Zajímavé...

Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace

Cardinal Tukson, foto: Haiducul, CC BY 3.0, wikimedia.org Mnoho lidí vypráví o lidských právech. Velmi správně upozorňují na jejich porušování. Velmi správně deklarují, že lidská práva musí být chráněny. Velmi správně se snaží o to, aby lidská práva byly podporovány. Položme si však otázku, co jsou to lidská práva, o kterých teď mluvíme? http://www.postoy.sk/content/kardinal-turkson-dostojnost-ludskej-osoby-ludske-prava

Abychom celou věc správně pochopili, připomeňme si, co v roce 1948 vedlo Organizaci spojených národů k tomu, aby vydala Všeobecnou deklaraci lidských práv.

V době zakládání OSN (1945) Druhá světová válka ještě nedosáhla svého konece. V některých oblastech boje stále pokračovaly. Autoři návrhu Všeobecné deklarace si byli velmi dobře vědomi obrovského množství porušování lidských práv, ke kterému docházelo především během dvou světových válek. Členské státy se shodly na tom, že bezohledná neúcta a pohrdání lidskými právy vyústilo do skutků, které pobouřily svědomí lidstva.

Spojené národy chtěly proto dosáhnout odvážnou dohodu: konsensuální dokument, který by pro celý svět prohlásil hodnoty společné celému lidstvu. A tak zanedlouho po zrodu Spojených národů členské státy vydaly "Všeobecnou deklaraci" jako "společný standard, který mají dosáhnout všichni lidé a národy."

Chci zaměřit vaši pozornost na slova "společný standard, který je třeba dosáhnout". Tento text obsahoval touhu, která měla být vlastní každé osobě a každému členu společnosti.

Co máme na mysli, když mluvíme o této touze? Po čem by mělo lidstvo toužit? Místo čtení seznamu práv a svobod vás chci pozvat k tomu, abychom se zamysleli, na čem jsou tato práva a svobody založené.

První věta v preambuli Všeobecné deklarace říká: "Uznání vnitřní důstojnosti a rovných, nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě." Čili základem, východiskem, substrátem lidských práv a svobod je "vnitřní důstojnost lidské osoby".

Důstojnost lze na prvním místě vnímat a chápat rozumem. Nenachází se v lidské vůli, ani v realitě státu, ani ve veřejné správě. Nacházíme ji v samotné lidské osobě a v Bohu, stvořiteli člověka. Filozof Jacques Maritain, který pomáhal sestavovat návrh Všeobecné deklarace, tuto skutečnost vyjádřil velmi výstižně, když řekl:

"Hodnota osoby, její svoboda a její práva vycházejí z řádu přirozeně posvátných věcí, které na sobě nesou pečeť Otce všeho bytí a které v něm mají cíl svého pohybu. Osobě je vlastní absolutní důstojnost, protože je v přímém vztahu s Absolutním, a jen v něm dokáže najít své konečné naplnění. "


Toto je opravdu podstatné. Vaše lidská práva a moje lidská práva nezávisejí na vůli druhých lidí. Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, protože jsme stvořeni k obrazu a podobě Boha. Nemělo by nás proto překvapovat, že Katolická církev pravidelně opakuje a potvrzuje, že vnitřní důstojnost osoby je základem lidských práv, zejména práva na život - od početí po přirozenou smrt, které je prvním z lidských práv a zároveň podmínkou pro všechna ostatní práva osoby.

"Důstojnost lidské osoby a společné dobro stojí nad pohodlím jednotlivců, kteří se nechtějí vzdát svých privilegií," učí papež František. "Když jsou ohroženy tyto hodnoty, je potřebný hlas proroka." Církev je proto rozhodným partnerem v úsilí o uskutečňování lidských práv.
Kritéria lidských práv

V kompendiu Sociální nauky Církve jsou lidská práva popsána jako univerzální, nezcizitelná a neporušitelná. Lidská práva mají tyto tři vlastnosti - ne na základě lidského určení nebo všeobecného demokratického souhlasu. Vyrůstají z hluboce položeného "základního kamene" lidské důstojnosti pocházející od Boha.

Při své návštěvě Generálního shromáždění Spojených národů v roce 2008 papež Benedikt XVI. zdůraznil tuto pravdu. Poukázal na to, jak se pojem lidských práv rozšířil v běžném jazyce a v etickém substrátu mezinárodních vztahů. Zároveň však varoval před ideologií relativismu. Relativismus vytrhl tato práva z jejich řádného kontextu, protože se snaží tvrdit, že se nezakládají na přirozeném zákoně vloženém do našich srdcí, a tudíž nejsou přítomny ve všech kulturách a civilizacích.

Taková relativistická koncepce limituje záběr uplatňování práv, protože připouští různé druhy jejich významu a interpretace, a popírá jejich univerzalitu jménem různých kulturních, politických, společenských nebo náboženských postojů.

Jenže je to právě naopak: nelze připustit, aby velké množství názorů zastínilo základní pravdu: práva jsou univerzální a takovou je i lidská osoba, která je jejich subjektem. Skutečnost, že existují neměnné hodnoty společné celému lidstvu, celkem jednoduše znamená, že lidská práva jsou dány. Jsou společné všem lidem. Nezávisí na módech a společenských trendech nebo na vůli vlád. V každodenním kontextu to znamená, že je má každý; nikdo je nemůže ztratit nebo někam založit; nemohou být legitimně popřeny ani odstraněny.

U příležitosti 60. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Svatý stolec při Organizaci spojených národů v Ženevě upozornil na další skutečnost, která je zdrojem obav: ideologie, které se snaží přepsat lidská práva nebo vytvořit nové. Jejich navrhovatelé se mýlí kvůli chybné interpretaci té skutečnosti, že základní práva lze vyjádřit různými konkrétními způsoby v různých společenských a kulturních okolnostech. "Zdravý realismus" dokáže rozpoznat, že tato variace je kompatibilní s univerzálních charakterem základních práv a nedopustí bezbřehé rozšiřování práv podle toho, kdo si jaké žádá:

Zdravý realismus je proto základem lidských práv, čili rozpoznáním toho, co je skutečné a vepsané do lidské osoby a do stvoření. Když dochází k oddělení skutečnosti od toho, co je požadováno prostřednictvím snahy o takzvané "nové" lidská práva, hrozí zde nebezpečí nové interpretace přijatého slovníku lidských práv - jménem podpory něčích tužeb a kritérií, která se však následně stanou zdrojem diskriminace a nespravedlnosti a ovocem ideologií vytvořených pro vlastní prospěch.

Církev je vážně znepokojena, když ideologie konkrétní skupiny jednotlivců dokáže nějakým způsobem vytvořit nové lidské právo. Jedním příkladem je snaha některých legitimizovat zabíjení nenarozených dětí prostřednictvím podpory tzv.. "Reprodukčních práv", "reprodukčních služeb" a dalších zatížených termínů, které jen zakrývají tragédii potratu.

Eutanazie by také podle některých měla být lidským právem - a nejen pro dospělé! Poprvé v historii, belgický parlament přijal v únoru 2014 princip, že dokonce i dítě, bez dolního ohraničení věku, může požádat, aby ho zabili a ukončili tak jeho utrpení. "Tento zákon," napsala Konference biskupů Belgie, "otevírá dveře pro rozšíření eutanázie na hendikepované, trpících demencí, psychicky nemocné a nakonec i na ty, kteří jsou unaveni životem." Jean Vanier, zakladatel Archy, řekl, že je naléhavé znovu objevit, jak poskytovat pomoc zranitelným lidem v našem okolí, aby se naše společnost mohla opět nazývat "lidskou společností"

Dalším příkladem je používání termínu "gender" ve snaze naznačit, že pohlaví není biologicky dáno jako mužské a ženské, ale je jen společenským konstruktem, produktem toho, co si jednotlivci myslí nebo čím se cítí být. Kromě toho, pokusy definovat ty, kteří se projevují homosexuálním chováním jako lidi, kteří by měli být "kategorizováni" jako zvláštní skupiny v rámci ochrany lidských práv, přesahují ochranu, která je v Deklaraci lidských práv garantovaná všem lidem. S tím souvisí i návrh, že manželství by mělo být nově definováno, i přesto, že manželství je - podle své přirozenosti - svazkem jednoho muže a jedné ženy, zaměřeným na jejich vzájemnou lásku a růst lidské rodiny, jak to říká i mezinárodní právo. Takové pozice zkreslují realitu, protože se snaží přepsat lidskou přirozenost, která však nemůže být přepsáno de natura.

Jak velmi jasně řekl Francis kardinál George z Chicaga, "přirozenost manželství není náboženskou otázkou. Manželství je věcí přirozenosti. Kristus posvěcuje manželství jako svátost pro pokřtěné a dává mu vážnost, která překračuje jeho přirozenost; stát chrání manželství, protože je nezbytné pro rodinu a společné dobro společnosti. Ale ani církev, ani stát manželství nevynalezli, a ani nemohou změnit jeho přirozenost."

Všimněte si, že církev rozhodně brání práva na život a tělesnou bezpečnost každého - každého, bez ohledu na "sexuální odlišnosti," které pociťuje. Církev to vnímá jako věc nejzákladnějších lidských práv. Homosexuální osoby "musí být přijímány s respektem, soucitem a citlivostí. Je třeba se vyhnout třeba jen náznaku jejich nespravedlivé diskriminace."

Zároveň si s lítostí uvědomujeme nesoulad mezi homosexuálním chováním a tím, co chápeme jako normu pro Bohem danou lidskou přirozenost. Dovolte, abych připomněl, jak Pán zareagoval na to, když se lidé pokoušeli ukamenovat ženu k smrt kvůli cizoložství. Nejprve ochránil její život a tělesnou bezpečnost; pak jí řekl: "Jdi a více nehřeš" (Jan 8:1-11).

Náboženská svoboda


Dovolte mi, abych se zaměřil na jedno základní právo, konkrétně na náboženskou svobodu.

Všeobecná deklarace z roku 1948 uznávala svobodu vyznání jako jedno ze základních lidských práv, které vnitřně náleží každé osobě. Píše se v ní: každý má právo na svobodu smýšlení, svědomí, a náboženství; toto právo zahrnuje svobodu měnit vyznání či víru, a také svobodu, tak osobně jako i ve společenství s druhými, tak na veřejnosti i v soukromí, vyznávat své náboženství nebo víru prostřednictvím vyučování, praktikování, bohoslužebných úkonů a zachovávání předpisů.

Dovolte mi, abych to zopakoval: právo na svobodu vyznání je neoddělitelné od svobody myšlení a svědomí. Platí pro každého. Zahrnuje svobodu měnit vyznání nebo víru. Také zahrnuje svobodu vyznávat náboženství nebo víru tak soukromě i na veřejnosti.

Nepřešly ani dvě desetiletí a otcové koncilu potvrdili tyto stejné principy v Dignitatis humanae, deklaraci o náboženské svobodě. Specifikovali, že právo jednotlivců a společenství na společenskou a občanskou svobodu v náboženských záležitostech zahrnuje i právo "nepodléhat nátlaku ze strany jednotlivců či celých skupin, nebo jakékoli lidské moci - a to takovým způsobem, že nikdo nesmí být nucen jednat proti svým přesvědčením, ať už soukromě nebo veřejně, sám nebo ve spojení s druhými, v rámci příslušných limitů. "

Jen rok po vydání dokumentu Dignitatis Humanae Generální shromáždění OSN přijalo mezinárodní dohodu o občanských a politických právech (ICCPR). Naštěstí, právě 18. článek této dohody znovu potvrdil a rozšířil článek o náboženské svobodě nacházející se již ve Všeobecné deklaraci. Dohoda potvrdila, že:

- Nikdo nesmí být předmětem nátlaku, který by omezoval svobodu vyznávat nebo přijímat víru podle vlastního výběru;

- Svoboda vyznávat vlastní náboženství nebo víru může být omezena jen takovými limity, které předepisuje zákon a které jsou nezbytně nutné pro ochranu veřejné bezpečnosti, pořádku a zdraví, mravnosti nebo základních práv a svobod druhých; a

- Státy mají respektovat svobodu rodičů při zajišťování náboženské a mravní výchovy dětí ve shodě s jejich vlastními přesvědčeními

Kromě toho ICCPR také potvrdila právo menšin vyznávat a praktikovat vlastní víru.

V roce 1991 blahoslavený papež Jan Pavel nazval náboženskou svobodu "pramenem a syntézou" všech základních lidských práv. Náboženskou svobodu definoval jako "právo žít v pravdě podle vlastní víry a ve shodě s transcendentní důstojností své osoby."

Současné výzvy pro náboženskou svobodu


Princip náboženské svobody je obsažen v mezinárodním zákoně o lidských právech. Jednou z největších tragédií dneška však je, že ho nedodržují všechny země a všechny vlády.

Papež Benedikt upozornil na tuto závažnou situaci ve svém poselství na Světový den míru v roce 2011. Řekl, že v některých oblastech světa může vyznávání víry pro lidi znamenat i riziko ohrožení vlastního života a osobní svobody. V jiných oblastech zase existují jemnější, ale sofistikovanější formy předsudků a nepřátelství vůči věřícím a náboženským symbolům. V současnosti jsou křesťané náboženskou skupinou, která kvůli své víře trpí pronásledováním v největším počtu zemí světa. Denně jsou cílem urážek a často žijí ve strachu kvůli vlastní víře v Krista, kvůli hledání pravdy a požadavku na respektování náboženské svobody. Tato situace je hrubým porušením lidských práv a je třeba konfrontovat se s ní na všech úrovních. Vlády mají odpovědnost vůči svým občanům, bez ohledu na jejich náboženské vyznání: mají je chránit před porušováním lidských práv, včetně práva na svobodu vyznání.

Papež Benedikt XVI. také během své apoštolské cesty do Libanonu v září v roce 2012 zdůraznil, že k tomu, aby bylo možné dodržovat právo na náboženskou svobodu, je třeba, aby toto právo bylo chráněno před dvěma trendy, které náboženské svobodě protiřečí. Tyto dva trendy jsou: extrémní a negativní formy sekularizace a násilný fundamentalismus, který o sobě tvrdí, že se zakládá na náboženství.

Papež Benedikt odsoudil sekularismus, který se pokouší náboženství zredukovat do čistě privátní sféry a osobní či rodinný život víry vnímá jako oddělený od běžného života, etiky nebo vztahů s druhými. Kromě toho sekularismus dává státu kontrolu nad náboženskými projevy a upírá občanům právo otevřeně projevovat svou víru.

Naopak "sekulárnost" je pozitivním směrováním. "Osvobozuje náboženství od břemene politiky"; udržuje

potřebný odstup, jasné rozlišení a nezbytnou spolupráci mezi oběma sférami [...] Žádná společnost se nemůže zdravě vyvíjet, aniž v ní existoval duch vzájemného respektu mezi politikou a náboženstvím [... a aby obě strany] harmonicky spolupracovaly ve službě společnému dobru. Tento druh zdravé sekulárnosti zajišťuje, že politická aktivita se nesnaží manipulovat náboženství a praktikování náboženství si zachovává svobodu od vlivu sebe-středních politik, které jsou nejednou těžko kompatibilní s náboženskou vírou nebo jí přímo protiřečí.


Druhým problémem jsou extrémní formy fundamentalismu. Papež Benedikt vysvětluje, že tento fenomén vychází z

"Ekonomické a politické nestability, ze snahy manipulovat druhé a z nesprávného chápání náboženství. Ovlivňuje všechny náboženské komunity a popírá jejich dlouhou tradici klidné existence bok po boku s druhými. Chce získat moc, někdy dokonce násilím, nad svědomími jednotlivců, nad vírou samotnou, a to pro politické důvody."


Postupuje podle "logiky, která odporuje logice Boží, jinými slovy, ne vyučováním a praktikováním lásky a respektu pro svobodu, ale spíše cestou netolerance a násilí." To není náboženství, ale falzifikace náboženství, protože náboženství se ve své podstatě snaží o smíření a nastolení Božího míru na celém světě. Náboženství jsou proto povolány očišťovat se od takových pokušení a osvěcovat a čistit svědomí.

Náboženská výchova pro budování společenského řádu


Jaká změna je nutná, aby byly lidská práva lépe chráněny a dodržovány po celém světě? "Náboženská výchova" má v tomto ohledu neocenitelnou hodnotu. Papež Benedikt ji nazval "dálnicí", která vede nové generace k tomu, aby se na druhé dívali jako na své bratry a sestry - jako na bratry a sestry, s nimiž jsou pozváni spolupracovat a kráčet vpřed - jako na bratry a sestry, kteří vědí, že jsou členy jedné lidské rodiny - a nikdo z ní nesmí být vyloučen.

Dovolte mi, abych zde použil silné vyjádření této jedné lidské rodiny. V září 2010 jsem měl tu čest vést delegaci Svatého stolce na plenárním zasedání Generálního shromáždění Spojených národů. Tématem byla chudoba a rozvoj. Zdůraznil jsem, že rozvoj je vážně ohrožen nezodpovědnými vládami, globálními procesy a velkými institucemi, jejichž strategie a řízení nerespektují vnitřní a ekvivalentní důstojnost, individualitu a transcendenci každé lidské bytosti. Metody některých kampaní proti chudobě měly tendenci zaměřovat se na chudé tak, že řešením chudoby ve světě měla být eliminace chudých. Navíc, materiální chudoba má partnery - vztahovou, citovou a duchovní chudobu.

Připomněli jsme proto Generálnímu shromáždění, že lidská osoba musí stát v centru naší snahy o rozvoj. Boj proti chudobě ve světě vyžaduje spravedlnost a solidaritu ve formě investic do vynalézavosti, do zdrojů, kterými mají chudí disponovat - a ne jejich eliminaci; třeba je udělat protagonisty vlastního osvobození se od chudoby. Chudí potřebují vzdělání, aby se dokázali přetransformovat od závislosti k vynalézavosti. Když budou respektována politická, náboženská a ekonomická práva a svobody všech, paradigma se posune od managementu chudoby k vytváření bohatství; od vnímání chudých jako břemeno k tomu, abychom je vnímali jako součást řešení problému.

Konečně, měli bychom si nejen uvědomit, že náboženská svoboda je zdrojem a syntézou všech lidských práv. Je také třeba připomenout příspěvek, který autentická náboženská víra poskytuje. Autentická náboženská víra poukazuje nad všechny současné praktické problémy a směřuje k transcendenci; a připomíná nám možnost a nezbytnost morálního obrácení všech lidí, povinnosti žít v míru s našimi sousedy, důležitost života integrity. Řečeno příhodnými slovy Jürgena Habermase: "Mezi moderními společnostmi, pouze ty, které dokáží do sekulárního prostředí vnést podstatný obsah svých náboženských tradic poukazujících na vyšší, než čistě lidské skutečnosti, budou zároveň schopny zachránit podstatu toho, co je lidské." Náboženská víra, pokud je správně chápaná, přináší osvícení; očišťuje naše srdce a je inspirací vznešeného, štědrého řízení pro dobro celé lidské rodiny; motivuje nás k tomu, abychom pěstovali praktikování ctností a snažili se jeden druhému vycházet vstříc v lásce.

Ať Bůh požehná dnešní konferenci nadšením, tvořivou věrností a odvahou, které jsou nezbytné proto, aby se lidská práva stávala opravdově a skutečně přístupná pro všechny na celém světě. Je mým přáním, aby dnešní konference povzbudila církev na Slovensku ve všem, co děláte na podporu lidských práv.

Ztotožnit se s nadějí Svatého Otce, že "každodenní nasazení všech bude i nadále přinášet ovoce" a že celý Boží lid se bude těšit opravdovému klidu "jako základnímu lidskému právu a nezbytnému předpokladu všech ostatních práv."

kardinál Peter K.A. Turkson
Autor je předseda Papežské rady pro spravedlnost a mír.

Přednáška odezněla na konferenci Katolická církev a lidská práva, kterou pořádala Konference biskupů Slovenska 4. března 2014 v Bratislavě. Text je mírně krácen, plnou verzi si můžete přečíst na tkkbs.sk.


Převzato z www.postoy.sk/, článek naleznete zde.

Cardinal Tukson, foto: Haiducul, CC BY 3.0, wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova (21.01.2023)
Kardinál Sarah: „Náboženská svoboda na Západě ohrožena“ (25.12.2022)
Slovo otce biskupa Pavla k Tříkrálové sbírce (17.12.2022)
Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 (04.12.2022)
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 03. 2014 | 7409 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace