Zajímavé...

Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve

geralt, CC0 Public Domain, pixabay.com/ Jaký je postoj Katolické církve k lidem nazývající se "médii, lidem čtoucím myšlenky a sledujícím životní energie, jasnovidcům?"
Theresa Caputo a televizní reality show "Long Island Medium" - jaká je křesťanská perspektiva a postoj?

"Protože mám takový velký zájem o vše, co se týče autentických mystických jevů (jak je patrné z této rozsáhlé webové stránky o mystice církve), při mnoha příležitostech jsem hledal odpovědi ve svých myšlenkách na otázky týkající se Theresy Caputo a populární televizní show TLC - Long Island medium." (TLC- televizní stanice sídlící v Silver Spring, Maryland, USA).

Zatímco údajné dary jasnovidců nebo médií jsou mimo sféru autentického křesťanského mysticismu a nejsou v zorném úhlu pohledu této webové stránky, téma zůstává stále zajímavé a znepokojující, protože Theresa se zabývá konkrétně duchovními skutečnostmi týkajícími se posmrtného života.

Také není v rozsahu tohoto článku posoudit údajný dar Theresy Caputo, jestli může nebo nemůže skutečně mluvit s mrtvými, jestli její dar je autentický nebo falešný.

Katolická církev je během staletí plná příkladů, kdy svatí a duše z očistce se objevili různým mystikům Církve a ostatním nesčetným jednotlivcům, takže možnost ve skutečnosti existuje v rámci přijatelné katolické víry, že duchové zemřelých mohou přijít a dají zprávy Therese. Co se týče podnětů, mohu upřímně říci, že se zájmem jsem sledoval několik epizod v první sérii, a tak v tomto článku představím nejprve (a co je nejdůležitější) postoj Katolické církve o takových záležitostech spolu s mými vlastními myšlenkami a zároveň jakousi perspektivu ve světle učení Katolické církve.

Zaprvé, pro ty, kteří neviděli žádnou z epizod, paní Theresa Brigand Caputo je 50-letá žena žijící na Long Island (Hicksville, NY). Je to manželka a matka dvou dětí, která má zájem dostávat a reprodukovat zprávy od zesnulých. Je praktikující katolička se silnou vírou, která se účastní mše každý týden, jak sama uvádí v rozhovorech.

Ještě předtím, než byla poprvé vysílána její reality show, schůzky s ní byly rezervovány na téměř 2 roky dopředu, takže její popularita začala ještě předtím, než začalo vysílání show. Po několika epizodách jsem osobně vyhledal Theresu, která opravdu působí velmi upřímně, a bylo by velmi obtížné argumentovat proti tomu, že často udělá několik úžasně pozoruhodných prohlášení o lidech a událostech, o kterých nemohla vědět přirozeně.

Penn State Follow,  Theresa Caputo,CC BY-NC-ND 2.0, flickr.


V každé epizodě "Long Island Medium" sama Theresa tvrdí, že je to "duch", který ji informuje o všem. Co pak nás, přivádí přímo k nejdůležitější otázce v srdci celé věci - tedy co nebo kdo přesně je "duch", který dává Therese informace a určité osvícení?

Stanovisko Katolické církve o médiích, jasnovidcích, lidech čtoucích naše energie.

Oficiální Katechismus katolické církve je velmi jasný, pokud jde o postoj Církve týkající se médií.
Bůh může zjevit budoucnost svým prorokům nebo jiným svatým. Ale správný postoj křesťana, co se týče budoucnosti, spočívá v tom, že se s důvěrou předává do rukou Prozřetelnosti a zříká se každé nezdravé zvědavosti v tomto ohledu. Nepředvídavost však může být nedostatkem odpovědnosti.

Bod 2116:
Je třeba odmítnout všechny formy věštění: uchylování se k satanovi nebo démonům, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o kterých se mylně předpokládá, že "odhalují" budoucnost. Používání horoskopů, astrologie, čtení z ruky, výklad předpovědí nebo osudů, jasnovidectví a uchylování se k médiím projevují vůli mít vládu nad časem, nad dějinami a nakonec nad lidmi a zároveň touhu naklonit si skryté mocnosti. Jsou v protikladu s úctou a respektem spojenými s láskyplnou bázní, které jsme povinni mít jedině vůči Bohu. Navíc kniha Deuteronomium ve Starém zákoně je také docela jasná v této věci: Ať není mezi vámi nikoho, kdo by kázal svému synovi nebo dceři projít ohněm, aby se očistili, nebo kdo by se vyptával hadače, dával pozor na sny a na znamení; ať není čarodějů, zaklínačů, nikoho, kdo by se radil s duchy nebo věštci, nebo by se ptal mrtvých na pravdu. Všechny tyto věci se oškliví Pánu a pro tyto nešlechetnosti je vyhubí. (Dt 18, 10-12)

bykst,  CC0 Public Domain, pixabay.com


A tak můžeme jasně vidět, že Bůh silně odsuzuje akce vyvolávání duchů nebo volání na mrtvé. Aktivní volání, vyvolávání a evokování mrtvých nebo duchů je hřích nekromancie a je přísně zakázán. Ve Starém i v Nové zákoně Písma svatého zjišťujeme, že v celé historii spásy Bůh daroval velké množství proroků a mystiků jako Abraham, Mojžíš, Daniel, Jeremiáš atd. Dělo se tak v celé historii Katolické církve a děje se tak i v současnosti. Katolická církev ve skutečnosti kanonizovala nespočet mystiků a vizionářů po celá staletí a mnozí z těchto mystických svatých jako sv. František z Assisi, sv. Katarína ze Sieny, sv. Terezie z Avily atd. jsou "korunními šperky" Katolické církve. Katolická církev velmi obdivuje svaté proroky a mystiky, kteří byli vyvoleni Bohem za mluvčí a posly Jeho svatých slov a Jeho touhy po lidskosti. Proto můžeme jasně rozpoznat a uvést, že Katolická církev není nepříznivá ani proti autentickým mystikům prorokům a vizionářům. Církev ctí proroky, mystiky a vizionáře za jejich hrdinskou poslušnost ve vůli a naplnění "Božích tužeb." Tyto osoby jsou nástroji Boží svaté vůle. Ve čteních o takových osobách v celé historii (zvláště ve Starém zákoně) zjišťujeme, že proroci, mystici a vizionáři byli často pronásledováni a čelili vážným odsouzením a hrozbám smrti. Ve skutečnosti sám Pán Ježíš poukazuje na to, že většina proroků byla "potrestána" smrtí. V Mt 23, 37 Ježíš říká: Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!

A ve světle toho musíme být velmi, velmi rozvážní a opatrní, abychom rychle neodsuzovali ty, kterým Bůh dal zvláštní dary nebo charismata. Ale pak, jaký je rozdíl mezi autentickým mystikem a médiem? Zaprvé, autentičtí mystici se obvykle nesoustředí vůbec na zprávy od mrtvých a určitě ne na denní bázi, zatímco média tvrdí, že mají tento dar nebo schopnost a někteří jako Theresa Caputo často denně i používají tento údajný dar. Často si za to účtují i ​​poplatek.

To, co Bůh striktně odsuzuje jako hřích nekromancie, je akt vyvolávání nebo volání na mrtvé nebo duchy jednotlivcem. Pokud se osoba nebo duše zjeví člověku, aniž jejich osoba, aktivně volala, usměrňovala nebo je vyvolávala, nebylo by to v žádném případě hříchem, protože osoba není původcem činnosti, to znamená, ne sama aktivně vyhledávala tyto zkušenosti.

Problém s některými "čteními" Theresy Caputo z křesťanské perspektivy

Alexas_Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com


A tak jsme se dostali k možnému vážnému problému s některými "čteními" Theresy Caputo v show "Long Island Medium." Když osoba, na kterou Theresa mluví jako na "klienta", přichází k ní na sezení a Theresa se pak aktivně usiluje o odkaz od jejích blízkých - pak tímto může velmi dobře procházet přes linku do záhrobí a mít přímo hřích nekromancie.

Ze strany Theresy to znamená, že se aktivně usiluje o nasměrování a vyvolání duchů mrtvých a to je to, co Bůh konkrétně odsoudil ve Starém zákoně a v Katechismu katolické církve, jak bylo uvedeno výše. A to, co ještě více znepokojuje, je, že Theresa vybírá peníze od osoby (osob) zúčastněné na těchto hodinových setkáních. Pokud člověk dostane dar nebo charisma od Boha, měl by dar darovat svobodně, bezplatně, ale myslím si, že v některých případech by bylo možné i akceptovat svobodnou vůli, když někdo peníze daruje skutečně jako dar.

Ve stejném vysílacím čase, show často uvádí situace, kde Theresa přistupuje k osobě na ulici nebo v restauraci atd .. Spontánně začíná vtahovat tuto náhodnou osobu do děje nějakým velmi osobním údajným poselstvím od zesnulého milovaného člověka. V těchto případech neexistuje zjevné vyvolání nebo aktivní volání mrtvých nebo duchů, takže v těchto případech se mi zdá, že takové jednání neodpovídá hříchu nekromancie. Navíc v těchto situacích si Theresa neúčtuje žádný poplatek.

Je však třeba poukázat na to, že tyto "spontánní čtení na ulici" tvoří jen malou část show. Jinými slovy, je třeba zjišťovat, odkud je "kanál" aktivně otevřený. Pokud člověk volá mrtvé nebo duchy, pak je to hřích nekromancie a je odsouzen Bohem v Písmu svatém. Navíc, pokud člověk dostane od Boha autentický dar nebo charisma, dostal ho bezplatně a bezplatně by měl být používán a dáván ostatním. Vidíme to například v životě rakouské mystičky Marie Simmy. Marie Simma byla často navštěvovaná dušemi z očistce pouze za účelem duchovní pomoci a ona vždy striktně trvala na tom, že nikdy ani jednou nepožádala o návštěvy těchto duší.

Další obavy z katolického hlediska, když jsem sledoval mnohé epizody, které mi okamžitě přijdou na mysl, je skutečnost, že (údajně) odejité duše nikdy neděkují Bohu ani Ježíšovi za svou spásu. A také katolické dogma a koncept očistce - čili očišťování duší v přípravě na věčný život v nebi - nikdy nezmiňuje ani nevysvětluje žádným z duchů nebo duší. Duše mrtvých, které údajně přicházejí prostřednictvím "čtení u Theresy" nikdy nezmiňují Ježíše, nikdy také nepožádají o modlitby. Navíc další dogma v Církvi, jako je realita pekla, existence démonů, konečný soud a jiné vážné záležitosti týkající se posmrtného života, jsou též zcela nepřítomné u duší, které přicházejí za osobami v této show.

Nejvíce znepokojující věci, které chybí v show, jsou skutečnosti, že duše zemřelých nikdy neděkují Bohu ani nedávají žádnou slávu Ježíši za svou spásu nebo za Jeho lásku a Jeho milosrdenství projevenou vůči nim samotným. To vše dělá z této show něco udivujícího, že existuje pravděpodobnost, že duše, které jsou v nebi nebo přinejmenším nějakým způsobem vázané na nebe, podle této show nikdy z celého srdce neděkovaly Ježíši za svou spásu a za Boží nekonečnou lásku a odpuštění vůči němu? Jeden by si myslel, že by to mělo být hlavním poselstvím, které by odcházející milovaný chtěl sdílet jako důležitou lekci a povzbuzení pro ty, kteří zde žijí na zemi.

Důležité srovnání

Sv. Páter Pio (1887-1968) byl mystik a stigmatik, jehož často navštěvovali andělé a také duše z očistce.

Mária Simma (1915-2004) byla katolická žena z nedávné minulosti, kterou často navštěvovali duše z očistce. Doporučuji vynikající knihu s názvem "Dostaňte nás odsud" - rozhovor Marie Simma s Nicky Eltz z roku 2002, která sestává ze série rozhovorů s Marií, která popisuje návštěvy duší, ale z katolického hlediska. V případě Pátra Pia i Marie Simmy je nejdůležitější, že i když byli často navštěvováni dušemi zemřelých, tyto návštěvy nikdy nepožadovali ani netoužili po takovém něčem, a jak jim bylo řečeno, samotné duše těch, kteří odešli, dostaly zvláštní povolení od Boha přijít k nim z určitého důvodu. Obvyklým důvodem bylo požádat o jejich modlitby a oběti, aby se čas strávený v očistci zkrátil. Ve skutečnosti se během jednoho rozhovoru ptali Marie Simmy:

Maria Simma, http://forosdelavirgen.org, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org


"Co si myslíte o praktikách spiritismu? Například: vyvolávání duchů zemřelých, spiritistických Ouija-deskách, atd?"

Není to dobré. Je to vždy špatné. Je to ďábel, který hýbe věcmi .. (Zde se Marie zmiňuje o fenoménu pohybu stolu, když lidé spojí ruce nad stůl s nadějí, že duchové mohou přesunout stůl.) Je to podobný fenomén, jaký se projevuje u tabulky - desce Ouija, na které se pohybuje "lodička s lupou" zatímco přítomni ji drží. Je zajímavé, že fenomén pohybu stolu se stal i Therese Caputo v jedné z "Long Island Medium" epizod. A pokud jde o podivný jev pohybujícího se stolu, Theresa řekla: "Podívej, řekla jsem to předtím, že duch může dělat pozoruhodné věci." Zdá se, že Theresa neví, že jevy pohyblivých tabulek jsou běžným jevem zlých duchů, ve skutečnosti je tento jev vždy připsán Zlému. Tyto fenomény je často vidět na setkáních s Ouija deskou a dost často v případech posednutí démonem - (viz např. Případ st. Louis v roce 1949 - poznámka redaktora.)

"Jaký je rozdíl mezi tím, že jste navštěvovaná dušemi mrtvých a praktikami spiritismu?"

Neměli bychom vyvolávat duše zesnulých - já sama se nesnažím, aby přišly. V spiritismu se je lidé pokoušejí vyvolat. "Tento rozdíl je zcela jasný a musíme to brát velmi vážně. Pokud lidé uvěří třeba jen jedné věci, co jsem řekla, chtěla bych, aby věděli toto: ti, kteří se zapojují do spiritismu (pohyblivé tabulky a jiné praktiky tohoto druhu) si myslí, že vyvolávají duše mrtvých. Ve skutečnosti, pokud dostanou odpověď na jejich volání, vždy a bez výjimky je to Satan a jeho andělé, kteří odpovídají. Lidé, kteří praktikují spiritismus (věštci, čarodějnice, média atd..) Dělají něco velmi nebezpečného pro sebe a pro ty, kteří k nim přicházejí pro radu. Jsou až po krk ve lži. Je zakázáno, striktně zakázáno vyvolávání mrtvé. Pokud jde o mě, nikdy jsem to neudělala, a ani to nikdy neudělám."
Měli bychom se jasně vyhýbat všem zkušenostem a setkáním s médii a jasnovidci. Jedním ze zjevných důvodů, proč Bůh odsuzuje nekromancii, je skutečné a vážné nebezpečí, že médium nebo jasnovidec je zaváděn zlým duchem (duchy) a tím i vážně zavádějí jiné osoby. Démoni bloudí po celém světě a snaží se oklamat a zničit duše. Zanedbávat tuto skutečnost je potenciální katastrofa pro duši.

A pak jsou tu samozřejmě i tací jasnovidci a média, kteří jsou čistý podvod a kteří úmyslně lžou za peněžní zisk. Také osoby, které aktivně vyhledávají zprávy od mrtvých pořádáním setkání s médii a ti, kteří vyhledávají rady jasnovidců, spouštějí možné riziko hříchu tím, že sponzorují a povzbuzují čáry duchů vyvolaných médii a jasnovidci. Kromě toho, jsou obětí klamu, třeba by i měli dobrý a upřímný úmysl. Tak či tak je to vlastně hřích nekromancie. Proto by se měly všechny osoby vyhýbat vyhledávání osobních setkání s médii a jasnovidci.

Ale co potom velké "skupinové čtení"? Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno výše, populární "skupinové čtení", které Theresa a jiná média často připravují pro velké množství lidí, jsou také stejně velmi velkým problémem jako osobní čtení. Takovým událostem bychom se měli vyhnout. Zatímco se zdají být podobné spontánnímu setkání "cizince na ulici" - je zde velký rozdíl. Cizinec na ulici neplatí za údajné poselství. Účastníci velkých skupinových akcí za ně platí značné poplatky a co je důležitější, Theresa a další média při takových akcích aktivně hledají duchy mrtvých, těch, kteří jsou zde přítomni.

Nakonec, je pro vaši duši nebezpečné jednoduše sledovat televizní pořad, jako je "Long Island Medium"?

Samozřejmě, nejsem kněz nebo teolog, proto osobně nemohu odpovědět na tuto otázku z pozice autority v Církvi, ale myslím si, že vzhledem k biblickým zákazům týkajících se nekromancie, jak jsem již uvedla s ohledem na prohlášení Katechismu katolické církve týkající se médií, jasnovidců .., je zřejmé, že je třeba zabránit všem takovým interakcím vzhledem k vážnému duchovnímu nebezpečí.

Někteří mohou argumentovat: "Nuž, co je mi po nějakých závažnostech ve čteních Theresy z" Long Island Medium? "Jsou přece velmi inspirativní a povznášející." A pak existuje i názor, že mají doma při sledování těchto "čtení" i nějaký zábavný čas, vzhledem k přitažlivou osobnost Theresy a také její rodiny, která se často objevuje v programu. A potom otázka života po smrti je inspirativní a v centru show se divák znovu a znovu opět setkává se silným důkazem přetrvávající vazby lásky, která existuje mezi živým a zemřelým, což je samo o sobě velmi potěšující. Na povrchu jsou to dobré věci, ale přesto se musíme zaměřit především na biblické zákazy týkající se nasměrování duchů a také na důležitou otázku celé záležitosti - od jakého ducha získává Theresa informace a osvícení? Je to ve skutečnosti nejen možné, ale pravděpodobné, že takoví duchové nejsou zemřelými lidmi, ale jsou ve skutečnosti zlými duchy, kteří se maskují a předstírají, že jsou milované duše zemřelých.

Samotné Písmo svaté nás varuje, abychom bděli, protože "A není divu, vždyť sám satan se tváří jako anděl světla." 2 Kor 11,14. Ve skutečnosti někteří z největších svatých moderních dob byli často navštěvování démony v různých maskách, a to vše ve snaze je oklamat. Nakonec, zatímco si já osobně myslím, že paní Theresa Caputo je velmi laskavá a milující osoba, která je velmi upřímná v touze pomáhat druhým, neznamená to však, že nenese vinu za to, jak využívá svůj údajný dar, zejména během osobních setkání, ve kterých se hledají a usměrňují konkrétní duchové mrtvých (tj. členové rodiny a přátelé klientů) a těmto osobám (účastníkům) účtuje za to i poplatek.

Jednoduchý způsob, jak "otestovat duchy" a "průvodce duchů"

Neobyčejná mystička sv. Gemma Galgani používala velmi jednoduchý, ale velmi účinný způsob, jak určit pravost svých nebeských "návštěvníků". Byla k tomu víceméně přinucena, protože už v jejím raném věku se jí démoni často pokoušeli zjevit jako andělé a dokonce i v podobě Ježíše, aby se ji pokoušeli oklamat. Při jedné příležitosti se jí démon dokonce zjevil jako její zpovědník, kterého Gemma znala už od dětství, a on se objevil v tak autentické podobě, že si Gemma ani neuvědomila, že je to vlastně démon. Naštěstí duchovní vůdce Gemmy, otec Germanus, velmi moudrý starší kněz, který byl vzdělaný v různých aspektech mystických jevů, jí řekl, jak snadno a přesně otestovat duchy: Když se před ní objeví zjevný "nebeský" duch, musí ho přimět, aby jí okamžitě řekl: "Požehnaný Ježíš a Maria!" Pokud by byl duch vyslán nebo měl souhlas od Boha, vždy by odpověděl: "Blahoslavený buď, Ježíš a Maria!" Pokud by však nebyl duch z Boha, neodpověděl by na její svolání, nebo by řekl jednoduše "Blahoslavený!". Jednoduchým důvodem je fakt, že démon nikdy, skutečně nikdy nevysloví svatá jména Ježíše a Marie s oddaností. S tímto, sv. Gemma byla potom vždy schopna okamžitě identifikovat pravost svých "návštěvníků".

Proč se obtěžovat všemi těmito "Ježíšovými věcmi", pokud jsou všichni moji zesnulí příbuzní šťastní a ve světle?

Primárním cílem démonů je oklamat a pokoušet. Pokud vás démoni mohou přesvědčit, že všichni tví zesnulí příbuzní jsou "velmi šťastní" a "ve světle", jaká je potřeba evangelního poselství pokání za hřích? Proč se pak obtěžovat chozením do kostela a všemi "Ježíšovými věcmi" a potřebou pokání a odpouštění hříchů? Jaká je pak potřeba dokonce milovat a modlit se k Bohu, pokud je dokonce i váš "strýc Fester", rouhavý domácí alkoholik, nyní šťastný a ve světle? Proč by měl člověk potřebovat Ježíše a Jeho odpuštění a milosrdenství?


Autor článku: Glenn DallairePřevzato z http://modlitba.sk/, článek z 1. 6. 2017 naleznete zde.

Barokní socha z Benaojan, Španělsko, volné dílo, en.wikipediaSdílet

Související články:
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 06. 2017 | 7372 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace