Zajímavé...

Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera

Srdce probodené na kříži je dozrálým plodem odvěké lásky Boha k člověku. V něm zůstane navěky vypsána tato pravda z Janova listu: Bůh nás miloval první a on poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy

SRDCE PROBODENÉ NA KŘÍŽI
JE PLODEM ODVĚKÉ LÁSKY BOHA K ČLOVĚKU


(Deváté přikázání Desatera)

Mše svatá na letišti aeroklubu ve Włocławku (1).
Homilie, 7. června 1991


1. Jeden z vojáků mu svým kopím probodl bok (Jan 19, 34).

Drazí bratři a sestry!

Církev se dnes vrací k Velkému pátku. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako by byla dopovězením událostí Velkého pátku a hlubokým komentářem k nim. Záznam evangelia sv. Jana se vztahuje k samotnému zakončení těch událostí. Vojáci poslaní Pilátem zjišťují, jestli odsouzenci na Golgotě už nežijí. Kristus už nežije. Aby to ověřil, zasadí jeden z vojáků ránu kopím – a tehdy z probodeného boku vyšla krev a voda (Jan 19, 34). Byla to zkouška smrti.

Evangelista nemluví o srdci – ale právě lidské srdce ukřižovaného je to, co bylo probodeno: odtud právě vytéká krev a voda, což je znamením, že Ježíš Nazaretský už nežije. Stalo se to na Velký pátek v podvečerních hodinách. Rituální zákon vyžadoval, aby těla ukřižovaných nezůstávala na kříži v den velikonočního sabatu, který byl největším svátkem Izraele.

2. Do tohoto záznamu vkládá evangelista dvě věty, které mají svědčit o naplnění proroctví Starého zákona. Písmo říká: ani kost mu nebude zlomena (Jan 19, 36; srovnej Ex 12, 46), a to se také stalo – na rozdíl od obou dalších ukřižovaných. Písmo také říká: Budou hledět na toho, jehož probodli (Jan 19, 37; Zach 12, 10).

Budou se dívat na ukřižovaného. Budou se upřeně dívat do jeho srdce. V těchto slovech je obsažen klíč k tajemství, které stojí v centru dnešní slavnosti. Ale nejen klíč. Klíč do historie duší mnoha lidí, kteří skrze tuto otevřenou ránu v boku ukřižovaného Krista, patrnou navenek, pronikají k tomu, co je zraku ukryto. Hledí na jeho srdce. Pronikají pohledem do jeho srdce.

Kolik takových lidí, pronikajících pohledem do srdce Spasitele, prošlo touto zemí nad Vislou, tímto biskupským městem? Nebyl takovým člověkem blahoslavený opat Bohumil (2), pozdější hnězdenský arcibiskup a potom poustevník, nebo také blahoslavená Jolanta (3), piastovská kněžna, oba před mnoha staletími? A nebyl v tomto našem přetěžkém 20. století takovým člověkem Maksymilian Maria Kolbe (4) a biskup Michał Kozal (5)? Nebyl jím velký primas Tisíciletí kardinál Stefan Wyszyński (6)? A ještě před ním – všichni ti mučedníci hitlerovských táborů, v nichž włocławská diecéze musela zaplatit obzvlášť vysokou cenu krve? Jen samotných kněží zahynulo během poslední války až dvě stě dvacet, což představovalo více než polovinu duchovenstva vaší diecéze.

Všichni hleděli do srdce probodeného na kříži – a nalézali nadlidskou sílu, aby mu přinášeli svědectví života a smrti. Srdce, které je pramenem života a svatosti.

3. Toto srdce v sobě skrývá na lidský způsob tajemství odvěké Boží lásky. Tajemství, které hlásá apoštol v listě k Efesanům: nevystižitelné Kristovo bohatství … naplnění tajemného plánu od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil (3, 8-9).

Jaký je to plán? A jaké bohatství? Dnešní liturgie odpovídá slovy knihy proroka Ozeáše. Především oním jediným slovem: „láska“ – „miloval jsem“. Když byl Izrael mladý, miloval jsem ho… Já jsem naučil Efraima chodit, bral jsem ho na ramena… Vodil jsem je v lidských poutech, v okovech lásky (11, 1.3-4). Boží láska – lidská pouta. A lidské vyjádření Boží lásky v podobenství rodiče nebo rodičky, která si zdvihá kojence až ke tváři, sklání se k němu a krmí ho (3, 4).

Srdce probodené na kříži – srdce jednorozeného Syna – je dozrálým plodem odvěké lásky Boha k člověku. V něm zůstane navěky vypsána tato pravda z Janova listu: Bůh nás miloval první a on poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy (1 Jan 4, 10). Nikdo nemá větší lásku nad takovouto: položit svůj život za své přátele (srovnej Jan 15, 13). Nikdo nemá větší lásku nad tu, která se na konci zjevuje v srdci probodeném setníkovým kopím na Golgotě.

Srdce se ve mně otřásá, veškeré mé útroby se chvějí. Nepopustím uzdu svému planoucímu hněvu (Oz 11, 8-9). Ano. Ten plamen vzplál a strávil srdce Syna. A v srdci Syna ten Boží plamen zůstal pro každého člověka – nikoliv jako plamen ničivého trestu, ale jako plamen obnovující lásky.

Tímto způsobem Bůh-Láska zůstává v historii lidstva, ve vnitřní historii každého z nás: uprostřed tebe jsem já Svatý a nepřijdu v rozlícenosti (Oz 11, 9). Srdce Ježíšovo, usmíření za naše hříchy – Srdce Ježíšovo, pramen života a svatosti.

4. Je zapotřebí, abychom, jdouce po stopách tolika synů a dcer této kujavské země, tohoto biskupského města, hleděli pozorně do Božského Srdce. Z něho plyne posílení vnitřního člověka, jak učí apoštol v listě k Efesanům (3, 16). Je zde zároveň obsažena odpověď na mnoho slabostí a hříchů současných lidí, kteří nežijí vnitřním životem. Žijí navenek. Žijí smysly, žijí reflexy instinktů. Kráčeje ve stopách přikázání Desatera, která tentokrát vymezují program mého putování, musím zde připomenout deváté přikázání: „Nepožádáš manželky bližního svého.“ Nejen „nesesmilníš, nebudeš cizoložit“, ale také „nepožádáš“. Nedej se zviklat všemi těmi silami žádosti, které v tobě dřímají jako „podněty k hříchu“. Nedej se ovládnout tělesným člověkem (srovnej 1 Kor 3, 3). Jestli totiž žijete podle těla, – píše apoštol – zemřete (Řím 8, 13). Tělo samo nemá žádnou další perspektivu – tu má pouze duch: Ale jestliže pomocí Ducha dáte zemřít skutkům těla, budete žít (Řím 8, 13). A síly ducha jsou v člověku. A v lidských srdcích působí také láska, která je z Ducha Svatého.

A proto – zdůraznit to, co má každý z nás v sobě z ducha a z Ducha Svatého. Nenechat se zaplést do celé té civilizace žádosti a rozkoše, která bují mezi námi a dává si označení evropskosti, která bují mezi námi, využívajíc různých sdělovacích prostředků a svodů. Je to civilizace – nebo spíš anti-civilizace? Kultura – nebo spíš anti-kultura? Tady je třeba vrátit se k elementárním rozlišením. Kultura je přece to, co dělá člověka více člověkem. Nikoliv to, co pouze spotřebovává jeho člověčenství.

5. Vraťme se ještě ke čtením dnešní liturgie. V listě k Efesanům čteme: poklekám na kolena před Otcem…, aby vás podle bohatství své slávy ráčil prostřednictvím svého Ducha vyzbrojit mocí, aby se ve vás posílil vnitřní člověk (3, 14.16).

Nedotýkáme se zde samotných základů lidské kultury? Na počátku je Bůh – je Otec, který při stvoření člověka ke svému obrazu a své podobě činí ho citlivým k působení Ducha: Ducha pravdy, dobra a krásy. To jsou přece odvěká měřítka veškeré kultury i každé z lidských kultur. Také té naší, polské – té, která o nás rozhoduje po staletí naší historie.

A dál apoštol píše: Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce … mohli pochopit … a poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží (Ef 3, 17-19).

Takže: u počátku Otec a Duch Stvořitel – a v samotném srdci lidských činů a usilování lidské tvořivosti a práce: Kristus. Kristova láska, která člověku dovoluje, aby převyšoval sebe samého. Stanislav (7), váš krajan z Rostkowa v Plocké diecézi, měl ve zvyku říkávat: „Jsem stvořený k vyšším věcem.“ Uvědomoval si, že člověk je sebou, když je připraven sebe převyšovat. Svým prostým chlapeckým jazykem vyslovil stejnou pravdu jako veliký Pascal.

Proto spolu se všemi, kdo prošli tímto krajem nad Vislou, spolu s knězem Jerzym (8), který nalezl mučednickou smrt na vislanské přehradě, poklekám před Otcem a prosím o „posílení vnitřního člověka“, prosím o posílení vnitřního člověka pro všechny syny a dcery vlasti na prahu časů, které nastaly – a které trvají.

Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň srdce moje podle srdce svého. Tak může promlouvat člověk k Bohu, který se stal člověkem, který jako člověk nese plnost božství i celou nesmírnou hloubku tajemství povolání člověka v Bohu právě v tomto lidském srdci. V tomto lidském srdci, na konci probodeném kopím, nese také celé tajemství ceny, hodnoty, jakou má člověk, celé tajemství vykoupení.

Co jiného je vykoupení než navrácení hodnoty. Navracet hodnotu člověku neznamená postrkovat ho ke všemu, co je smyslové, ke všem druhům žádostivosti, ke všem ulehčováním v oblasti smyslů, v oblasti sexuálního života, v oblasti užívání si. To není pozdvižení člověka, to není měřítko kultury, to není měřítko evropskosti, na kterou se tak často odvolávají někteří obhájci našeho „vstupu do Evropy“.

Především – my do ní vůbec nemusíme vstupovat, protože už v ní jsme. První prezident třetí Reczypospolité to vyslovil v Radě Evropy ve Štrasburku: na nějaký způsob jsme vždycky byli a jsme v Evropě. Nemusíme do ní vstupovat, protože jsme ji vytvářeli a vytvářeli jsme ji s větší námahou než ti, kterým se připisuje, nebo kteří si připisují patent na evropskost, výlučnost.

Co má být kritériem, co má být kritériem svobody? Jaká svoboda? Například svoboda zbavovat života nenarozené dítě?

Moji drazí bratři a sestry, já jako biskup římský toužím protestovat proti takovému kvalifikování Evropy, západní Evropy. To uráží ten velký svět kultury, křesťanské kultury, z něhož jsme čerpali a který jsme spoluvytvářeli, spoluvytvářeli i za cenu našeho utrpení. Tady, v této kujavské zemi, tady, v tomto městě mučedníků, to musí být hlasitě řečeno. Evropskou kulturu vytvářeli mučedníci prvních tří století, tvořili ji také mučedníci na východ od nás v posledních desetiletích – a také u nás v posledních desetiletích. Ano, tvořil ji kněz Jerzy.

On je patronem naší přítomnosti v Evropě za cenu oběti života, tak jako Kristus. Tak jako Kristus, neboť Kristus má právo na světové občanství, má právo na evropské občanství, a to proto, že dal život za nás za všechny. Má právo na občanství mezi námi a mezi všemi národy tohoto kontinentu a celého světa, skrze svůj kříž. Tajemství srdce, které probodli, tajemství srdce, do něhož hleděli. To jsou velcí pionýři Evropy – v minulosti a do budoucnosti přijímáme toto měřítko evropskosti, toto měřítko evropskosti toužíme pozvednout a pokračovat v něm a nedovolíme, aby toto měřítko bylo sníženo.

Ano, samozřejmě, Evropa – to jsou také dějiny velkých krizí, dějiny evropské krize, která má mnoho kořenů, která trvá a rozvíjí se a v naší době má také svoje další pokračování, v tomto století bohužel tragické další pokračování. To přece v tomto století byl vytvořen světový názor, v jehož jménu může člověk zbavit života jiného člověka proto, že je jiné rasy, protože přísluší k jisté etnické skupině, protože je Žid, protože je Cikán, protože je Polák. Rasa pánů a rasa otroků. A pak zase mýtus třídy. To všechno je také evropské dědictví, ale z něho se máme osvobozovat! Evropa potřebuje vykoupení!

Slavnost Nejsvětějšího Srdce je slavností vykoupení Evropy, vykoupení světa, vykoupení Evropy pro svět. Svět potřebuje vykoupenou Evropu.

Moji drazí, darujte ta horoucí slova, možná proto, že dnes je den trochu chladný, ale je zde také genius loci, je to tohle místo, je to podivuhodné místo. Možná ve světě, v Evropě ne tak známé – Włocławek –, které v sobě však v našem století nese podivuhodný záznam, který jako by byl odpovědí na onen záznam celé civilizace nenávisti, smrti, celé civilizace smrti. Záznam civilizace života, života skrze smrt, tak jako Kristus, tak jako Boží Srdce. Jeho jakoby posledním svědkem, svědkem tohoto záznamu je právě kněz Jerzy. Nesmíme na něho pohlížet – ať Bůh brání, nemyslím, že to tak někdo vidí nebo to zkouší – nesmíme na něho pohlížet jen do té míry, nakolik sloužil určité záležitosti v politickém systému, ačkoliv to byla záležitost hluboce etická. Je třeba, abychom ho viděli v celé pravdě jeho života. Je třeba, abychom ho četli ze strany onoho vnitřního člověka, o něhož prosí apoštol v listě k Efesanům. Právě jen tento vnitřní člověk mohl být svědkem, takovým svědkem našich těžkých časů, našeho posledního desetiletí, jakým byl.

Spolu se všemi opakuji poslední pasus, spolu se všemi, kdo prošli touto zemí nad Vislou, spolu s knězem Jerzym, poklekám na kolena před Otcem. Prosím o posílení vnitřního člověka pro všechny syny a dcery této země, mé vlasti, nyní, na prahu časů, které nastaly a které trvají! Amen!

Poznámky

(1) Włocławek – hlavní město Kujavsko-pomořanského vojvodství. Má přes 100 tisíc obyvatel.

(2) Bogumil u Dobrowa (asi 1135 – asi 1204) – hnězdenský arcibiskup. Jeho identita je předmětem řady výzkumů, existuje několik hypotéz o jeho životě a díle.

(3) Blahoslavená Jolanta (1244–1304) – uherská princezna, vzdělání se jí dostalo na dvoře její sestry Kingy (Kunigundy) v Krakově. Byla provdána za Boleslava Pobožného, knížete kalisko-hnězdenského. Po smrti manžela vstoupila i se svou sestrou Kingou, později svatořečenou, do řádu klarisek. Blahoslavena byla papežem Lvem XII. v r. 1827.

(4) Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) – polský římskokatolický kněz, františkán, teolog, misionář a mučedník. Během hitlerovské okupace byl několikrát vězněn; zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi, když si dobrovolně vybral smrt hladem za potrestaného spoluvězně. V r. 1971 byl v Římě papežem Pavlem VI. blahoslaven. Svatořečen byl 10. října 1982 v Římě Janem Pavlem II.

(5) Michal Kozal (1893–1943) – włocławský biskup. Zemřel v koncentračním táboře v Dachau. 14. června 1987 byl ve Varšavě blahoslaven papežem Janem Pavlem II.

(6) Stefan Wyszyński (1901–1981) – v letech 1948 – 1981 arcibiskup metropolita hnězdenský a varšavský a primas polský; kardinálem byl od r. 1953. Zastával nejvyšší církevní úřady v Polsku během komunistického režimu a i jeho zásluhou si polská římskokatolická církev zachovala významné postavení i v této těžké době. Je nazýván primasem Tisíciletí – mj. kvůli velkému úsilí o mravní obrodu společnosti v době přípravy na oslavy tisíciletého jubilea pokřesťanštění Polska (novéna 1957 – 1966).

(7) Stanisław Kostka (1550 Rostków–1568 Řím) – syn ze šlechtické rodiny, studoval ve Vídni; už v útlém věku toužil vstoupit do jezuitského řádu, nezískal však svolení rodičů. Aby mohl splnit svou touhu, uprchl a pěšky putoval z Vídně do Říma. V jezuitském centru v bavorském Dillingenu se setkal s Petrem Canisiem, který rozpoznal jeho povolání do řádu a vyslal ho do Říma, kde se r. 1567 stal jezuitou. Zemřel o rok později na malárii. V r. 1602 byl blahoslaven a r. 1726 byl papežem Benediktem XIV. svatořečen.

(8) Jerzy Popiełuszko (1947–1984) – polský katolický kněz spojený se Solidaritou, zavražděný komunistickou tajnou policií. Když se 19. října 1984 vracel z Bydhoště do Varšavy, zastavili jeho auto tajní policisté převlečení za milicionáře, svázali ho a v kufru auta odvezli na neznámé místo, kde ho krutě mučili. Už mrtvého ho hodili do přehrady na řece Visle u města Włocławek. Tělo bylo nalezeno až 30. října 1984. Popiełuszkův pohřeb se stal mohutnou manifestací proti komunistické totalitě v Polsku. Papež Benedikt XVI. prohlásil Popiełuszka v r. 2009 za mučedníka a v r. 2010 ho ve Varšavě blahořečil.

Přeložil a poznámky napsal prof. dr. Václav Cejpek

Převzato ze stránek www.sklenenykostel.net/, článek naleznete zde.

Promluvy o přikázáních Desatera

Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera
Jan Pavel II. tentokrát o příkázáních lásky

Sdílet

Související články:
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (09.01.2023)
USA: Progresivisté účtují s odkazem Benedikta XVI. (07.01.2023)
Benedikt XVI. – hrdina víry a papež, který viděl, že přicházejí těžké časy (05.01.2023)
Životopisec emeritního papeže - Kdo dnes chce být křesťanem, musí mít odvahu být nemoderní jako Benedikt XVI. (04.01.2023)
Mezinárodní katolické revue Communio - odkaz na Benediktovy spisy zdarma do 15.1. (02.01.2023)
Exorcista páter Amorth o papeži Benediktovi XVI. (02.01.2023)
Za Benediktem XVI. - Nebyl bouřlivou řekou, ale tichou vodou, která uhášela žízeň po Bohu (31.12.2022)
Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2022 (24.10.2022)
Papež ke kritice kongresu náboženství od biskupa Schneidera (25.09.2022)
NADPŘIROZENÉ NÁBOŽENSTVÍ ZJEVENÉ KRISTEM JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ. TO NENÍ MOŽNO POSTAVIT NA ROVEŇ OSTATNÍM BEZ POHORŠENÍ A ŠKODY PRO DUŠE (21.09.2022)
JEDINÝM PRAVÝM, BOHEM ZJEVENÝM A CHTĚNÝM NÁBOŽENSTVÍM, JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ (17.09.2022)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (13.09.2022)
Synodalita v církvi (20.11.2021)
Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže (11.11.2021)
Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu (07.10.2021)
Poselství svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků (31.05.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni modliteb za povolání (18.05.2021)
Úmysly apoštolátu duben, květen, červen (27.04.2021)
Papež Jan Pavel II. v Československu 1990 (22.04.2021)
Poselství papeže Františka k postní době (02.03.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných (01.02.2021)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (19.01.2021)
Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně v neděli 3.1.2021 (08.01.2021)
Úmysly Svatého otce pro modlitby svěřené celosvětové síti modliteb (01.01.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 54. celosvětovému dni sdělovacích prostředků (28.05.2020)
Povolanie pápež - původní slovenský muzikál (18.05.2020)
Modlitba papeže Františka k Panně Marii (12.05.2020)
Karol Dučák: Katolická církev odmítá nejen ateistický komunismus, ale i kapitalismus a neoliberalismus! (06.05.2020)
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 (03.05.2020)
Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (26.04.2020)
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020 (20.04.2020)
Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných (01.03.2020)
Sbírka Haléř sv. Petra 2020 (23.02.2020)
Prefekt vatikánského úřadu: Dokumenty prokáží úsilí Pia XII. o záchranu Židů (21.02.2020)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni míru (07.02.2020)
Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi (26.12.2019)
Úmysly svatého otce Františka pro rok 2020 (18.12.2019)
Exhortace papeže Františka - Christus Vivit (18.12.2019)
Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera (16.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019 (14.10.2019)
Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen (03.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 (16.09.2019)
Benedikt XVI.: Kritika textu se míjí s jeho jádrem (28.08.2019)
Papežové o sv. Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
P. Milan Glaser: Církví obchází strašidlo hereze (28.05.2019)
Církev a skandál zneužívání - Poznámky Benedikta XVI. z 11. dubna 2019 (15.04.2019)
Velikán na papežském stolci PIUS XII. zpečetil nezbytnost liturgické reformy ve 20. století (19.03.2019)
Hymnus o radosti (02.03.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru (28.01.2019)
Ján Dolný: Esej k 50. výročí encykliky Humanae Vitae (07.01.2019)
Zvláštní úmysl papeže Františka (30.09.2018)
Naše víra a život potřebují souzvuk (26. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.09.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018 (18.09.2018)
Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření (18.09.2018)
Pavel VI. o okupaci Československa 21. srpna 1968 (20.08.2018)
Jubilejní rok sv. Aloise (22.06.2018)
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír (22.02.2018)
Benedikt XVI.: Vnitřně jsem na pouti k Domovu (08.02.2018)
O údajném vyznamenání propotratové holandské aktivistky papežem (17.01.2018)
Afričtí preláti: "Svatý otče, v otázkách migrace se mýlíte. Ať mladí neodcházejí!" (11.01.2018)
RATZINGEROVA REVOLUCE Odkaz jednoho z největších teologů dneška (13.11.2017)
Milion Otčenášů za Svatého otce (07.11.2017)
Benedikt XVI varuje před 'nebezpečnou situací' v souvislosti s radikálním ateismem a radikálním islámem (08.06.2017)
Exkluzivní text Benedikta XVI: Krize, která rozvrací Církev, je především krizí liturgie (21.04.2017)
Světový den modliteb za povolání - poselství Svatého otce Františka (19.04.2017)
Před 12 lety zemřel papež Jan Pavel II. (02.04.2017)
Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017 (02.04.2017)
Poselství papeže Františka k postní době 2017 (24.02.2017)
... a papež František volal potřetí (09.02.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc ÚNOR (03.02.2017)
Emeritní papež Benedikt XVI: Katolická církev je naprosto nezbytná pro vykoupení (22.01.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc LEDEN (03.01.2017)
Papež, Vánoce a "falešné zprávy" o Hitlerovi (18.12.2016)
Pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce, zůstává otevřena (21.11.2016)
Poselství papeže Františka k Světovému dni misií 2016 (20.10.2016)
Světové dny mládeže v Krakově (05.08.2016)
Připomínka 65. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (28.06.2016)
Slavnostní obřad na připomínku 65. výročí kněžského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. (27.06.2016)
Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti (24.06.2016)
Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. (15.05.2016)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání (12.04.2016)
Papežova exhortace: krásná, dojemná i rozdělující (09.04.2016)
Zveřejněna papežská exhortace o rodině Amoris laetitia (09.04.2016)
Vzpomínka: 2. duben - jedenácté výročí smrti sv. Jana Pavla II.
* Litanie k Janu Pavlu II., jeho promluvy k přikázáním Desatera
(02.04.2016)
Benedikt XVI.: Pokud víra a spása nejsou propojeny, víra nemá smysl (01.04.2016)
Urbi et Orbi - Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit (27.03.2016)
Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla (14.02.2016)
Přímý přenos setkání: * Papež František se na Kubě setká s patriarchou Kirillem
* Dosavadní překážkou setkání byly obavy z proselytismu
(12.02.2016)
Papež: Bůh nemiluje láskou z telenovely (14.01.2016)
V římských klášterech se zachránila více než polovina židovské obce (10.01.2016)
Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství (18.12.2015)
Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil (27.11.2015)
Papež František: O slibech, které činíme dětem (19.10.2015)
Papežové pomíjejí, loďka církve se nepotopí (18.09.2015)
Modlitba za naši zemi (Papež František) (25.06.2015)
Apokalyptická vize Jana Pavla II. (14.06.2015)
Papež František se setkal s prezidentem Putinem (11.06.2015)
Papež o zásnubách: "expresní manželství neexistuje" (03.06.2015)
Krvavou kleriku Jana Pavla II. můžete vidět v Krakově (31.05.2015)
Papež František: Je čas, aby se rodiče vrátili k poslání vychovávat (28.05.2015)
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství (02.04.2015)
Papež: Učitelé jsou jako duchovní rodiče (21.03.2015)
Poselství papeže Františka k postní době 2015 (17.02.2015)
Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl (27.01.2015)
Papež se setkal s přeživšími z Osvětimi, včetně českých (11.01.2015)
Novoroční předsevzetí papeže Františka (05.01.2015)
Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní (30.12.2014)
Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv (27.11.2014)
Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy (16.11.2014)
Papež František: Boží království roste potichu a bez chlubení (14.11.2014)
Papež o pronásledovaných křesťanech: Mobilizujme svědomí (13.11.2014)
Emeritní papež Benedikt XVI.: ZŘEKNUTÍ SE PRAVDY JE "pro víru SMRTONOSNÉ" (27.10.2014)
Objednávejte si: plakátek papeže Františka (30.08.2014)
Deset tipů pro spokojený život (17.08.2014)
Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku (13.08.2014)
Cesta papeže Františka do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. 8. na televizi Noe (13.08.2014)
Benedikt XV. o válce z let 1914 - 1918 (29.06.2014)
Tvoje jméno je "jsem křesťan" a příjmení "patřím do církve" (27.06.2014)
Papež František: Nezapomínejme na první lásku (08.06.2014)
Představitel OSN: Pro-life nauka je "mučení" (05.06.2014)
Minutová modlitba za mír ve Svaté zemi (05.06.2014)
Joseph Ratzinger: předmluva ke knize Nový světový neřád (01.06.2014)
Tv Noe - SOBOTA 22.10
Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu
(31.05.2014)
* Přímé přenosy z pouti sv. otce ve Svaté zemi - TV NOE a TV LUX
* Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země
(24.05.2014)
Petrův nástupce svěřil Panně Marii svou pouť do Svaté země (24.05.2014)
Četba (+ čtení) na pokračování:
sv. Jan Pavel II. EVANGELIUM VITAE
(19.05.2014)
Papež Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014 (12.05.2014)
Papež: "žárlivost je ďáblova práce, Duch Svatý přináší jednotu" (12.05.2014)
Papež: Samolibý kněz Božímu lidu nesvědčí (06.05.2014)
Kardinál Müller: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě (02.05.2014)
První farnost, která nese jméno svatého Jana Pavla II. (30.04.2014)
10 kroků od sv.otca Františka jak se stát svatým (28.04.2014)
Nádherné slova Sv.otce Františka o svatosti ... (28.04.2014)
* Jan Pavel II. - Muž modlitby - 1-4* Aktuálně: sv. Otec Jan Pavel II. Veliký se stáva svatým orodovníkem v Nebi....
(26.04.2014)
Film na TV Lux: Karol: Papež, který zůstal člověkem (1 + 2) (25.04.2014)
Benedikt XVI. se zúčastní nedělní kanonizace (24.04.2014)
Svatořečení papežů: česká účast a přímé přenosy (23.04.2014)
Díky tobě, ženo (21.04.2014)
Papež se setkal s účastníky sympozia o boji proti obchodu s lidmi (15.04.2014)
Poselství papeže Františka k postní době 2014 (09.03.2014)
Benedikt XVI. písemně odpověděl na otázky deníku La Stampa (26.02.2014)
Nebudu už nositelem úřední moci, zůstanu ve službě modlitby (13.02.2014)
Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv (01.01.2014)
Papež František u Benedikta XVI. a Benedikt XVI. u Františka (28.12.2013)
Papežská cesta do Svaté země je plánována na příští rok (14.12.2013)
Benedikt XVI.: "Stárnu a jsem mnich, který se modlí" (06.12.2013)
Apoštolská exhortace Radost evangelia (27.11.2013)
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium papeže Františka uzavře Rok víry (19.11.2013)
Papež František předal Ratzingerovu cenu za teologii (27.10.2013)
22. 10. 2013 - Před 35 lety se ujal pontifikátu Jan Pavel II. (23.10.2013)
Jak je to vlastně s papežovým postojem k potratům? (19.10.2013)
Spojme se duchovně v modlitbě se Svatým otcem (04.10.2013)
Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014 (01.10.2013)
Svatý otec František 7. 9. 2013 (07.09.2013)
Právě nyní na TV-Noe: přímý přenos modlitební vigilie s papežem Františkem. (07.09.2013)
Papež jmenoval nového státního sekretáře Apoštolského stolce (31.08.2013)
O papeži Františkovi (30.07.2013)
Vyšla encyklika Lumen fidei, najdete zde i její překlad (27.07.2013)
Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu (26.07.2013)
Zasvěcení pontifikátu papeže Františka Naší Paní z Aparecidy
(a ve Fatimě)
(25.07.2013)
Papež František v Brazílii (25.07.2013)
SDM RIO a R13 v programu (nejen) TV LUX (24.07.2013)
Papež František poprosil Benedikta XVI.. o doprovázení během cesty do Brazílie (20.07.2013)
Kardinál Kasper: Papež František není konzervativec, ani pokrokář (20.07.2013)
Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě (14.07.2013)
František a ďábel (08.07.2013)
Kanonizace bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II.se přiblížila (06.07.2013)
František píše na Velehrad (04.07.2013)
V pátek vyjde encyklika o víře Lumen fidei (04.07.2013)
Dvakrát 'Svatý Otec' - přesto jedno srdce a jedna duše (22.06.2013)
Proces svatořečení Jana Pavla II. téměř uzavřený (22.06.2013)
O čtyřruční encyklice (20.06.2013)
O lahodném zotročování člověka (13.06.2013)
O návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI. (08.06.2013)
Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie (30.05.2013)
Proč se kdysi volalo »Ať žije Pius IX.«? (25.05.2013)
Papež František zasvětil svůj pontifikát Panně Marii Fatimské (22.05.2013)
Pontifikát papeže Františka zasvěcený Fatimské Panně Marii (aj.). (18.05.2013)
Papež pro Židy (14.05.2013)
František a papež? (12.05.2013)
Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu (03.05.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (23.04.2013)
Zasvěcení pontifikátu Panně Marii Fatimské (14.04.2013)
Podle médií je papež František středověký (11.04.2013)
Panna Maria se zjevila se zesnulým papežem: "Hle, můj syn!" (05.04.2013)
Nový papež přichází do morální krize (04.04.2013)
Benedikt XVI..: Putující Církev je také „ECCLESIA MILITANS“ (30.03.2013)
Papež převezme Lateránskou baziliku o druhé velikonoční neděli (29.03.2013)
Papež: Pokoj je neslučitelný s potraty a eutanazií (25.03.2013)
Kardinál Miloslav Vlk o papeži Františkovi (23.03.2013)
Nabídka obrázků papeže Františka (23.03.2013)
Setkání papeže Františka s Benediktem XVI. (také video) (23.03.2013)
Papež František: Vichr dobroty (23.03.2013)
Papež František - řada překvapení a velká očekávání (19.03.2013)
Papežský erb a motto (19.03.2013)
9 věcí, které byste měli vědět o papeži Františkovi (19.03.2013)
Papež František: Homosexuální "manželství" jsou "machinacemi otce lží" (19.03.2013)
Inagurace papeže Františka v médiích (18.03.2013)
Křížová cesta za nového papeže (12.03.2013)
Studio Konkláve: První den volby papeže na TV - Noe - živě (12.03.2013)
Pontifikát Benedikta XVI. v číslech (12.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů v číslech (10.03.2013)
O čem bude konkláve? (09.03.2013)
Konkláve začne v úterý 12. března (08.03.2013)
Adoptujte si kardinála! (08.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů je kompletní, datum konkláve jěště nebylo stanoveno (08.03.2013)
Vizionářka Mirjana prosila o modlitbu za papeže Benedikta
Modlitby za konkláve a budoucího papeže
(04.03.2013)
Svolání první generální kongregace kardinálského kolegia (01.03.2013)
Pravidla pro volbu papeže - Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve (01.03.2013)
Benedikt XVI.: Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost (28.02.2013)
Nikdy jsem se necítil sám - poslední katecheze Benedikta XVI.
150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.
(27.02.2013)
Poslední tisková konference pontifikátu Benedikta XVI. (27.02.2013)
Kardinál Barbarin: Benedikt XVI. ukázal, že autorita je služba, nikoli ambice či vlastnictví (26.02.2013)
Benedikt XVI. rozhodl o možnosti uspíšit zahájení konkláve (25.02.2013)
Budeme nuceni volit mezi zradou Krista a mučednictvím? (25.02.2013)
Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI. (24.02.2013)
Historický krok papeže Benedikta XVI. (23.02.2013)
O papeži Ratzingerovi na rovinu (23.02.2013)
Joseph Ratzinger: Jak bude vypadat církev ve třetím tisíciletí? (22.02.2013)
Co odhaluje abdikace Benedikta XVI.? (21.02.2013)
Papež uvažuje o posunutí začátku konkláve (20.02.2013)
Při pokušení je ve hře víra, protože je ve hře Bůh (20.02.2013)
Druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho svědka (19.02.2013)
Papež Benedikt XVI.. zřejmě zvažoval svůj odchod delší dobu (18.02.2013)
Lombardi: Odstoupení papeže svědčí o rozsahu problémů církve i světa (16.02.2013)
Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie (13.02.2013)
Od Popeleční středy Novéna modliteb za budoucnost církve (13.02.2013)
Kdo bude volit nového papeže? (13.02.2013)
Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže (11.02.2013)
Víra bez skutků je jako strom bez ovoce (10.02.2013)
Věřit v Boha, znamená přijmout Ježíše Nazaretského (05.02.2013)
Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia (25.01.2013)
Benedikt XVI.: Nikoli oslava Boha, ale Jeho zapomnění plodí násilí (10.01.2013)
Papež varuje: Rovnost filosofie popírá Boha a Bibli (03.01.2013)
Papež nesouhlasí s globální vládou (03.01.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. ledna 2013 (02.01.2013)
Musíme se mít na pozoru před znetvořením posvátna (27.12.2012)
Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle (26.12.2012)
Urbi et Orbi - Vánoční poselství Benedikta XVI., nám. sv. Petra (25.12.2012)
Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu (24.12.2012)
Vyšel poslední díl trilogie Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. + vzpomínka: jeho přání napsat knihu (25.11.2012)
Cesty vedoucí k poznání Boha (19.11.2012)
Benedikt XVI.: Stáří je krásný věk! (14.11.2012)
Benedikt XVI. k odvolání arcibiskupa Bezáka (08.11.2012)
Benedikt XVI. zakončil biskupský synod o nové evangelizaci, jeho promluva (28.10.2012)
Co je to víra? (25.10.2012)
Nový cyklus katechezí k Roku víry: Víra činí život plně lidským.. (21.10.2012)
K výročí koncilu a Roku víry (15.10.2012)
List k misijní neděli (14.10.2012)
Koncil je mocná výzva ke znovuobjevování krásy naší víry (10.10.2012)
Benedikt XVI.: Vlažnost je největší diskreditace křesťanství (10.10.2012)
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi (10.10.2012)
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
(05.10.2012)
Třetí díl Ježíše Nazaretského vyjde do vánoc (22.09.2012)
Benedikt XVI.: Evangelizace není věcí několika odborníků, ale celého Božího lidu (22.09.2012)
Přinášejte poselství víry do digitálního světa (18.09.2012)
Papežská cesta do Libanonu na obrazovkách Tv Noe (14.09.2012)
Benedikt XVI. prosí o modlitbu za cestu do Libanonu (13.09.2012)
Benedikt XVI. a o. Federico Lombardi k cestě do Libanonu (10.09.2012)
Libanon: Násilí eskaluje - návštěva papeže se neruší + další zprávy (31.08.2012)
Mučednictví každodenní věrnosti evangeliu (31.08.2012)
Svatý Otec vyzývá: "Církev musí učit to, co Bůh říká, ne to, co lidé chtějí slyšet." (16.08.2012)
Poselství představitelů církví Blízkého východu Benediktu XVI.. (10.08.2012)
Benedikt XVI. dokončil třetí díl knihy „Ježíš Nazaretský“ (09.08.2012)
Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně (09.08.2012)
Prosit Boha především o pevnější víru (02.07.2012)
Byl prezentován Rok víry (23.06.2012)
Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu (18.06.2012)
Nevěrní služebníci Petrova nástupce a jejich zrada (18.06.2012)
Nejposvátnějším místem v kostele je svatostánek (11.06.2012)
Joseph Ratzinger: Letnice a stvoření (08.06.2012)
Promluva Sv. otce na závěr mariánského měsíce května (03.06.2012)
Výzva Benedikta XVI. k Mezinárodnímu dni rodin (20.05.2012)
Papež schválil dekret o mučednictví 14 pražských mučedníků z roku 1611 (15.05.2012)
Kanonizace Jana Pavla II. v roce 2015 v Krakově? (15.05.2012)
Libanon si slibuje od papežské návštěvy vyjádření k arabskému jaru (02.05.2012)
K výročí beatifikace Jana Pavla II. (02.05.2012)
Učení Benedikta XVI. v nové webové aplikaci (26.04.2012)
Sedm let pontifikátu bilancuje P. Fessio SJ a další publicisté (26.04.2012)
Benedikt XVI. v mém životě (26.04.2012)
Rodinná lekce od Ratzingerů (20.04.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. (19.04.2012)
Benedikt XVI.: Smutek i rány stávají se zdrojem radosti (12.04.2012)
Urbi et orbi - velikonoční poselství Benedikta XVI. (09.04.2012)
Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje (02.04.2012)
Zpravodajství Radia Vatikán z návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu (30.03.2012)
Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku (22.03.2012)
Nová evangelizace začíná ve zpovědnici (17.03.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 (06.03.2012)
Benedikt XVI.: dospělost ve víře neznamená emancipaci od učení Církve (23.02.2012)
Symbolika čísla čtyřicet v dějinách spásy (23.02.2012)
Před 50. lety bylo stanoveno datum zahájení Druhého vatikánského koncilu (02.02.2012)
Benedikt XVI.: Stojíme před hlubokou krizí víry, která je pro dnešní církev největší výzvou (01.02.2012)
Benedikt XVI.: Hlavní překážkou evangelizace je krize víry (01.02.2012)
Benedikt XVI. o vztazích (31.01.2012)
Na Božím požehnání záleží všechno! (25.01.2012)
Mexiko: program papežské návštěvy (13.01.2012)
Život jako Boží Slovo (11.01.2012)
Mons. Geisler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit (05.01.2012)
P. Lombardi bilancuje rok 2011 (01.01.2012)
Benedikt XVI.: Vánoční stromeček je symbolem věčného života (26.12.2011)
Kondolence Benedikta XVI. a prohlášení arcibiskupa Duky (24.12.2011)
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu (12.12.2011)
Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky (06.12.2011)
Papež v nové dětské knize podporuje mariánskou úctu (06.12.2011)
Film o bl. Janu Pavlu II. v brněnském kině SCALA (03.12.2011)
Motu proprio Benedikta XVI. PORTA FIDEI (25.11.2011)
Benin se těší návštěvě Benedikta XVI. (20.11.2011)
Nouzové přistání ve Varšavě (07.11.2011)
Kardinál Meisner - papežský legát při oslavách svaté Anežky České (24.10.2011)
První jmeniny Wojtylových dětí (24.10.2011)
Benedikt XVI. oznámil úmysl vyhlásit »Rok víry« (17.10.2011)
Papež zvítězil nad mediálními útoky v Německu (12.10.2011)
CHVÍLE PRAVDY - Papežova cesta do Německa (11.10.2011)
Texty pronesené Benediktem XVI. při návštěvě Spolkové republiky Německo (02.10.2011)
NÁZOR: Aldo Maria Valli o frontálním útoku na Benedikta XVI. (27.09.2011)
Benedikt XVI. cestou do Berlína pozdravil obyvatele ČR (22.09.2011)
Cesta Benedikta XVI. do Německa má motto: Kde je Bůh, tam je budoucnost (21.09.2011)
Povolání není soukromou záležitostí (14.09.2011)
Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících (23.08.2011)
O síle slova a charizmatickém papeži (19.08.2011)
Homilie Benedikta XVI. o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2011 v Římě (05.08.2011)
Jan Pavel II. tentokrát o přikázání lásky (19.07.2011)
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera (27.06.2011)
60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (26.06.2011)
Papež v Chorvatsku 4. až 5. června 2011 (04.06.2011)
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera (26.05.2011)
30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení (23.05.2011)
Liturgická památka Jana Pavla II. připadne na 22. října (21.05.2011)
Světlo světa – kniha, která září Bohem (15.05.2011)
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera (14.05.2011)
Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru (06.05.2011)
Proč svatý? - četba na pokračování na Proglasu (03.05.2011)
Santo subito – je to skutečnost! (02.05.2011)
Zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II. (30.04.2011)
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera (26.04.2011)
Dubnová výročí Benedikta XVI. (22.04.2011)
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera (19.04.2011)
Pilot USA o Janu Pavlu II.: Miloval všechny (15.04.2011)
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera (11.04.2011)
... potvrzujeme, že Kristus je Pánem našeho života? (06.04.2011)
Světlo světa - kniha rozhovorů se Svatým Otcem Benediktem XVI. (05.04.2011)
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera (29.03.2011)
Benedikt XVI. o post-abortivním syndromu a úloze svědomí (25.03.2011)
Beatifikace Jana Pavla II. – nabídka dopravy do Říma (20.03.2011)
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera (18.03.2011)
Vyšel druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazaretský (16.03.2011)
Česká pouť na beatifikaci Jana Pavla II. (11.03.2011)
Obyvatelé Říma město před 1. květnen neopustí (27.02.2011)
Knihy (20.02.2011)
Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II. (18.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. - jak se postavit proti nejčastějším námitkám (18.02.2011)
Don Gobbi o sv. Otci Janu Pavlu II. (17.02.2011)
Benedikt XVI., virtuóz slova - naslouchejme mu! (16.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. (15.01.2011)
BENEDIKT XVI. – úryvek z homilie (27.12.2010)
Maria k nám mluví Božím Slovem (09.12.2010)
Vyšla kniha rozhovorů s papežem (24.11.2010)
Papežova návštěva v Anglii (25.09.2010)
Sbírka na úhradu dluhu – návštěva Svatého otce Benedikta XVI. (25.09.2010)
Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce? (22.09.2010)
ATEISTI ZNÁSILŇUJÚ PRAVDU, TVRDÍ ATEISTA (15.09.2010)
Benedikt XVI. ke 100. výročí narození bl. Matky Terezy z Kalkaty (27.08.2010)
„Homofób“ není obvinění (29.07.2010)
Sjednocujme se s naším papežem (26.07.2010)
Pedofilie, církev a nový pohled některých médií (09.06.2010)
Co v televizi neuslyšíme (19.05.2010)
Pedofilie v církvi (18.05.2010)
Stanovisko českých biskupů k mediální kritice Benedikta XIV. (22.04.2010)
Nepravdivé obvinění Benedikta XVI. americkým listem New York Times (25.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 06. 2011 | 10862 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.sklenenykostel.net
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace