Zajímavé...

Ježíš mě přivedl k plnosti víry

Jde o osobní svědectví, jak se mladá katolická matka dostala do zajetí esoteriky a nebyla si přitom vědoma, že se důvěřivě vystavila démonickým silám. Dnes plná vděčnosti dosvědčuje, jak ji moc Ježíšovy milosrdné lásky vysvobodila ze sevření okultních sítí.

Prohloubila tak svou víru natolik, že to způsobilo obrácení jejích dvou synů. Syn Jan dnes studuje v Římě, protože se chce stát knězem a misionářem Rodiny Panny Marie.

Všechno začalo v roce 1991. Se svým manželem a dvěma syny jsme vedli zcela normální a nenápadný rodinný život. Každodenní povinnosti matky si vyžádaly všechen můj čas. Protože můj manžel byl evangelík, začala jsem zanedbávat svou katolickou víru a její praktikování. Nechodila jsem již na mši svatou a modlila jsem se stále méně. Ale právě tehdy jsem si udělala předsevzetí, že někdy později, až na to budu mít více času, začnu se opět starat o svůj život víry. Právě za těchto okolností jsme já a můj dvouletý syn onemocněli neurodermatitidou. Protože jsme se nechtěli podrobit zdlouhavé léčbě pomocí kortikoidů s mnoha vedlejšími účinky, obrátila jsem se na doporučení jedné známé na léčitelku. Ta prý má božskou sílu, která proudí z jejích rukou, a dosahuje v léčení velkých úspěchů. Úspěch se dostavil také u nás dvou. Tato velmi sympatická žena vedla se mnou dlouhé rozhovory o příčinách nemocí, o utrpení a o světovém názoru z pohledu esoteriky. Ochotně jsem se s ní pouštěla do debaty o těchto otázkách, protože mě již od mládí velmi zajímaly. Byla jsem fascinována zázračným uzdravením naší neurodermatitidy, a protože jsem neznala dostatečně Písmo svaté, zdálo se mi vysvětlování léčitelky o karmě zcela jasné a pochopitelné.
Dostala jsem se do styku s léčitelem z Dálného východu, s jeho učením o energiích, vlnění a blokování energie, které jsou údajně příčinou chorob. Od léčitelky jsem se poprvé dověděla, že chronické nemoci a rány osudu mohou být následkem nesprávného jednání v předcházejících životech, jak to vysvětluje nauka o převtělování.
I když jsem tyto názory později odmítala, zatím se stále více uvolňovaly moje vnitřní zábrany. Bez problému jsem kombinovala učení katolické církve s myšlenkovým bohatstvím Dálného východu. Esoterickou léčbou jsem se nepozorovaně stávala slepou a neschopnou rozlišovat pravdu. Bylo mi najednou nápadné, jak velmi mnoho našich dobrých přátel, kterých jsem si velmi vážila, a byli mezi nimi jak katolíci, tak evangelíci, se zabývalo různými esoterickými praktikami a tzv. alternativní medicínou. To mě samozřejmě povzbuzovalo, abych tomu všemu opravdu uvěřila.
Povzbuzena viditelnými úspěchy léčení chtěla jsem lépe poznat esoterické učení a účinky jeho léčebných metod. Proto jsem přečetla mnoho knih s touto tematikou a účastnila jsem se vystoupení osob obdařených schopnostmi média. Věřila jsem esoterickým vysvětlením chorob jakožto následkům narušené rovnováhy energie, blokád, karmy podle nauky o reinkarnaci. Tak jsem si také myslela, že v učení o karmě jsem našla konečně odpověď na otázku o příčinách a smyslu utrpení. Protože esoterika používá mnoho termínů převzatých z křesťanství, nepoznávala jsem v ní bludné učení. Ve skutečnosti jsem se však stále více vzdalovala od víry v Ježíše Krista.
Esoterika učí, že božské nosí člověk absolutně v sobě, to znamená, že člověk je sám sobě bohem a že na základě vlastního úsilí může dospět k dokonalosti. To neznamená nic jiného než sebevykoupení. Tvor už není závislý na Stvořiteli. Nepotřebuje již Vykupitele ani odpuštění, milost ani modlitbu. Místo našeho trojjediného Boha, ke kterému může mít každý svůj osobní láskyplný vztah, představuje nám esoterika neosobní, kosmický pojem boha jako kosmickou a univerzální životní sílu. Tvrdí, že z nekonečnosti vesmíru proudí univerzální životní energie, která všechno proniká a vše udržuje při životě, se kterou musí být člověk ve shodě, aby byl zdravý a šťastný. Toho můžeme dosáhnout pomocí jógy, meditací esoterických technik v duchu filosofií Dálného východu. Na dosažení tohoto cíle potřebuje člověk několik životů.

Esoterické léčebné metody praktikované pod rouškou křesťanství
V prosince 2000 jsem uslyšela o nové léčitelce v našem městě, která prý má mimořádné schopnosti k uzdravování. Na základě svých pozitivních zkušeností z roku 1991 jsem po ní chtěla, aby mi vyléčila moji alergii. Působila na mě velmi seriózním dojmem. Byla to sympatická, schopná žena, kromě toho evangelička, takže jsem jí důvěřovala. Její metody zahrnovaly široké spektrum esoteriky: homeopatii, Schüsslerovy soli, Bachovu květinovou terapii, orientální diagnostiku tváře, práci s energiemi, reiki, zaklínání nemocí a další metody. Opět se mi u ní objevovaly smíšeniny esoterického orientálního smýšlení s důvěrně známými křesťanskými prvky, což jsem považovala za normální.
Tato léčitelka měla velké úspěchy, protože měla schopnosti média. Otevřeně hovořila o tom, že byla v duchovním kontaktu s anděly, kteří jí při léčení pomáhali. Při všech terapiích používala kyvadélko. Používání kyvadla a styk s anděly mi vysvětlovala jako Boží dar, který obdržela, aby mohla léčit. To byly pro mne zcela nové zkušenosti. Léčitelka často hovořila o své víře v Boha. V její ordinaci jsem viděla Bibli a Ježíšovu sochu. Zaslepená křesťanským nátěrem a viditelnými úspěchy v léčení a zálibou v orientálních esoterických myšlenkách nechala jsem se od ní léčit já i celá moje rodina. Až příliš pozdě jsem si uvědomila, že se u této ženy ocitám v okultní oblasti, protože její schopnosti byly ve skutečnosti vyvolané mocnostmi temna. Zpočátku jsem však neměla pochybnosti o jejích „božských darech léčit“.
Tehdy jsem totiž věřila tomu, že všechno, co uzdravuje, musí být dobré a pochází od Boha. Nevěděla jsem ještě, že i ďábel umí předstírat uzdravení. Jsou to uzdravení jen zdánlivá, při kterých se původní syndromy a problémy zdají být vyléčené, ale ve skutečnosti se jen přesouvají do jiné oblasti. Po esoterické okultní léčbě sice zmizí tělesné bolesti nebo neurodermatitida, ale po nějakém čase, někdy i delším, se objeví nové problémy, které se nemusí týkat jen těla, ale i duše: často jsou to jiné choroby a psychické problémy, strach, noční můry, agrese, hádky, narušené lidské vztahy, a dokonce narušené vztahy k Bohu, které brání v modlitbě anebo probouzejí odpor k božským věcem. Ďábel nepozorovaně maskuje svoje ničivé záměry domnělými úspěchy. Předstírá uzdravení, aby se člověk na to spolehl a on tak získal moc nad lidmi a mohl škodit jejich duším.
Místo k lékaři jsme chodili s našimi problémy k léčitelce. U mého syna se najednou objevily nevysvětlitelné bolesti hlavy, kterých ho měla zbavit rovněž léčitelka. Po několika návštěvách mi léčitelka dala do ruky kyvadlo s odůvodněním, že se nyní musím naučit sama s ním zacházet. Chtěla při mateřské dovolené svoji ordinaci na čtvrt roku zavřít. V době její nepřítomnosti jsem měla pomocí kyvadla určovat dávkování homeopatického léku, aby se prý drahé léčení mého syna nemuselo přerušit. Nejprve jsem k práci s kyvadélkem cítila nechuť. Ale léčitelka se snažila zbavit mě pochybností a odporu. Vysvětlovala mi, že kyvadlo je zcela neškodné a není na něm nic mimořádného. Je to jen kontakt s vlastním vědomím, které tímto způsobem naznačuje, co tělo nebo duše potřebuje. Uvěřila jsem jí.
Musela jsem se rychle rozhodnout, protože jsem ji mohla zastihnout už jen několik dní. Buďto pomůžu svému synovi použitím kyvadla při užívání účinného léku, nebo se v drahé léčbě nebude moci pokračovat. I když se ve mně všechno bouřilo, vzala jsem kyvadélko do ruky. Vnitřně jsem již dříve dala souhlas zlu, aby skrze mne působilo. To, že za okultními metodami stojí zlí duchové, to jsem ještě nevěděla. Pak už šlo všechno velmi rychle. Najednou jsem získala schopnosti média. Jednoduše byly zde!

Schopnosti média
Léčbu svého syna jsem skutečně dovedla do konce, jak mi to léčitelka vysvětlila. Jan byl úplně zbaven bolestí hlavy a můj odpor k používání kyvadla zcela zmizel. Začala jsem s ním běžně pracovat. Nejprve jsem ho používala při lécích, potravinách a pak při všem možném. Fascinovalo mě, jak je možno navázat kontakt s podvědomím. Prostřednictvím otázek, které jsem si stanovila, a odpovědí, které jsem dostala, vzniklo ve mně podezření, že to nemůže být jen podvědomí, co způsobuje výkyvy kyvadla. Začala jsem totiž s kyvadlem pohybovat mezi písmeny, a tak jsem získávala celé věty, které měly smysluplný obsah a týkaly se mého života. Kyvadlo tak získalo v mých rukou novou kvalitu. Často mě však začaly bolet dlaně, hlavně v noci. Získala jsem další schopnost. Přes moje ruce proudily teplé vlny a to mi působilo nezvyklé mravenčení. Pocítila jsem, že ruka začala automaticky psát, když jsem jí to dovolila. O této schopnosti jsem už dříve četla. Při automatickém psaní vede lidskou ruku nadpřirozená síla a ruka píše sama od sebe. Nejprve se mi to zdálo trochu nebezpečné, ale vždyť u léčitelky jsem viděla různé věci, které údajně všechny pocházejí od Boha. V duchu jsem řekla Ježíšovi, že budu dávat pozor na to, co moje ruka napíše. Pokud to bude něco zlého, nebo to nebude mít žádný smysl, tak v tom nebudu dále pokračovat. Ale jestliže by na papíře bylo napsáno něco dobrého a svatého, budu to pokládat za Boží vůli, že tímto způsobem se mnou navázal kontakt. S naivní důvěrou jsem tedy dala svou ruku k dispozici. Napsala několik slov v neznámém jazyku. První srozumitelná věta zněla: Chvála, oslava, velebnost a všechna sláva našemu Pánu. Přijala jsem ta slova jako něco svatého a psala jsem dále, protože jsem nepoznala, kdo je tímto „naším Pánem“. Věřila jsem ve své nevědomosti, že je to chvalozpěv na našeho trojjediného Boha.

Můj „anděl“
Náhle se mi představil jeden „anděl“. Řekl mi své jméno a své postavení v hierarchii andělů. Psal mojí rukou, že ho ke mně poslal Bůh. Vysvětloval mi, že mi Bůh dá stigmata, proto mě několik týdnů bolí dlaně. Tento falešný anděl mi diktoval krásné modlitby, které nevyvolávaly žádné pochybnosti. Komunikace s „andělem“ probíhala pomocí kyvadla, automatického psaní nebo jako přenos myšlenek.

Nesmíš pracovat s kyvadlem
Po určité době mi nějaký vnitřní hlas řekl: Nesmíš pracovat s kyvadlem! A kyvadlo přestalo působit, i když jsem to opakovaně zkoušela. V tu dobu se stáhl stranou i „anděl“. Léčitelka mi vysvětlila, že jsem velmi nadaná duše a že všechny tyto schopnosti pocházejí od Boha. Přestávky ve styku s „nebem“ jsou prý normální. Někdy je to jen zkouška. Mám prý místo kyvadla zkusit proutky neboli biotenzor. A skutečně, „anděl“ se opět vrátil do mého života. Ještě jsem nechápala, že to byl Ježíš, kdo mě varoval: „Nesmíš pracovat s kyvadlem!“ Zlý duch mě chtěl tělesně i duševně zničit. Já jsem si však byla jistá, že všechno pochází od Boha. Mojí chybou bylo, že jsem se neobrátila na kněze, abych získala radu a pomoc církve. Neměla jsem k tomu odvahu. Bála jsem se, že mě kněz nepochopí a bude mě pokládat za duševně labilní osobu, která se musí léčit. Bůh věděl o mojí neznalosti a viděl i moji dobrou vůli, že jsem uzdravováním chtěla získávat duše pro něho. Snad proto mi ve svém milosrdenství pomohl najít cestu k sobě.

Osvobození od esoteriky
Můj návrat do katolické církve probíhal postupně a opatrně. Nejdříve jsem se těšila z mediálních schopností, které jsem již měla. Už jsme nemuseli chodit k lékaři. Ale současně ve mně rostla touha být znovu „normální“ a vnímala jsem své schopnosti jako zátěž. Už jsem je nechtěla mít. Můj život z víry byl stále intenzivnější. Čím více jsem praktikovala víru, tím problematičtější se pro mě stávalo sjednotit evangelium s esoterickým učením a silami, prouděním sil, karmou a esencemi. Falešný „anděl“ mě však ujišťoval, že je to pro mne Bohem určený prostředek, jak přivádět lidi k Ježíši. Celé týdny jsem úpěnlivě prosila Ježíše a Marii, aby mě chránili před bludnými cestami a aby mi ukázali jednoznačně Boží vůli. „Anděl“ se však přitom choval tak, abych neměla žádné podezření. Tři a půl roku se vydával za „anděla světla“ a přitom se neprozradil. Choval se ke mně jako „svatý přítel“ a nikdy na mě nečinil nátlak. Protože jsem však nechtěla hledat nic jiného než Boží vůli, Bůh mi ve své dobrotě vnukl myšlenku, abych si svoje charisma dala potvrdit některým knězem. Byla jsem pak ochotná přijmout esoterické léčitelství jen s jasným souhlasem církve. Po mnoha modlitbách jsem konečně poznala jednoho kněze. Ten mě varoval před rafinovanými podvody ďábla a radil mi: Modlete se, aby vám Bůh poslal do cesty omilostněného kněze, který by z vnuknutí Ducha Svatého vnesl do této věci jasno. Tímto knězem měl být P. James Manjackal. V roce 1994 měl v Hamburku duchovní cvičení, na která jsem se přihlásila. Od tohoto charismatického kněze jsem očekávala rozhodující pomoc. Tři dny před začátkem exercicií mě silně svrběla ruka. Doufala jsem, že mi Bůh zjeví ještě něco důležitého. To, co jsem tehdy napsala, znamenalo rozhodující obrat v mém životě. Text zněl: Jsem démon. Nyní tě musím opustit, proto se ti přiznávám, abych tě vyděsil. Ty jsi nikdy nedokázala léčit. Všechno bylo zbytečné. P. James mi potvrdil, že tímto andělem byl skutečně zlý duch. Musím se nyní celou svou vůlí zříct zlého ducha a obnovit svou víru v Ježíše Krista. Silou své kněžské autority a ve jménu Ježíše Krista zlomil P. James démonická pouta.

Definitivní osvobození přišlo po upřímné lítosti při svaté zpovědi. I když jsem po exerciciích všechny esoterické předměty, pomůcky a návody zničila, ještě po nějakou dobu mě „anděl“ napadal. Své služby a úspěchy nedává nikomu zadarmo. Dříve nebo později si vybere svou cenu. Nechce naše štěstí ani dobro. Ale právě v tu dobu mi byl Ježíš obzvláště blízko. Ježíš je mým jediným Vykupitelem. Po všech těchto zkušenostech jsem nyní svůj život postavila jen na Ježíši Kristu, svém Zachránci a Vykupiteli. Nejenže mě osvobodil z pout satana, ale daroval mi novou hloubku víry. Objevila jsem potřebu číst Písmo svaté, objevila jsem krásu modlitby, především klanění. Vznikla ve mně touha po každodenní mši svaté, a tak jsem znovu objevila význam svaté Eucharistie. Moje srdce se široce otevřelo pro lásku k Panně Marii, naučila jsem se modlitbě růžence, přehodnotila jsem svůj postoj k Svatému otci a uvědomila jsem si, že musím změnit svůj osobní způsob života. Také jsem přestala s antikoncepcí.
Dnes jsem šťastnou katoličkou a všem chci vyprávět o kráse a plnosti naší víry. Když svou víru opravdu praktikujeme, jsme chráněni před úklady nepřítele, který se umí vydávat za anděla světla, ale dříve nebo později ukáže svou pravou tvář. Chci děkovat Bohu, svému Zachránci, až do konce svého života, chválit ho a stále více milovat.

Víťazstvo srdca 86/2012
Zkráceno
Světlo 39/2012


P. James Manjackal

Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 27. 12. 2013 | 8854 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 39/2012
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace