Zajímavé...

Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni

Cyril Vasil' 2017, Mnikh, CC BY-SA 4.0, commons.. ... v západním sekulárním světě rychle roste i skutečná ideologická nenávist vůči Církvi, především vůči její hierarchické struktuře. ......
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasiľa z Baziliky Zoslania Svätého Ducha v Michalovcích během biskupského svěcení Mariána Andreja Pacáka, jmenovaného eparchiálním biskupem pro Eparchii svatých Cyrila a Metoděje pro Slováky byzantského obřadu v Kanadě.


Eminence, oteče kardinále Tomko, Excelence, Mons. Otonello, apoštolský nunciue na Slovensku,

bratři biskupové, duchovní a světští představitelé všech stupňů a hodností ze Slovenska i zahraničí, bratři kněží, řeholníci a řeholnice,

milí přátelé v Pánu zde v Michalovské bazilice i vy, kteří sledujete přenos prostřednictvím médií.

Včera Katolická církev na Slovensku žila konkrétní událostí, blahořečením Anky Kolesárové. V seznamu svatých a blahoslavených se nyní jméno této obyčejné vesnické dívky z nedaleké Vysoké nad Uhom skvělo vedle Polky Karolíny Kozkowé dobité šavlí ruského vojáka během první světové války, vedle Italky Marie Goretti, pobodané bajonetem při pokusu o znásilnění mládencem z téhož statku či blahoslavené Terezie Bracco, která byla při přechodu válečné fronty zabita podobně jako naše Anka, také vojákem - ne sovětským, ale nacistickým.

Při vzpomínce na jejich osudy je třeba připomínat si i bezpočetné další příběhy obětí všech druhů násilí, všech dob a na celém světě, zvláště sexuálního násilí, které je vždy hrubým porušením Božího i lidského zákona, vždy do nebe volajícím hříchem i zločinem, ... ať by ho činil kdokoli ... jakýmkoli hanebným a zavrženíhodným způsobem.

[Příběhy Anky, Karolíny, Marie Goretti nebo Terezie jsou příklady hrdinského postoje žen a dívek, ale i mužů - vzpomeňme si na skupinu ugandských mučedníků, mládenců odporujících nemravnému obtěžování jejich krále, kteří tváří v tvář násilí, s pomocí Boží milosti, dokázali bojovat za svou fyzickou integritu a vnitřní svobodu až v takovém stupni, že v sobě překonali přirozený pud sebezáchovy, že přemohli dokonce i strach obírající člověka o svobodnou vůli.

Jejich odmítnutí podvolit se násilí bylo nejen projevem přirozeného lidského odporu vůči hrubému zásahu do intimní sféry, ale bylo podpořeno i tím duchovním, křesťanským ideálem, kterému upřímně věřili.

Připomenutí si jejich příběhu může posloužit i jako vzpomínka na mnohé další jiné nevinné oběti násilí, které přežily fyzické útoky, ale dlouho, ba možná celý život nesou jejich rány v hloubi duše.]

Tisíce lidí, zvláště mladých, kteří už léta putují k Ankinu hrobu, považují její příběh a ideál, který ztělesňuje, za inspirativní z více ohledů pro jejich osobní duchovní život, a to přesto, že nechyběly a nechybí pochybovačné hlasy nebo ironické úšklebky, které budou hovořit o tmářství, o vymývání mozků mládeže, označujíc takové blahořečení za nesmyslné, kontraproduktivní nebo triumfalistické nebo, v lepším případě, jak se dnes s oblibou říká, za tzv. "kontroverzní".

V této chvíli se slaví v Košicích děkovná mše sv. spojená s uložením Ankiných relikvií v katedrále, v Dómu sv. Alžběty. A ve stejnou dobu se my setkáváme v této michalovské bazilice, u relikvií mučedníka blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky, jehož liturgickou památku jsme slavili před týdnem, při pozůstatcích tohoto mučedníka svobody svědomí, svobody Církve, mučedníka věrnosti Kristu a jeho pozemskému náměstku, římskému biskupovi - papeži.

Možná by se někomu mohlo zdát, že začínám tuto homilii jaksi zeširoka a "od věci", vždyť vzpomínka na mučedníky na první pohled nemá souvislost s důvodem naší dnešní přítomnosti. Sešli jsme se přece na biskupské chirotonii, na svěcení nového biskupa pro slovenské řeckokatolické biskupství v kanadském Torontu.

Možná na to jdu opravdu trochu zeširoka, ale ... hned to vysvětlím.

Nezapomínejme, že mučedník, martyr znamená "svědek". V Církvi je vzpomínka na mučedníky vzpomínkou na ty, kteří svým životem i smrtí vydali svědectví o Kristu a své víře v něj. Příběhy mučedníků však nejen inspirují, ale tak trochu i vyrušují nebo provokují. Stavějí nás totiž před náročnou otázku:

Existují hodnoty, kvůli kterým se vyplatí riskovat či dokonce obětovat život?

Existuje ideál, který je hodný toho, aby mu člověk vydal svědectví až takovým způsobem, tedy že se rozhodne obětovat i to nejcennější co má, vlastní život?


Ve světle Kristova učení a příkladu, ve světle životních příkladů nesčetných zástupů těch, kteří Krista následovali v životě i smrti, ve všech stavech a profesích, odpovídáme: Ano!

Co však znamená obětovat svůj život jako svědectví víry? Děje se tak snad jen při krvavém mučednictví? I zde je odpověď jasná: Samozřejmě, že ne!

Vždyť vydávat svědectví Kristu je možné nejen jednorázovým úkonem nejvyšší, krvavé sebeoběti, ale také - ba zejména - postupným trvalým, svobodným předáním celého svého života, překonáváním vlastní slabosti, bojem proti vlastnímu egoismu, obětováním se pro druhé. A k takovému "mučednictví", tedy svědectví, jsme povoláni všichni, každý způsobem sobě přiměřeným a vlastním.

Vždyť už křtem, všichni, jsme se oblékli v Krista (srov. Gal 3, 27) a byli jsme pozváni k tomu, abychom "žili novým životem" (Řím 5 6, 4). Ale i tento "nový život v Kristu" má mnoho forem a stupňů, tak jak je i mnoho forem křesťanského povolání.

Kromě nejobecnějších povolání k naplňování křesťanského ideálu v manželském a rodinném životě či jiné laické formě života všichni jsou zváni k zhodnocování svých talentů - někdo i přes zvláštní zasvěcení se ve službě Bohu a bližním v řeholním životě nebo v kněžské službě.

Náš dnešní svätenec otec Marián Andrej se už od dětství učil základům křesťanského života v rodině, v této první, domácí církvi. Křesťanská rodina může a má být první "školou svatosti", místem, kde je možné tím nejpřirozenějším a nejhlubším způsobem osvojovat si zásady, které formují chování a duchovní život člověka i v dospělosti. Příklad rodičů je nejlepší školou.

V křesťanské rodině se často již v dětství rodí nejen rozhodnutí být dobrým křesťanem, tedy vydávat svědectví o Kristu v dalších životních etapách. Křesťanská rodina je nejčastěji i místem, kde se přirozeně rodí a rozvíjí řeholní a kněžské povolání. Potvrzením toho je i rodina Pacákových, z nichž se tři chlapci rozhodli pro kněžství.

Odevzdání svého života do služeb Krista takovým zvláštním zasvěcením, které překračuje hranice křesťansky "povinného" chování, začal dnešní svěcenec uskutečňovat v Kongregaci Nejsvětějšího Spasitele. Zde se postupně zavázal Bohu sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a přijal i kněžské svěcení. Dobrovolně se rozhodl pro zvláštní formu svědectví Kristu celým svým řeholním a kněžským životem.

Dnešním biskupským svěcením bude začleněn do sboru biskupů, nástupce apoštolů, v plnosti kněžství. Toto bude další fáze jeho životního svědectví. Z pověření Svatého otce se stane biskupem ve společenství slovenských řeckokatolíků žijících v Kanadě. Odteď zvláštním způsobem pro něj budou platit Kristova slova: "Město postavené na návrší se nedá ukrýt. Ani svítilnu nerozsvítí a nepostaví pod nádobu, ale na svícen, aby svítila všem, co jsou v domě. Ať tak svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce, který je na nebesích" (Mt 5, 15-16).

Svou fyzickou rodinu už před časem opustil svou první duchovní životní volbou. Nyní, přijímaje výzvu Svatého otce Františka, se jistým způsobem vyčleňuje i ze své řeholní rodiny, zanechá dokonce i svou vlast, zřekne se všech těchto svých dosavadních opěrných bodů a lidských jistot, aby se vydal jako skutečný misionář, syn sv. Alfonse, na novou, nelehkou misi.

Někdo by možná mohl oponovat, že o čem vlastně mluvíme - jaké ztráty nebo odříkání - vždyť otec Marián Andrej se dnes stává biskupem, tedy šéfem, nebo, jak se to obvykle mediálně říká, "vysokým církevním hodnostářem" a je vyslán ne kamsi na Sibiř nebo do Papuy-Nové Guineje, ale do Kanady, do krásné, bohaté a demokratické země. Představte si, že by se našlo dost lidí, kteří by si dali takříkajíc "i koleno vrtat", kdyby mohli být šéfy nějaké firmy v Kanadě?!

Jistě, i tak to někdo může vidět.

Michalovce, Slovakia, volné dílo


Možná ten, kdo si představuje postavení biskupa v Katolické církvi jako stupínek v kariérním postupu ve velké mezinárodní firmě. Ale v tomto případě nesedí dokonce ani takové zkreslené přirovnání.

Otec Marián Andrej se totiž nestává biskupem, aby "šel do lepšího".

Každému, kdo vnímá současné dění v Církvi, je jasné, že snad ještě nikdy v historii společenský kredit biskupa, a to zejména v anglosaském světě, do kterého patří i Kanada, nebyl na tak nízké úrovni, jak je to v posledních letech, v těchto časech skandálů devastujících zejména hierarchii Církve kvůli jejím starým i současným hříchům, kvůli neochotě nebo neschopnosti mnoha jejich představitelů adekvátně reagovat na pohoršení, ba zločiny ve vlastních řadách.

Ale kromě pochopitelného a oprávněného rozhořčení nad hříchy a nezákonnostmi, což je jednou stranou mince, nezávisle od všeho toho, v západním sekulárním světě rychle roste i skutečná ideologická nenávist vůči Církvi, především vůči její hierarchické struktuře. Tato nenávist se projevuje především jako podrážděná reakce tváří v tvář konzervativnímu hlásání katolického učení, zvláště v takových elementárních oblastech, jako je téma důstojnosti lidského života od početí pro přirozenou smrt, v otázce manželství nebo antropologické identity člověka.

Nedávno zesnulý chicagský kardinál George při pohledu na vývojovou křivku postoje k Církvi a jejímu učení v západním sekularizovaném světě prohlásil:

"Komunismus protlačoval všem totalitní životní styl
založený na základním předpokladu:
Bůh neexistuje.
Nejvěrnějším spojencem
a pokračovatelem komunismu je sekularismus. ...

Já ještě doufám, že umřu na svém lůžku,
můj nástupce pravděpodobně ve vězení
a jeho nástupce zemře
na veřejném náměstí jako mučedník.


Nicméně věřím, že jeho nástupce posbírá
úlomky rozbité společnosti
a pomalu pomůže k obnově civilizace
- udělá tedy to,
co Církev už v dějinách lidstva nejednou udělala.
"


Z naší slovenské perspektivy se tato slova mohou zdát příliš pesimistická nebo zbytečně alarmující, ale na Západě je mnozí považují za prorocká. Na Slovensku ještě tak trochu žijeme, ba takříkajíc hovíme si v doznívání euforie ze navrácené náboženské svobody po pádu komunismu. Nová kulturní válka protináboženského liberálního sekularismu moderního Západu k nám ještě nedorazila v plné síle, ale jen v některých ojedinělých periferních projevech. Sem tam se ozve nějaký výstřel, či spíše výstřelek, ale skutečná palba a bombardování se teprve chystá.

Obávám se, že ani společenství věřících, ani hierarchičtí představitelé Církve na Slovensku ještě nejsme dostatečně připraveni na tento vývoj a čím déle si budeme myslet nebo svorně namlouvat, že se nás netýká nebo že se nám vyhne, tím bolestivější rány v tomto duchovním a kulturním boji dříve či později utržíme.

Bylo by tedy tragické, kdybychom se i nadále tvářili tak flegmaticky nebo optimisticky, jako je to v tom vtipu o rajčeti, která když se skutálelo z okenního parapetu, z okna paneláku - letí a říká si - aha, sedmé patro ... a vše je v pořádku, ... aha, šesté patro a vše je v pořádku, ... aha, páté patro a vše je v pořádku, ... aha, čtvrté patro ...

Je tedy třeba mít jasno, do jaké situace náš dnešní svěcenec vstupuje - a to už od počátku své biskupské služby - do pozice menšiny.

Být katolickým biskupem v sekularizované společnosti dnešní Kanady není žádná velká výhra, to není společenské postavení, na které by se někdo mohl nechat zlákat, aby si vylepšil status na facebooku.

Být východním biskupem kromě toho nutně staví kandidáta do pozice menšiny i v rámci Katolické církve a být slovenským řeckokatolický biskupem v Kanadě znamená být biskupem nejmenší z východních katolických komunit.

Otče Mariáne Andreji, stal ses biskupem pro eparchii, která nemá ani velký počet farností, ani velký počet věřících, nebyla ti dána za odměnu ani jako nějaká tzv. "lukrativní nabídka", a to nejen v nějakém směšném materialistickém smyslu slova, ale ani v tom duchovním smyslu pochopitelného pastoračního i lidského zadostiučinění a radosti, kterou může člověk cítit v byť malém, ale přece jen vzkvétajícím církevním společenství, plném entuziasmu, náboženské horlivosti a mnoha pastoračních aktivit.

Tvá ochota přijmout postavení "nejmenšího z malých", vydat se na službu "nejmenším" a "vzdáleným" - to je znak Kristův v tvém životě, to je "investice", která přináší úroky až do věčnosti. Kristu zvlášť leží na srdci i takové "malé stádce" (Lk 12, 32), jako je společenství slovenských řeckokatolíků v Kanadě, kterému přes tebe, jako nového pastýře, chce dodat odvahu.

Buď pro svěřený lid Dobrým Pastýřem, takovým pastýřem, který pro poslední ovečku, pro tu poslední ze sta, možná pro tu raněnou a volající, je ochoten vydat se do dálky a hledat ji v trní. Možná si přitom potrháš roucho a do krve rozedřeš ruky i nohy. Možná se při tom budeš muset ohánět pastýřskou holí, abys zahnal dobíhající a výjící smečku vlků. A přece se za ní vydáš.

Ale kromě ideálního duchovního obrazu Dobrého Pastýře - Krista třeba pamatovat i na to, co se očekává od tebe jako od biskupa i po stránce přirozených vlastností.

Bez velkých spekulací sv. Pavel vyjmenovává celou řadu požadovaných přirozených lidských kvalit, když v listu Titovi říká, že "biskup jako Boží správce musí být bez úhony, ne pyšný, hněvivý, pijan, rváč ani mrzkého zisku žádostivý, ale pohostinný, laskavý, střízlivý, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, takový, který se drží spolehlivého slova podle učení, aby byl schopen i povzbuzovat ve zdravém učení, i usvědčovat ty, co protiřečí" (Tit 1, 6-9). A v listu Timotejovi ještě doplňuje seznam, požadujíc od biskupa, aby byl "rozvážný, slušný, ... schopný učit, ... skromný, ne nesnášenlivý ani chamtivý" (1 Tim 3, 1-7).

Určitě, někdo si řekne - ale vždyť takový by měl být každý křesťan, každý člověk, nejen biskup! Samozřejmě, ale pokud se toto žádá od každého křesťana, ba od každého člověka, od biskupa se to očekává mnohonásobně více.

Každý člověk by takovým měl být - Ty, jako biskup, takovým musíš být!

Jinak se staneš pramenem pohoršení - pro velké i malé. A víme, co k tomuto říká Kristus: "... pro toho, kdo by pohoršil jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by lepší, kdyby mu zavěsili mlýnský kámen na krk a ponořili ho do mořské hlubiny. Běda světu pro pohoršení! Pohoršení sice musí přijít, ale běda člověku, skrze něhož pohoršení přichází!" (Mt 18, 6-7)

Na biskupa - i když všichni připouštějí, že i on zůstává jen slabým člověkem - jsou tedy oprávněně kladeny vyšší nároky. Biskup je totiž věřícími i nevěřícími obecně a oprávněně vnímán jinak. Jinak než šéf firmy, jinak než vrcholový manažer, jinak jako jsou vnímáni světští veřejní činitelé, kteří jsou do úřadu dosazení svými voliči nebo stranickými šéfy.

Paradoxně, u světských veřejných činitelů někdy jisté projevy nafoukaného hulvátství, případně pijáctví, násilnictví, frajerství a čachru nejenže nejsou na překážku v kariéře, ale v statisticky vůbec ne zanedbatelné části voličů jim přímo zvedají preference. Tento fenomén s jistou pochopitelnou logikou platil již v primitivních společenstvích minulosti, které hledaly za šéfa tlupy ne nějakého filantropického filozofa nebo jemnocitného estéta, ale obvykle takového alfa-samce, který se uměl nejlépe ohánět kyjem při lovu mamutů a při rvačce s nepřátelskou tlupou.

A přestože se od té doby mnohé změnilo, nejednou se podobný princip projevuje dodnes i v rozvinutých demokratických společnostech, kdekoli na světě a napříč celým politickým spektrem.

Světští veřejní činitelé jsou vyjádřením vůle svých voličů. Je tedy zajímavé vidět, že v běžném životě jsou i docela slušní lidé někdy tak trochu radši, když je vedou a reprezentují ti, kteří nepůsobí příliš moralisticky, kteří umí slíbit všechno, po čem člověk touží, i když každý ví, že jde o věci nesplnitelné, kteří umí ve správnou chvíli ukázat na správného nepřítele vinného za všechno, kteří umí vzbudit dojem, jako by měli patent na rozum. Mnohým se tito zdají sympatičtí, přitažliví a srozumitelní.

Možná je to právě proto, že tito reprezentanti jsou v podstatě opravdu takoví průměrní naši lidé, kteří mají chyby podobné jako značná část jejich voličů a kteří - právě proto, že také mají máslo na hlavě - svou přítomností pomáhají naše vlastní chyby lépe omlouvat a maskovat.

Pokud by se chtěl v společenském životě, tedy "v obci" (což je řecky v polis a odtud je slovo politika) angažovat člověk příliš slušný, případně podezřelý z toho, že by chtěl aplikovat nebo dokonce prosazovat nějaké příliš rigorózní morální zásady, takový může očekávat, že vzbudí u mnohých spíše nedůvěru a nevoli, vyplývající zejména ze strachu, že bude takovou morálku vyžadovat i od jiných.

Nejpravděpodobnější bude označený za farizeje a při první vhodné příležitosti bude s radostí pranýřovaný, ba i veřejně zlynčovaný za své což i nejmenší skutečné nebo zdánlivé zaváhání. Historie dávná i nedávná, zahraniční i domácí o tom poskytuje mnoho svědectví.

Naši umělci Lasica a Satinský to krásné vyjádřili ve své známé písničce, kterou si možná ještě pamatujete, slovy:

"V našej obci všetci pijú, iba Ďuro nie,
každému z nás vŕta v hlave, čo mu asi je.
Veď je taký ako my,
zdravý, mocný, lakomý...

Musíme sa Ďura spýtať, prečo nechce piť,
mohol by nám jedného dňa pekne zavariť.
Ani s nami nepije, ani ženu nebije,
prečo sa len od nás takto dištancuje?

Ďuro, ten si od nás nedal poradiť,
darmo sme ho ponúkali, nechcel si vypiť.
Tak sme mu na oplátku pichli vidly do ...ku.
Odvtedy je v našej obci všetko v poriadku.
"


Ale nechme folklór, politologii a sociologii.

Od kněze a o to víc od biskupa se nevyžaduje angažování se v politice, on není voleným reprezentantem svých voličů, on se nemusí ucházet o jejich přízeň i snižováním morální laťky - právě naopak - má mezi svěřeným mu lidem představovat Krista, proto se od něj právem očekává, že bude "jiný", že se bude "distancovat", tedy odlišovat - právě svou bezúhonností, mírností, skromností, jednoduše, svatostí.

Toto rozlišování však nikdy nesmí být projevem sebejisté pýchy nebo pocitu duchovní nadřazenosti ani jakési prázdné, svatouškovsky působící mravokárnosti, která více irituje, než přitahuje.

O službě biskupa platí zvláštním způsobem slova sv. Pavla: " A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl 'ze tmy ať zazáří světlo', osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás." (2 Kor 4, 1-7).

Dnes, kdy se celým světem prohánějí oblaka prachu z popraskaných a porozbíjených hliněných nádob obyčejných členů i hierarchických představitelů Církve, tento rozvířený prach zatemňuje nejednou i jas Slunce a nechává zapadnout prachem Poklad, který by tyto nádoby měly uchovávat.

Ale i navzdory těžkým oblakům prachu věříme, podle slov proroka Malachiáše, že nad těmi, kteří ctí Hospodinovo jméno, "vyjde slunce spravedlnosti, které má na křídlech uzdravení" (Mal 2, 20) a také ze střepů rozbitých hliněných nádob zazáří poklad Boží milosti, který zůstává neměnný a nezničitelný.
A nelámme definitivně hůl ani nad samotnými hliněnými nádobami. I potlučené či dokonce na prach rozbité hliněné nádoby mají v logice Božího milosrdenství šanci povstat k novému životu.

Jak? Nuž tak, že se znovu předají do rukou hrnčíře, aby tuto jejich hlínu nanovo promíchal a zformoval. Vždyť všem nám, hliněným nádobám, zaznívají i dnes slova proroka Jeremiáše, který říká: "Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu. Ten právě pracoval na hrnčířském kruhu. Pokud se zkazila nádoba, kterou právě formoval, jak tomu bývá s hlínou v hrnčířových rukou, udělal z ní zas jinou nádobu, jakou uznal za dobré udělat. A stalo se ke mně takto: "Zda já nemohu, (dome Izraele), naložit s vámi tak jako hrnčíř? - říká Pán. Ano, jako je hlína v hrnčířových rukou, tak jste vy v mých rukou, (dome Izraele)" (Jer 18, 3-10).

Pro nás jsou tato slova proroka výzvou, abychom nikdy nikoho nezatracovali, ale ani abychom se nikdy nespoléhali opovážlivým způsobem na Boží milost, znemožňujíc tak její skutečné účinkování v nás.

A proto, i když jsme jen hliněné nádoby, máme důvěru v Boží velikost a moc, a proto důvěřujeme i slovům svatého Pavla z dnešního čtení, slovům ověřeným tisíciletou zkušeností Církve, zkušeností překážek vyplývajících především ze slabosti a hříšnosti jejích členů, ale i zkušeností síly Božího ducha, který navzdory všemu vítězí: " Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno: 'Uvěřil jsem, a proto jsem také promluvil' - i my věříme, a proto také mluvíme, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. (2 Kor 4:6-15)

Cyril Vasil', foto: Mnikh, CC BY-SA 3.0, commons...


Kromě slov starozákonních proroků nebo sv. apoštola Pavla hovoří o způsobu účinkování biskupa i množství církevních dokumentů, které promlouvají velmi konkrétní a modernější řečí. Dekret koncilu Christus Dominus o pastýřském úřadu biskupů v církvi například říká:

12. ... biskupové ať hlásají lidem Kristovo evangelium;
to je nejdůležitější z jejich prvořadých povinností.
Ať je silou Ducha povolávají k víře
nebo v nich utvrzují živou víru.
Ať jim předkládají úplné Kristovo tajemství,
tedy ty pravdy, které nepoznat
znamená neznat Krista.
Ať jim ukáží i Bohem zjevenou cestu,
která vede k oslavě Boha
a tím i k věčné blaženosti.
Kromě toho ať poukazují na to,
že podle úmyslů Boha Stvořitele
samy pozemské skutečnosti a lidské instituce
slouží i ¨ke spáse člověka,
a proto mohou nemálo přispět
k budování Kristova těla.

Ať tedy učí, v jak velké úctě třeba mít
podle učení Církve lidskou osobu a její svobodu,
ba i tělesný život; rodinu, její jednotu a stálost,
jakož i plození a výchovu potomstva;
občanskou společnost s jejími zákony a povoláními;
práci i odpočinek, umění i technické vymoženosti;
chudobu i hojnost.
Konečně ať jim vysvětlují,
jakým způsobem se mají řešit
velmi vážné otázky vlastnění,
zhodnocování a spravedlivého rozdělování
pozemských majetků, míru a války,
jakož i bratrského soužití všech národů.


13. ... Jelikož Církev má úkol navázat dialog
se společností, uprostřed níž žije,
povinností biskupů je v první řadě
jít mezi lidi a usilovat s nimi navázat
a rozvíjet rozhovor.
Aby při těchto rozhovorech o spáse
pravda vždy šla ruku v ruce s láskou
a rozum s laskavostí,
biskupové musí vynikat
jasností řeči a zároveň pokorou a vlídností,
jakož i potřebnou obezřetností,
kterou však ať provází důvěra;
důvěra totiž sbližuje srdce
a tak napomáhá přátelství.
"


Milý otče Mariáne Andreji, když si vezmeš za svá tato doporučení koncilu o službě biskupa, když se je budeš snažit uskutečňovat ve svém biskupském životě - vydáš tím i ty nejlepší svědectví Kristu.

Staneš se jeho "svědkem", tím, že hlásání evangelia "obětuješ svůj život" - a toto tvé svědectví bude v Božích očích stejně cenné jako vydání mučednického svědectví obětováním vlastního života, které vidíme v osobách mnohých svatých a blahoslavených v dějinách Církve.

Ať ti v této tvé službě pomáhají svou přímluvou blahoslavená Anka Kolesárová i tvůj řeholní spolubratr blahoslavený otec Metoděj Dominik Trčka, ať tebe i nás tyto blízké vzory hrdinné mučednické svatosti vedou k touze a rozhodnutí vydat se na cestu každodenní svatosti a společně, každý podle svého stavu a povolání, kráčet po ní ke Kristu.


logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 3. 9. 2018 naleznete zde

Cyril Vasil' 2017, Mnikh, CC BY-SA 4.0, commons..

Sdílet

Související články:
Biskup Strickland: "Naší jedinou nadějí" je opět vnímat život jako posvátný dar od Boha (15.02.2024)
Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024 (11.02.2024)
Novým olomouckým arcibiskupem se stává Mons. Josef Nuzík (09.02.2024)
Litoměřická diecéze má nového biskupa (08.02.2024)
Biskup Strickland: „Bratři a sestry, nikdy neopouštějte Katolickou církev“ (31.01.2024)
List biskupa Pavla (28.01.2024)
Kardinál Burke: Je třeba „opravit“ jezuitského představeného za zpochybnění Ježíšových slov proti rozvodu (02.01.2024)
Videolist brněnské diecéze "Ažnavěky" (18.12.2023)
Pastýřský list biskupa Pavla „PODĚLME SE O RADOST Z VÍRY“ (17.12.2023)
Kardinál Müller: Biskupové musí hlásat "ukřižovaného Krista", ne se přizpůsobovat politickým elitám (17.11.2023)
Biskup Strickland: Připoutejte se k pravdě Ježíše Krista uprostřed všech nepokojů v našem světě (01.11.2023)
Biskup Strickland: Sexuální aktivita mimo manželství je vždy těžko hříšná (29.10.2023)
Biskup Strickland vyvrací omyl, že "všichni lidé budou spaseni", a v novém listu zdůrazňuje obrácení (27.10.2023)
Lásku není možné oddělit od pravdy, neboť to už není láska. Když někdo žije ve smrtelném hříchu, není to v pořádku, protože mu hrozí zatracení (26.10.2023)
Biskup Strickland: Kristus založil jedinou pravou Církev a on je jedinou cestou ke spáse (30.09.2023)
Kardinál Müller: "Falešní proroci" se pokusí využít synodu o synodalitě k prosazení Agendy OSN 2030 (29.09.2023)
Vladyka Milan Chautur: Nezralá svoboda a chaos mysli (25.09.2023)
Pastýřský list biskupa Pavla o milosrdenství a společenství (17.09.2023)
Kardinál Robert Sarah hostem zářijové pouti v Římově (08.09.2023)
Katoličtí biskupové kritizovali dokument EU požadující právo zabíjet děti při potratech (22.07.2023)
Svatý rok se blíží... (19.07.2023)
Biskup Strickland: „Všichni se musíme připravit na bílé mučednictví“ (19.07.2023)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (10.07.2023)
* Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny *** Prohlášení zástupců českých církví k manželství (08.07.2023)
Prohlášení předsedy ČBK k útokům na sv. Jana Pavla II. (17.03.2023)
Slovo otce biskupa Pavla: Povolání ke kněžství (10.02.2023)
Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova (21.01.2023)
Kardinál Sarah: „Náboženská svoboda na Západě ohrožena“ (25.12.2022)
Slovo otce biskupa Pavla k Tříkrálové sbírce (17.12.2022)
Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 (04.12.2022)
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 09. 2018 | 4567 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace