Zajímavé...

Jezuitští mučedníci v 20. století

P. Anton Witwer SJ, generální postulátor jezuitů, měl 13. 1. 2011 ve Vídni přednášku o martyrologiu jezuitskýh mučedníků 20. století. Přinášíme text této přednášky.

Jezuitští mučedníci v 20. století

Hlubší a důkladnější zájem o mučedníky minulého století ale i podněty k jejich následování podnítil především Jan Pavel I. a ve svém apoštolském listu „Tertio millenio adveniente“ z 10. listopadu 1994; požadoval je také od celé církve jako část přípravy na jubilejní rok 2000. Svatému Otci šlo o to, aby se oživil smysl pro konkrétní působení a jednání Boha v dějinách církve až do dnešního dne. Chtěl, aby neupadlo do zapomenutí to, co nám bylo dáno skrze mučedníky, nýbrž aby v nás zůstávalo živé a přinášelo plody.
Rád bych krátce připomněl několik pro nás důležitých úryvků z apoštolského listu „Tertio Millenio adveniente“. Píše tam: „Církev prvního tisíciletí povstala z krve mučedníků: Sanguis martyrum – semen christianorum“. Dějinné události v souvislosti s postavou Konstantina Velikého by nikdy nemohly zaručit vývoj církve, jaký začal v prvním tisíciletí, kdyby nebylo oné setby mučedníků a onoho dědictví svatosti, jež vyznačují první generace křesťanů. Pronásledování křesťanů – kněží, řeholníků i laiků – přineslo v různých čáastech světa bohatou setbu mučedníků. Svědectví pro Krista až k prolití krve se stalo společným dědictvím katolíků, pravoslavných, anglikánů i protestantů... Na toto svědectví se nesmí zapomenout (...)
V našem století se mučedníci vrátili, často neznámí, jako neznámí vojíni velké Boží věci. Pokud je to možné, jejich svědectví nesmí být zapomenuta (...)
Úkolem Apoštolského stolce vzhledem k roku 2000 bude dovést martyrologia všeobecné církve až do posledního stavu a přitom zaměřit velkou pozornost na svatost těch, kteří také v naší době žili plnou Kristovu pravdu (...) Tovaryšstvo Ježíšovo se snažilo splnit toto přání Svatého Otce po „Martyrologiu 20. století“ a vytvořilo „Jezuitské martyrologium“ na základě zpráv z jednotlivých provincií. Tak vznikl seznam více než tří set jmen jezuitů, kteří zemřeli z lásky k Bohu a lidem. Většinou byli zavražděni, ale také ti, kteří zemřeli na následky nelidského zacházení a mučení v žalářích, nebo které totalitní režimy „zlikvidovaly“, takže zmizeli beze stop, patří do tohoto Jezuitského martyrologie 20. století“.
Tímto konstatováním jsem už nepřímo naznačil, že výrazem „jezuitský mučedník“ je míněno víc, než je „zavraždění jezuité“ tj. vzhledem k pojmu „mučedník“ šířeji a rozsáhleji, protože smrt následkem vytrpěných trýzní a mučení při výsleších nebo v žalářích může platit jako „mučednictví“(ex arumnis carceris). Na druhé straně to však znamená omezení, protože ne všichni „zavržadění jezuité“ jsou již považováni za „mučedníky“. Tak stojíme před otázkou: Co to je vlastně mučednictví?“ a „Co tím míní církev, když mluví o nějakém mučedníkovi.
Řecké slovo „martyrion“, znamená mučednictví, všeobecně se používá pro „svědectví“ nebo „svědectví krve“; uchovalo si během dějin tento základní význam dodnes, přesto se ale při církevních procesech blahořečení a svatořečení stále více upřesňují podmínky, aby někdo mohl být označen za „mučedníka“ ve smyslu církve. Tak říkal již ve 3. století teolog Origenes, že každého, kdo slovem nebo skutky vydává svědectví pravdě a nějakým způsobem se staví na její stranu, je třeba plným právem označovat za „svědky“. Zároveň však také konstatuje, že na společenství křesťanů udělala zvláštní dojem stálost oněch, kteří bojovali pro pravdu a ctnosti až ke smrti a že tedy je slovo „mučedník“ používáno v pravém a vlastním smyslu jen pro ty, kteří prolitím krve vydali svědectví víry o tajemstvích víry. To znamená, že již Origenes omezil užívání výrazu „mučedník“ na svědky krve.
Dnes pak církev mluví o „mučedníkovi“ jen tehdy, když jsou opravdu splněny tři podstatné podmínky: 1) „věřící“ musí být opravdu zavražděn nebo zemřít na následky mučení nebo záměrného týrání; 2) k pronásledování musí dojít z nenávisi k víře nabo proti podstatné ctnosti; a 3) „věřící“ musí jednat s vědomím, že ho může jeho chování stát život. Později se budu snažit význam těchto tří měřítek, které tvoří hlavní předmět procesu blahořečení, ilustrovat na základě některých příkladů ze života.
Tyto tři podmínky také sloužily a rozhodovaly při sestavování „Martyrologia 20. století“, kdo má být zařazen a kdo ne. Přísné použití těchto měřítek při sestavování „martyrologia“ měl za následek, že z této strany by bylo možné, pro každého z uvedených jezuitů zahájit proces blahořečení. Důvody, proč k tomu relativně zřídka dochází, nejsou ani tak tahle kriteria, nýbrž spíše aspekty, nad kterým je nutno se zamyslit při zahájení beatifikačního nebo kanonizačního procesu.
Dříve než se pokusím udělat první přehled tohoto seznamu jezuitských mučedníků v 20. století, zdá se mi dobré ještě jednou si položit otázku o mučednících všeobecněji, totiž proč je pro nás důležité se zabývat mučedníky a co se tím může nebo má ozřejmit.
Kdykoliv se hlouběji a vážně zabýváme životem a smrtí mučedníků, konfrontuje nás to se skutečností lidské zloby a podlosti. Staví nám před oči úděs a skandál hříchu, zavraždění spravedlivýcgh a nevinných lidí. Nechápeme-li tuto skutečnost jen jako cosi minulého, nýbrž spíše v tom poznáváme současnou skutečnost, stane se to pro nás otázkou a výzvou. Jak to vyjádřil Jan Pavel II. během své návštěvy Rakouska a to 14. června 1988 v koncentračním táboře Mauthausen v řeči k těm, kteří přežili hrůzy koncentráku. Otázky, které kladl těm, kteří přežili, jsou koneckonců otázky položené nám všem – anebo aspoň by měly být otázkami pro nás všechny.
Řekl tam: „Vy lidé, kteří jste zakusili úděsné útrapy, jež jsou hodny Jeremiášových žalozpěvů, které je vaše poslední slovo? Vaše slovo po tolika letech, které dělí naši generaci od utrpení v lágru Mauthausen a v mnoha jiných?
Člověče včerejška – i dneška, když systém vyhlazovacích táborů stále ještě existuje někde ve světě, řekni nám, co může naše století předat následujícím (generacím)? Řekni nám, nezapomněli jsme příliš rychle na tvé peklo: Nevytěsňujeme ze své paměti a z vědomí stopy starých zločinů? Ŕekni nám, jakým směrem se má Evropa a lidstvo vyvíjet „po Osvětimi... po Mauthausenu“? Jdeme správným směrem po tehdejších úděsných zkušenostech? Řekni nám, jaký by měl být člověk a jaká by měla být generace lidí, kteří zde žijí ze stop velké porážky lidstva? Jaký by musel být člověk? Kolik by musel požadovat po sobě? Řekni nám, jaké by musely být národy a jaké společnosti? Jakým životem by měla Evropa nadále žít?
Mluv, protože ty máš k tomu právo – ty člověk, který trpěl a ztratil život... a my musíme naslouchat tvému svědectví“
. Těmito slovy Petrův nástupce vyzýval k tomu, abychom naslouchali „svědectví“ mučedníků a tak znovu vzpomínali na „peklo“, jemuž byli oni vystaveni. Tímto způsobem nám nejen nově a živěji ozřejmují celou ošklivost a skandál hříchu, nýbrž i zároveň vydávají uprostřed všeho zla svědectví o lásce, která přesahuje hřích a přemáhá jej a vítězí nad ním. Život, utrpení a smrt mučedníků nejenže v různých dobách a okolnostech zpřítomňuje skutečnost života Ježíše Krista a je tak svědectvím křesťanské oddanosti, nýbrž i – kdo se tím zabývá – pro toho se stává otázkou, jako ji formuloval Jan Pavel II.: „Řekni nám, jakým by měl být člověk a jakou generace lidí, kteří žijí ze stop velké porážky lidstva? Jaký by musel být člověk? Kolik by toho musel od sebe vyžadovat?“

Přehled „Jezuitského Martyrologia v 20. století

Než se vás pokusím trochu blíže seznámit se svědectvím jednotlivých jezuitských mučedníků, rád bych vám předložil krátký sumární přehled o zmíněném „Jezuitském martyrologiu 20. století“.
Seznam mučedníků začíná obětmi rasové nenávisti a nepřátelství k cizincům hned na počátku století, jemuž padlo za oběť při vzbouření boxerů v Číně vedle více než 23.000 Číňanů také mnoho cizinců; mezi nimi byli také čtyři jezutiští misionáři P. Léon Ignace Mangin, P. Modeste Andlauer, P. Rémi Osoré a P. Paul Denn (19. 6. 1900 a 20. 7. 1901. Protože tito byli již v roce 1955 (17. 4.1955) blahořečeni a 1. října 2000 Janem Pavlem II., svatořečeni, tvoří zároveň rámec celého martyrologia 20. století: stojí jak na jeho počátku, tak také na jeho konci.
Při útoku jednotek režimu „mladí Turci“ na Arménce v době světové války (1915/16) byli také jako oběti rasové nenávisti likvidováni“ dva naši spolubratři, jeden kněz a druhý bratr laik. Připomínají nám tak genocidu, která byla spáchana na Arméncích.
Protináboženská pronásledování přinesla svou nejznámější oběť v mexickém jezuitovi P. Miguel Pro, který byl falešně obviněn z účasti na atentátu, ve skutečnosti předvším proto, že to byl kněz, zatčen a pak náramně rychle bez soudního procesu byl 23. listopadu v hlavním městě Mexiku zastřelen. K jeho blahořečení došlo v roce 1988 (25.9. 1988).
V následujících desetiletích mezi léty 1932 – 1946 nechal komunistický režim v Číně „zmizet“ zcela jistě 11-15 jezuitů. Ve Španělsku dosáhlo pronásledování rozměrů tragédie: v době mezi létem 1936 a jarem 1938 tam jen zemřelo 122 jezuitů a počet obětí by byl asi daleko vyšší, kdyby nebylo Tovaryšstvo Ježíšovo vypovězeno ze země už v roce 1932; tak především profesoři a scholastikové (jezuité ve formaci) pobývali v cizině. P. Tomáš Sitjar a 10 druhů bylo blahořečeno 11. března 2001 ve Valencii; pro dalších 44 španělských mučedníků byl zahájen proces blahořečení.
Nacisté „likvidovali“ 82 jezuitů: Poláky, Němce, Rakušany, Čechy, Slováky, Slovince, Francouze a Holanďany. Mezi nejznámější svědky víry v boji proti národnímu socialismu patří jistě P. Alfred Delp; z rakouského pohledu je třeba uvést P. Johanna Schwingshackla a P. Johanna Steinemyera, jakož i P. Aloise Grimma, který působil v koleji Stella Matutina ve Feldkirchu. Krev mnoha těchto mučedníků tekla v lágrech Dachau a Osvětim. Proces blahořeční byl zahájen pouze pro 17 spolubratří z Polska, největší skupinu nacistických mučedníků; chystá se další proces u slovenského novice Tomáše Munka. Japonci dokázali ve svých koncentračních lágrech zabít dalších 23 spolubratří: tři Kanaďany v Číně, třináct Holanďanů v Indonézii a sedm Španělů v Mikronesii.
Po druhé světové válce to byly komunistické režimy v Číně, Sovětském svazu a v zemích jejich spojenců za Železnou oponou, které zabily mnoho kněží a řeholníků nebo je nechaly „zmizet beze stop“. Bezpečně se ví o 44 jezuitech, z nich někteří byli zavražděni úděsným způsobem: 13 v Číně, deset v Polsku, pět v Albánii a sedm v Jugoslávii. Pro tři albánské jezuitské mučedníky: P. Giovanni Fausti, P. Daniel Dajani, a fr. Gjon Pantalija , kteří byli zavražděni v 1946/47, byl nedávno zahájen proces blahořečení.
Od poloviny šedesátých let rychle přibývalo ve světě, ale zvláště v Latinské Americe, totalitních režimů s protikomunistickou ideologií. Často pak vydávaly hlas katolíků usilujících o spravedlnost za marxistickou infiltraci do církve a zneužívaly tuto záminku, aby odstranili, tj. zabili četné řeholníky a laiky. Jeden jezuita byl zabit na Filipínách a 13 v Latinské Americe, sedm jen v El Salvadoru: P. Rutilio Grande García už v roce 1977 (12. 3. 1977) dalších šest pak bylo zasrtřeleno spolu s dvěma ženami 16. listopadu 1989: P. Ignacio Ellacuria, P. Amado Lopez, P. Joaquín Lopez, P. Ignacio Martin, P. Segundo Montes a P. Juan Ramón Moreno.
Poslední léta 20. století se vyznačovala rasistickým či nacionalistickým násilím. Sedmnáct jezuitů padlo za oběť těmto příčinám, sedm z nich v Zimbabwe a tři v Ruandě. Mezi zavražděnými v Zimbabwe jsou tři němečtí jezuitští misionáři: P. Gregor Richert a br. Bernhard Lisson, kteří byli zastřeleni 27. června 1978 a P. Gerhard Pieper po šesti měsících na svátek sv. Štěpána. Dalších dvanáct obětí připisuje Asie: čtyři zemřeli v Libanonu, pět v Indii, po jednom v Sri Lance a v Kambodži a na Východním Timoru. Posledním jezuitským mučedníkem 20. století byl P. Karl Albrecht z Allgäu: 40 let působil v misii v Indonézii a nakonec byl ředitelem Jezuitské služby pro uprchlíky z východního Timoru, když byl večer 11. září 1999 zastřelen v Dili.

Několik vybraných svědectví jednotlivých jezuitských mučedníků

Po souhrném přehledu o „Jezuitském martyrologiu 20. století“ bych rád závěrečnou část přednášky věnoval několika z těch 300 mučendíků, aby k vám mluvili svými texty nebo zprávami o jejich mučednictví napsanými očitými svědky. Snažil jsem se vybrat tyto texty, aby vám ozřejmily už zmíněná tři kriteria „mučednictví“. Proto je k lepšímu pochopení zde opakuji:1) „Věřící“ musí být zabit nebo zemřít na následky mučení nebo útrap ve vězeních; 2) pronásledování musí být z nenávisti k víře nebo k podstatné ctnosti; a 3) „věřící“ musel jednat s vědomím, že jeho chování ho může stát život. Ke druhé podmínce, že pronásledování musí být z nenávisti k víře nebo proti podstatné ctnosti, a že na to mučedník nebo jejich skupina nějak nemyslí, nýbrž spíše to vyplývá z chování pronásledovatelů, bych rád jako malou ilustraci této podmínky předeslal, co, Adolf Hitler řekl v důvěrném rozhovoru v třicátých letech: „Katolická církev je něco velikého, Herrgott, ihr Leut´!!!, to je instituce a to už je něco, že trvá dva tisíce let. Je v tom důvtip a poznání lidí. Ti znají své lidi! To vědí ti kněžouři. Jsou dost chytří, aby to prohlédli a nedali se zatáhnout do nějakého boje. Jesliže to přesto dělají, já z nich nebudu vyrábět žádné mučedníky. Budeme je pranýřovat jako sprosté zločince. Strhnu jim z tváře ctihodnou masku. A když to nebude stačit, zesměšním je a vystavím je obecnému pohrdání. Dám udělat filmy. Ukážeme dějiny černokábátníků ve filmu. Tam lze pak obdivovat celou změť nesmyslu, ziskuchtivosti, oblbování a podvodu, jak ze zemí vytahovali peníze. Jak o závod čachrovali s židy“
Tato slova jistě nepotřebují další doplňování, abychom měli představu o postoji pronásledovatelů v Třetí říši.: Dohlíželi především na ony církevní představitele, kteří prohlédli nacistické intriky, odhalili je a bojovali proti nim. Cílem bylo, učinit je hodné pohrdání a zničit je.
K první podmínce – „věřící“ musí být zavražděn nebo zemřít na následky mučení nebo útrap v lágrech či žalářích, bych vám rád uvedl dvě svědectví, která napsal P. Otto Pies o svých spoluvězních (Mithäftlinge) a P. Werner Barkholt a P. August Benninghaus, o jejich posledních dnech v KZ Dachau.
P. Werner Barkholt (nar. 25. 5. 1902 Hagenau/Elsasko, + 18.7 1942 v KZ Dachau) byl na mušce nacistů pro svá kázání, ale přesto vícekrát museli zastavit soudní řízení pro nedostatek důkazů. Po novém zatčení se 8. 8.1941 dostal do KZ Dachau, kde vynikal svými hlubokými kázáními a pastorací mezi spoluvězni. O jeho konci vypráví P. Otto Pies:
„ (...) Když se mnohem vážněji začaly u nás všech projevovat následky hladu, i on více trpěl svou srdeční slabostí a dělaly se mu opuchliny. Duchovně připraven na všechno. Nemohl se přirozeně ubránit pocitům strachu a slabosti, avšak nikdy si nenaříkal ani nereptal, vždy se odevzdával do Boží vůle a s chvějící duší a silným srdcem se vzchopil a posiloval jiné. Jednoho rána, ještě ho vidím před sebou – měli jsme své pryčny vedle sebe oddělené jen těsnou uličkou, stál po budíčku opřen o tříposchoďovou postel a říkal mi s úzkostným hlasem, jakoby tušil to nejhorší, že už nemůže stát na nohou. Nohy byly silně napuchlé a srdce velmi slabé. S velkou námahou se oblékl, musel bezpodmínečně napochodovat na apel – dokonce i mrtví museli tam být přivlečeni a někdy těžce nemocní nesení na ramenou nebo na rukou kamarádů zemřeli cestou na Apellplatz – až skončilo sčítání. Pak jsme ho chtěli zavést na revír a pokusit se, aby byl přijat. Na chodbě revíru nás potkal SS-Oberscharführer Fronappel, zeptal co se tu děje a několika kopanci nás zahnal. Později se nám přece jen podařilo dovést ho na revír a dosáhnout přijetí. To bylo rozloučení s lágrem i se světem. Ležel na revíru dva dny, viditelně slábl a 18. 7. 1942 tiše usnul. Nemohl jsem k němu zajít; jeden ošetřovatel a jeden přítel kněz, který u něho mohl být, mi pak sdělil, že měl na tváři tichý radostný úsměv. Příští ráno přivezl nákladní vůz 30 rakví, které pak byly v krematoriu vyprázdněny a dovezl je přes „Apellplatz“ zpátky na revír pro mrtvé příštího dne. A my věděli, že jeden z ubohých, svlečených mrtvých, kteří byli odvezeni ke spálení, je Werner, P. Werner Barkholt, S.J.
O P. Augustinovi Bennighausovi (nar 7. 11. 1880 Druchhor – Osnabrück; + 20. 7. 1942 KZ Dachau), který byl zatčen v červenci 1941 v Münsteru a přes policejní vězení v Bochumu a KZ Sachsenhausen přišel do KZ Dachau, vypráví P. Otto Pies:
„Pater Benninghaus byl dopraven z koncentračního tábora Sachsenhausen u Berlína do Dachau. Byl v zuboženém stavu, když dorazil transport do Dachau, byl naprosto vyhladovělý a vyzáblý, duševně otupělý a zmatený. V Sachsenhausen ho jeden esesák krátce po příjezdu do lágru tak zbil, že pater narazil hlavou na hranu stolu. Zůstal ležet s otřesem mozku. Následky tohoto „přivítání“nikdy nepřekonal. Stále trpěl bolestmi hlavy a otupělostí. K tomu přistupoval velký hlad a stoupající tělesná slabost, jež mu dělala velké starosti. Na bloku pro nově příchozí, ho masový provoz lidí všech stavů a všech druhů, bojujících a holou existenci, zavaloval pocitem naprosté ztracenosti. Bezohledné a brutální zacházení s příchozími, jak je prováděli esesáci a bloková kápa v jejich službě, ho muselo ještě více zastrašit. Co velitel KZ při dodání do lágru novým vězňům zdůrazňoval: „Německý národ vás vyvrhnul ze svého středu!“ - to musel co nekrutěji pocítit a zakusit. Bylo to otřesné vidět velkého muže, jak byl vyhladovělý, kost a kůže a zesláblý, zastrašený a bezmocný v té uřvané, bezohledné mase na přísunovém bloku, jak tápavě hledá s miskou v ruce cestu k nějakému tichému místečku. K němu jsme se my z bloku 26 nedostali. Snažili jsme se ním navázat styk přes posly. Avšak my sami jsme byli chudí, takže jsme mu také nemohli mnoho dát a pomoci. Po několika týdnech se ale dostavila těžká furunkoloza (vředy), v lágru časté onemocnění následkem podvýživy. Pater byl proto dopraven na revír, pokud vím ještě jednou se vrátil na přijímací blok, ale úpadek rychle pokračoval, takže zakrátko se ocitl opět na revíru, z něhož se už nevrátil. Při naprosto nedostatečné péči a výživě tam tiše ležel a čekal na smrt, která ho vysvobodila 20. 7. 1942. Podařilo se nám mu několikrát tajně dopravit svaté přijímání, jedinou posilu a útěchu, jíž se mu dostalo“.
Po těchto dvou svědectvích o smrti či umírání obou spolubratří na následky krutého až nelidského zacházení a vynuceného strádání v koncentračním táboře Dachau, bych vám rád přečetl texty, které mohou ozřejmit třetí podmínku: věřící musí jednat s vědomím, že jeho chování ho může stát život. Předešlá dvě svědectví byla vyprávěna jinými, protože nikdo nemůže vyprávět o své smrti, tak se nyní mučedníci mohou sami ujmout slova.
Rád bych začal krátkým textem snad nejznámějšího německého mučedníka z doby nacismu: P. Adolfa Delpa (n: 15. 9.1907, Mannheim, + 2. 2. 1945 Berlin-Plötzensee). Tři týdny před svou popravou naznačoval svou smrt v dopise z 11. ledna 1945 propašovaném z věznice Berlin-Tegel, následujícími slovy:
Chce-li Pán Bůh tuhle cestu – a všechno tomu nasvědčuje – tak jí musím jít dobrovolně a bez zahořklosti. Jednou budou moci jiní žít lépe a šťastněji, protože my jsme zemřeli. Prosím také přátele, aby nebyli smutní, nýbrž aby se za mne modlili, dokud budu potřebovat pomoc. A pak ať se spolehnou na to, že jsem byl obětován, a ne jen zabit.“
Ochota k obětování svého života se ukazuje v následujících krátkých poznámkách P. Aloise Grimma (n: 24.10.1886 Külsheim u Wertheim/Main, + 11.9. 1944 v žáláři Brandenburg-Görden – stětím gilotinou), který působil dlouhá léta jako profesor v koleji Stella Matutina ve Feldkirchu a v koleji St. Blasien.) Jeden špicl, který se na něho obrátil jako čerstvý konverita, ho udal a tak byl 14. října 1943 zatčen ve Feldkirchgu, dopraven do Innsbrucku a odtud po několika dnech dopraven přes Mnichov do Berlína. Byl obžalován z rozkladu armády a napomáhání nepříteli a proto bylo odsouzen k smrti stětím. V dopisech na rozloučenou na své sourozence a spolubratry P. Grimm takto vyjádřil smysl svého života i své smrti pro sebe i pro druhé: „Umírám pro Boží království, věrný Kristu a jeho církvi. Jdu vstříc smrti jako dítě katolické církve, jako člen Tovaryšstva Ježíšova (...). Dávám svůj život za Boží království, které nemá konce a za Tovaryšstvo Ježíšovo, za mládež, za náboženství v naší vlasti. Snažím se svou smrtí oslavit smrt Spasitele a být mu podobný. Nevěřte, že jsem nějaký zločinec.“
Po těchto svědectvích z doby nacismu bych vám rád ozřejmil a konfrontoval vás s jiným druhem ohrožení a pronásledování, co to znamená vydržet jako „dobrý pastýř ve svém poslání, i když se ví, že to může stát život. Bratr Berhard Lisson (nar. 21. 8. 1909 v hornoslezském Bowallno, okres Opolí) a P. Gregor Richert (nar. 10. 5. 1930 Tansee u Gdanska) našli oba svou smrt 27. 6. 1978 v Magondi v Rhodesii, v nynějším Zimbabwe. V jednom dopise líčil P. Gregor Richert svou zvláštní situaci ve Rhodesii těmito slovy:
„Jednou jsme byli nármaně hrdí na své měřitelné výkony, viditelná znamení, pomníky snad také naší hrdosti, které vyrůstaly ze země jako houby: školy, nemocnice, kostely atd. Přirozeně také v první řadě k užitku nám svěřených. Ale nyní, po násilném uzavření nebo svévolném zničení tolika našich zařízení, je to všechno určeno k tomu, aby to pustlo a zůstávalo v rozvalinách a aby to bylo zapomenuto.?!
(...) Myslím si, že nyní je na čase, aby po období více vnějšího růstu Kristovo poselství zapouštělo kořeny hlouběji než kdy předtím. Má-li toho být dosaženo, pak musí krvácet srdce toho, kdo se upsal tomuto úkolu! Vždyť naše práce se nedá srovnávat s jakýmkoliv „jobem“, který lze vypovědět, když se podle našeho názoru a s ohledem na zdraví nebo dokonce vlastní život nezdá, že by byl vhodný. Jediná zásada (maxima) všeho našeho myšlení a konání, jedinný princip života a jednání je a koneckonců zůstává sám, JEŽÍŠ KRISTUS, který dal svůj život za své ovce“, a to za mnohom beznadějnějších okolností, kdy ho všichni opustili a utekli, když ho celý národ odmítl a zavrhl. Stávat se mu stále více podobni, ba stejní jako on: právě v tom „být pohrdáni a odmítnuti lidem“ a přitom se s rozpřaženýma rukama modlit za nepřátele – to také zůstává pro nás povoláním a úkolem, po němž musím v modlitbě v touze i ve skutcích natahovat své ruce“
Jenom šest měsíců nato také v Rhodesii zavražděný P. Gerhard Pieper (nar.18. 6. 1940 Berlin-Treptow, +26.12.1978 Kangaire) napsal v dopise svým přátelům, jak dobře ví o svém ohrožení a o své mučednické smrti. Psal jej 8. prosince 1978; byl to poslední dopis před smrtí na svátek sv. Štěpána: „ Vánoce ve válce – je to protiřečení? Není to snadné být plný radosti a hlásat poselství andělů o pokoji na zemi, když se lidé v bezprostřední blízkosti zabíjejí, když téměř každá rodina v této zemi oplakává jednoho milovaného člověka. Pro miliony lidí dnes – bohužel jako před 2000 roky – stále ještě hořká skutečnost: navzdory všem našim „vymoženostem“ žádná vyhlídka na opravdový mír.
Proto ještě dnes „misie“, misie v západních zemích mezi novými pohany, misie ve „třetím světě“ mezi nekřesťany. Základ všech válek: hledání sebe. Kristovo poselství: Hledání druhého. Bohužel to dělá jen málo lidí, i když se mnozí nazývají křesťany. Než budeme my křesťané opravdu následovat Ježíšův příklad, bude zůstávat mír na zemi pouze utopií. Jako před 2000 roky jsme stále v menšině a budeme pronásledováni a zabíjeni.
Rhodesie není žádnou vyjímkou: od začátku války teroristé zavraždili 6 kněží, 4 řeholmí bratry a 6 řeholnic, 2 kněží byli uneseni a pravděpodobně jsou mrtví (...). Mluvím tu pouze o katolické církvi, neboť i jiná vyznání se mohou vykázat podobnými čísly. Holá čísla – ale kolik tragiky skrývají a kolik tisíc lidí je tím dotčeno. Průměrné číslo zabitých v této válce je asi 30 obětí denně – přitom se neříká kolik zraněných plní nemocnice a kolik je jich zmrzačeno na celý život. Na tomto pozadí bych rád postavil minulý rok v Kangaire (...).
Mnozí z vás se asi ptají: Stojí to vůbec za to? Neměli by se tito lidé ponechat sami sobě? Proč pomáhat, když přece všechno skončí v plamenech?? Proč investovat peníze a životní práci, jsou-li lidé tak nevděční? Věřte mi, kdybychom nyní odtud odešli, byli bychom jako pastýř, který opustí své ovce, protože je nádeník. Nemohli bychom nikdy zase číst toto podobenství s dobrým vsědomím. To respektují dokonce i zdejší členové guerilly. Prosím vás proto i nadále o vaše pochopení, o vaši modlitbu a o vaši pomoc“.

Poslední svědectví, které bych vám rád předložil, pochází z dopisů mexického P. Michaela Pro, který byl popraven v listopadu 1927 výstřely popravčí čety. Podnikavý a veselý apoštol v době pronásledování byl úřadům trnem v očích. Chtěly se zbavit tohoto kněze proniknutého vášnivou láskou ke Kristu Králi, který rozdával utlačovaným, nemocným a mladým lidem svou lásku. Mučedník P. Pro byl blahořečen Janem Pavlem II. 25. 9. 1988. P. Pro píše o své situaci: „(...) Pronásledování se zřetelně blíží. Mnozí jsou přesvědčeni, že se musí na násilí odpovídat násilím. Jako první jsou odstraňováni, kteří přiznají barvu ve věcech náboženství. K těmto patřím také já. Kdybych byl jedním z prvních... nebo abych to řekl skromněji, jeden z posledních, každopádně bych k nim rád patřil !...
Poslušnost je lepší než oběť... Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zůstat tam, kam jsem byl postaven. Rád bych k tomu řekl pár slov, aniž bych chtěl brblat nebo kritizovat. Zde se to hemží nebezpečími a já znám dobře zásadu Pána, že si musíme sami pomoci, když chceme, aby nám také on pomáhal. Avšak zde vládne krajní nouze duchovní pomoci; denně slyšíme o lidech, kteří umírají bez pomoci svátostí; nejsou tu kněží, kteří by pomohli v této nouzi, protože většina se z poslušnosti nebo ze strachu skrývá. Kdyby bylo na mně, rád bych šel do takových ohnisek nebezpečí. Avšak ne jako dříve, nýbrž opatrně a obezřetně, aby mi nikdo nemohl předhazovat šílenou smělost. Můj představený je bázlivec; když se diskutuje o takové možnosti, obává se hned toho nejhoršího. Myslím si, že existuje střední cesta mezi šílenou smělostí a strachem, jako je střední cesta mezi krajní chytrostí a opovážlivostí. Snažil jsem se mu to vysvětlit, ale on říká, že je odpovědný za můj život. Ale co vůbec znanemná můj život? Získal bych jej s radostí tím, že bych jeji dal za své bratry. Jistě, člověk nesmí pošetile zahazovat svůj život. Ale jsme opravdoví synové sv. Ignáce, když při prvním nebezpečí už utíkáme pryč? Podle mého názoru to neplatí pro každého, neboť mnozí jsou důležití pro budoucnost a ti musí být uchováni. Ale kdo se bude po mně v pozdějších letech ptát nebo po mně toužit?
Nebezpečí, do nichž se pouštíme, už nyní rozmnožila počet katolíků, ale tak přinesla mučedníky... Kéž by bylo vítězství ještě na dlouho odsunuto!... Zdá se mi, jako bych už viděl na horizontu zář Zmrtvýchvstalého a to tím jasněji, čím temněji řádí pronásledování. Ze všech stran přinášejí zprávy o přepadeních, odvetných akcích a krutostech; už mnoho jich bylo zabito. Počet mučedníků roste den ze dne. Kéž bych i já směl patřit mezi ně!“
„...Kéž bych i já směl patřit mezi ně!“ Tato touha P. Pro je výzva a dotaz na nás na všechny, jak vidíme a žijeme to, že jsme křesťany. Vyzvání, jež se v něm skrývá, nás zve a dává nám, abychom se tak modlili, jak to vyjadřuje modlitba dnes již tohoto blahoslaveného: Bože, náš Otče, tys dal svému služebníkovi Michaelu Agustinovi milost, aby horlivě usilovali o tvou slávu a o spásu lidí. Uděl nám na jeho přímluvu, abychom vedeni jeho příkladem věrně a radostně plnili své všední povinosti, abychom účinně pomáhali svým bližním a horlivě ti sloužili, abychom jednou směli stále hledět na tvou velebnost. Prosíme o to skrze Ježíše Krista.“

Řím sv. Vincence, mučedníka 2011


Hl. Mašůvky 20 let

Sdílet

Související články:
Odpor vůči Harrisonovi Butkerovi svědčí o "nenávisti vůči katolické morálce": Předseda Newmanovy společnosti (02.06.2024)
Finský nejvyšší soud se bude zabývat případem političky obviněné z "nenávistných projevů" za citování Bible (30.05.2024)
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (07.05.2024)
Francouzská vláda vyhrožuje knězi kvůli výzvě na Instagramu, aby bojoval proti homosexuálním pokušením (17.04.2024)
Když je citát z Bible na taxíku ilegální. Bývalý muslim dostal pokutu za nepřípustnou náboženskou reklamu (02.03.2024)
Zatčená za modlitbu v myšlenkách ... (01.03.2024)
Křížové výpravy: zločin nebo spravedlivá obrana? (19.01.2024)
Veřejně vyjádřit křesťanskou víru z nás může udělat zločince (27.08.2023)
Šokující kontrast dvou přístupů - Modlitba jako prostředek léčby nebo způsob šikany a týrání? (19.08.2023)
Světová lékařská asociace ničí práva na svědomí, přiměla by lékaře zabíjet děti potratem (01.08.2023)
Celé znění odpovědi Jany Jochové iDnes.cz ohledně "Výzvy k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu. (28.06.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., 2. část (07.04.2023)
Progresivní ničení autorit nebo O co jde v dehonestující kampani proti sv. Janu Pavlovi II., I. část (04.04.2023)
Sekulární tolerance velmi netolerantní k Božímu slovu! (26.12.2022)
OSN zrychluje prosazování své vůle světu (22.12.2022)
o. Leon Pereira - Přijdou dny kdy z Chrámu nezůstane kámen na kamení (video) (14.12.2022)
Britský lékař obhájil své právo modlit se s pacienty a mluvit s nimi o víře (19.11.2022)
Vladimír Palko: Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak (13.11.2022)
Jaký je rozdíl mezi tragédií na zastávce Zochova a na Zámockej? (09.11.2022)
Červená středa (24.10.2022)
„Křesťané musí být silní a riskovat i svobodu!“ (25.09.2022)
Kanada: Protikatolické zločiny vzrostly o 260%! @ Trudeau: Církev se má omluvit. Ale školy přikázala vláda! (28.08.2022)
USA: Kněz dostal 3 měsíce za rady ženám před potratem Švýcarsko: Demonstrant zatčen za citování Bible (26.08.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 4. a poslední část (28.07.2022)
Kněz varoval před „zdvořilým pronásledováním“ křesťanů na Západě (17.07.2022)
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka (14.07.2022)
Karol Dučák: Turecko - objev raně křesťanského podzemního města - Zažijeme epochu masové christianizace Turecka? (11.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů 3. část článku (01.07.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 2. část článku (09.06.2022)
Karol Dučák: Zásluhy ruského národa při záchraně Arménů, 1. část článku (28.05.2022)
Za protesty před potratovými klinikami vězení. Španělsko přitvrzuje vůči pro-liferům (25.04.2022)
Útok liberálů na základní pravdy naší víry! (08.04.2022)
Karol Dučák: Vracejí se časy pronásledování Katolické církve? (02.03.2022)
NEAPOLOGETICKÝ APOKALYPTICKÝ POHLED (na současnost) Mark Mallett, Kanada (20.02.2022)
Pandemický zákon je nepřijatelný - výhrady právníků (18.02.2022)
Medžugorje: Fra Mario Knezović v rozhovoru pokračoval na téma očkování a svobody svědomí (28.01.2022)
ALARM! 25. ledna 2022 se v parlamentu rozhoduje o budoucnosti nás všech! Poslanci budou schvalovat novelu Pandemického zákona! Modleme se (23.01.2022)
Macron chce, aby bylo právo na potrat přidáno do Listiny základních práv EU (22.01.2022)
Přiznal se mi, že zabil mého otce (15.01.2022)
Ježíš přišel zachránit nás všechny, nejen ty očkované na COVID (07.01.2022)
Přelom, nebo počátek úpadku? (05.01.2022)
Ambasador EP pro LGTB se vysmívá Panně Marii - Petice CitizenGo (24.12.2021)
Jak je to se zrušenými Vánocemi v Gibraltaru? (10.12.2021)
Nejproočkovanější stát světa už nyní ruší Vánoce! (05.12.2021)
Nigerijský biskup: "USA nám kvůli své populační politice nepomohou proti Boko Haram" (02.11.2021)
Kříž uprostřed krize Křesťané a šest druhů chaosu (27.09.2021)
Karol Dučák: Proč musí katolík pranýřovat vakcinaci proti SARS-CoV-2 (15.09.2021)
Kardinál Müller k odsouzení prof. Oka: "Pravda pro nás vždy zůstane pravdou." (17.08.2021)
Ve Francii byl zabit kněz, probíhá vyšetřování (10.08.2021)
Karol Dučák: Židé nejsou zavrženi Bohem! (09.08.2021)
'Kristus na prvním místě' - hip-hop tanečník vyhozen ze školy za obranu katolické nauky (13.07.2021)
Velká Británie: Pro-life lékař suspendován na 18 měsíců kvůli záchraně dětí před potraty (29.06.2021)
Prohlášení "expertů" OSN se snaží zdiskreditovat Svatou stolici (27.06.2021)
Zpráva Matić přijata! Vítejte potraty, antikoncepce a sexuální výchova (25.06.2021)
Křesťanské organizace čelí „pomlouvačné kampani“ skupiny evropských parlamentních zástupců (24.06.2021)
Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii (23.06.2021)
Facebook maže příspěvky Aliance pro rodinu. Nelíbí se mu myšlenka, že dítě má mít mámu a tátu (16.06.2021)
Kněz propuštěný z křesťanské školy za "podrývání LGBT agendy" (17.05.2021)
Kritizovala podporu církve kvůli Pride - finská křesťanská politička obžalovaná pro údajnou nenávist (04.05.2021)
Evropští katolíci se obávají eroze náboženských svobod napříč kontinentem (03.05.2021)
Společnost, která vymaže Boha, dříve či později ztroskotá (02.05.2021)
Dr. Radomír Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve (25.04.2021)
Nechal si zavolat kněze a ........ utekl (28.03.2021)
Demokratický Equality Act - nejkomplexnější útok na křesťanství v historii zákonodárství (14.03.2021)
Ježíš dobývá rýžová pole (04.03.2021)
Pro-life aktivní Lila Rose tvrdí, že potrat je násilí. Potratářka ji nazvala teroristkou. (22.01.2021)
Open Doors: 340 milionů pronásledovaných křesťanů (19.01.2021)
Goga: Evropská unie má konzervativních zemí plné zuby (12.01.2021)
Nebezpečný nový trend: vlády definují křesťanské doktríny (12.01.2021)
Česká televize přináší nový cyklus "Zakázaný Bůh" (07.01.2021)
Čína: Tisíce farářů se ukrývají v čase rostoucího vládního pronásledování (30.12.2020)
Exorcista a paralely mezi médii, démony a skrytým státem (17.12.2020)
Joe Bidenovi Katolická církev zřejmě opravdu není blízká (16.12.2020)
Unie chce ochránit duhové rodiny (30.11.2020)
Irsko: Policie hrozí kněžím za sloužení mší vězením... (28.11.2020)
Diskuse s Vladimírem Palkem - Kdo jsou lvi, kteří přicházejí? (Video) (26.11.2020)
Feministka vyzývá lidi podporujících potraty ke vzpourám a ničení kostelů (15.11.2020)
Americké volby - Joe Biden je špatnou zprávou pro náboženskou svobodu (04.11.2020)
Protesty v Polsku - levicoví extremisté ničí kostely, útočí na věřící a zbili kněze !!! * Konec eugenických potratů a co u nás nezaznívá (29.10.2020)
Útoky na víru Amy C. Barrettové protiústavní! (23.10.2020)
„Služebnice“ Coney Barrettová a česká média (21.10.2020)
Aktualizováno: Na Slovensku chtějí od 1. 10. zakázat veřejné bohoslužby (30.09.2020)
Kostel Nejsv. Spasitele z pátého století změněn na mešitu (21.09.2020)
D. Trump spolu s Dr. Marshallem varuje: "Rozpoutala se válka proti křesťanství". (12.09.2020)
Karol Dučák: Turecko, země uloupená křesťanům, znovu ohrožuje křesťanský svět (12.09.2020)
Náboženství viru a krize rozumu (08.09.2020)
Karol Dučák: Srovnání Bělorusko/Turecko - Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí SR Ivanovi Korčokovi (04.09.2020)
CEO Plánovaného rodičovství: Pokusíme se přinutit katolické řeholnice k financování potratů (15.07.2020)
P. Milan Glaser: Psychologie – moderní nástroj světské moci (18.06.2020)
Apoštolský vikář Aleppa: Sankce považujeme za zločin (13.06.2020)
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasila: "Kopnout si do církve je dnes v jistých kruzích v módě, je to téměř povinnost" (02.06.2020)
Biblický verš byl odstraněný ze šatny po stížnosti ateistů, tak si ho umístili na trička (25.05.2020)
P. Milan Glaser: O očkování strachem (25.05.2020)
Pařížský arcibiskup: Považují nás za hlupáky a bohoslužby za kino (01.05.2020)
BARBARSTVÍ MOCI - 70 let od likvidace řeholí v Československu (17.04.2020)
Reakce elit na koronavirus zobrazuje povahu naší post-křesťanské kultury (18.03.2020)
Vatikánský diplomat: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolána hájit (05.03.2020)
Závoj mlčení (k situaci v Sýrii) (17.02.2020)
Kardinál Burke: Rouhání se Bohu v "umění" se stupňuje (16.01.2020)
Katoličtí mučedníci doby husitské (28.12.2019)
Katoličtí mučedníci doby husitské (18.12.2019)
Největší kanadský deník: Katolické školy buď podpoří práva LGBTQ nebo přijdou o finance (11.12.2019)
Arcibiskup Aupetit: Cenzura spočívá také v cejchování a odmítání diskuse (04.12.2019)
Polsko: EU proti zákonu na ochranu dětí před zneužíváním! (26.11.2019)
Doktor čelí obviněním: Pacientce řekl, že potrat zabije lidskou bytost (31.08.2019)
Znak šelmy? Tisíce očipovaných Švédů (02.08.2019)
O (narušování a) průběhu ekumenického shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 15. 6. 2019 (16.06.2019)
USA: Biskup čelí úsilí umlčet nauku Církve - Martina Navrátilová: Kněží jsou pro děti nebezpečnější než LGBT! (09.06.2019)
"Bůh nás v době pronásledování posílí", povzbuzuje nový filipínský biskup (07.06.2019)
Aktivista LGBT obviňuje arcibiskupa, který brání manželství (06.06.2019)
Křesťanská hvězda sportu a nepopulární příspěvek o tom, co říká Bible o homosexualitě (01.06.2019)
Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily mnoho lží (29.05.2019)
Karol Dučák: Proč hoří francouzské katedrály? (26.05.2019)
* Vlna antikřesťanského vandalismu ve Francii
* Stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru
(23.04.2019)
NOTRE DAME: symbolika plamenů a memento i pro nás (16.04.2019)
Kardinál Duka: S němým smutkem v srdci sleduji zkázu pařížské katedrály Notre Dame. (16.04.2019)
Katolická sexuální morálka - zločin z nenávisti! + Život Cirkvi vo svete 14/2019 (14.04.2019)
Tiché pronásledování křesťanů v Evropě? (16.03.2019)
Dokáže Církev změnit svět i dnes? (19.01.2019)
"Potratová centra jsou 'Kalvárií moderní doby'. Místo Církve je zde", říká vězněný kněz (12.01.2019)
Kuffa promluvil o výhrůžkách a nabídkách na prezidentskou kandidaturu (20.12.2018)
Umlčování pravověrných věřících: rakovina v Kristově těle (24.11.2018)
Aktualizováno - Asie Bibi nesmí opustit Pákistán - násilnosti a volání po trestu smrti (05.11.2018)
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Asia Bibi je konečně svobodná! Soud jí zrušil trest smrti. (31.10.2018)
Nesnášenlivost vůči křesťanům, které si nevšímáme (08.07.2018)
Stanovisko předsedy KBS k rozsudku Soudního dvora EU ve věci Coman (06.06.2018)
Biskupský vikář Damašku: Chemický útok v Ghoutě byl pěkný podvrh (30.05.2018)
Petice - proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně. (22.05.2018)
Jak vedl Otčenáš tohoto severokorejského dezertéra ke svobodě (03.04.2018)
Jaroslav Šlezinger – sochař Vysočiny (25.03.2018)
Kanadský arcibiskup k premierovi: Jste zmatený, pokud si myslíte, že můžete být katolík i pro potraty (12.03.2018)
Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany (10.03.2018)
Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR (04.03.2018)
Zamyšlení a naléhavá prosba - k situaci čínských křesťanů, kteří v naší republice požádali o azyl (28.02.2018)
Kard. Collins: Kanadská vláda provádí ideologické testy (27.02.2018)
JORDAN PETERSON odhaluje v novém rozhovoru skrytou zbraň extrémních levicových liberálů (20.01.2018)
Výzvy spojené s migranty a uprchlíky (11.01.2018)
BiH: Pro katolíky je obtížnější hájit svá základní práva (09.01.2018)
Na Asiu Bibi tlačí, aby konvertovala na islám. Odmítá, což je velká věc (22.11.2017)
Pronásledování křesťanů ve světě se stupňuje (19.11.2017)
Bretonsko: příkaz odstranit kříž od sochy Jana Pavla II. vyvolalo spor s Polskem/+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (30.10.2017)
Západ opustil křesťany na Středním východě a nechal je vyhynout. Ve svých zemích jsou občany druhé kategorie a nejsou rovnocenní s muslimy (22.10.2017)
Bohaté země se pomalu, ale jistě, připojují k seznamu zemí, ve kterých pronásledují křesťany (22.10.2017)
Proč křesťané váhají, když jde o perzekuci křesťanů v zahraničí? (01.10.2017)
Jak došlo k rušení jezuitů (20.09.2017)
Skutečný důvod, proč katolíci nemohou být svobodní zednáři (28.08.2017)
Křesťané se mohou stát oběťmi nové strategie proti extremismu (27.08.2017)
Švédsko iráčance, která je před deportací: její problém, že se stala křesťankou (17.08.2017)
Železná pěst politické korektnosti naší doby (10.05.2017)
Kresťanofóbie v Evropě: Britská zdravotní sestra čelí tvrdému trestu. Důvodem jsou rozhovory o víře s pacienty s rakovinou (12.04.2017)
Pokud ve firmě zakáží nosit křížek, není to diskriminace (15.03.2017)
Proč křesťané v USA volili Donalda Trumpa ? (09.02.2017)
Arcibiskup Irbílu: Trumpova opatření vítáme, jejich mediální cejchování nám škodí (06.02.2017)
Petr Jašek pomáhal křesťanům, odsoudili ho na dvacet let (30.01.2017)
Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii (13.01.2017)
Dva roky vězení a 30 tisíc euro pokuty za (pravdivé) informace o potratech (14.12.2016)
Nesnášenlivost vůči křesťanům roztáčí nebezpečnou spirálu (09.12.2016)
O zázracích a milostech uprostřed syrské války (06.12.2016)
* Soud s českým misionářem v islámském Súdánu
* Zachraňme Petra Jaška - petice
(15.11.2016)
Proč se pronásledování křesťanů zhoršilo v každé zemi, kterou "osvobodilo" USA? (28.10.2016)
Kříž – symbol nenávisti v dnešní Evropě? (18.09.2016)
Nejméně dvě stě padesát francouzských kostelů čeká demolice (11.08.2016)
Předseda ČBK k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray
+ řada odkazů k události (doplněno)
(28.07.2016)
Turecko: Demonstranti vtrhli do kostelů (25.07.2016)
V Evropě roste diskriminace křesťanů (11.07.2016)
Nový způsob jak zachránit Asii Bibi (24.06.2016)
Proč se Evropa odkřesťanšťuje? "Antifašisté" nám chtějí vzít ještě i Vánoce a Velikonoce (12.06.2016)
Ježíše by dnes nepustili na britskou univerzitu – kvůli extrémismu (07.06.2016)
* EU prodloužila sankce proti Sýrii
* 1. 6. den modliteb za mír v Sýrii
(31.05.2016)
Aleppští katolíci prosí, aby se v neděli 8. května sloužily bohoslužby za mír v Sýrii (07.05.2016)
6. neděle velikonoční - den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě (26.04.2016)
Salesián Tom žije, vzkázala indická ministryně (05.04.2016)
Aktualizováno: Islamisté ukřižovali kněze na Velký pátek (28.03.2016)
Uneseného salesiána chtějí prý na Velký pátek ukřižovat (24.03.2016)
Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu (23.03.2016)
Katolický bedekr (průvodce) sekulárního Západu - recenze knihy Lvi přicházejí (15.03.2016)
BRNO: Beseda s Vl. Palkom, autorem knihy LVI PŘICHÁZEJÍ (13.03.2016)
Víra v republiku vede do zednářské lóže - říká prezident Holland (10.01.2016)
Křesťanka odsouzená za urážku Mohameda: Odpouštím vám (29.12.2015)
Biskup Battah: Násilí boří kostely a domy, ale nemůže zničit víru v srdcích (20.12.2015)
153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky (18.12.2015)
V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se staví proti sexualizaci dětí (11.11.2015)
Video: VINNÉ TICHO (2nd Edition) o pronásledování Církve v Iráku... (10.11.2015)
Clintonová přirovnala pro-life zastánce k "teroristům" (28.09.2015)
Zatčení Kim Davisové je jen ukázkou toho, co čeká Ameriku (22.09.2015)
Biskup Aleppa: Masový odchod syrských obyvatel je účelový (20.09.2015)
O imigraci jinak (17.08.2015)
Nejvyšší soud Pákistánu přezkoumá případ Asie Bibiové (22.07.2015)
Jsi křesťan? Potřebuješ převýchovu ! (09.07.2015)
Vzpomínka na paní Nekudovou z Rosic (02.07.2015)
* Američtí biskupové: Podstata manželství se po pátku nezměnila
*Americký nejvyšší soud útočí i na náboženskou svobodu
(30.06.2015)
Video/svědectví: Co znamená být křesťanem v Sýrii (20.06.2015)
* Genocida? Tažení Islámského státu jsou náboženské čistky
* Je islám náboženstvím války, nebo míru?
(20.06.2015)
Kampaň ISIS za náboženské vyhlazení (28.05.2015)
KONFERENCE OBSE: Zločiny proti křesťanům V Evropě narůstají (23.05.2015)
Francouzi odstraní památník Jana Pavla II. (18.05.2015)
Hilary Clintonová na summitu žen: Hluboce zakořeněné kulturní zvyky a náboženská víra je třeba změnit (06.05.2015)
Útoky na arcibiskupa San Franciska (30.04.2015)
Kněz z Aleppa: Církev může žít i bez kamenných budov (30.04.2015)
Mnozí britští křesťané se bojí v práci přiznat ke své víře (14.04.2015)
Kardinál Duka k výročí Akce K (14.04.2015)
Vatikán vyslal slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa do Sýrie
+ další informace o Sýrii
(17.03.2015)
Arcibiskupova otevřená odpověď politikům, kteří útočili na katolickou identitu jeho škol (07.03.2015)
Patriarcha Younan: V Sýrii je genocida, demokratické země nás zrazují (04.03.2015)
Odpustila jsem - četba na pokračování na Proglasu (01.03.2015)
Naléhavé, prosba o modlitbu za pronásledované křesťany (19.02.2015)
Žádost o pomoc (09.02.2015)
Zaměstnanec Slovenské akademie věd osočuje vědeckou obec, protože odmítá rodovou ideologii ?! (01.02.2015)
Pomozte pronásledovaným křesťanským rodinám s malými dětmi (22.01.2015)
Skotského mnicha zatkli za rozdávání letáků o mravnosti (29.12.2014)
Vatikán a Židé (03.11.2014)
BBC o španělské inkvizici (26.10.2014)
Rusové přehodnocují svůj vztah k Leninovi (22.10.2014)
Schválili trest smrti za urážku islámu pro křesťanku Asiu Bibi! (20.10.2014)
Uvědomí si mladá generace Kolik? (19.10.2014)
VATIKÁN: Komise OSN je "mečem proti náboženské svobodě" (16.10.2014)
Chládek s Babišem proti církevním a soukromým školám (08.10.2014)
Papež Benedikt se ohledně islámu nemýlil. Svět mu dluží omluvu (16.09.2014)
Návrat totality? Aktivisté chtějí TRESTAT lidi ZA VYJÁDŘENÍ NÁZORU (10.09.2014)
Zprávy o pronásledovaných křesťanech - našich bratřích a sestrách (10.09.2014)
Kéž svět slyší nářek chudých a nevinných (10.09.2014)
Aktuální situace křesťanů v Iráku (09.09.2014)
* Amnesty International: V Iráku probíhá etnická čistka
* Patriarcha Sako: Iráčtí křesťané jsou na pokraji vyhlazení
(06.09.2014)
Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku (13.08.2014)
Několik fotek ze situace v Íráku (31.07.2014)
Gothoom 2014 - metalový festival není nevinným divadlem
+ Petice za jeho zrušení
(29.07.2014)
Nuncius: (Zatím ještě) maskované pronásledování křesťanů v Evropě (29.06.2014)
Meriam Ibrahim po propuštění znovu zatčena při pokusu odjet ze země (27.06.2014)
Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim (30.05.2014)
V Evropě schváleno 41 zákonů omezující křesťany v praktikování víry (21.05.2014)
Estrela opět na scéně. Křesťanům chce vzít právo navrhovat změny v evropské legislativě (12.05.2014)
Vandalové nastříkali nenávistná graffiti na zdi kláštera (23.04.2014)
Záborská: Estrela chce omezit občanská práva křesťanů v EU (15.04.2014)
Křesťanské demonstrace brutálně napadeny levicovými radikály (15.04.2014)
EU plánuje zavést myšlenkovou policii "ETCR": Pokud máte "netolerantní" názor, budete kriminalizováni (09.04.2014)
EU podpořila sankce pro africké země chránící manželství (09.04.2014)
Zpřelámu ti hnáty, hnusný starče! (06.04.2014)
Evropský parlament odhlasoval sankce pro africké země podporující rodinu (30.03.2014)
Zpráva k roku 2013 o stavu náboženské svobody ve světě (15.03.2014)
OSN útočí na katolickou církev - je to předzvěst pronásledování? (14.03.2014)
Charta "laicity" v Kanadě (23.01.2014)
Trestné činy páchané homosexuály a feministkami (18.01.2014)
Italští novináři nesmí být proti "LGBT", říká vláda (11.01.2014)
otec Vojtěch Kohut, misionář ze Středoafrické republiky, prosí o modlitbu (05.01.2014)
Sociolog Introvigne o pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2014)
... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy.. (30.11.2013)
Kard. Jozef Tomko: Novodobé pronásledování křesťanů (27.11.2013)
K VĚCI: Globální válka proti křesťanům (23.11.2013)
Každý křesťan má hrdě nosit křížek na oděvu (23.11.2013)
Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek (22.11.2013)
Křesťanským menšinám ve světě hrozí zánik (15.11.2013)
Žádná ústavní svoboda svědomí. Francouzský soud rozhodl, že starostové nemohou odmítnout sňatky homosexuálů (19.10.2013)
Německá katolická RODINA musela emigrovat do USA , aby zachránila své DĚTI před státem (19.10.2013)
Křesťané mají bojovat proti NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU - upozorňuje arcibiskup Denveru na sympóziu ve Spišské Kapitule (01.10.2013)
O bezmeznosti zla v Sýrii mluví italský novinář propuštěný ze zajetí
+ TV dokument: Zločiny na kresťanoch v Sýrii
(18.09.2013)
Několik nových zpráv ohledně avizovaného útoku na Sýrii: (07.09.2013)
Zlomová událost (29.08.2013)
Islám a demokracie: stále jako olej a voda (28.08.2013)
Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin (28.08.2013)
Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi (19.08.2013)
Nepřátelství vůči křesťanům v Evropě roste (28.07.2013)
Farář a zednář, jak se to rýmuje? (17.07.2013)
Chybí už jen gilotina? Nový francouzský zákon zakazuje vyjadřovat se na internetu "homofobně (08.07.2013)
Diskriminace křesťanů na Slovensku! Jste křesťan / ProLife? Tak nemáte právo používat slovenské vlaky! (28.06.2013)
S Michaelou Freiovou: Pronásledování křesťanů je tady ! (video) (20.06.2013)
Znásilníme tvoje děti!": Francie v područí výhružek a nové ideologie na školách (13.06.2013)
“Zombie” v ulicíh Prahy - místo procesí Božího Těla (28.05.2013)
Náboženská svoboda se nám ztrácí před očima (23.05.2013)
Nacismus a křesťanství (14.05.2013)
Sdružení Stop genocidě šikanováno Policií ČR při demonstraci za právo na život (26.04.2013)
Francouzská policie dokopala kněze, který bránil protestujícího vlastním tělem.(odkaz na video + další info) (24.04.2013)
Francouzi použili na odpůrce homosexuálních "sňatků" slzný plyn (23.04.2013)
Zatčen za tričko se symbolem rodiny (aj.). (10.04.2013)
24. březen - Den mučedníků (23.03.2013)
V roce 2012 došlo v Evropě k 67 násilným protikřesťanským výpadům (06.03.2013)
USA: Vlastníte křesťanskou firmu? Podřiďte se „OBAMACARE“! (24.02.2013)
Dalajláma proti přestupům ke křesťanství (23.02.2013)
Penzion sv. Kryštofa pokutován, protože páru homosexuálů nepřidělili manželský pokoj. (21.02.2013)
Arcibiskup: "'Homofobie' má být zločinem"
Německý katolík diskrimován za své přesvědčení
(08.02.2013)
Arcibiskup Müller: Roste uměle vyráběná zlost, jež tu a tam hraničící s náladou pogromu (06.02.2013)
Manželství ve Francii redefinováno, práva dětí nevzata v úvahu (05.02.2013)
Evropský soud rozhodl proti diskriminovaným křesťanům (04.02.2013)
Německý europoslanec k pronásledování křesťanů (31.01.2013)
O zapomenutém pronásledování křesťanů ve světě (01.01.2013)
Pronásledovaní katolíci - nové www + film Katolíci ve Vietnamu + (28.12.2012)
POTVRZENO: EU KÁDRUJE KATOLÍKY! (20.12.2012)
Opoziční katolíci "smrtí" pro náboženskou svobodu (01.12.2012)
Dvacet zemí porušujících náboženskou svobodu (30.11.2012)
Evropská komise: Ne diktát Bruselu, ale "členské státy EU" stojí za odstraněním svatozáře a dvojkříže ... (23.11.2012)
Protikřesťanské tažení EU: Berou sv. Cyrilu a Metoději kříž a svatozář! (19.11.2012)
Kdybych nebyl katolík (16.10.2012)
Netolerance-diskriminace-nenávist (15.10.2012)
Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků (09.10.2012)
Rostoucí diskriminace křesťanů v EU (07.10.2012)
Důsledky Obamovy zdravotní reformy - milionové pokuty pro katolický podnik (03.10.2012)
Vážná situace v Sýrii (30.09.2012)
Slovence odebrali děti. Nyní je v Británii nabízejí k adopci. (20.09.2012)
Británie: Diskriminace křesťanů / Křesťané nemají právo nosit v práci křížky (20.09.2012)
Záhadné zmizení etických klauzulí (20.09.2012)
Kard. Tauran: Svět bez Boha je nehumánní (27.08.2012)
Je „chudá Církev“ nejlepším řešením? (20.08.2012)
Vláda USA davá rok času na řešení problému reformy zdravotního pojištění (09.08.2012)
Kardinál Tauran: Útoky na křesťany jsou spolu režírované ze zahraničí (14.07.2012)
Česká republika pro Ježíše spustila nový web (10.07.2012)
Teolog-amatér Grebeníček (16.06.2012)
USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti (15.06.2012)
Kardinál Dolan k Obamovým výrokům na podporu homosexuálních manželství (17.05.2012)
USA: Biskup Jenky ve své bojovné homilii napadl Obamovu administrativu a vyzval k odporu (07.05.2012)
USA: Kardinál Dolan řekl, že církev zanedbala učit proti antikoncepci (04.05.2012)
"Svatá válka" proti africkým křesťanům (01.05.2012)
Varování před radikálním islamizmem (28.04.2012)
O pronásledování křesťanů v pořadu ČT24 (+odkaz) (22.04.2012)
Biskupové USA vyhlásili dvoutýdenní modlitbu za náboženskou svobodu v zemi (15.04.2012)
Arabské jaro je protikřesťanské (01.04.2012)
Bratislava 25.3. 1988: Svíčková manifestace, zásah státní moci - archivní záběry (25.03.2012)
Vrchní muftí: „Kostely na Arabském poloostrově by měly být odstraněny“ (22.03.2012)
Projevy netolerance vůči křesťanům v Evropě rostou (20.03.2012)
Pokračuje spor episkopátu s Obamovou vládou (18.03.2012)
Brity zbaví symbolů víry (15.03.2012)
Liberální katolíci posloužili Obamovi jako trojský kůň (04.03.2012)
Kardinál Sarah o ideologickém vydírání Afriky politikou OSN a Západu (04.03.2012)
USA: Ohromující nenávist vůči katolíkům (21.02.2012)
Generální sekretář OSN vyzývá africké státy, aby přijaly perverzní LGBT práva (19.02.2012)
USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU (15.02.2012)
Diskriminace katolíků v Bosně a Hercegovině (12.02.2012)
Cenzura pastýřského listu vojenského ordináře (12.02.2012)
Ikona v kinosále (08.02.2012)
"Středověké" praktiky moderní doby? (05.02.2012)
V Pákistánu ženy od malička vědí, že je muži smějí fyzicky „trestat“ (01.02.2012)
Biskupové USA: Útok Baracka Obamy na svobodu svědomí a náboženství (23.01.2012)
Otevřený útok na suverenitu Maďarska - EU hrozí neposkytnutím finanční pomoci kvůli definici manželství (23.01.2012)
Volání světa a učení Církve / nepřekonatelný rozpor (21.01.2012)
Nový seznam pronásledovatelů křesťanů (04.01.2012)
Z křesťanského hlediska se arabské jaro ukazuje jako hrozba (01.01.2012)
Nesmyslný útok proti křesťanům v Nigérii /Benedikt XVI. k útokům na kostely v Nigerii (27.12.2011)
Federální komise USA pro monitoring náboženské svobody asi zanikne (14.12.2011)
Pravoslavný patriarcha komentuje vítězství islámských stran (13.12.2011)
Vancouverský arcibiskup vyzývá Kanaďany, aby si střežili náboženskou svobodu (08.12.2011)
Kardinál Burke: USA je krátce před pronásledováním křesťanů (29.11.2011)
Nicea: Chrám Svaté moudrosti přeměněn na mešitu (12.11.2011)
Afghánistán: Talibové plánují vyhlazení křesťanství (02.11.2011)
Křesťanky oběťmi nucených konverzí (02.11.2011)
Podpisová akce za život křesťanky! Odmítá zradit Krista, bude popravena? (30.10.2011)
Křesťané v Egyptě opět vražděni /AKTUALIZOVÁNO (17.10.2011)
Buďte silní a rozhodní: k napadení serveru www.magnificat.sk (21.09.2011)
Napadení serveru www.magnificat.sk - prosba o modlitbu (19.09.2011)
Konference o pronásledovaných křesťanech ve Znojmě (13.09.2011)
Newyorští biskupové říkají, že zákon o „manželství“ homosexuálů může být použit proti církvím (26.07.2011)
Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan (26.06.2011)
Arcibiskup Vegliò: Z práce otroků dnes těží téměř všichni (23.05.2011)
Koptská cirkev v Egyptě vydaná na milost a nemilost (22.05.2011)
Británie: Křesťané se začínají bránit právní cestou proti diskriminaci (12.05.2011)
Obrovská nálož nalezená u indonézského kostola (22.04.2011)
Co přinesla Francouzská revoluce? (09.04.2011)
Výstavy STOP GENOCIDĚ 21. - 23. března (15.03.2011)
Po zbytek života jsem ohrožen (06.03.2011)
Pronásledování křesťanů ve světě (11.02.2011)
Mučedník katolické víry ve Vietnamu (09.02.2011)
Věřící křesťan nemůže být svobodným zednářem (04.02.2011)
Mučednictví v zemi kvetoucích višní (21.01.2011)
Protestní shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů (17.01.2011)
Poselství papeže Benedikta XVI. ke dni migrantů a uprchlíků (13.01.2011)
Na podporu pronásledovaných křesťanů - Pozvánka (09.01.2011)
Shromáždění za pronásledované křesťany bude 18. ledna na Václavském náměstí (09.01.2011)
Poprvé zdokumentováno: Netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (02.01.2011)
Benedikt XVI.: Náboženská svoboda jako cesta k míru (21.12.2010)
Asia Bibi nemá mnoho nadějí + další zprávy o pronásledování křesťanů (30.11.2010)
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě (21.09.2010)
Válka není jen řinčení zbraní a potoky krve (15.08.2010)
Životní příběh oběti Anny Stangové (10.04.2010)
Křesťané ve světě - Pákistán (17.12.2009)
Křesťané ve světě - otroci v Súdánu (05.12.2009)
Strhující příběhy věrnosti japonských mučedníků (14.12.2008)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 28. 01. 2011 | 17301 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace