí. Ten polibek je projevem hluboké úcty ke kalichu a talířku z Poslední večeře, i k relikviím, které jsou ve skříňce uložené. Nato Jan zamyká skříňku a klíček předává Nejsvětější Bohorodičce, která si ho opět zavěsí na krk.

Takto italská mystička Valtorta popisuje průběh první mše svaté, kterou celebroval první papež před dvěma tisíciletími. Je to pro nás vzácné svědectví i trvalá inspirace při zvelebování liturgie v budoucnosti.

Karol Dučák

Pramen: Valtorta, M.: Evanjelium, ako mi bolo odhalené. 10. diel. Prvé vydanie. Bratislava: JACOBS LIGHT COMMUNICATION, 2011. ISBN 978-80-89386-11-06. 480 s.

Cenacle (Jerusalem), Gerd Eichmann, CC- BY-SA 4.0; wiki...

Sdílet

Související články:
Sv. Páter Pio: NEOPOMÍNEJ POKLEKNUTÍ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ (21.03.2023)
Zpověď po dlouhých letech? (08.03.2023)
Eucharistie jako slunce (22.02.2023)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 08. 2021 | 1067 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace