Zajímavé...

K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120

Hostie z Lanciana (8. století), AFC photo, CC BY-SA 3.0, cs.wiki... Zázrak – latinsky miraculum, z mirari „divit se“ – je div, čudo, obecně úžasná věc. Toto slovo se používá v klasické latině. Druh zázraku, který by se mohl vztahovat na eucharistické zázraky, je však vhodněji pojmenovaný v řeckém textu výrazy terata, dynameis, semeia tzn. zázraky vykonávané nadpřirozenou mocí, jako znaky nějakého zvláštního poslání, znamení nebo daru, výslovně připisované Bohu.

Tak svatý Petr ve svém prvním kázání hovoří o Kristu, jako o potvrzeném Bohem dynamesin kai terasin kai semeiois (Sk 2:22) a svatý Pavel říká, že odznaky svého apoštolátu projevuje semeiois te kai terasin kai dynamesin (2 Kor 12:12).

Primárním cílem zázraku je vždy sláva Boha a dobro člověka. V zázracích lze vždy rozlišit i sekundární cíle a ty jsou podřízeny primárním. Tedy mohou to být důkazy potvrzující pravdu o božském poslání nebo dogmatu víry nebo mravní přikázání např. Mojžíš (Ex 4) Eliáš (1 Kr 17:24). Z tohoto důvodu vidí Židé v Kristu „proroka“ (Jn 6:14), ve kterém „Bůh navštívil svůj lid“ (Lk 7:16). Proto v Něho uvěřili učedníci (Jn 2:11) i Nikodém (Jn 3: 2) a muž slepý od narození (Jn 9:38) a mnozí, kteří viděli vzkříšení Lazara (Jn 11:45).

Ježíš se neustále odvolával na své „skutky“, aby dokázal, že je poslaný Bohem, že je Božím synem. Například k Janovým učedníkům (Mt 11:4) a k Židům (Jn 10:37). Tvrdí že Jeho zázraky jsou větší svědectví než svědectví Janovo (Jn 5:36), odsuzuje ty, kteří neuvěří (Jn 15:24), chválí ty, kteří to dělají (Jan 17: 8) a ukazuje zázraky jako znamení Pravé víry (Mk 16:17). Apoštolé se odvolávají na zázraky jako na potvrzení Kristova božství a poslání (Jn 20:31; Sk 10:38) a svatý Pavel je považuje za znamení svého apoštolátu (2. Kor 12:12).

Zázraky se dějí i proto, aby potvrzovaly skutečnou svatost. Tedy například Bůh obhajuje Mojžíše, Eliáše (2 Kr 1) a Elizea (2 Kr 13). Proto slepý vydává svědectví (Jn 9:30). A jsou potřeba v oficiálním procesu při kanonizaci svatých. Zázraky mohou jindy přinášet duchovní, jindy i časné benefity (například uzdravení). Časné jsou vždy podřízeny duchovním cílům, protože jsou odměnou nebo potvrzením ctnosti. vdova v Sareptě (1 Kr 17), tři chlapci v ohnivé peci (Dan 3), záchrana z jámy lvové (Dan 5), vysvobození svatého Petra z vězení (Sk 12) a svatého Pavla při ztroskotání (Sk 27).

Zázrak je v podstatě výzvou k poznání. Proto lze zázraky odlišit od čistě přirozených událostí. Zázrak je skutečnost v řádu hmotného stvoření a je empiricky pozorovatelný, jako každý přírodní úkaz. Zázračný charakter nějakého jevu poznáváme:

– z pozitivního poznání přírodních sil a přírodních zákonů. Říci, že neznáme všechny přírodní zákony a proto nemůžeme rozeznat zázrak, jak říká Rousseau a s ním moderní pochybovači, je tedy mimo, protože by to znamenalo, že všechno lze obhájit nevědomostí. I když neznám všechny přírodní zákony, stále mohu s jistotou říci, že tento konkrétní byl porušen.

– z pozitivního poznání hranic přírodních sil. Není třeba přesně znát sílu člověka, ale víme, že sám nedokáže zvednout horu. Při rozšiřování našich vědomostí o přírodě vědecký pokrok přesně omezil sféry působení a rozpoznal hranice. Proto jakmile máme důvodné podezření, že jakákoli událost, ať už se jeví jako neobvyklá nebo vzácná, může vzniknout z přirozených příčin nebo se bude moci vysvětlit obvyklým chodem přírody, okamžitě ztratíme přesvědčení, že je to zázrak. Zázrak je projevem Boží moci a pokud to není zřejmé, musíme danou událost odmítnout.

V Eucharistii je přítomné Tělo a Krev Ježíše Krista opravdu skutečně a podstatně. Kristus je přítomný v oltářní Svátosti skrze proměnění celé podstaty chleba ve své Tělo a celé podstaty vína ve svou Krev procesem, který se jmenuje transsubstanciace. Přesto, po transsubstanciaci setrvává podoba chleba a vína, svátostné způsoby si uchovávají svou fyzikální skutečnost. V Eucharistii jsou však přítomné nejen Kristovo Tělo a Krev, ale spolu s nimi i Jeho duše a božství. Skutečně je tam přítomný celý Kristus. Pod každým z obou způsobů je přítomen celý Kristus, je v nich celý před i po rozdělení a je celý v každé jejich částce. Po uskutečnění konsekrace je Kristovo tělo a krev v Eucharistii trvale přítomné a jako Bohu se mu má prokazovat kult poklony – latrie.

Okamžik, kdy se tato proměna stává, je chvíle, ve které kněz vysloví slova ustanovení – konsekrace. To je nejvzácnější dogma katolické víry. A nejtížeji přijatelná. Je natolik unikátní, nádherná, tajemná a strašná, že židé ji odmítli ještě za Kristova života (diskuse v synagoze v Kafarnaumu), pohanům se zdála bláznivá a nechutná a protestanté ji všichni odmítli, jako výmysl papeženců. Máme však množství záznamů o tom, jak adorace před Eucharistií změnily lidem životy, jak přijetí Eucharistie zachránilo zdraví a život, jak se třesou před Eucharistií démoni, ale i sami cítíme posilující moc této svátosti.

Kromě toho máme zaznamenáno několik tzv. eucharistických zázraků – tedy zázračných mimořádných událostí, které úzce souvisí s Eucharistií s přeměněným chlebem a vínem a které se staly po Ježíšově zmrtvýchvstání.

CC0, pixabay.com


Naše víra se však vůbec nezakládá na eucharistických zázracích a ani je nepotřebuje. Uvěřili jsme proto, že nás přesvědčila moc a autorita Toho, kdo nám víru zjevil. „Fides ex auditu auditus autem per verbum Christi.“ (Řím 10:17) „Víra je akt intelektu, který pod vlivem vůle, kterou pohla Boží milost, dává svůj souhlas s božskou pravdou.“ (sv. Tomáš Summa Theologiae II-II q.2 a.9 c) Naše víra v Eucharistii stojí na Kristu, který předpověděl ustanovení Eucharistie a poté ji ustanovil. Od té doby Církev věrná Pánovu příkazu: „Dělejte to na mou památku“ (1 Kor 11:24), vždy s velkou vírou slavila Eucharistii, zejména v neděli v den Ježíšova vzkříšení a pokračuje v tom „dokud nepřijde“ (1 Kor 11:26).

Křesťan není povinen věřit v eucharistické zázraky a ani žádné jiné, které se udály po skončení zjevení. Nesmí vyloučit možnost, že Bůh může zasáhnout mimořádným způsobem, v kterémkoli daném okamžiku, místě, události nebo u kohokoli. Ale někdy je obtížné rozlišit, jestli v konkrétním případě došlo k autentickému mimořádnému Božímu zásahu a proto zázraky nepatří do korpusu víry. A Církev vždy byla v této věci obezřetná. Avšak i když není nikdo povinen věřit, že konkrétní událost je zázrak, věřící člověk by měl projevovat úctu k eucharistickým zázrakům, jejichž pravost Církev uznala. Vždyť eucharistické zázraky mohou být užitečnými a plodnými pomocníky naší víry.

Pomáhají nám přesahovat viditelné a vnímatelné a připouštět existenci něčeho přesahujícího. Protože se eucharistický zázrak považuje za nadpřirozenou událost, nemá vědecké vysvětlení. Jde nad rámec lidského rozumu a chápání a vyzývá člověka, aby „překročil“ vnímatelné, viditelné a lidské a připustil, že existuje něco nepochopitelné a pouze se samotným lidským rozumem nevysvětlitelné; něco, co nelze vědecky dokázat.

Eucharistické zázraky nám tedy mohou pomoci pochopit a žít víru, jejímž středem je Kristus a Kristova Eucharistie. Tyto zázraky jsou užitečné, pokud jsou úzce zaměřené na Krista a nestanou se autonomními. Mohou posílit osobní víru věřících a obrátit nevěřící. Odkazují lidi na Eucharistii ustanovenou Kristem a slavenou každou neděli. Musí sloužit víře. Nesmějí a nemohou k jedinečnému daru Eucharistie nic přidat, ale mohou se stát jeho pokornou připomínkou, pomoct o ní plodně a hlouběji rozjímat.

Eucharistické zázraky nás mohou povzbudit k tomu, abychom Eucharistii chápali, vážili si ji a milovali ji. Mohou člověku pomoci objevit tajemství krásy a bohatství Eucharistie a učit nás, abychom nikdy nezapomněli, že Eucharistie je pravý, velký, nevyčerpatelný, každodenní zázrak. Eucharistie je pravá oběť Těla a Krve Pána Ježíše, kterou ustanovil, aby se oběť kříže nepřetržitě konala, po celé věky, až do jeho návratu ve slávě.

Eucharistických zázraků se událo velmi mnoho. Seznam všech eucharistických zázraků, jak je sesbíral nedávno blahořečený Carlo Acutis, je uveden níže.

Carlo Acutis, foto: Florentin27, CC BY-SA 4.0), commons.wikimedia.org


Itálie
Řím 6.-7. století, Lanciano 750, Trani 11. století, Sv. Peter Damiani 11. století, Ferrara 1171, Rimini 1227, Alatri 1228, Florencie 1230-1595, Assisi 1240, Bolsena 1264, Offida 1273-1280, Gruaro (Valvasone) 15 , Volterra 1472, Salzano 1517, Asti 1535, Morrovalle 1560,Veroli 1570, Mogoro 1604, Řím 1610, Canosio 1630, Turín 1640, Cava Dei Tirreni 1657, A1 17 La Bruca 1969

Holandsko
Meerssen 1222-1465, Breda-Niervaart 1300, Stiphout 1342, Amsterdam 1345, Boxtel-Hoogstraten 1380, Boxmeer 1400, Bergen 1421, Alkmaar 1429 Polsko
Glotowo 1290, Krakow 1345, Poznan 1399, Legnica 2013, Sokólka 2008

Španělsko
Ivorra 1010, Caravaca de la Cruz 1231, San Juan de Abbesses 1251, Daroca 1239, O’Cebreiro 1300, Alboraya-Almácera 1348, Moncada 1392, Gerona 1297, Cimballa 1370, Guadalupe 1420, Zaragoza 1427, Ponferrada 1533, Alcoy 1568, Alcalá 1597, Gorkum-El Escorial 1572, Montserrat 1657, Onil 1824, Silla 1907

Rakousko
Fiecht 1310, Seefeld 1384, Weiten-Raxendorf 1411

Belgie
Bruges 1203, Herkenrode-Hasselt 1317, Brussels 1370, Liège (Corpus Christi) 1374, Middleburg-Lovanio 1374, Bois-Seigneur-Isaac 1405, Herentals 1412

Francie
Douai 1254, Neuvy Saint Sépulcre 1257, Paríž 1290, Blanot 1331, Dijon 1430, Avignon 1433, La Rochelle 1461, Marseille-En-Beauvais 1533, Faverney 1608, Pressac 1643, Les Ulmes 1668, Bordeaux 1822

Německo
Bettbrunn 1125, Augsburg 1194, Benningen 1216, Regensburg 1255, Weingarten, Kranenburg District of Kleve 1280, Walldürn 1330, Wilsnack 1383, Erding 1417

Martinique – Morne-Rouge 1902

Kolumbie – Tumaco 1906

Chorvatsko – Ludbreg 1411

Egypt – Arabská poušť – Sv. Marie Egyptská 6. století

Egypt – Scete 3.-5. století

Peru – Eten 1649

Indie – Chirattakonam 2001

Portugalsko – Santarém 1247

Réunion – Saint-André de la Réunion 1902

Argentina – Buenos Aires 1992 – 1994 – 1996

Mexiko – Tixtla 2006

Švýcarsko – Ettiswil 1447 Venezuela – Betanie 1991

O každém z těch zázraků by se dalo hodně napsat, v následující II. části zmíníme však jen ty nejznámější, dodnes je totiž zaznamenáno takových zázraků více než 120.

Jozef Duháček

Druhá část článku:

Najznámejšie eucharistické zázraky v dejinách.
Stručný prehľad
,


www.christianitas.sk, 16. 1. 2021Zdroj:
https://www.christianitas.sk/k-comu-nas-maju-viest-eucharisticke-zazraky-dodnes-ich-mame-vyse-120/

Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek ze 16. 6. 2022 naleznete zde.

Sokółka Św.Antoniego cud eucharystyczny, migjan, CC BY-SA 4.0, commons...

Sdílet

Související články:
Démon zuřivě přiznal: Mocí tohoto Těla budu nucen odsud odejít (03.12.2023)
Příprava na svátosti pro děti v Šumné: O modlitbě (01.12.2023)
Svatí o hodnotě Eucharistie (11.11.2023)
Čím je možné zkrátit očistec (02.11.2023)
Příprava na biřmování (26.10.2023)
Eucharistický zázrak vede lidi k obrácení (12.10.2023)
Biskup Strickland opětovně potvrzuje, že homosexuálové bez pokání a cizoložníci nemohou přijímat svaté přijímání (28.09.2023)
O Adoraci (23.09.2023)
MŠE SVÁTÁ JE NEBEM NA ZEMI (07.09.2023)
Karol Dučák: Katabáze Krista a anabáze věřících při mši svaté (07.09.2023)
SPOLEHLIVÝ PROSTŘEDEK K OCHRANĚ PŘED ZKAŽENOSTÍ (22.07.2023)
12 citátů, které změní způsob, jakým prožíváte mši svatou (21.07.2023)
Apoštolský list papeže Jana XXIII. o úctě ke Kristově Krvi (18.07.2023)
Catalina Rivas; svědectví A. Polachové; podstata Kristova Těla se neztrácí miniaturností (13.07.2023)
Začínáme s přípravou dospělých na křest (16.06.2023)
Reálná přítomnost Božího Syna v Nejsvětější svátosti oltářní (11.06.2023)
POKUD NĚKDO POHRDÁ EUCHARISTICKÝMI DROBEČKY (10.06.2023)
Opravdu máme a jak velkou úctu k Eucharistii? (09.06.2023)
Chceš být zahanben při posledním soudu? (16.05.2023)
Velikonoční vigilie ve Vranově. Co vy a svátosti? (21.04.2023)
Hostie krvácí a zanechává obraz Krista (05.04.2023)
Sv. Páter Pio: NEOPOMÍNEJ POKLEKNUTÍ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ (21.03.2023)
Zpověď po dlouhých letech? (08.03.2023)
Eucharistie jako slunce (22.02.2023)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 06. 2022 | 1661 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace