Zajímavé...

Jan Pavel II. tentokrát o přikázání lásky

Poslední ze série promluv sv. otce na jeho cestě po rodném Poslku v roce 1991. Věnoval se v ní výkladu Desatera Božích přikázání a jeho slova - ani po letech - neztrácejí nic na své aktuálnosti.

...v průběhu doby, zvlášť v takzvaných nových časech – byl Kristus jako správce evropského ducha, jako správce svobody, která má svůj spásný kořen v něm, dán do závorky a začala vznikat jiná evropská mentalita, mentalita, kterou je stručně možno vyjádřit touto větou: mysleme tak, žijme tak, jako by Bůh neexistoval. Samozřejmě, jakmile byl Kristus dán do závorky, a možná byl dokonce odsunut za závorku, v tu chvíli přestal existovat Bůh.

ZKOUŠKA Z NAŠÍ SVOBODY JE PŘED NÁMI

(Přikázání lásky)


Beatifikace o. Rafaela Chylińského(1).
Varšava, Zámek Ujazdowski – Park Agrykola.

Homilie, 9. června 1991


1. Budeš milovat… (Mk 12,30).

Během předchozích zastavení na mé pouti po rodné zemi jsme navazovali na Desatero, na deset přikázání. Při tomto posledním zastavení se naše pozornost obrátí směrem k tomu jednomu jedinému, které – podle Kristových slov – je první a největší. Přikázání lásky v sobě zahrnuje všechna přikázání Desatera a přivádí je k naplnění: v něm jsou všechna obsažena, z něho všechna vyplývají, k němu také všechna směřují.

Taková je vnitřní logika smlouvy Boha s člověkem. Tato smlouva dosáhla svého naplnění v Ježíši Kristu – v něm byla také zjevena plnost dobra daná člověku Stvořitelem a současně mu uložená jako bytosti podobné Bohu.

Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a veškerou svou silou… a svého bližního jako sebe samého (Mk 12, 30–31; srovnej Dt 6, 4; Lv 19, 18). Největší přikázání je jedno a je současně dvojité: zahrnuje Boha a lidi a mezi lidmi – bližní a sebe samého. Tak se Bůh v tomto přikázání setkává se svým obrazem a podobou, kterou je každý člověk.

2. Je dobře, že nám připadlo probrat toto základní přikázání právě ve Varšavě, hlavním městě Polska, které bylo po staletí scénou velkých událostí v dějinách národa. Tady, ve Varšavě – tehdy to bylo u Varšavy, na území okrsku, který se jmenoval Wola (2) – byla prováděna volba polských králů. Prostřednictvím volby se projevovala suverénní vůle společnosti; byla to společnost šlechticů, neboť jen oni měli v tehdejší Rzeczypospolité (3) aktivní volební právo. Tak byla Wola – místo – po staletí potvrzením vůle národa, svobodné lidské vůle v aktu voleb a rozhodnutí zásadního významu pro dobro Rzeczypospolité tří národů.

Přikázání lásky má v evangeliu také svůj rozměr společenský. Kristus říká: Toto pak je mé přikázání: milujte se navzájem…, milujte se všichni vespolek (J 15, 12).

V každém svém rozměru je přikázání lásky vztaženo k lidské vůli, která je svobodná. Člověk se řídí světlem rozumu, čili volí úsudkem svědomí, a tím způsobem o sobě rozhoduje a formuje se. Dává podobu svým činům. Přikázání lásky je směřováno ke svobodné vůli, protože na ní závisí, jestli člověk dá svým činům, svému jednání, podobu lásky, nebo také jinou podobu, lásce protikladnou. Může to být podoba egoismu, podoba lhostejnosti vůči potřebám druhých, lhostejnosti ke společnému dobru. Může to být konečně podoba nenávisti nebo zrady – přes to, co učí Kristus: Milujte své nepřátele (Mt 5, 44).

V průběhu historie byla Varšava dějištěm různých voleb a různých rozhodnutí. V řadě z nich se jistě odrážela společná láska, láska k vlasti s jejími mnoha různými potřebami. Ale bývalo tomu i jinak. Je nutné, abychom si na tomto místě připomněli velikost vůle, ale také její malost, sebelásku a ziskuchtivost, a konečně prodejnost a pošlapání společné věci.

3. Ke konci První Rzeczypospolité (4) a také po jejím pádu se právě Varšava stala dějištěm obrození vyzrálé lásky vlasti. Právě tady, v hlavním městě, se formovalo občanské uvědomění a podnikaly se odvážné akce, jejichž cílem bylo zachránit ohroženou vlast. Vrcholným úspěchem tohoto vlasteneckého hnutí bylo, jak je známo, schválení Ústavy 3. května (5). Varšava za to později zaplatila známým masakrem Pragy (6), své čtvrti na pravém břehu Visly.

Láska, která je připravena položit dokonce život, nezahyne. Proto není nic zvláštního na tom, že právě ve Varšavě – několik set metrů odsud, u Belvedéru – začalo další dějství tohoto heroického dramatu Poláků, k němuž je posunula láska k vlasti, jmenovitě listopadové povstání (7). Právě tady začalo, obsáhlo opravdu celou zemi, ale tady také skončilo. Symbolem zůstane postava generála Sowińského (8) – veterána bitev za Polsko, invalidy zbaveného jedné nohy, který se na nedaleké Woli snažil zabránit nepříteli vstoupit do hlavního města a který tam položil život. Nikdo nemá větší lásku nad takovouto: položit svůj život (Jan 15, 13), řekl Kristus. Kristus sám je první mezi těmi, kdo položili život za bližní, za věc, za vlast. V naší historii nemáme nedostatek jeho následovníků.

Pokud budeme mít na zřeteli velkou krvavou daň, kterou Varšava tolikrát položila na oltář lásky k vlasti, jeví se nám naše hlavní město – zvláště ve chvílích památných – jako mučednický svatostánek národa. Mučednický svatostánek národa – tak nazval Varšavu primas Tisíciletí (9). Všimněme si v této charakteristice celé specifické váhy svědectví evangelia. Mučedník – martyr – svědek. Svědek lásky, která je větší než nenávist.

Protože přece už v našem století, během varšavského povstání (10), a potom po jeho skončení, se hlavní město stalo dějištěm smrtelného sevření mezi heroismem a bestialitou – tak nazval svou poválečnou knihu velký filozof, profesor Jagellonské univerzity, kněz Konstanty Michalski, vězeň ze Sachsenhausenu.

To, co se tehdy dělo ve Varšavě, jako by bylo posledním navrstvením nenávisti, která se po několik pokolení snažila zničit, doslova zničit náš národ. A právě tato Varšava – Varšava volby polských králů, stala se – už v našem století – ještě místem jiné volby a jiných rozhodnutí: mezi životem a smrtí, mezi láskou a nenávistí. Podivuhodný sled událostí: dávný odkaz a odkaz současný – jeden i druhý důležitý pro historii národa.

4. Dnes jsme se zde shromáždili, abychom byli účastni v Kristově eucharistii. Historické okolnosti jsou jiné. Během posledních let a desetiletí společnost zápasila o svou suverenitu. Zdá se, že nedávno byl ten boj završen. A nyní všichni cítíme, po dlouhé době suverenity omezené totalitním systémem, že tato suverenita neznamená jen úspěch, ale že je také novou výzvou. Výzvou k charakterizaci sebe sama, k seberealizaci, k bytí sebou samým. Jako člověk-jedinec i jako národ-společenství. Tato výzva je různými způsoby adresována lidské vůli: vůli každého i vůli všech. Skládáme zkoušku z našeho člověčenství a z našeho křesťanství, z naší polskosti i z naší evropskosti.

Zkouška v minulosti byla obtížná. Skládali jsme ji a celkový výsledek nám přinesl uznání. Osvědčili jsme se. Ale v tomto bodě se nelze zastavit. Zkouška z naší svobody je před námi. Svobodu není možno pouze mít. Je třeba ji stále, stále, stále nabývat. Nabývá se tím, že se používá k dobru, že se používá k pravdě, protože jenom pravda osvobodí (srovnej Jan 8, 32) lidi a lidská společenství, společnosti a národy. Tak učí Kristus.

Naše vlast se znovu ocitla v mimořádném okamžiku své historie, v okamžiku z mnoha hledisek jedinečném a možná rozhodujícím, který nesmí být za žádných okolností promarněn. Je to veliký Boží dar, jakýsi „kairos“ (11) naší historie, který nám byl dán a zároveň uložen.

V dnešní eucharistii se modlím společně s vámi, moji milovaní bratři a sestry, moji krajané; modlím se společně s vámi za tu zkoušku ze svobody, která je před vámi. Prožívám společně s vámi těžkosti, které jsou nové a často neočekávané. Těžkosti, které jsou v nás, v každém z nás a ve všech. Drazí bratři a sestry, já jsem jedním z vás. Stále jsem byl, v různých etapách, a jsem i nyní. Miluji svůj národ, nebyla mi lhostejná jeho utrpení, omezení suverenity a útisk – a nyní mi není lhostejná ta nová zkouška svobody, před kterou všichni stojíme.

5. Jaká je odpověď? Odpovědí musí být mnoho, každá přizpůsobená osobě, prostředí, situaci. Současně je jedna odpověď: je jí přikázání lásky. Velké přikázání evangelia, jehož prostřednictvím člověk nalézá sebe jako osobu i jako člena společenství, jako syna či dceru národa. Jeden a všichni.

Koncil učí: člověk (je) jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého. A současně člověk – obraz Boha a jeho podoba – může sám sebe plně nalézt jen v opravdovém darování sebe samého (Gaudium et spes, 24).

A tedy – nikoliv sobectví, nikoliv rychlý úspěch (za každou cenu), nikoliv praktický materialismus (ten seznam by bylo možno znásobit)… ale připravenost dát sebe, mravní rozvoj, odpovědnost. Jedním slovem: přikázání lásky.

Chci vám, bratři a sestry, dnes zanechat jakoby navíc povzbuzení k takové lásce, která chce Bohu dát sebe celého a která bližního miluje jako sebe samého. Během této mše svaté byl prohlášen za blahoslaveného františkán otec Rafael Chyliński. Byl to člověk velké modlitby a současně člověk velkého srdce pro lidi ubohé. Když v Krakově v roce 1736 vypukla epidemie, cele se zasvětil nemocným a plnil všechny služby, nedbaje na vlastní bezpečnost. Oddaně posluhoval nemocným, nakaženým, zachváceným epidemií, všem, kdo přicházeli do jeho kláštera v Łagiewnikach, což je nyní čtvrť Lodže; nejednou – nemaje už nic jiného – dával jim vlastní porci chleba nebo vlastní plášť. Krátce po jeho smrti byl započat proces beatifikace, ale byl přerušen kvůli tehdejšímu dělení Polska.

Skutečnost, že se během tak dlouhé doby nevytratila památka na jeho svatost, svědčí o tom, jako by Bůh speciálně čekal na to, aby jeho sluha mohl být prohlášen za blahoslaveného už ve svobodném Polsku.

Velice jsem o tom přemýšlel, když jsem četl jeho životopis. Jeho život je spojený se saským obdobím; víme, že to byly smutné časy, a to nejen z hlediska politické historie První Rzeczypospolité, ale také z hlediska morálky společnosti. Nebudu už připomínat přísloví, která o tamtěch časech kolují dodnes. Byla to smutná doba, byla to doba jakési domýšlivosti na sebe, nerozumu, konsumismu, které ovládly jednu vrstvu. A hle, na pozadí té doby se objeví člověk, který pochází ze stejné vrstvy. Nikoliv z bohaté šlechty, ale ze skromné šlechty, na každý pád z té, která měla všechna společenská a politická práva. A ten člověk, dělaje, co dělal, a vybíraje si povolání, které si vybral, se stane – a možná dokonce je – protestem a pokáním. Víc než protestem – je pokáním za všechno to, co ničilo Polsko. Nejednou, když rozjímám o životopise tohoto blahoslaveného, se mi před očima zjevuje Tadeusz Rejtan (12). Otec Rafael sice umřel před prvním dělením Polska, v roce 1741. Čin Tadeusze Rejtana je znám jako součást událostí v Sejmu po rozdělení, když Sejm dělení Polska akceptoval. Tehdy se Rejtan vrhl do dveří, aby nepustil ven ony rozumující polské parlamentáře 18. století, aby je zapřísahal: Nelze! Jestli odsud chcete odejít s takovým rozhodnutím, s takovým usnesením, pak přes mou mrtvolu! Otec Rafael nikdy nebyl poslancem Sejmu, nepatřil k parlamentu. Vybral si povolání chudobného syna svatého Františka, ale vydával velmi podobné svědectví. Jeho skrytý život, skrytý v Kristu, byl protestem proti sebezničujícímu myšlení, proti postoji a jednání šlechty za oněch saských časů, o nichž víme, jaké měly zakončení. A proč nám to prozřetelnost dnes připomíná? Proč teprve teď dozrál ten proces skrze všechna znamení pozemská i nebeská a je možno prohlásit otce Rafaela blahoslaveným? Odpovězte si na tuto otázku. Odpovězme si na tu otázku. Církev nemá hotové recepty. Papež vám nechce sdělit žádnou interpretaci, ale zamysleme se všichni, kolik nás je – 35 miliónů Poláků – zamysleme se všichni nad vyslovením tohoto blahoslavení právě léta Páně 1991.

6.Ano, jsme hříšní. Na to také nezapomínejme. Budeš-li přihlížet k vinám, Jahve, Pane, kdo obstojí? ptá se žalmista (Žl 130/129, 3). Bůh neuchovává vzpomínku na hřích. Bůh miluje člověka a hledá pro něho opravdovou svobodu. Odpovědí Boha na hřích lidského počátku – což připomínala dnešní liturgie v prvním čtení – je Kristovo evangelium a největší tajemství jeho paschy v kříži a zmrtvýchvstání. Eucharistie, kterou vykonáváme, je stálým připomenutím této paschy.

V dějinách člověka i v dějinách národů trvá tato láska, která je vždy větší než nenávist. Trvají síly vykoupení, kterými Kristus přitahuje všechny lidi k sobě (srovnej Jan 12, 32). Trvá to skryté dobro, které nám tak velkolepě připomenul kněz primas na začátku. Síly vykoupení. Působí v nás Kristův Duch, který je Duchem pravdy (srovnej Jan 15, 26).

Jen abychom se nerouhali proti němu. Abychom se nerouhali proti Duchu Svatému (srovnej Lk 12, 10). Protože tehdy se v nás uzavírá tvůrčí síla lásky. Tehdy dům vnitřně rozdělený nebude moci obstát (Mk 3, 25).

Když jsem poprvé navštívil Varšavu v roce 1979, na náměstí Vítězství jsem vyslovil tuto výzvu:

Ať sestoupí tvůj Duch!

A obnoví tvář země. Této země!

Této země. Této polské země uprostřed Evropy, poznačené tradicí své vlastní evropskosti. Opakuji to ještě jednou, protože zevnitř i zvnějšku se příliš plýtvá pokořujícím argumentem, že teprve máme vstoupit do Evropy. Místo toho bychom se měli důkladně zamyslet nad realitou Evropy a evropskosti. Je třeba připomenout si, že impuls svobody přinesl Evropě svatý Pavel, ten, který hlásal vykoupení skrze Krista: Jestliže vás osvobodí Kristus, budete svobodní. Svoboda, do níž nás osvobozuje Kristus, to je poselství dobré zprávy a poselství Kristovy svobody, která utváří dějiny Evropy po dva tisíce let. Svoboda, do které nás osvobozuje Kristus, nám byla dána, přinesena, darována nikoliv proto, abychom ji promarnili, ale proto, abychom jí žili a nesli ji jiným! Je třeba začít pravdou o Evropě. Současně – v průběhu doby, zvlášť v takzvaných nových časech – byl Kristus jako správce evropského ducha, jako správce svobody, která má svůj spásný kořen v něm, dán do závorky a začala vznikat jiná evropská mentalita, mentalita, kterou je stručně možno vyjádřit touto větou: mysleme tak, žijme tak, jako by Bůh neexistoval. Samozřejmě, jakmile byl Kristus dán do závorky, a možná byl dokonce odsunut za závorku, v tu chvíli přestal existovat Bůh. Bůh jako stvořitel může být vzdálený: stvořitel, ale bez práva intervence do života člověka, do historie člověka. Žijme tak, jako by Bůh neexistoval. To je také část evropského ducha. Část novodobé evropské tradice. Musíme se velmi hluboce zamyslet nad mnohoznačným významem evropskosti. Druhý vatikánský koncil si byl vědom tohoto jiného ducha Evropy. Nejen Evropy, avšak zde, na našem kontinentě, má tento duch svou kolébku, tady má také svoje tragické vrcholy, které si pamatujeme, protože patří do našeho století, my sami jsme to ve svých dějinách 20. století pocítili. Proto druhý vatikánský koncil formuloval tu ohromující větu: Kristus v plnosti objevuje člověku člověka. Jestliže se tedy chceme postavit na platformu například evropského humanismu, západního nebo východního, jakéhokoliv, mějme na paměti, že tento humanismus má svoje nejplnější zjevení v Kristu. Kristus objevil člověku člověka, zjevuje mu Boha, zjevuje mu Otce, protože není možno říci plnou pravdu o člověku, nemáme-li na paměti, že je božského původu, že je obrazem a podobou samotného Boha, že je Bohem stvořený a Bohem-člověkem vykoupený, že je stále navštěvován Duchem pravdy, Duchem Svatým. To je pravda o člověku, to je pravda o evropském člověku. A my, my Poláci, nemůžeme tuto pravdu o člověku zradit!

Proto také stále mluvíme o potřebě nové evangelizace. Po druhém vatikánském koncilu se zrodilo vědomí a potřeba nové evangelizace už přece starého kontinentu, starých společenství, křesťanských společenství. Avšak nová evangelizace.

Zůstalo to na Varšavu, omlouvám se…

Ještě jednou připomínám: náměstí Vítězství, rok 1979, to je volání tehdy ještě mladého papeže, které chci dnes zopakovat, nikoliv na náměstí Vítězství, ale v zahradě zámku v Łazieńkách, nablízku Belvedéru, nablízku rezidenci prezidenta Rzeczypospolité, za přítomnosti tohoto prezidenta s chotí a vlády, představitelů Sejmu a Senátu, všech: Ať sestoupí tvůj Duch a obnoví tvář země. Této země! Této země, této polské země, této evropské země, celé této země!

Ať sestoupí tvůj Duch a obnoví tváře země, této země. Nepřestávám důvěřovat Duchu Svatému. Ten, který ve vás započal toto skvělé dílo, sám ho dokončí (srovnej Flp 1, 6). Věřím a doufám: sám ho dokončí. Vy mu neklaďte překážky, spolupracujte s ním, protože všichni jsme povoláni, abychom se stali spolupracovníky Boha.

- - - -

Poznámky

(1) Rafał (Rafael) Chyliński (1694 – 1741) – polský duchovní, františkán. Sloužil jako důstojník ve vojsku, které však opustil, vstoupil do řádu a byl vysvěcen na kněze. Byl vyhledávaným zpovědníkem, kazatelem a opatrovníkem trpících, chudých a opuštěných. Krátce po jeho smrti zažívaly osoby modlící se na jeho hrobě různé milosti, jeho prostřednictvím se udály četné zázraky. Byl proto zahájen proces beatifikace, který ovšem završil až Jan Pavel II. právě při beatifikační mši 9. června 1991 v Parku Agrykola.

(2) Tj. česky Vůle.

(3) Rzeczpospolita, doslovný polský překlad latinského res publica, věc společná, veřejná. Užívá se pro označení polského státu (event. společných státních seskupení) v různých fázích jeho vývoje.

(4) První Rzeczpospolita (1454 – 1795), nejprve polský, později polsko-litevský stát.

(5) Viz poznámku č. 2 k předchozí homilii – k desátému přikázání Desatera.

(6) Praga (Praha) – varšavská čtvrť na pravém břehu řeky Visly. 4. listopadu 1794 se zde odehrála bitva, v níž proti sobě bojovala vojska Ruské říše a Rzeczypospolité obou národů (Polsko-Litva). Rusové vedení generálem Suvorovem zvítězili. Po svém vítězství téměř celou Prahu srovnali se zemí; odhaduje se, že zde na polské straně zahynulo kolem 23 tis. lidí. V Polsku je tato událost nazývána masakr Prahy.

(7) Polské povstání proti Rusku (29.-30. listopadu 1830 – 21. října 1831), tzv. polsko-ruská válka, která skončila porážkou Polska. Důsledky této porážky byly neblahé: mj. byly zavřeny polské vysoké školy, snížena kvalita středních škol, omezen počet základních škol, do středních škol byla zavedena povinná ruština, probíhala masová rusifikace celé státní administrativy… Do emigrace odešlo na 11 tis. Poláků.

(8) Józef Longin Sowiński (1777 – 1831) – polský generál, obránce hradební pevnosti č. 56 při boji o Varšavu.

(9) Jako primas Tisíciletí (tj. tisícího jubilea pokřtění Polska) je označován kardinál Stefan Wyszyński.

(10) Varšavské povstání (1. srpna – 3. října 1944) – vojenské povstání proti německému vojsku okupujícímu Varšavu zorganizované Zemskou armádou a polskou podzemní vládou. Povstání odmítla podpořit postupující Rudá armáda, která zaujala vyčkávací postoj a povstalcům odmítla dodat zbraně či jakkoli jinak jim pomoci. Povstání bylo utopeno v krvi, masově byli vražděni zajatci i civilisté. Zemřelo až čtvrt miliónu civilistů, 700 tis. obyvatel muselo z města odejít, velká část Varšavy byla srovnána se zemí. Byla také zcela rozmetána odbojová Zemská armáda a Podzemní polský stát. Zničením těchto (pravicových) struktur byla odstraněna jediná konkurence, která se mohla postavit po válce nastolení komunistické moci.

(11) Kairos – v řecké mytologii bůh příhodného času, nejmladší syn Diův. V obecném významu označuje kairos příhodný čas.

(12) Tadeusz Rejtan (Reytan, 1742 - 1780) – polský šlechtic, v r. 1773 poslanec Sejmu, který měl rozhodnout o osudu Polska. Rejtan byl zastáncem celistvosti Polska, kterou byl v souladu se svým poslaneckým mandátem rozhodnut hájit s nasazením života a jména. Když se Sejm rozhodl přijmout konfederaci, což znamenalo faktické rozdělení Polska, odmítl ještě s několika poslanci opustit místnost, kde Sejm zasedal. Stoupl si do dveří a zapřen rukama o veřeje vlastním tělem bránil poslancům, kteří přijali podle něho nestoudné usnesení, v odchodu z jednací síně; povalen davem, ležel na zemi a kolegové ho při odchodu překračovali… Po 36 hodinách pobytu o hladu v zasedací místnosti zcela vyčerpán opustil prostory Sejmu. Ve Varšavě žil potom pod ochranou pruského vojska, posléze pobýval na Litvě, kde také zemřel (zatížen rodinnou psychickou chorobou spáchal sebevraždu).

Přeložil a poznámky napsal prof. dr. Václav Cejpek

Převzato z www.sklenenykostel.net/j15/, článek je zde.

@@ - @@@ - @@


Další promluvy bl. Jana Pavla II. z této cesty
naleznete ve článku:

Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera

a přiložených odkazech pod tímto článkem.

Sdílet

Související články:
Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2022 (24.10.2022)
Papež ke kritice kongresu náboženství od biskupa Schneidera (25.09.2022)
NADPŘIROZENÉ NÁBOŽENSTVÍ ZJEVENÉ KRISTEM JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ. TO NENÍ MOŽNO POSTAVIT NA ROVEŇ OSTATNÍM BEZ POHORŠENÍ A ŠKODY PRO DUŠE (21.09.2022)
JEDINÝM PRAVÝM, BOHEM ZJEVENÝM A CHTĚNÝM NÁBOŽENSTVÍM, JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ (17.09.2022)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (13.09.2022)
Synodalita v církvi (20.11.2021)
Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže (11.11.2021)
Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu (07.10.2021)
Poselství svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků (31.05.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni modliteb za povolání (18.05.2021)
Úmysly apoštolátu duben, květen, červen (27.04.2021)
Papež Jan Pavel II. v Československu 1990 (22.04.2021)
Poselství papeže Františka k postní době (02.03.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných (01.02.2021)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (19.01.2021)
Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně v neděli 3.1.2021 (08.01.2021)
Úmysly Svatého otce pro modlitby svěřené celosvětové síti modliteb (01.01.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 54. celosvětovému dni sdělovacích prostředků (28.05.2020)
Povolanie pápež - původní slovenský muzikál (18.05.2020)
Modlitba papeže Františka k Panně Marii (12.05.2020)
Karol Dučák: Katolická církev odmítá nejen ateistický komunismus, ale i kapitalismus a neoliberalismus! (06.05.2020)
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 (03.05.2020)
Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (26.04.2020)
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020 (20.04.2020)
Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných (01.03.2020)
Sbírka Haléř sv. Petra 2020 (23.02.2020)
Prefekt vatikánského úřadu: Dokumenty prokáží úsilí Pia XII. o záchranu Židů (21.02.2020)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni míru (07.02.2020)
Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi (26.12.2019)
Úmysly svatého otce Františka pro rok 2020 (18.12.2019)
Exhortace papeže Františka - Christus Vivit (18.12.2019)
Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera (16.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019 (14.10.2019)
Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen (03.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 (16.09.2019)
Benedikt XVI.: Kritika textu se míjí s jeho jádrem (28.08.2019)
Papežové o sv. Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
P. Milan Glaser: Církví obchází strašidlo hereze (28.05.2019)
Církev a skandál zneužívání - Poznámky Benedikta XVI. z 11. dubna 2019 (15.04.2019)
Velikán na papežském stolci PIUS XII. zpečetil nezbytnost liturgické reformy ve 20. století (19.03.2019)
Hymnus o radosti (02.03.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru (28.01.2019)
Ján Dolný: Esej k 50. výročí encykliky Humanae Vitae (07.01.2019)
Zvláštní úmysl papeže Františka (30.09.2018)
Naše víra a život potřebují souzvuk (26. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.09.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018 (18.09.2018)
Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření (18.09.2018)
Pavel VI. o okupaci Československa 21. srpna 1968 (20.08.2018)
Jubilejní rok sv. Aloise (22.06.2018)
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír (22.02.2018)
Benedikt XVI.: Vnitřně jsem na pouti k Domovu (08.02.2018)
O údajném vyznamenání propotratové holandské aktivistky papežem (17.01.2018)
Afričtí preláti: "Svatý otče, v otázkách migrace se mýlíte. Ať mladí neodcházejí!" (11.01.2018)
RATZINGEROVA REVOLUCE Odkaz jednoho z největších teologů dneška (13.11.2017)
Milion Otčenášů za Svatého otce (07.11.2017)
Benedikt XVI varuje před 'nebezpečnou situací' v souvislosti s radikálním ateismem a radikálním islámem (08.06.2017)
Exkluzivní text Benedikta XVI: Krize, která rozvrací Církev, je především krizí liturgie (21.04.2017)
Světový den modliteb za povolání - poselství Svatého otce Františka (19.04.2017)
Před 12 lety zemřel papež Jan Pavel II. (02.04.2017)
Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017 (02.04.2017)
Poselství papeže Františka k postní době 2017 (24.02.2017)
... a papež František volal potřetí (09.02.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc ÚNOR (03.02.2017)
Emeritní papež Benedikt XVI: Katolická církev je naprosto nezbytná pro vykoupení (22.01.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc LEDEN (03.01.2017)
Papež, Vánoce a "falešné zprávy" o Hitlerovi (18.12.2016)
Pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce, zůstává otevřena (21.11.2016)
Poselství papeže Františka k Světovému dni misií 2016 (20.10.2016)
Světové dny mládeže v Krakově (05.08.2016)
Připomínka 65. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (28.06.2016)
Slavnostní obřad na připomínku 65. výročí kněžského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. (27.06.2016)
Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti (24.06.2016)
Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. (15.05.2016)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání (12.04.2016)
Papežova exhortace: krásná, dojemná i rozdělující (09.04.2016)
Zveřejněna papežská exhortace o rodině Amoris laetitia (09.04.2016)
Vzpomínka: 2. duben - jedenácté výročí smrti sv. Jana Pavla II.
* Litanie k Janu Pavlu II., jeho promluvy k přikázáním Desatera
(02.04.2016)
Benedikt XVI.: Pokud víra a spása nejsou propojeny, víra nemá smysl (01.04.2016)
Urbi et Orbi - Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit (27.03.2016)
Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla (14.02.2016)
Přímý přenos setkání: * Papež František se na Kubě setká s patriarchou Kirillem
* Dosavadní překážkou setkání byly obavy z proselytismu
(12.02.2016)
Papež: Bůh nemiluje láskou z telenovely (14.01.2016)
V římských klášterech se zachránila více než polovina židovské obce (10.01.2016)
Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství (18.12.2015)
Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil (27.11.2015)
Papež František: O slibech, které činíme dětem (19.10.2015)
Papežové pomíjejí, loďka církve se nepotopí (18.09.2015)
Modlitba za naši zemi (Papež František) (25.06.2015)
Apokalyptická vize Jana Pavla II. (14.06.2015)
Papež František se setkal s prezidentem Putinem (11.06.2015)
Papež o zásnubách: "expresní manželství neexistuje" (03.06.2015)
Krvavou kleriku Jana Pavla II. můžete vidět v Krakově (31.05.2015)
Papež František: Je čas, aby se rodiče vrátili k poslání vychovávat (28.05.2015)
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství (02.04.2015)
Papež: Učitelé jsou jako duchovní rodiče (21.03.2015)
Poselství papeže Františka k postní době 2015 (17.02.2015)
Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl (27.01.2015)
Papež se setkal s přeživšími z Osvětimi, včetně českých (11.01.2015)
Novoroční předsevzetí papeže Františka (05.01.2015)
Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní (30.12.2014)
Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv (27.11.2014)
Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy (16.11.2014)
Papež František: Boží království roste potichu a bez chlubení (14.11.2014)
Papež o pronásledovaných křesťanech: Mobilizujme svědomí (13.11.2014)
Emeritní papež Benedikt XVI.: ZŘEKNUTÍ SE PRAVDY JE "pro víru SMRTONOSNÉ" (27.10.2014)
Objednávejte si: plakátek papeže Františka (30.08.2014)
Deset tipů pro spokojený život (17.08.2014)
Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku (13.08.2014)
Cesta papeže Františka do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. 8. na televizi Noe (13.08.2014)
Benedikt XV. o válce z let 1914 - 1918 (29.06.2014)
Tvoje jméno je "jsem křesťan" a příjmení "patřím do církve" (27.06.2014)
Papež František: Nezapomínejme na první lásku (08.06.2014)
Představitel OSN: Pro-life nauka je "mučení" (05.06.2014)
Minutová modlitba za mír ve Svaté zemi (05.06.2014)
Joseph Ratzinger: předmluva ke knize Nový světový neřád (01.06.2014)
Tv Noe - SOBOTA 22.10
Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu
(31.05.2014)
* Přímé přenosy z pouti sv. otce ve Svaté zemi - TV NOE a TV LUX
* Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země
(24.05.2014)
Petrův nástupce svěřil Panně Marii svou pouť do Svaté země (24.05.2014)
Četba (+ čtení) na pokračování:
sv. Jan Pavel II. EVANGELIUM VITAE
(19.05.2014)
Papež Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014 (12.05.2014)
Papež: "žárlivost je ďáblova práce, Duch Svatý přináší jednotu" (12.05.2014)
Papež: Samolibý kněz Božímu lidu nesvědčí (06.05.2014)
Kardinál Müller: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě (02.05.2014)
První farnost, která nese jméno svatého Jana Pavla II. (30.04.2014)
10 kroků od sv.otca Františka jak se stát svatým (28.04.2014)
Nádherné slova Sv.otce Františka o svatosti ... (28.04.2014)
* Jan Pavel II. - Muž modlitby - 1-4* Aktuálně: sv. Otec Jan Pavel II. Veliký se stáva svatým orodovníkem v Nebi....
(26.04.2014)
Film na TV Lux: Karol: Papež, který zůstal člověkem (1 + 2) (25.04.2014)
Benedikt XVI. se zúčastní nedělní kanonizace (24.04.2014)
Svatořečení papežů: česká účast a přímé přenosy (23.04.2014)
Díky tobě, ženo (21.04.2014)
Papež se setkal s účastníky sympozia o boji proti obchodu s lidmi (15.04.2014)
Poselství papeže Františka k postní době 2014 (09.03.2014)
Benedikt XVI. písemně odpověděl na otázky deníku La Stampa (26.02.2014)
Nebudu už nositelem úřední moci, zůstanu ve službě modlitby (13.02.2014)
Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv (01.01.2014)
Papež František u Benedikta XVI. a Benedikt XVI. u Františka (28.12.2013)
Papežská cesta do Svaté země je plánována na příští rok (14.12.2013)
Benedikt XVI.: "Stárnu a jsem mnich, který se modlí" (06.12.2013)
Apoštolská exhortace Radost evangelia (27.11.2013)
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium papeže Františka uzavře Rok víry (19.11.2013)
Papež František předal Ratzingerovu cenu za teologii (27.10.2013)
22. 10. 2013 - Před 35 lety se ujal pontifikátu Jan Pavel II. (23.10.2013)
Jak je to vlastně s papežovým postojem k potratům? (19.10.2013)
Spojme se duchovně v modlitbě se Svatým otcem (04.10.2013)
Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014 (01.10.2013)
Svatý otec František 7. 9. 2013 (07.09.2013)
Právě nyní na TV-Noe: přímý přenos modlitební vigilie s papežem Františkem. (07.09.2013)
Papež jmenoval nového státního sekretáře Apoštolského stolce (31.08.2013)
O papeži Františkovi (30.07.2013)
Vyšla encyklika Lumen fidei, najdete zde i její překlad (27.07.2013)
Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu (26.07.2013)
Zasvěcení pontifikátu papeže Františka Naší Paní z Aparecidy
(a ve Fatimě)
(25.07.2013)
Papež František v Brazílii (25.07.2013)
SDM RIO a R13 v programu (nejen) TV LUX (24.07.2013)
Papež František poprosil Benedikta XVI.. o doprovázení během cesty do Brazílie (20.07.2013)
Kardinál Kasper: Papež František není konzervativec, ani pokrokář (20.07.2013)
Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě (14.07.2013)
František a ďábel (08.07.2013)
Kanonizace bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II.se přiblížila (06.07.2013)
František píše na Velehrad (04.07.2013)
V pátek vyjde encyklika o víře Lumen fidei (04.07.2013)
Dvakrát 'Svatý Otec' - přesto jedno srdce a jedna duše (22.06.2013)
Proces svatořečení Jana Pavla II. téměř uzavřený (22.06.2013)
O čtyřruční encyklice (20.06.2013)
O lahodném zotročování člověka (13.06.2013)
O návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI. (08.06.2013)
Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie (30.05.2013)
Proč se kdysi volalo »Ať žije Pius IX.«? (25.05.2013)
Papež František zasvětil svůj pontifikát Panně Marii Fatimské (22.05.2013)
Pontifikát papeže Františka zasvěcený Fatimské Panně Marii (aj.). (18.05.2013)
Papež pro Židy (14.05.2013)
František a papež? (12.05.2013)
Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu (03.05.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (23.04.2013)
Zasvěcení pontifikátu Panně Marii Fatimské (14.04.2013)
Podle médií je papež František středověký (11.04.2013)
Panna Maria se zjevila se zesnulým papežem: "Hle, můj syn!" (05.04.2013)
Nový papež přichází do morální krize (04.04.2013)
Benedikt XVI..: Putující Církev je také „ECCLESIA MILITANS“ (30.03.2013)
Papež převezme Lateránskou baziliku o druhé velikonoční neděli (29.03.2013)
Papež: Pokoj je neslučitelný s potraty a eutanazií (25.03.2013)
Kardinál Miloslav Vlk o papeži Františkovi (23.03.2013)
Nabídka obrázků papeže Františka (23.03.2013)
Setkání papeže Františka s Benediktem XVI. (také video) (23.03.2013)
Papež František: Vichr dobroty (23.03.2013)
Papež František - řada překvapení a velká očekávání (19.03.2013)
Papežský erb a motto (19.03.2013)
9 věcí, které byste měli vědět o papeži Františkovi (19.03.2013)
Papež František: Homosexuální "manželství" jsou "machinacemi otce lží" (19.03.2013)
Inagurace papeže Františka v médiích (18.03.2013)
Křížová cesta za nového papeže (12.03.2013)
Studio Konkláve: První den volby papeže na TV - Noe - živě (12.03.2013)
Pontifikát Benedikta XVI. v číslech (12.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů v číslech (10.03.2013)
O čem bude konkláve? (09.03.2013)
Konkláve začne v úterý 12. března (08.03.2013)
Adoptujte si kardinála! (08.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů je kompletní, datum konkláve jěště nebylo stanoveno (08.03.2013)
Vizionářka Mirjana prosila o modlitbu za papeže Benedikta
Modlitby za konkláve a budoucího papeže
(04.03.2013)
Svolání první generální kongregace kardinálského kolegia (01.03.2013)
Pravidla pro volbu papeže - Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve (01.03.2013)
Benedikt XVI.: Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost (28.02.2013)
Nikdy jsem se necítil sám - poslední katecheze Benedikta XVI.
150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.
(27.02.2013)
Poslední tisková konference pontifikátu Benedikta XVI. (27.02.2013)
Kardinál Barbarin: Benedikt XVI. ukázal, že autorita je služba, nikoli ambice či vlastnictví (26.02.2013)
Benedikt XVI. rozhodl o možnosti uspíšit zahájení konkláve (25.02.2013)
Budeme nuceni volit mezi zradou Krista a mučednictvím? (25.02.2013)
Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI. (24.02.2013)
Historický krok papeže Benedikta XVI. (23.02.2013)
O papeži Ratzingerovi na rovinu (23.02.2013)
Joseph Ratzinger: Jak bude vypadat církev ve třetím tisíciletí? (22.02.2013)
Co odhaluje abdikace Benedikta XVI.? (21.02.2013)
Papež uvažuje o posunutí začátku konkláve (20.02.2013)
Při pokušení je ve hře víra, protože je ve hře Bůh (20.02.2013)
Druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho svědka (19.02.2013)
Papež Benedikt XVI.. zřejmě zvažoval svůj odchod delší dobu (18.02.2013)
Lombardi: Odstoupení papeže svědčí o rozsahu problémů církve i světa (16.02.2013)
Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie (13.02.2013)
Od Popeleční středy Novéna modliteb za budoucnost církve (13.02.2013)
Kdo bude volit nového papeže? (13.02.2013)
Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže (11.02.2013)
Víra bez skutků je jako strom bez ovoce (10.02.2013)
Věřit v Boha, znamená přijmout Ježíše Nazaretského (05.02.2013)
Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia (25.01.2013)
Benedikt XVI.: Nikoli oslava Boha, ale Jeho zapomnění plodí násilí (10.01.2013)
Papež varuje: Rovnost filosofie popírá Boha a Bibli (03.01.2013)
Papež nesouhlasí s globální vládou (03.01.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. ledna 2013 (02.01.2013)
Musíme se mít na pozoru před znetvořením posvátna (27.12.2012)
Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle (26.12.2012)
Urbi et Orbi - Vánoční poselství Benedikta XVI., nám. sv. Petra (25.12.2012)
Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu (24.12.2012)
Vyšel poslední díl trilogie Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. + vzpomínka: jeho přání napsat knihu (25.11.2012)
Cesty vedoucí k poznání Boha (19.11.2012)
Benedikt XVI.: Stáří je krásný věk! (14.11.2012)
Benedikt XVI. k odvolání arcibiskupa Bezáka (08.11.2012)
Benedikt XVI. zakončil biskupský synod o nové evangelizaci, jeho promluva (28.10.2012)
Co je to víra? (25.10.2012)
Nový cyklus katechezí k Roku víry: Víra činí život plně lidským.. (21.10.2012)
K výročí koncilu a Roku víry (15.10.2012)
List k misijní neděli (14.10.2012)
Koncil je mocná výzva ke znovuobjevování krásy naší víry (10.10.2012)
Benedikt XVI.: Vlažnost je největší diskreditace křesťanství (10.10.2012)
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi (10.10.2012)
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
(05.10.2012)
Třetí díl Ježíše Nazaretského vyjde do vánoc (22.09.2012)
Benedikt XVI.: Evangelizace není věcí několika odborníků, ale celého Božího lidu (22.09.2012)
Přinášejte poselství víry do digitálního světa (18.09.2012)
Papežská cesta do Libanonu na obrazovkách Tv Noe (14.09.2012)
Benedikt XVI. prosí o modlitbu za cestu do Libanonu (13.09.2012)
Benedikt XVI. a o. Federico Lombardi k cestě do Libanonu (10.09.2012)
Libanon: Násilí eskaluje - návštěva papeže se neruší + další zprávy (31.08.2012)
Mučednictví každodenní věrnosti evangeliu (31.08.2012)
Svatý Otec vyzývá: "Církev musí učit to, co Bůh říká, ne to, co lidé chtějí slyšet." (16.08.2012)
Poselství představitelů církví Blízkého východu Benediktu XVI.. (10.08.2012)
Benedikt XVI. dokončil třetí díl knihy „Ježíš Nazaretský“ (09.08.2012)
Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně (09.08.2012)
Prosit Boha především o pevnější víru (02.07.2012)
Byl prezentován Rok víry (23.06.2012)
Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu (18.06.2012)
Nevěrní služebníci Petrova nástupce a jejich zrada (18.06.2012)
Nejposvátnějším místem v kostele je svatostánek (11.06.2012)
Joseph Ratzinger: Letnice a stvoření (08.06.2012)
Promluva Sv. otce na závěr mariánského měsíce května (03.06.2012)
Výzva Benedikta XVI. k Mezinárodnímu dni rodin (20.05.2012)
Papež schválil dekret o mučednictví 14 pražských mučedníků z roku 1611 (15.05.2012)
Kanonizace Jana Pavla II. v roce 2015 v Krakově? (15.05.2012)
Libanon si slibuje od papežské návštěvy vyjádření k arabskému jaru (02.05.2012)
K výročí beatifikace Jana Pavla II. (02.05.2012)
Učení Benedikta XVI. v nové webové aplikaci (26.04.2012)
Sedm let pontifikátu bilancuje P. Fessio SJ a další publicisté (26.04.2012)
Benedikt XVI. v mém životě (26.04.2012)
Rodinná lekce od Ratzingerů (20.04.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. (19.04.2012)
Benedikt XVI.: Smutek i rány stávají se zdrojem radosti (12.04.2012)
Urbi et orbi - velikonoční poselství Benedikta XVI. (09.04.2012)
Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje (02.04.2012)
Zpravodajství Radia Vatikán z návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu (30.03.2012)
Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku (22.03.2012)
Nová evangelizace začíná ve zpovědnici (17.03.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 (06.03.2012)
Benedikt XVI.: dospělost ve víře neznamená emancipaci od učení Církve (23.02.2012)
Symbolika čísla čtyřicet v dějinách spásy (23.02.2012)
Před 50. lety bylo stanoveno datum zahájení Druhého vatikánského koncilu (02.02.2012)
Benedikt XVI.: Stojíme před hlubokou krizí víry, která je pro dnešní církev největší výzvou (01.02.2012)
Benedikt XVI.: Hlavní překážkou evangelizace je krize víry (01.02.2012)
Benedikt XVI. o vztazích (31.01.2012)
Na Božím požehnání záleží všechno! (25.01.2012)
Mexiko: program papežské návštěvy (13.01.2012)
Život jako Boží Slovo (11.01.2012)
Mons. Geisler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit (05.01.2012)
P. Lombardi bilancuje rok 2011 (01.01.2012)
Benedikt XVI.: Vánoční stromeček je symbolem věčného života (26.12.2011)
Kondolence Benedikta XVI. a prohlášení arcibiskupa Duky (24.12.2011)
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu (12.12.2011)
Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky (06.12.2011)
Papež v nové dětské knize podporuje mariánskou úctu (06.12.2011)
Film o bl. Janu Pavlu II. v brněnském kině SCALA (03.12.2011)
Motu proprio Benedikta XVI. PORTA FIDEI (25.11.2011)
Benin se těší návštěvě Benedikta XVI. (20.11.2011)
Nouzové přistání ve Varšavě (07.11.2011)
Kardinál Meisner - papežský legát při oslavách svaté Anežky České (24.10.2011)
První jmeniny Wojtylových dětí (24.10.2011)
Benedikt XVI. oznámil úmysl vyhlásit »Rok víry« (17.10.2011)
Papež zvítězil nad mediálními útoky v Německu (12.10.2011)
CHVÍLE PRAVDY - Papežova cesta do Německa (11.10.2011)
Texty pronesené Benediktem XVI. při návštěvě Spolkové republiky Německo (02.10.2011)
NÁZOR: Aldo Maria Valli o frontálním útoku na Benedikta XVI. (27.09.2011)
Benedikt XVI. cestou do Berlína pozdravil obyvatele ČR (22.09.2011)
Cesta Benedikta XVI. do Německa má motto: Kde je Bůh, tam je budoucnost (21.09.2011)
Povolání není soukromou záležitostí (14.09.2011)
Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících (23.08.2011)
O síle slova a charizmatickém papeži (19.08.2011)
Homilie Benedikta XVI. o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2011 v Římě (05.08.2011)
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera (27.06.2011)
60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (26.06.2011)
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera (14.06.2011)
Papež v Chorvatsku 4. až 5. června 2011 (04.06.2011)
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera (26.05.2011)
30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení (23.05.2011)
Liturgická památka Jana Pavla II. připadne na 22. října (21.05.2011)
Světlo světa – kniha, která září Bohem (15.05.2011)
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera (14.05.2011)
Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru (06.05.2011)
Proč svatý? - četba na pokračování na Proglasu (03.05.2011)
Santo subito – je to skutečnost! (02.05.2011)
Zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II. (30.04.2011)
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera (26.04.2011)
Dubnová výročí Benedikta XVI. (22.04.2011)
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera (19.04.2011)
Pilot USA o Janu Pavlu II.: Miloval všechny (15.04.2011)
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera (11.04.2011)
... potvrzujeme, že Kristus je Pánem našeho života? (06.04.2011)
Světlo světa - kniha rozhovorů se Svatým Otcem Benediktem XVI. (05.04.2011)
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera (29.03.2011)
Benedikt XVI. o post-abortivním syndromu a úloze svědomí (25.03.2011)
Beatifikace Jana Pavla II. – nabídka dopravy do Říma (20.03.2011)
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera (18.03.2011)
Vyšel druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazaretský (16.03.2011)
Česká pouť na beatifikaci Jana Pavla II. (11.03.2011)
Obyvatelé Říma město před 1. květnen neopustí (27.02.2011)
Knihy (20.02.2011)
Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II. (18.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. - jak se postavit proti nejčastějším námitkám (18.02.2011)
Don Gobbi o sv. Otci Janu Pavlu II. (17.02.2011)
Benedikt XVI., virtuóz slova - naslouchejme mu! (16.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. (15.01.2011)
BENEDIKT XVI. – úryvek z homilie (27.12.2010)
Maria k nám mluví Božím Slovem (09.12.2010)
Vyšla kniha rozhovorů s papežem (24.11.2010)
Papežova návštěva v Anglii (25.09.2010)
Sbírka na úhradu dluhu – návštěva Svatého otce Benedikta XVI. (25.09.2010)
Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce? (22.09.2010)
ATEISTI ZNÁSILŇUJÚ PRAVDU, TVRDÍ ATEISTA (15.09.2010)
Benedikt XVI. ke 100. výročí narození bl. Matky Terezy z Kalkaty (27.08.2010)
„Homofób“ není obvinění (29.07.2010)
Sjednocujme se s naším papežem (26.07.2010)
Pedofilie, církev a nový pohled některých médií (09.06.2010)
Co v televizi neuslyšíme (19.05.2010)
Pedofilie v církvi (18.05.2010)
Stanovisko českých biskupů k mediální kritice Benedikta XIV. (22.04.2010)
Nepravdivé obvinění Benedikta XVI. americkým listem New York Times (25.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 07. 2011 | 14079 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.sklenenykostel.net
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace